Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 93/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-12-30

III A Uz 93/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSA Anna Polak,

Sędziowie: SA Jolanta Hawryszko,

SA Urszula Iwanowska (spr.),

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z odwołania J. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o odsetki,

na skutek zażalenia ubezpieczonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt VII U 585/15,

postanawia: oddalić zażalenie.

SSA Jolanta Hawryszko SSA Anna Polak SSA Urszula Iwanowska

UZASADNIENIE

J. B. pismem z dnia 6 lipca 2015 r. wniósł o wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 maja 2015 r., którym zobowiązano Zakład Ubezpieczeń Społecznych do przeliczenia emerytury oraz o rozpoznanie wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r., a także o naliczenie odsetek za zwłokę.

Powyższy wniosek o zapłatę odsetek od wypłaconych z opóźnieniem świadczeń emerytalnych Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. przekazał organowi rentowemu do rozpoznania, w oparciu o art. 464 k.p.c.

Organ rentowy złożył zażalenie na powyższe postanowienie wskazując, że decyzją z dnia 7 sierpnia 2015 r. rozpoznał wniosek ubezpieczonego o odsetki od wypłaconych z opóźnieniem świadczeń emerytalnych.

Postanowieniem z dnia 8 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 395 § 2 k.p.c. uchylił postanowienie z dnia 20 sierpnia 2015 r. (punkt 1) oraz na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie (punkt 2).

Sąd pierwszej instancji wskazał, że z akt organu rentowego załączonych do akt sprawy VI U 701/15 wynika, że ubezpieczony złożył wniosek tożsamej treści jak w niniejszej sprawie również organowi rentowemu. Organ rentowy zaś rozpoznał ten wniosek i wydał decyzję w sprawie jeszcze przed przekazaniem mu przez Sąd wniosku ubezpieczonego inicjującego niniejszą sprawę. W tej sytuacji postanowienie z dnia 20 sierpnia 2015 r. o przekazaniu wniosku organowi rentowemu celem wydania decyzji sąd pierwszej instancji uchylił. W dacie wydania postanowienia decyzja w przedmiocie przekazywanego wniosku była już bowiem wydana. W tej sytuacji też, wobec braku podstaw do dalszego procedowania przez Sąd w przedmiocie wniosku ubezpieczonego, niniejsze postępowanie Sąd Okręgowy umorzył.

Z powyższym postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie w punkcie 2 nie zgodził się J. B., który w złożonym zażaleniu wskazał, że od decyzji z dnia 7 sierpnia 2015 r. wniósł odwołanie, które nie zostało rozpatrzone przez ZUS. Zatem w ocenie skarżącego rozstrzygnięcie w sprawie o zapłatę odsetek nie zapadło i postępowanie nie powinno być umorzone.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

W sprawie przede wszystkim należy zaznaczyć, że pismo z dnia 6 lipca 2015 r. zostało zaadresowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. i zawiera wnioski skierowane wprost do organu rentowego. Ubezpieczony w żaden sposób nie wyjaśnił i nie wskazał, także w zażaleniu, dlaczego pismo skierowane do organu rentowego przesłał do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Jednocześnie w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że organ rentowy w rozpoznaniu powyższego wniosku wydał decyzję z dnia 7 sierpnia 2015 r. i odmówił J. B. prawa do wypłaty odsetek. Natomiast ubezpieczony korzystając z przysługującego mu prawa złożył odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Szczecinie (pismo z dnia 1 września 2015 r.), które zostało zarejestrowane pod sygnaturą akt VI U 701/15.

Mając na uwadze powyższe należy także wskazać, że zgodnie z art. 477 9 § 1 i 2 k.p.c. sąd ubezpieczeń społecznych rozpoznaje odwołanie od decyzji przekazane przez organ rentowy. To odwołanie pełni rolę pozwu, czyli pisma wszczynającego postępowanie.

W orzecznictwie przyjmuje się, że dochodzenie przed sądem prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, które nie było przedmiotem decyzji organu rentowego, jest niedopuszczalne, z wyjątkiem przewidzianym w art. 477 9 § 4 k.p.c., a treść decyzji, od której wniesiono odwołanie, wyznacza przedmiot i zakres rozpoznania oraz orzeczenia sądu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1999 r., II UZ 52/99, OSNP 2000/15/601; wyrok tego Sądu z dnia 23 listopada 1999 r., II UKN 204/99, OSNP 2001/5/169).

Natomiast w niniejszej sprawie wniosek z dnia 6 lipca 2015 r. nie jest odwołaniem, a jego adresatem był organ rentowy. Zatem postępowanie wszczęte tym pismem, wobec złożenia odwołania przez J. B. od decyzji z dnia 7 sierpnia 2015 r. i prowadzenia postępowania przez Sąd Okręgowy w sprawie o sygn. akt VI U 701/15, jak słusznie uznał Sąd Okręgowy winno być umorzone. Zgodnie bowiem z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W niniejszej sprawie, która nie jest sprawą z odwołania od decyzji organu rentowego wydanie wyroku jest niedopuszczalne.

Uwzględniając powyższe, zażalenie J. B. jako nieuzasadnione na podstawie art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c. zostało oddalone w całości.

SSA Jolanta Hawryszko SSA Anna Polak SSA Urszula Iwanowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Jolanta Hawryszko
Data wytworzenia informacji: