Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 605/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-10-15

Sygn. akt V Ka 605/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia: SO Andrzej Jaracz

Sędziowie: SO Renata Rzepecka-Gawrysiak

SO Grzegorz Polewiak (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Grosiak

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Małgorzaty Siwek-Sokólskiej

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 r. sprawy

R. R.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie

z dnia 06 czerwca 2013 r. sygn. akt X K 225/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  podstawę wymiaru kary łącznej uzupełnia o art. 87 kk,

b)  w miejsce użytego w punkcie I stwierdzenia, że orzeczoną karę łączną pomniejsza o 150 dni tytułem wykonanej kary ograniczenia wolności, przyjmuje, że wymieniony okres zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności,

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

3.  zwalnia skazanego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt V Ka 605/13

UZASADNIENIE

R. R. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie o sygn. akt XVI K 1323/06 za czyn popełniony w dniu 19 lutego 2006 roku z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Zwolniono skazanego od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od opłaty.

Skazany odbył karę pozbawienia wolności od 28.01.2010 roku do 07.06.2010 r.,

2.  Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt VI K 512/07 za czyn popełniony w dniu 11 czerwca 2007 roku z art. 178a § 1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymierzę 30 godzin miesięcznie. Zasądzono od skazanego koszty sądowe i wymierzono mu opłatę.

Postanowieniem z dnia 22.01.2009 roku w sprawie II Ko 1831/08 zarządzono wobec skazanego R. R. wykonanie zastępczej kary 135 dni pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej części kary 9 miesięcy z 10 miesięcy ograniczenia wolności.

Skazany odbywał karę pozbawienia wolności od 07.06.2010 r. do 20.10.2010r.

3.  Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 17 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 468/08 za czyny popełnione:

- w dniu 11 października 2007 roku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- w dniu 17 października 2007 roku z art. 178a § 2 kk na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk połączono orzeczone skazanemu R. R. kary pozbawienia wolności i wymierzono mu karę łączną roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby 5 lat. Zasądzono od skazanego koszty sądowe i wymierzono mu opłatę. Postanowieniem z dnia 04.07.2012 roku w sprawie II Ko 210/12 zarządzono wykonanie kary łącznej roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej. Zaliczono skazanemu na poczet kary okres zatrzymania w dniach 11.10.2007 roku oraz 12.10.2007 roku.

Skazany odbywa karę pozbawienia wolności (od 05.09.2012 r. do 03.12.2013 r.),

4.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt X K 1401/10 za czyn popełniony w okresie od 17 stycznia 2010 roku do dnia 20 stycznia 2010 roku z art. 242 § 2 kk na karę 6 miesięcy roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk oraz art. 70 § 1 pkt 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat. Na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i § 3 kk i w zw. z art. 4 § 1 kk wymierzono oskarżonemu R. R. 70 stawek dziennych grzywny, przyjmując jedna stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 złotych. Zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych i wymierzono mu opłatę w kwocie 170 zł.

Skazany nie zaczął odbywać kary pozbawienia wolności (od 03.12.2013 r. do 07.01.2014 r.).

Sąd Rejonowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 06 czerwca 2013 roku w sprawie X K 225/13:

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk połączył orzeczone wobec skazanego R. R. wyrokiem Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt VI K 512/07 oraz Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 17 września 2008 r. w sprawie o sygn. akt II K 468/08 jednostkową karę pozbawienia wolności i karę ograniczenia wolności i wymierzył mu łączną karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wysokość pomniejszono o 150 dni tytułem wykonanej w całości kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Świeciu o sygn. akt VI K 512/07,

II.  początek kary łącznej ustalił na dzień faktycznego rozpoczęcia jej odbywania,

III.  utrzymał w mocy inne postanowienia zawarte w wyrokach podlegających połączeniu, a nie będące przedmiotem rozstrzygania w wyroku łącznym,

IV.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okres zatrzymania w sprawieo sygn. akt II K 468/08 w dniach 11.10.2007 roku oraz 12.10.2007 roku,

V.  na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie połączenia kar orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie o sygn. akt XVI K 1323/06 oraz Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt X K 1401/10,

VI.  zwolnił oskarżonego od obowiązku ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego w tym od opłaty.

Apelację od tego wyroku wniósł prokurator, który na podstawie art. 425 § 1 i 2 kpk, art. 427 § 1 kpk i art. 444 kpk zaskarżył powyższy wyrok w części dotyczącej kary na niekorzyść skazanego.

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 1 kpk powyższemu wyrokowi zarzucił obrazę prawa karnego materialnego poprzez błędne zastosowanie w punkcie I wyroku jako podstawy połączenia kar przepisu art. 86 § 1 kk, podczas gdy właściwą podstawę prawną orzeczenia kary łącznej w razie skazania za zbiegające przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności stanowi art. 87 kk.

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 kpk oraz art. 438 pkt 2 kpk powyższemu wyrokowi zarzucił obrazę przepisów postępowania – art. 413 § 2 pkt 2 kpk i art. 577 kpk – mającą wpływ na treść orzeczenia polegającą na rozstrzygnięciu co do kary z naruszeniem zasad dotyczących zaliczeń na poczet kary okresów odbytych kar, poprzez użycie w pkt I wyroku określenia „pomniejszyć” zamiast prawidłowego „zaliczyć na poczet kary”.

Podnosząc powyższe zarzuty, na podstawie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 i 2 kpk wniósł o:

1.  zmianę zaskarżonego wyroku poprzez wskazanie w pkt I wyroku prawidłowej podstawy prawnej dla połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności – art. 87 kk zamiast błędnie przywołanego art. 86 § 1 kk,

2.  zmianę pkt I zaskarżonego wyroku poprzez wskazanie, że na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczony został okres 150 dni kary odbytej w wyroku Sądu Rejonowego w Świeciu w sprawie VI K 512/07.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja prokuratora jest częściowo zasadna.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu obrazy przepisów prawa materialnego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do obrazy art. 86 § 1 kk czy też art. 87 kk, gdyż Sąd Rejonowy nie postąpił wbrew dyspozycji tych przepisów, ale obrazy art. 413 § 1 pkt 6 kpk, który nakłada na sąd obowiązek wskazania zastosowanych przepisów ustawy karnej. Podkreślić przy tym trzeba, ze niesłuszne jest zawarte w apelacji twierdzenie, że Sąd Rejonowy niezasadnie powołał art. 86 § 1 kk, bowiem przepis ten znajduje zastosowanie, skoro określa on granice wymiaru kary łącznej. Jeśli jednak Sąd I instancji powołał art. 86 § 1 kk, to powinien powołać również art. 87 kk, gdyż przepis ten uzupełnia art. 86 § 1 kk w wypadku łączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, a nawet stanowi wprost podstawę prawną do łączenia tych różnych rodzajowo kar, stanowiąc tym samym wyjątek od zawartej w art. 85 kk reguły łączenia jedynie kar jednorodzajowych.

Zasadny jest drugi zarzut podniesiony w apelacji. Nie ma wątpliwości, że odbyte w sprawach podlegających łączeniu kary powinny być zaliczone na poczet kary łącznej. Wynika to wprost z treści art. 577 kpk. Tymczasem użyte przez Sąd I instancji w punkcie I wyroku określenie „pomniejszyć”, nie oznacza dokładnie tego samego, co określenie „zaliczyć na poczet”. Określenie „pomniejszyć” można by było rozumieć bowiem w ten sposób, że skazany faktycznie miałby do odbycia rok i 1 miesiąc pozbawienia wolności, a więc o warunkowe przedterminowe zwolnienie, z uwagi na recydywę z art. 64 § 1 kk, mógłby się starać po odbyciu ośmiu miesięcy i 20 dni. Określenie „zalicza na poczet” jednoznacznie oznacza, że skazany w niniejszej sprawie ma odbyć rok i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, a jedynie zalicza mu się na jej poczet 150 dni tytułem odbytej kary ograniczenia wolności. W praktyce, ze względu na okres zaliczenia, oznacza to, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżony może ubiegać się po odbyciu jeszcze 7 miesięcy pozbawienia wolności. Jest to więc korzystniejsze dla skazanego.

Powyższe wskazuje na to, że określenie „pomniejszyć” nie oznacza tego samego co „zaliczyć na poczet”, a więc nie można tych określeń używać zamiennie. Tym samym wymagało to korekty Sądu II instancji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy orzekł jak w części dyspozytywnej wyroku.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk Sąd Okręgowy zwolnił skazanego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postepowanie odwoławcze, uznając, że względy słuszności sprzeciwiają się obciążaniu go kosztami, które powstały na skutek uchybienia Sądu I instancji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Andrzej Jaracz,  Renata Rzepecka-Gawrysiak
Data wytworzenia informacji: