Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1423/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-03-06

Sygnatura akt I C 1423/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 06-03-2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski

Protokolant:Katarzyna Sieczka

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa A. C., A. L.

przeciwko (...) Sp. z o.o.

o zapłatę

zasądza od strony pozwanej (...) sp. z o.o. na rzecz powodów A. C. i A. L. kwotę 3.450 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 23 maja 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 734 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C upr 1423/13

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 21 czerwca 2013 r. powodowie A. C. i A. L. domagali się zasądzenia na swoja rzecz od strony pozwanej (...) sp. z o.o. kwoty 30415 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 23 maja 2013 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, ze w dniu 27 listopada 2012 r. strony zawarły umowę o dzieło na wykonanie serwisu (...), z terminem wykonania pierwszego etapu prac na 1 lutego 2013 r. W dniu 6 grudnia 2012 r. powodowie uiścili zaliczkę w kwocie 3450 zł. Strona pozwana nie wykonała swojego zobowiązania w terminie umówionym, wobec czego powódka wyznaczyła jej dodatkowy termin na wykonanie prac – do 21 lutego 2013 r., pod rygorem rozwiązania umowy i zażądania zwrotu zapłaconej zaliczki.

Wobec bezskutecznego upływu dodatkowego terminu powodowie odstąpili od umowy pismem doręczonym stronie pozwanej w dniu 15 maja 2013 r., żądając zwrotu zaliczki w terminie 7 dni.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 18 lipca 2013 r. powództwo uwzględniono w całości.

W sprzeciwie złożonym w dniu 22 sierpnia 2013 r. strona pozwana (...) sp. z o.o. wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Strona pozwana zarzuciła, że serwis (...) został wykonany i funkcjonuje do chwili obecnej, ze względu na brak współpracy po stronie powodów nie było jedynie możliwe dokończenie prac, polegające na wprowadzeniu tekstu do gotowego serwisu.

Wskazała przy tym, że 23 stycznia 2013 r. przesłała powodom wersję testową serwisu (...). Wobec zastrzeżeń do wykonanego projektu, strona pozwana zwróciła się w dniach 4 i 5 lutego 2013 r. o dostarczenie zdjęć i instrukcji niezbędnych do dokończenia projektu. Projekt graficzny serwisu został ostatecznie przesłany w dniu 15 lutego 2013 r. Serwis ten działał i działa do chwili obecnej, a jego całkowite dokończenie w postaci wstawienia tekstów stało się niemożliwe ze względu na brak współpracy po stronie zamawiających. W tej sytuacji pozwany nie ponosił odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu dzieła. Ponadto skoro strona pozwana była gotowa wykonać dzieło, a doznała przeszkód z przyczyn leżących po stronie powodów, należy jej się na podstawie art. 639 kc wynagrodzenie za wykonaną pracę

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 27 listopada 2012 r. powodowie A. C. i A. L. działający jako zamawiający zawarli ze stroną pozwaną (...) sp. z o.o. umowę o wykonanie serwisu (...).

W umowie wskazano, że strona pozwana wykona projekt funkcjonalny serwisu (...), projekt graficzny serwisu (...) wraz projektem graficznym pozostałych podstroi, na podstawie zaakceptowanego przez powodów projektu strony głównej serwisu, dokona zakodowania wybranego projektu graficznego do postaci szablonów (...), integracji stworzonych szablonów (...) z systemem zarządzania treścią (...), a następnie wykona, zakoduje, przetestuje i wdroży bezbłędnie i sprawnie działający serwis (...) (§ 1 ust. 3 umowy)

W umowie wskazano, że wykonanie dzieła składać się będzie z trzech etapów uzgodnionych drogą mailową (§ 1 ust. 1 umowy), a wykonanie pierwszego etapu miało nastąpić do 1 lutego 2013 r. (§ 2 ust. 4 umowy). W tym terminie wykonawca miał przedstawić gotową stronę (...) (§ 5 ust. 1 umowy).

Odbiór strony (...) miał zostać przeprowadzony przez strony poprzez sporządzenie i popisanie protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowość wykonania dzieła, lub protokołu rozbieżności, określającego zakres prac wymagających uzupełnienia (§ 5 ust. 2 umowy).

Niestawiennictwo zamawiającego w celu podpisania protokołu odbioru skutkowało uprawnieniem wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru ze skutkiem podpisania protokołu odbioru (§ 5 ust. 5 umowy)

W przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności, w szczególności dotyczącego niespełnienia uzgodnionych wymogów, lub braku właściwej dostępności ujawnionej w trakcie testów funkcjonalnych, wykonawca miał usunąć usterki w terminie nie dłuższym, niż 21 dni (§ 5 ust. 3 umowy).

W przypadku zaakceptowanych przez wykonawcę zmian wnoszonych przez zamawiającego, wykonawca miał prawo jednostronnie zmienić terminy wykonania dzieła i poinformować o tym zamawiającego. Brak takiego zawiadomienia powodował, że uznawano, iż zmiany nanoszone przez zamawiającego nie wpływają na zmianę terminu wykonania dzieła (§ 5 ust. 6 umowy).

(dowód: umowa z 27.11.2012 r. – k. 21-26)

Powodowie uiścili na poczet wynagrodzenia zaliczkę w kwocie 3450 zł.

(bezsporne)

Mailem z 23 stycznia 2013 r. strona pozwana przesłała powodom wersje testową serwisu, informując, że „jeżeli chodzi o stronę graficzną to aktualnie grafik nad tym pracuje”.

(dowód: mail z 23.01.2013 r. – k. 45)

Mailem z 14 lutego 2013 r. powódka wezwała stronę pozwaną do zakończenia I etapu prac do 21 lutego 2013 r., wskazując, że dotychczas złożony projekt nie posiada żadnej grafiki.

(dowód: mail z 14.02.2013 r. – k. 27)

Prace nad zakończeniem strony (...) trwały w marcu 2013 r., do końca lutego strona była wykonana wg samego wykonawcy w ok. 70 %.

(dowód: zeznania świadka R. P. – rozprawa w dniu 9 stycznia 2013 r., częściowo przesłuchanie prezesa strony pozwanej K. K. - rozprawa w dniu 20 lutego 2013 r.)

W dniu 15 lutego 2013 r. strona pozwana informowała powodów o przesłaniu projektu graficznego strony (...), dołączając projekt w wersji pliku .jpg.

(dowód: mail z 15.02. (...). – k. 48)

Strona pozwana informowała mailem z 29 marca 2013 r. powodów o tym, że strona (...)jest dostępna do testów i funkcjonuje pod docelowym adresem (...)

(dowód: mail z 29.03.2013 r. – k. 49)

Od 11 kwietnia 2013 r. powodowie informowali stronę pozwaną o niemożliwości logowaniu się na stronie i niemożności korzystania z wyszukiwarki na stronie.

(dowód: maile z 11.04.2013 r. i 12.04.2013 r. – k. 54verte, 55, 59)

Pismem z 29 kwietnia 2013 r., doręczonym pozwanemu w dniu 15 maja 2013 r. powodowie odstąpili od umowy, wzywając do zwrotu uiszczonej zaliczki.

(dowód: pismo z 29.04.2013 r. z pełnomocnictwami dowodem odbioru i dowodem nadania – k. 29-32, 34-36)

Mając powyższe na uwadze, Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie

W rozpoznawanej sprawie bezspornym było, ze strony łączyła umowa o dzieło Zgodnie z art. 635 kc jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Rozumując a (...) uprawnienie to przysługuje tym bardziej, kiedy umowny termin do wykonania dzieła minął (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 lipca 2008 r. (V ACa 199/08, LEX nr 470084, uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 grudnia 1999 r. (I ACa 662/99, LEX nr 8128). Wypada również zauważyć, że uprawnienie to przysługuje bez względu na przyczynę opóźnienia (por. np. System prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań-część szczegółowa. W.2001. str. 237, uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 kwietnia 2008 r. (V ACa 130/08, LEX nr 465067).

Termin wykonania dzieła nie był w umowie precyzyjnie określony. Z jednej strony w umowie wskazano termin wykonania I etapu prac, bez wskazania, jakie dokładnie prace objęte są tym etapem. Jednocześnie wskazano jednak, że w I etapie prac powinna zostać wykonana „strona (...). Przesłuchiwany w sprawie pracownik pozwanego R. P. przyznał, że przez wykonanie strony (...) należało rozumieć przygotowanie jej pod względem funkcjonalnym i graficznym, a także że nie była ona gotowa jeszcze pod koniec lutego 2013 r. (świadek użył sformułowania, że była gotowa w ok. 70 %). Także prezes zarządu pozwanego K. K. wskazywał, że w lutym 2013 r. strona była gotowa jedynie w kilkudziesięciu procentach.

Umowny termin wykonania dzieła w postaci strony (...) minął w dniu 1 lutego 2013 r. Po tej dacie strona pozwana starała się w dalszym ciągu wykonać umowę, ale nie uzgodniła z powodami nowego terminu oddania dzieła. Jako profesjonalista powinna i mogła swobodnie usunąć niepewność, co do ewentualnego terminu wykonania prac, czego jednak nie uczyniła. Wobec tego ryzykowała, że powodowie w każdym czasie będą mogli odstąpić od umowy.

Należy podkreślić, że strona pozwana nie przedstawiła przekonujących dowodów, że swoje dzieło w całości wykonała. Na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. przedstawiła wprawdzie działającą obecnie stronę (...), ale brak było jakichkolwiek dowodów, że strona ta w identycznym kształcie graficznym zapewniała użytkownikom pełną funkcjonalność wiosną 2013 r. Wypada zauważyć, że z umowy pomiędzy stronami wynikało, że po wykonaniu strony (...) powinien zostać przeprowadzony jej odbiór i to z uwzględnieniem testów funkcjonalnych strony. Strona pozwana nigdy nie zaproponowała takiego odbioru, chociaż w przypadku odmowy współdziałania powodów mogła go dokonać samodzielnie. Gdyby taki odbiór został dokonany, byłoby oczywistym, czy strona faktycznie spełniała uzgodnione wymogi funkcjonalne i graficzne oraz zapewniała właściwą dostępność przed odstąpieniem od umowy przez powodów. Korespondencja mailowa pomiędzy stronami oraz tzw. zrzuty ekranów wskazują jedynie, że strona była w jakiejś formie dostępna dla powodów, a także, że powodowie ją testowali (według ich słów bezskutecznie). Nie pozwalało to jednak ocenić pełnej funkcjonalności tej strony wiosną 2013 r. Przesłanie strony do testów bez formalnego odbioru nie stanowiło natomiast prawidłowego wykonania umowy. Strona pozwana powinna była raczej przesyłając dane dostępowe do strony (...), wskazać równocześnie datę odbioru, tak by umożliwić jej wspólne zbadanie przez strony i sporządzenie bądź protokołu odbioru bądź protokołu rozbieżności. Zaniechanie w tym zakresie obciążało pozwanego i skądinąd prowadziło do niepotrzebnej korespondencji pomiędzy stronami, z której wynikał przede wszystkim brak wzajemnej komunikacji.

Należy także podkreślić, że brak było przekonujących dowodów, że powodowie nie przesłali pozwanemu jakichkolwiek materiałów niezbędnych do zakończenia prac. Z maili pozwanego z 23 stycznia 2013 r. i 15 lutego 2013 r. wynikało, że materiałów takich nie strona pozwana nie żądała, co więcej swoją pracę wykonywała bez względu na zachowanie powodów. W umowie wskazywano, że powodowie mieli dostarczyć materiały konieczne do wykonania dzieła w terminie 14 dni od podpisania umowy, a więc do 11 grudnia 2012 r. trudno więc uwierzyć, że ich brak strona pozwana dostrzegła i zaczęła traktować jako przeszkodę w wykonaniu dzieła dopiero w lutym 2013 r. Nie było zatem podstaw do przyjęcia, że w sprawie zaistniały okoliczności wskazane w art. 639 kc, zgodnie z którym wykonawcza zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli był gotów wykonać dzieło, a doznał przeszkód jedynie z przyczyn leżących po stronie zamawiających. Już z logicznego punktu widzenia zarzut pozwanego był bezzasadny. Pozwany twierdził bowiem, że stronę w całości wykonał, a skoro tak współdziałanie powodów było w tym zakresie zbyteczne. Tymczasem sedno sporu nie dotyczyło tego, że na stronie nie było wstawionych wszystkich tekstów (w tym zakresie powodowie faktycznie mogli nie współpracować z pozwanym), ale, że strona ta nie została ukończona pod względem funkcjonalnym, a w szczególności nie zapewniała odpowiedniej dostępności. Z przyczyn wskazanych wyżej Sąd przyjął, ze dostępność ta nie została w pełni zapewniona. Dla ukończenia dzieła w tym zakresie żadne dodatkowe materiały od powodów nie były potrzebne.

W toku procesu strona pozwana wskazywała także na zmianę oczekiwań powodów, co do przedmiotu dzieła, co miało wydłużyć termin wykonania prac. Nie skorzystała jednak z mechanizmu umownego pozwalającego na wydłużenie terminu oddalania dzieła. Skutkowało to przyjęciem, że zmiany te nie wpływają na termin umowny.

W świetle art. 635 kc powodowie mieli zatem prawo odstąpić od umowy, co też bezspornie uczynili ze skutkiem na 15 maja 2013 r. Wobec powyższego nie ulegało wątpliwości, że mogli także żądać zwrotu spełnionego przez siebie świadczenia stosownie do art. 494 kc.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconej części wynagrodzenia w kwocie 3500 zł, jak w pkt I wyroku.

O odsetkach od tej kwoty orzeczono na podstawie art. 481 kc w zw. z art. 455 kc. Obowiązek zwrotu świadczenia po odstąpieniu od umowy powstaje po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W rozpoznawanej sprawie nastąpiło to 15 maja 2013 r. W oświadczeniu tym powodowie zawarli też wezwanie do zapłaty (zwrotu ) kwoty przez nią wcześniej uiszczonej. W ciągu 7 dni od 15 maja 2013 r. strona pozwana powinna była spełnić świadczenie, a od 23 maja 2013 r. pozostawała w opóźnieniu.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc, zasądzając na rzecz powodów zwrot kwoty 100 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 600 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji: