Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 1122/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-03-20

Sygnatura akt IX Cupr 1122/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 20-03-2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Jolanta Malik

Protokolant:Mirosław Jabłoński

po rozpoznaniu w dniu 20-03-2013 r. we W.

sprawy z powództwa (...)z siedzibą w L.

przeciwko T. W.

- o zapłatę

oddala powództwo

IX Cupr 1122 / 12

UZASADNIENIE

Strona powodowa – (...)z siedzibą w L. – wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej T. W.kwoty 1404 zł z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania

Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 30.12.2006 roku przejęła od firmy (...) Sp. z o. o. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, a nadto, iż wierzytelność wobec pozwanego była przedmiotem umowy cesji wierzytelności z dnia 31.12.2003 na rzecz (...) sp. z o. o. od (...) Sp. z o.o.Pozwany swojego zadłużenia nie uregulował.

Postanowieniem z dnia 21.11.2012r. Sąd Rejonowy Lublin –Zachód wobec stwierdzonego baku podstaw do wydania nakazu przekazał rozpoznanie sprawy do tut. Sądu.

Pełnomocnik powoda uzupełnił pozew w trybie art. 505 37 k.p.c.

Pozwana nie złożyła odpowiedzi na pozew.

* * *

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny:

W dniu 31.12.2003 roku została zawarta umowa o przelew wierzytelności pomiędzy (...) S.A.w W., jako zbywcą, a (...) Sp. z o.o. – nabywcą.

Na podstawie owej umowy zbywca przelał na rzecz nabywcy wierzytelności pieniężne i wszelkie związane z nimi prawa, wynikające z niezapłaconych faktur z tytułu świadczenia przez zbywcę dłużnikom usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartych z nimi umów. Postanowiono, że zbywca sporządzi i dołączy do umowy załącznik – płytę CD, zawierająca wykaz wierzytelności objętych umowa (par. 1 i 3 ust. 1 i 2).

Dowód :

umowa o przelew wierzytelności k. 16 .

W dniu 30.12.2006 r. (...)Sp. z o.o. zawarł jako zbywca umowę sprzedaży wierzytelności z (...)w L..

Na podstawie w/w umowy strona powodowa nabyła od zbywcy wierzytelności pieniężne wraz ze związanymi z nimi prawami, przyjmując je do windykacji – par. 1 ust. 1 i 3. Zbywca zobowiązywał się do sporządzenia i dołączenia do umowy płyty DVD (załącznika), zawierającej wykaz wierzytelności objętych umową – par. 3 ust. 2.

Dowód:

umowa sprzedaży wierzytelności k. 17

Strona powodowa sformułowała adresowane pozwanej pismo - zawiadomienie o przelewie na (...)w L. od (...) Sp. z o.o.wierzytelności w kwocie 1404 zł.

Na odwrocie tego pisma powód zamieścił częściowy wykaz wierzytelności do umowy przelewu (...) S.A.z (...) Sp. z o.o. z dnia 3.10.2003 r. wskazując dane:

numer konta: (...),

nazwa dłużnika: (...) W. T.

adres: ul. (...),

zadłużenie razem (PLN): 1404 zł

podając nr i kwoty faktur.

oraz częściowy wykaz wierzytelności do umowy przelewu z dnia 30.12.2006 r zawartej pomiędzy stroną powodowa a (...) Sp. z o.o.

zawiadomienie wraz z częściowym wykazem wierzytelności, k. 22-23.

* * *

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Normie tej w warstwie procesowej odpowiadają art. 3 k.p.c., zgodnie z którym strony zobowiązane są przedstawiać dowody i art. 232 k.p.c., według którego strony są zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Strona powodowa nie udowodniła swojego roszczenia ani co do zasady, ani co do wysokości. Jako wierzyciel dochodzący zaspokojenia wierzytelności powinna wykazać podstawę (źródło) zobowiązania pozwanego i jego wysokość, a także legitymację czynną.

Powód twierdził, że nabył wierzytelność wobec pozwanego od (...) Sp. z o.o., który z kolei nabył ją od (...) S.A., co nie zostało jednak wykazane.

W przedłożonych przez powoda kopiach umówy cesji nie została wskazana wierzytelność wobec pozwanego. Treść umów wskazuje, że były one obudowane załącznikami, w tym płytami odpowiednio CD/DVD, zawierającymi wykaz wierzytelności, których to załączników powód jednak nie przedłożył, choćby w formie wyciągu. Umowy te odwołują się do przelewu wierzytelności w rozumieniu art. 509 k.c. Przepis ten reguluje sprzedaż wierzytelności oznaczonej co do tożsamości – dla skuteczności takiej transakcji konieczne jest precyzyjne oznaczenie przenoszonej wierzytelności. Powyższe wskazuje, że strona powodowa nie przedłożyła Sądowi całych umów cesji, na którą się powołała, co z kolei powodowałoby uznanie przedłożonego dokumentu za nie spełniający wymogów dowodu wiarygodnego i nie budzącego wątpliwości. To zaś stawiałoby pod znakiem zapytania twierdzenia powoda i zasadność jego żądania, bowiem umowa bez załączników jest niekompletna, a to dyskwalifikowałoby przedłożone umowy jako stanowiące podstawę do nabycia wierzytelności wobec pozwanego.

Powód załączył jedynie częściowy wykaz wierzytelności zawarty na odwrocie pisma – zawiadomienia w przelewie wierzytelności . Pismo to nie jest jednak załącznikami do umów przelewu, jest to wyłącznie pismo samego powoda stanowiące dokument prywatny nie mający należytej wartości dowodowej, który nie może stanowić dowodu przeniesienia opisanej w nim wierzytelności.

Ponadto strona powodowa nie przedstawiła żadnych dokumentów źródłowych, wskazujących na podstawę, wysokość i sposób naliczenia należności objętej pozwem. Wskazała jedynie daty i numery dokumentów finansowych w postaci faktur. Nie jest wiec w ogóle pewne czy pozwaną i (...) SA łączyła jakakolwiek umowa, bowiem nie została ona przedłożona nawet w kserokopii.

Podsumowując zatem strona powodowa nie przedłożyła ani żadnego dokumentu, wskazującego na istnienie wierzytelności wobec pozwanego, ani też takiego, który opisywałby wierzytelność w stosunku do pozwanego, a pozwalającego na zweryfikowanie wysokości wskazywanej przez niego należności /np. faktur/. Nie udowodniła zatem swojego roszczenia ani co do zasady, jak i co do wysokości.

Powód jest przedsiębiorcą (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) korzystającym z profesjonalnej obsługi prawnej. Z tych względów powinien być świadomy zasad prowadzenia procesu cywilnego i występowania w nim w charakterze strony aktywnej. Zastępowany przez zawodowego pełnomocnika powinien powód wykazać się należytą aktywnością dowodową i w zakresie dowodów z dokumentów powinien je należycie zaoferować i przedłożyć Sądowi wraz z pozwem. Skoro więc, jak twierdzi, nabył wierzytelność w dniu 30.12.2008 roku, miał 4,5 lat na przygotowanie pozwu. W przypadku zaś braku dokumentów uzasadniających roszczenie mógł i powinien był jeszcze przed wszczęciem procesu zwrócić się do swojego kontrahenta z umowy cesji o przekazanie mu dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczenia. Zaniechanie powoda w tym zakresie może tylko zadziałać na jego niekorzyść. Biorąc pod uwagę powyższe uznać należało, że powód podczas niniejszego postępowania wykazał się całkowicie bierną postawą.

Sąd uznał zatem, że nie wywiązał się on z ciążącego na nim obowiązku udowodnienia zasadności zgłoszonego roszczenia, nie udźwignął bowiem ciężaru prowadzenia procesu i prezentacji materiału dowodowego. Prowadzi to do wniosku, że zgłoszone w pozwie żądanie nie zostało należycie udowodnione, co z kolei powoduje jego oddalenie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Malik
Data wytworzenia informacji: