Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1234/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-04-10

Sygnatura akt I C upr 1234/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny
w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Izabela Baca

Protokolant:Katarzyna Sieczka

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa (...)z siedzibą w L.

przeciwko D. B. (1)

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C upr 1234/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)z siedzibą w L.wniosła o zasądzenie od pozwanego D. B. (2)kwoty 267zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12.03.2004r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, iż nabyła od wierzyciela (...) S.A.wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy ubezpieczenia.

Nakazem zapłaty z dnia 14.06.2012r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w (...)uwzględnił powództwo.

Pozwany D. B. (1) skutecznie wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty.

Na rozprawie dnia 10.04.2013r. pozwany oświadczył, iż wnosi o oddalenie powództwa. Zaprzeczył jakoby zawierał umowę z (...) S.A. Nadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia dochodzonej należności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15.12.2011r. strona powodowa (...)z siedzibą w L.zawarła z (...) S.A.w W.umowę sprzedaży wierzytelności. Zgodnie z umową strona powodowa nabyła wierzytelności wskazane w załączniku do niej.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 15.12.2004r. - k. 16 verte.

Strona powodowa sporządziła częściowy wykaz wierzytelności do powyższej umowy, w którym wskazała, iż przedmiotem cesji była wierzytelność wobec pozwanego D. B. (1), wynikająca z polisy (...), na kwotę 267zł, płatną dnia 11.03.2004r.

Dowód: częściowy wykaz wierzytelności - k. 22.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako niezasadne nie zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwany zarzucił, iż strona powodowa nie wykazała, by łączyła go z (...) S.A. umowa ubezpieczenia. W piśmie procesowym z dnia 8.03.2013r. pełnomocnik strony powodowej podał, iż wierzytelność wynika z polisy OC nr (...). Na rozprawie dnia 10.04.2013r. pozwany zaprzeczył jednak, aby zawarł tę umowę ubezpieczenia. Wobec stanowiska pozwanego to na stronie powodowej spoczywał - w myśl art. 6 kc - ciężar udowodnienia, iż roszczenie, którego dochodzi w niniejszym postępowaniu w rzeczywistości istnieje. Strona powodowa – reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego - okoliczności tej w żaden sposób nie wykazała. Zauważyć należy, iż przedłożenie umowy przelewu wierzytelności nie stanowi dowodu na istnienie zobowiązania wskazanego w pozwie. Dowodu takiego nie stanowi także wystawiony przez stronę powodową częściowy wykaz wierzytelności do umowy przelewu wierzytelności z dnia 15.12.2011r. Dokument ten w tym zakresie nie ma bowiem mocy dowodowej (por. art. 245 kpc). Zresztą na dokumencie brak podpisu osoby go sporządzającej. Obowiązek świadczenia po stronie pozwanego mógł powstać nie w drodze przelewu wierzytelności, lecz poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia, a tej okoliczności w żaden sposób nie udowodniono.

Nadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia dochodzonego pozwem roszczenia. W myśl art. 118 in fine kc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. W częściowym wykazie wierzytelności termin płatności kwoty 267zł oznaczono na dzień 11.03.2004r. Pozew w sprawie wniesiono zaś dnia 28.05.2012r. Dochodzone roszczenie jest zatem przedawnione, także w części co do żądanych odsetek. W wypadku bowiem, gdy doszło do przedawnienia roszczenia, od którego żądano zasądzenia odsetek, odsetki te jako świadczenie akcesoryjne ulega przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym. Roszczenie o odsetki za opóźnienie wprawdzie przedawnia się odrębnie od roszczenia głównego, jednak nie później niż z upływem terminu przedawnienia roszczenia głównego (por. uchwałę S. N.z dnia 26.01.2005r, (...), LEX 141130).

Do zastosowania trzyletniego okresu przedawnienia nie jest przy tym wymagane, aby obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzi się roszczenie majątkowe, prowadziły działalność gospodarczą. Wystarczy, że działalność taką prowadzi strona dochodząca roszczenia (tak też S. N.w wyroku z dnia 2.04.2008r, (...), LEX nr (...)). W sprawie wierzytelność przysługiwała pierwotnie (...) S.A, które niewątpliwe świadczyło usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro zatem pozew wniesiono dnia 28.05.2012r, dochodzone pozwem roszczenie należy uznać za przedawnione, pozwany zaś taki zarzut w toku procesu podniósł (art.117§2kc).

Mając powyższe na względzie na podstawie powołanych przepisów Sąd powództwo oddalił.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: