Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 412/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2016-02-23

Sygn. akt: I C 412/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Danuta Majdańska

Protokolant: st. sekr. sądowy Paweł Śliwiński

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim

na rozprawie

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko Bankowi (...) S.A. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu

egzekucyjnego nr (...) z dnia 13 marca 2012 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Ż. z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie o sygnaturze I Co 237/13;

II. nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi.

SSO Danuta Majdańska

Sygn. akt 412/15

UZASADNIENIE

Powód - E. K. wytoczył powództwo przeciwko Bankowi (...) S.A. we domagając się pozbawienia wykonalności orzeczenia Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 06 lutego 2013 r. oraz bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 21 listopada 2011 r. i 13 marca 2012 r. , na podstawie których prowadzona jest egzekucja przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach. Wraz z pozwem powód złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach K. G. w sprawie KM 452/13, na czas trwania niniejszego postępowania oraz wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu swojego żądania podał, że w dniu 7 lipca 2008 r. zawarł z (...) Bankiem S.A. umowę pożyczki, a ponieważ nie spłacił wynikającego z niej zobowiązania, wierzyciel wystawił bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpił o nadanie mu klauzuli wykonalności. Przeciwko powodowi toczy się egzekucja, na podstawie wskazanych tytułów wykonawczych. Źródłem powstania zobowiązań powoda jest umowa kredytu zaciągniętego przez powoda we frankach szwajcarskich, utrata źródła dochodu oraz wzrost kursu franka. Powód wniósł o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, do czasu zakończenia sprawy, ponieważ grozi mu utrata całego majątku (k. 2-3).

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2015 r. Sąd oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Mocą wydanego w niniejszej sprawie postanowienia referendarza sądowego z dnia 30 lipca 2015 r. powód został zwolniony od kosztów sądowych w sprawie w całości (k. 118). Sąd postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r. oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 452/13, prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach-K. G. (k. 136-1390).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

W dniu 13 marca 2012 r. (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na podstawie ksiąg banku wydał bankowy tytuł egzekucyjny o nr (...), w którym stwierdził, że w księgach banku figuruje wymagalne zadłużenie wynikające z umowy kredytu gotówkowego zawartej dnia 12.08.2008 r. o nr (...) pomiędzy powodem E. K. - kredytobiorcą a pozwanym (...) Bankiem S.A. – kredytodawcą.

Powód złożył pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wysokość zobowiązania kredytobiorcy na dzień wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wynosiła 700 240,14 zł wraz z dalszymi odsetkami za opóźnienie w wysokości ustawowej, liczonymi od dnia wystawienia tytułu egzekucyjnego do dnia zapłaty.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Żarach pod sygn. I Co 237/13 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu Bank (...) S.A. we W. o nr (...) wystawionemu dnia 13 marca 2012 r. do kwoty 800 000 zł i zasądził na rzecz wierzyciela 127 zł.

W oparciu o powołany bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w sprawie oznaczonej sygn. akt KM 452/13, w którym wierzycielem egzekwującym – jako następca prawny (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. był Bank (...) S.A. z siedzibą we W. ul. (...)/ (...)-(...) W..

W dniu 6 grudnia 2014 r. pozwany sprzedał przedmiotową wierzytelność.

Dowód:

- kserokopia bankowego tytułu wykonawczego, k. 153;

- kserokopia postanowienia SR w Żarach, k. 152;

- kserokopia wniosku o wszczęcie egzekucji, k. 148-149;

- zawiadomienie o przelewie wierzytelności, k. 161;

- odpis KRS pozwanego, k. 157-191;

- odpis z KW, k. 163-191.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Pozwany przy pierwszej czynności, a mianowicie w odpowiedzi na pozew uznał powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego.

W myśl art. 213 § 2 k.p.c., Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 stycznia 1999 roku, sygn. akt I ACa 890/98, OSA 1999 r., nr 11-12, poz. 52).

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach przedstawionych przez pozwanego oraz dokumentach znajdujących się w aktach komorniczych sprawy KM 452/13. Ich wiarygodności i mocy dowodowej nie kwestionowała żadna ze stron, a Sąd nie dopatrzył się okoliczności, dla których miałby czynić to z urzędu.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodziły jakiekolwiek przesłanki uzasadniające kwestionowanie uznania powództwa przez pozwanego. Okoliczności sprawy w zakresie niezbędnym do oceny uznania były bezsporne. W świetle powyższego Sąd uznał, iż oświadczenie pozwanego o uznaniu powództwa było skuteczne oraz nie budziło żadnych wątpliwości.

Pozwany dnia 6 grudnia 2014 r. sprzedał przedmiotową wierzytelność objętą tytułem egzekucyjnym na rzecz Funduszu Sekurytyzacyjnego – Prokura (...). Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. podstawą pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest w szczególności sytuacja, gdy po jego powstaniu nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane oraz jednocześnie, że na podstawie bankowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności możliwe jest prowadzenie egzekucji wyłącznie na rzecz banku. Skoro zaś po powstaniu tytułu wykonawczego objętego żądaniem pozwu pozwany zbył stwierdzoną nim wierzytelność na rzecz innego podmiotu nie będącego bankiem, zobowiązanie to nie może być w oparciu o przedmiotowy tytuł egzekwowane.

Sprzedaż wierzytelności jest zdarzeniem, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek którego zobowiązanie wobec banku wygasło , co stanowi zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. podstawę do pozbawienia tytułu, którym jest bankowy tytuł egzekucyjny, wykonalności (vide wyrok SN z dnia 15 stycznia 2015 r. IV CSK 133/14). Jak bowiem słusznie zauważa strona pozwana, skoro sprzedaż nastąpiła na rzecz innego podmiot, tytuł ten nie będzie już mógł być wykorzystany.

W tym stanie rzeczy, działając w oparciu o treść art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w z zw. z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd w punkcie I wyroku pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności mocą postanowienia Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 6 lutego 2013, sygn. akt I Co 237/13.

W punkcie II wyroku, działając na mocy art. 102 k.p.c., z uwagi na przedstawione powyżej szczególne okoliczności sprawy, Sąd odstąpił od obciążania pozwanego powstałymi w postępowaniu kosztami, od których uiszczenia powód był zwolniony w całości. Zgodnie z art. 102 k.p.c., w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że dokonywana w oparciu o ten przepis ocena, czy w danej sprawie istnieje wypadek szczególnie uzasadniony, stanowi przejaw dyskrecjonalnej władzy sądu orzekającego i może zostać zakwestionowana jedynie w przypadku rażącego naruszenia tego przepisu (por. m. in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 r. IV CZ 120/12; z dnia 12 października 2012 r., IV CZ 69/12 oraz z dnia 5 października 2012 r., IV CZ 63/12 -L.). W sprawie powstały koszty opłaty sądowej. Stanowisko pozwanego, który uznał powództwo przy pierwszej czynności procesowej uzasadnia w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, odstąpienie od obciążania pozwanego kosztami procesu.

SSO Danuta Majdańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ostapczuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Majdańska
Data wytworzenia informacji: