Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1033/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-02-20

Sygn. akt I C upr 1033/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2013r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział I Cywilny

w składzie

Przewodniczący: SSR Izabela Baca

Protokolant: Katarzyna Sieczka

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa G. W.

przeciwko B. A.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C upr 1033/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa G. W.wniosła o zasądzenie od pozwanej B. A.kwoty 121zł 20gr z ustawowymi odsetkami od dnia 24.06.2011 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w dniu 9.06.2011r. w czasie kontroli biletów na linii nr 17 kontroler stwierdził, że pozwana nie posiada ważnego biletu na przejazd. Strona powodowa podała, że zgodnie z treścią § 8 ust. 2 załącznika do Uchwały nr XXI/682/08 Rady Miejskiej W.z dnia 15.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej W.w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez G. W., w razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd pasażer jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej w kwocie 120zł.

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 16.07.2012r. w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin - Zachód VI Wydział Cywilny uwzględnił powództwo.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwana B. A. złożyła sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa. Wskazała, że nie była zobowiązana do posiadania biletu, ponieważ jest matką czworga niepełnosprawnych dzieci, a w chwili kontroli jechała bez dziecka, jednak po to, by odebrać je ze szkoły. Podniosła, że posiada jako opiekun legitymację uprawniającą ją do bezpłatnego przejazdu, a kontrolerzy wystawili jej mandat bezpodstawnie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

MPK Sp. z o. o, działając w imieniu G. W., wystawiła pozwanej B. A.wezwanie do zapłaty nr (...)za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowanego przez G. W., na kwotę 121zł 20gr. Wskazano, iż pozwana w dniu 09.06.2011r., o godzinie 8:52 podróżowała linią 17 bez ważnego biletu. Na wezwaniu odnotowano, iż okazała ona legitymację o niepełnosprawności oraz odmówiła podpisania i odbioru wezwania.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 09.06.2011r. – k. 26 - 27.

Pismem z dnia 04.08.2011r. strona powodowa skierowała do pozwanej wezwanie do zapłaty kwoty 121zł 20gr, na którą składały się wartość biletu w kwocie 1zł 20gr oraz opłata dodatkowa w wysokości 120zł tytułem należności za przejazd linią autobusową nr 17 w dniu 09.06.2011r. bez ważnego biletu autobusowego. Pismo to doręczono pozwanej dnia 12.08.2011r.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 04.08.2011r. wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 28 - 29.

Pozwana jest matką czworga niepełnosprawnych dzieci: M. A., urodzonego dnia (...), H. A., urodzonego dnia (...), N. A., urodzonej dnia (...), i K. A., urodzonego dnia (...) U każdego z nich niepełnosprawność została stwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności we W.. W orzeczeniach tych wskazano, iż małoletni wymagają stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dzieci pozwanej w dniu 09.06.2011r. podczas jej przejazdu bez ważnego biletu posiadały ważne legitymacje osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia. W dokumentach tych pozwana była wskazana jako przedstawiciel ustawowy małoletnich.

Dowód: legitymacje osoby niepełnosprawnej – k. 37,

orzeczenia o niepełnosprawności – k. 38 – 46.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się na dokumentach, złożonych przez strony.

Zgodnie z art. 774 kc przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Pozwana przyznała, iż jadąc tramwajem linii nr (...) nie skasowała biletu, podniosła jednak, iż jako matka czworga niepełnosprawnych dzieci w wieku szkolnym jest osobą uprawnioną do korzystania z bezpłatnych przejazdów, odwożąc dzieci ze szkoły lub jadąc po nie. Z wezwania do zapłaty nr (...) wynika przy tym, iż pozwana okazała kontrolerowi legitymację osoby niepełnosprawnej.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez G. W.określa załącznik do Uchwały Rady Miejskiej W.nr XXI/682/08 z dnia 15 maja 2008r. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 tego załącznika do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnione m.in. dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia.

W dniu przejazdu pozwanej bez biletu, niepełnosprawne dzieci pozwanej były w wieku szkolnym, a pozwana wskazała, iż jechała po jedno z nich celem odebrania dziecka ze szkoły. Zdaniem Sądu pozwana okazała kontrolującemu dokument, który uprawniał ją w myśl §3 ust. 3 ww załącznika do bezpłatnego przejazdu w dniu kontroli. Zgodnie bowiem z §3 ust. 3 ww załącznika dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 1 są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

W tych okolicznościach w świetle art. 33a ust. 3 Prawa przewozowego brak jest podstaw do pobrania od pozwanej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości 50 -krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.

Mając powyższe na względzie Sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: