Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 1058/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-01-31

Sygnatura akt IV Pupr 1058/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 31-01-2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Karwacka

Protokolant: Sebastian Paszek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31-01-2013 r. we W.

sprawy z powództwa R. I.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S.A. we W.

o zapłatę premii

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 467 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt IV P upr 1058/12

UZASADNIENIE

Powód R. I. pozwem z dnia 18 października 2012 r. ( data prezentaty ) domagał się od strony pozwanej Przedsiębiorstwa (...) S.A. we W. kwoty 2 660,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 lutego 2009 r. do dnia zapłaty tytułem niewypłaconej mu premii za okres od 01 lutego 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu podał, iż u strony pozwanej zatrudniony był w okresie od dnia 01 marca 1994 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

Podniósł, iż zgodnie z Regulaminem Wynagradzania i Regulaminem premiowania i nagród specjalnych przyznawanych pracownikom strony pozwanej i aneksem do tego regulaminu z dnia 16 kwietnia 2010 r. prawo do premii przysługiwało pracownikom pozwanej Spółki, jeżeli w miesiącu, za który naliczana była premia został wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk.

Zarzucił przy tym, iż w strona pozwana nie wypłaciła mu premii mimo, że w okresie od dnia 01 lutego 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. wypracowała zysk.

Powód, jak podał, w dniu 13 czerwca 2012 r. zwrócił się do prezesa pozwanej Spółki z prośbą o wypłacenie mu zaległej premii regulaminowej za wskazany powyżej okres.

Pismem z dnia 02 lipca 2012 r. strona pozwana odmówiła powodowi wypłaty premii. Zdaniem powoda z pisma tego wynika jednoznacznie, iż strona pozwana począwszy od kwietnia 2010 r. osiągnęła zyski, a pracownikom została wypłacona premia.

W dniu 16 lipca 2012 r. powód złożył skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w. W., który w odpowiedzi stwierdził, iż ,, ustęp III aneksu do Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Premiowania i nagród specjalnych informuje o skreśleniu pkt 5 załącznika nr 4 do Regulaminu wynagradzania. Zgodnie z tym zapisem przestaje obowiązywać przepis z którego wynikało, ze jeżeli przyczyny powodujące wstrzymanie premii zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych nadrobione, premia uruchomiona jest za cały okres.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Przedsiębiorstwo (...) S.A. we W. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 450,00 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

W uzasadnieniu wskazała, iż zgodnie z § 5 ust. 2 obowiązującego w pozwanej Spółce szczegółowego regulaminu premiowania i nagród specjalnych przyznawanych pracownikom z dnia 16 września 1996 r. powodowi po spełnieniu przesłanek do wypłaty premii, przysługiwałaby miesięczna premia w wysokości 10 % liczona od wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego w okresach: luty –grudzień 2009 r. i styczeń- marzec 2010 r. 1900 zł ( 1900,00 zł x 10 % x 14 miesięcy = 2660,00 zł ).

Strona pozwana podała, iż warunki wypłacenia premii dla jej pracowników reguluje § 6 i 19 regulaminu wynagradzania oraz § 3 szczegółowego regulaminu premiowania i nagród specjalnych.

Zgodnie z § 6 regulaminu wynagradzania powód i inni pracownicy mieli prawo do premii według zasad premiowania pracowników Spółki stanowiących załącznik nr 4 do regulaminu.

Stosownie natomiast do § 19 regulaminu wynagradzania ,, w przypadku stwierdzenia, że wydatkowane środki na wynagrodzenie przekraczają możliwości finansowe spółki albo takie przekroczenie zagraża, Dyrektor – Prezes Zarządu odpowiednio do potrzeb – ogranicza lub wstrzymuje uruchomienie środków na premie”.

Strona pozwana dodała, iż zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania (wg stanu do dnia 30 kwietnia 2010 r.) ,,warunkiem uruchomienia premii dla wszystkich pracowników jest osiągnięcie zysku”. Zgodnie natomiast z brzmieniem pkt 4 załącznika ,, w przypadku nie spełnienia tego warunku fundusz premiowy zostaje wstrzymany”.

Z kolei stosownie do pkt 5 załącznika ,, premię wypłaca się narastająco w roku. Jeżeli przyczyny powodujące wstrzymanie premii zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych nadrobione premia uruchomiona jest za cały okres”.

W § 3 szczegółowego regulaminu premiowania i nagród specjalnych wskazano natomiast, jak podała strona pozwana, iż ,, premia jest wypłacana w okresach miesięcznych. Jeżeli zadania zalegle warunkujące uruchomienie premii zostaną wykonane w kolejnych okresach rozliczeniowych, premia uruchomiona jest za cały okres”.

Strona pozwana wskazała nadto, iż z powodu straty w wysokości 1 851 361,30 zł z jaką zamknęła rok obrotowy 2009 r., nie wypłaciła swoim pracownikom premii za okres od lutego do grudnia 2009 r. dodała, iż z powodu straty w wysokości 175 000,00 zł jaką osiągnęła w okresie styczeń – marzec 2010 r. nie wypłaciła swoim pracownikom premii również i za ten okres.

W miesiącu kwietniu 2010 r. w związku z wypracowanym w tym miesiącu przez pozwaną Spółkę zyskiem w kwocie 758 831,75 zł, wypłacono pracownikom premię. Pozwany pracodawca, zatrudniający wówczas 171 osób, nie miał jednakże możliwości wypłacenia swoim pracownikom zaległej premii albowiem, jak podniósł, przekraczało to jego możliwości finansowe.

Z uwagi na powyższe zarząd pozwanej Spółki, odpowiedzialny za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w oparciu o § 19 regulaminu wynagradzania, podjął decyzję o wypłaceniu premii jedynie za miesiąc kwiecień 2010 r.

W związku z trudną sytuacja finansową strony pozwanej aneksem z dnia 16 kwietnia 2010 r. wprowadzono zmiany do regulaminu wynagradzania. Nadto, jak wskazał pozwany pracodawca, strony zawarły porozumienie poprzez które powód wyraził zgodę na zmianę warunków w zakresie zasad premiowania.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód został zatrudniony u strony pozwanej od dnia 01 marca 1994 r., początkowo na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 28 października 1996 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ostatnio na stanowisku ,. ł. /. s. ”.

Dowód: w aktach osobowych powoda, w tym:

- umowa o pracę na czas określony z dnia 01 marca 1994 r.,

- umowa o pracę na czas określony z dnia 1 sierpnia 1995 r.,

- umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 28 października 1996 r.,

- świadectwo pracy powoda z dnia 31 lipca 2012 r.

Warunki wypłacania premii dla pracowników strony pozwanej regulował w spornym okresie regulamin wynagradzania oraz szczegółowy regulamin premiowania i nagród specjalnych przyznawanych pracownikom Przedsiębiorstwa (...) S.A. z dnia 16 września 1996 r. wraz z aneksem z dnia 16 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z § 5 ust 2 szczegółowego regulaminu premiowania i nagród specjalnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ustala się premię w wysokości do 10 % wynagrodzeń zasadniczych.

Stosownie do § 6 obowiązującego u strony pozwanej regulaminu wynagradzania pracownicy strony pozwanej, w tym powód, mieli prawo do premii według zasad premiowania pracowników pozwanej Spółki stanowiących załącznik nr 4 do tego regulaminu.

Jednakże w myśl § 19 regulaminu wynagradzania ,, w przypadku stwierdzenia, że wydatkowane środki na wynagrodzenia przekraczają możliwości finansowe spółki albo takie przekroczenie zagraża, Dyrektor – Prezes Zarządu odpowiednio do potrzeb – ogranicza lub wstrzymuje uruchomienie środków na premie”.

Zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania ( wg stanu do dnia 30 kwietnia 2010 r. ) ,, warunkiem uruchomienia premii dla wszystkich pracowników jest osiągnięcia zysku”, zaś w przypadku nie spełnienia tego warunku, jak wskazuje pkt 4 ww. załącznika, ,, fundusz premiowy zostaje wstrzymany”.

Jak wskazuje z kolei pkt 5 ww. załącznika ,, premię wypłaca się narastająco w roku. Jeżeli przyczyny powodujące wstrzymanie premii zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych nadrobione, premia uruchomiona jest za cały okres ”.

Dowód: regulamin wynagradzania pracowników strony pozwanej /k.33-40/,

zasady premiowania pracowników strony pozwanej

- załącznik nr 4 do regulaminu wynagradzania /k.47/,

szczegółowy regulamin premiowania i nagród specjalnych przyznawanych pracownikom strony pozwanej /k.52-54/,

zeznania świadka J. K. /k.170/.

Rok obrachunkowy (12 kolejnych miesięcy) strony pozwanej pokrywał się, w spornym okresie, z rokiem kalendarzowym.

okoliczność bezsporna, a ponadto:

zeznania świadka J. K. /k.130 verte/.

Strona pozwana nie wypłaciła swoim pracownikom, w tym powodowi, premii za okres od lutego do grudnia 2009 r. z powodu straty z jaką zakończył się każdy poszczególny miesiąc w tym okresie.

Pozwana Spółka zamknęła rok obrotowy 2009 ze stratą netto w wysokości 1 851 361,30 zł.

W okresie styczeń – marzec 2010 r. pozwana Spółka poniosła stratę w wysokości 175 000,00 zł, wobec czego również i za ten okres pracownikom strony pozwanej nie wypłacono premii.

Dowód: bilans strony pozwanej na dzień 31 grudnia 2009 r. /k. 56-58/,

rachunek zysków i strat za 2009 r. /k. 59/,

miesięczne rachunki zysków i strat za 2009 r. /k.135-140, 144 -149, 153 -158, 162 -167/,

uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2010 r. /k.60/,

sprawozdanie F-01/I -01 za I kwartał 2010 r. /k.67/,

informacja głównego księgowego strony pozwanej dotycząca wyniku finansowego za poszczególne miesiące od sierpnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. /k. 67/,

oświadczenie kierownika działu ekonomiczno - finansowego oraz dyrektora finansowego strony pozwanej z dnia 26 maja 2010 r. /k.73/,

pisma prezesa zarządu pozwanej spółki do działu ekonomiczno finansowego w sprawie wstrzymania wypłaty premii w okresie od lutego 2009 r. do marca 2010 r. /k.74-96/,

zeznania świadka J. K. /k.170 verte/.

Pracownicy strony pozwanej każdorazowo informowani byli o złej sytuacji finansowej pozwanej Spółki skutkującej brakiem możliwości wypłaty premii za sporne okresy.

Dowód: pisma prezesa zarządu pozwanej spółki do działu ekonomiczno finansowego w sprawie wstrzymania wypłaty premii w okresie od lutego 2009 r. do marca 2010 r. /k.74-96/,

zeznania świadka J. K. /k.170 verte/.

W miesiącu kwietniu 2010 r. strona pozwana wypracowała zysk w kwocie 758 831,75 zł.

W oparciu o regulaminu wynagradzania zarząd pozwanej Spółki podjął decyzję o wypłacie pracownikom premii jedynie za m-c kwiecień 2010 r.

Dowód: informacja głównego księgowego strony pozwanej

dotycząca wyniku finansowego za poszczególne miesiące od sierpnia 2009 r. do kwietnia 2010 r. /k. 67/,

miesięczne rachunki zysków i strat za okres od stycznia do marca 2010 r. /k.178- 183/,

zeznania świadka J. K. /k.170 verte/.

Strona pozwana wypłaciła powodowi premie za m-c kwiecień 2010 r.

okoliczność bezsporna, a ponadto:

zeznania świadka J. K. /k.130 verte/.

Aneksem z dnia 16 kwietnia 2010 r., który wszedł w życie z dniem 01 maja 2010 r. strona pozwana:

- zmieniła pkt 3 załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania nadając mu brzmienie: ,, Warunkiem powstania prawa do premii jest wypracowany zysk za dany okres od początku roku do końca miesiąca, za który naliczana jest premia”;

- zmieniła pkt 4 regulaminu wynagradzania nadając mu brzmienie: ,, W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3 premia nie jest wypłacana”;

- skreśliła pkt 5 załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania;

- zmieniła § 3 ust. 2 szczegółowego regulaminu premiowania i nagród specjalnych nadając mu brzmienie: ,, Premia za dany miesiąc wypłacana jest w następnym miesiącu, po miesiącu za który premia przysługuje”.

Porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2010 r. strony ustaliły, iż premie i dodatki przysługiwać będą powodowi ,,na zasadach i warunkach określonych w przepisach o wynagradzaniu: Regulaminie Wynagradzania (...).W. (...) S.A. stan prawny na dzień 01.05.2010 r. oraz obowiązujących przepisach”.

Dowód: aneks z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Polecenia Służbowego nr 57/96 prezesa zarządu pozwanej spółki z dnia 16 września 1996 r. /k.55/,

porozumienie z dnia 30 kwietnia 2010 r. – w aktach osobowych powoda.

Pismem z dnia 13 czerwca 2012 r. powód wezwał stronę pozwaną

do zapłaty ,, zaległej premii regulaminowej za okres od 01 lutego 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r. ( 14 miesięcy ) wraz z odsetkami.

W odpowiedzi na ww. pismo strona pozwana, pismem z dnia 02 lipca 2012 r. odmówiła powodowi wypłaty premii za okres od lutego do grudnia 2009 r. oraz od stycznia do marca 2010 r. wskazując przy tym, iż powód otrzymał premię za miesiąc kwiecień 2010 r.

Dowód: pismo powoda do strony pozwanej z dnia 13 czerwca 2012 r. /k.8/,

pismo strony pozwanej do powoda z dnia 02 lipca 2012 r. /k.9/.

Na skutek skargi złożonej przez powoda Państwowa Inspekcja Pracy we

W. dwukrotnie badała okoliczności nie wypłacenia pracownikom strony pozwanej premii za okres od lutego do grudnia 2009 r. oraz od stycznia do marca 2010 r. nie stwierdzając żadnych uchybień pozwanego pracodawcy w tym zakresie.

Dowód: pismo powoda z dnia 16 lipca 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we W. – zgłoszenie skargi /k.10-11/,

pismo PIP do powoda z dni 11 września 2012 r. /k.12/,

protokół kontroli PIP z dnia 09 czerwca 2010 r. /k.68-72/,

pismo PIP do strony pozwanej z dnia 21 sierpnia 2012 r. /k.100/,

pismo strony pozwanej do PIP z dnia 28 sierpnia 2012 r. /k. 101-104/,

protokół kontroli PIP z dnia 05 września 2012 r. /k.105 -114/.

Strona pozwana w 2010 r. zatrudniała ok. 180 pracowników.

- okoliczność bezsporna -

Strony z dniem 31 lipca 2012 r., w związku z przejściem powoda na emeryturę, rozwiązały za porozumieniem łączący je stosunek pracy.

Dowód: w aktach osobowych powoda, w tym:

- pismo powoda do strony pozwanej z dnia

30 kwietnia 2012 r.,

- świadectwo pracy powoda z dnia 31 lipca 2012 r.

Średnie, jednomiesięczne wynagrodzenie powoda liczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wynosiło 2 000,00 zł brutto.

Dowód: zaświadczenie strony pozwanej o zarobkach powoda

z dnia 05 listopada 2012 r. /k.32/.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo w całości nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód w niniejszej sprawie dochodził kwoty 2660,00 zł tytułem

należnej mu premii regulaminowej za okres od lutego 2009 r. do marca 2010 r. Materialnoprawną podstawą tego roszczenia stanowi przepis

art. 94 pkt 5 w zw. z art. 22 § 1 k.p.

Zgodnie z przepisem art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Z kolei przepis art. 94 k.p. zawierający katalog podstawowych obowiązków pracodawcy jako jeden z nich wskazuje terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia.

Stosownie natomiast do przepisu art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów jako że żadna ze stron w toku postępowania nie podważyła skutecznie ich autentyczności i wiarygodności.

Sąd dał również wiarę konkretnym i logicznym zeznaniom świadka J. K. /k.130/, odmawiając wiarygodności mało konkretnym i niemającym żadnego oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym zeznaniom powoda /k.194/.

W tym miejscu należy wskazać, iż powód wbrew ciążącemu na nim, stosownie do treści art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p., ciężarowi dowodu nie wykazał w toku procesu jakoby w istocie strona pozwana w spornym okresie osiągała zyski, nadto wypłacając rzekomo swoim akcjonariuszom dywidendę za 2009 r.

Przeciwnie z przedłożonej przez stronę pozwaną obszernej dokumentacji księgowej, w szczególności z bilansu pozwanej Spółki na dzień 31 grudnia 2009 r. /k. 56-58/, rachunku zysków i strat za 2009 r . /k. 59/,

oraz miesięcznych rachunków zysków i strat za 2009 r. /k.135-140, 144 -149, 153 -158, 162 -167/ wynika jednoznacznie, iż pozwana Spółka zamknęła rok obrotowy 2009 ze stratą netto w wysokości 1 851 361,30 zł, zaś w okresie styczeń – marzec 2010 r. poniosła stratę w wysokości 175 000,00 zł.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego za kuriozalną należy uznać argumentację powoda, który w toku procesu wskazał: ,, Ja sobie myślę, że jeżeli w danym roku był zysk to pracodawca ma wyrównać premię za wszystkie lata poprzednie kiedy zysku nie było ”.

Zgodnie z pkt 3 załącznika nr 4 do regulaminu wynagradzania /k.47/ ( wg stanu do dnia 30 kwietnia 2010 r. ) ,, warunkiem uruchomienia premii dla wszystkich pracowników jest osiągnięcia zysku”, zaś w przypadku nie spełnienia tego warunku, jak wskazuje pkt 4 ww. załącznika, ,, fundusz premiowy zostaje wstrzymany”.

Jak wskazuje z kolei pkt 5 ww. załącznika ,, premię wypłaca się narastająco w roku. Jeżeli przyczyny powodujące wstrzymanie premii zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych nadrobione, premia uruchomiona jest za cały okres ”.

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, iż okres, o którym mowa powyżej to okres obrachunkowy (12 kolejnych miesięcy), który w pozwanej Spółce, jak wynika m.in. z zeznań świadka J. K. /k.130 verte/ równy jest rokowi kalendarzowemu.

Jednakże należy podkreślić, iż zgodnie z § 19 regulaminu wynagradzania /k.33-40/, ,, w przypadku stwierdzenia, że wydatkowane środki na wynagrodzenia przekraczają możliwości finansowe spółki albo takie przekroczenie zagraża, Dyrektor – Prezes Zarządu odpowiednio do potrzeb – ogranicza lub wstrzymuje uruchomienie środków na premie”.

W ocenie Sądzie nie ulega wątpliwości, iż wypłata pracownikom premii za cały okres od stycznia do kwietnia 2010 r. w związku z osiągniętym przez pozwaną Spółkę w kwietniu 2010 r. zyskiem w wysokości 175 000,00 zł, wobec zatrudnienia na poziomie ok. 180 pracowników, przekroczyłaby możliwości finansowe pozwanej Spółki poważnie zagrażając jej bytowi.

Odnosząc się natomiast do roszczenia powoda w zakresie premii za m-c kwiecień 2010 r. należy wskazać, iż roszczenie to jest zupełnie niezrozumiałe wobec faktu, że sam powód w zasadzie nie zaprzecza, iż otrzymał od pozwanego pracodawcy premię za ten miesiąc zeznając /k.194 verte/: ,, Nie wiem czy był zysk od stycznia do końca marca 2010 r., z tego co mówili to nie było, a w kwietniu 2010 r. był i prawdopodobnie otrzymałem premie za kwiecień 2010 r.”.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 94 pkt 5 k.p. oraz pozostałych powołanych powyżej przepisów, należało orzec jak w pkt I sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach w punkcie II sentencji wyroku, znajduje podstawę w treści art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Reguła ta dotyczy także spraw rozpatrywanych przez sądy pracy. Jeżeli zatem pracownik przegra sprawę pracowniczą, winien liczyć się z obowiązkiem zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu obejmujących koszty sądowe (o ile były poniesione) oraz koszty zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika.

W przedmiotowej sprawie kosztami poniesionymi przez stronę pozwaną były koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszty wynagrodzenia reprezentującego go w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, które zgodnie z § 11 ust 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) wynosiły 450,00 zł.

Zarządzenie:

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda;

3.  K.. 14 dni.

18.02.2013 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Woyczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Karwacka
Data wytworzenia informacji: