Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 510/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-01-14

Sygn. akt III RC 510/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Rogozik

Protokolant: Damian Kotarski

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2013 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa małoletnich K. i D. Ś. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową D. Ś. (2)

przeciwko P. Ś.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego P. Ś. tytułem podwyższonych alimentów na rzecz małoletnich K. Ś. i D. Ś. (1) kwoty po 500- (pięćset) zł miesięcznie, łącznie 1000.- zł, poczynając od 18 lipca 2012 r., płatne do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletnich powodów – D. Ś. (2), w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie XIIIRC 2430/07 w kwocie po 300.- zł miesięcznie na każdego z małoletnich;

II.  oddala dalej idące powództwo;

III.  nakazuje pozwanemu aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa kwotę 240.- zł tytułem opłaty sądowej;

IV.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.-

Sygn. akt III RC 510/12

UZASADNIENIE

D. Ś. (2) działając w imieniu małoletnich dzieci K. i D. Ś. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego P. Ś. na rzecz małoletnich powodów alimentów w kwocie po 600zł miesięcznie na rzecz każdego z dzieci, łącznie po 1200 zł miesięcznie, w miejsce alimentów w wysokości po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie XIII RC 2430/07, płatnych do jej rąk do dnia 15 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat.

Uzasadniając żądanie pozwu wskazała, że od czasu poprzednio ustalonych alimentów potrzeby oraz koszty utrzymania dzieci znacznie wzrosły, a to w szczególności z uwagi na upływ 5 lat, a co za tym idzie zasadniczą zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, w tym związanych chociażby z uczęszczaniem przez nich do szkoły podstawowej. Podała również, że od czasu ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem dzieci, znacznie wzrosły jego możliwości zarobkowe, które aktualnie kształtują się

na poziomie około 5000 zł miesięcznie netto.

W odpowiedzi na pozew, pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu zakwestionował wysokość wskazanych przez matkę małoletnich w pozwie kosztów utrzymania dzieci, wskazując, że kształtują się one na o wiele niższym poziomie, tj. około 850 zł miesięcznie na dwoje dzieci. Zakwestionował także, aby osiągał aktualnie wysokie dochody. Skonstatował, że z tytułu prowadzonej działalności, po opłaceniu wszelkich, związanych z jej prowadzeniem kosztów, dysponuje niewielką kwotą pieniędzy i płacenie przez niego wyższych alimentów, nie jest możliwe.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

Małoletni K. Ś. ur. (...) i D. Ś. (1) ur. (...) są dziećmi pochodzącymi ze związku małżeńskiego D. i P. Ś.

dowód: odpis skróconego aktu urodzenia zawarty w aktach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. XIII RC 2430/07.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2007r. rozwiązano małżeństwo D. i P. Ś. przez rozwód bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi wymienionych K. i D. Ś. (1) powierzono obojgu rodzicom na równych prawach, z tym, że miejsce pobytu dzieci ustalono przy matce. Jednocześnie udział rodziców w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania małoletnich ustalono w ten sposób, że zasądzono od P. Ś. alimenty w wysokości po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, łącznie po 600 zł miesięcznie

dowód: wyrok z dnia 19.12.2007r. w aktach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. XIII RC 2430/07.

W chwili wydania wyroku małoletni powodowie mięli odpowiednio po 3 i 5 lat. Zamieszkiwali wspólnie z matką i dziadkami macierzystymi w ich mieszkaniu. Miesięczny koszt ich utrzymania został oszacowany przez ich matkę na kwotę po około 600zł.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich była zatrudniona na pełny etat jako S. Miejski we W., gdzie osiągała wynagrodzenie średnio 1800 zł brutto miesięcznie

dowód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej powodów – D. Ś. (2) - w aktach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. XIII RC 2430/07.

Pozwany pracował jako pomocnik kucharza z wynagrodzeniem średnio 1000 zł netto miesięcznie

dowód: przesłuchanie pozwanego- P. Ś. - w aktach Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. XIII RC 2430/07, świadectwo pracy k. 201.

Pozwany dobrowolnie uiszczał na rzecz małoletnich alimenty w wysokości po 350 zł miesięcznie

dowód: potwierdzenia przelewów k. 50-51.

Małoletnia K. Ś. w styczniu br ukończyła 11 lat, zaś małoletni D. Ś. (3) w listopadzie 2012r. ukończył 8 lat. Nadal zamieszkują wraz z matką i jej rodzicami w mieszkaniu przy ul. (...) we W., gdzie mają do wyłącznej dyspozycji jeden pokój. D. Ś. (2) co miesiąc dokłada do opłat eksploatacyjnych mieszkania kwotę około 460 zł, co stanowi 3/5 całości opłat za utrzymanie mieszkania (czynsz – 505 zł, energia elektryczna – 230 zł, gaz 92 zł raz na 2 miesiące), z czego po 150 zł przypada tytułem kosztów mieszkaniowych na rzecz każdego z małoletnich.

Wymienieni prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, jędzą razem posiłki, przy czym matka małoletnich kupuje artykuły spożywcze, dodatkowo przekazuje rodzicom co miesiąc 600-700 zł miesięcznie tytułem kosztów utrzymania siebie i dzieci. Rodzice D. Ś. (2) są emerytami. G. K. (1) otrzymuje z tego tytułu świadczenie w wysokości po 765 zł netto miesięcznie, zaś J. K. (1) – 1825 zł netto miesięcznie

d owód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów –D. Ś. (2) k. k.284-285, dowody wpłaty k. 24-27, dowód wpłaty za czynsz k. 28-31, potwierdzenia wpłat za energie elektryczna k. 32- 33, dowody wpłaty za gaz k. 34, zawiadomienie o zmianie opłat za czynszowych k. 35, 36, oświadczenie pracownika (...) Parku (...) k. 66, zaświadczenie z ZUS we W. o wysokości emerytury G. K. k. 205, zaświadczenie z ZUS we W. o wysokości emerytury J. K. k. 206, dowód wpłaty za media k. 207, dowód wpłaty za gaz k. 208, blankiety opłat za energię elektryczną k. 209, wyciąg z rachunku bankowego G. K. (1) k. 210-211.

K. Ś. uczęszcza do IV, a D. Ś. (1) do III klasy Szkoły Podstawowej nr (...) we W.. Co roku na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci, w tym zakup podręczników, plecaków, piórników, obuwia zmiennego oraz szerokorozumianych materiałów edukacyjnych, ich matka wydatkuje po około 900 zł miesięcznie na każde z dzieci. Dodatkowo po uiszczeniu dodatkowych opłat szkolnych, w tym na poczet wycieczek do kina i teatru, koszty edukacji każdego z dzieci, kształtują się na poziomie 1000 zł rocznie, co w przeliczeniu na miesiące daje po 84 zł. Na wyżywienie małoletnich wydaje łącznie odpowiednio po 600 (po 300 zł na każde z dzieci), zakup odzieży i obuwia to wydatek średnio rzędu 150 zł (po 75 zł miesięcznie na każde z dzieci), zakup środków higienicznych i chemicznych, to koszt ok. 100 zł (po 50 zł na każde z małoletnich) miesięcznie.

D. Ś. (2) kupuje dzieciom doładowania do telefonów komórkowych, stara się organizować im czas wolny w ten sposób, że wychodzi z nimi do kina, czy do Aquaparku. Na przedmiotowe wydatki oraz zakup prasy dziecięcej i zabawek wydaje łącznie na dwoje dzieci średnio po 100-200 zł miesięcznie. Koszt zapewnienia wypoczynku każdemu z małoletnich, to wydatek rzędu po 500 zł rocznie (40 zł miesięcznie).

Małoletni zapadają na tzw. choroby wieku dziecięcego, przechodzą różnego rodzaju przeziębienia. K. Ś. latem 2012r. miała zapalenie ucha, zaś małoletni powód anginę. Na leczenie dzieci, w tym zakup koniecznych medykamentów, ich matka co miesiąc przeznacza średnio 150 zł.

Łącznie miesięczne usprawiedliwione potrzeby każdego z małoletnich, kształtują się na poziomie po 800-900 zł

d owód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów –D. Ś. (2) k. k.284-285,zaświadczenia o pobieraniu nauki przez małoletnich powodów k. 7,8, faktura VAt nr (...) k. 15, faktura VAT nr (...) k. 16, potwierdzenia przelewów za doładowanie telefonu komorowego k. 18,19, 20, faktura VAT wystawiona przez (...) Park (...) k. 22, faktura VAT z dnia 24.07.2012r. k. 104, faktura VAT z dnia 23.07.2012r. k. 104, faktura VAT nr (...) k. 106, karta wypisowa K. Ś. k. 107, faktura VAT (...) k. 108, faktura VAT nr (...) k. 111, faktura VAT nr (...) k. 112, faktura VAT nr (...) k. 113, faktura VAT nr (...) k. 118, faktura VAT nr (...) k. 119, potwierdzenia przelewów za podręczniki k. 121,129, 131-133, rachunek imienny k. 128, faktura VAT nr (...) k. 136- 138, faktura VAt nr (...) k. 139, faktura VAT nr (...) k. 217, faktura VAT nr (...) k. 218, faktura VAT nr (...) k. 219, faktura VAT nr (...) k. 220, faktura VAt nr (...) k. 252, faktura VAT nr (...) k. 253, faktura VAT nr (...) k. 254, faktura VAT nr (...) k. 255, faktura VAT nr (...) k. 258, faktura VAT nr (...)r. k. 261, faktura VAT nr (...) k. 262, faktura VAt nr (...) k. 264, faktura VAT nr (...) k. 265, faktura VAT nr (...) k. 266, faktura VAT nr (...) k. 267, faktra VAT nr (...) k. 268, faktura VAT nr (...) k. 269, faktura VAT nr (...) k. 270, faktura VAT nr (...) k. 272, faktura VAT nr nr (...) k. 273, faktura VAT nr (...) k. 274, faktura VAT nr (...) k. 276, faktura VAT nr nr (...) k. 278.

D. Ś. (2) jest zatrudniona w Urzędzie Miejskim w S. na stanowisku S. Miejskiego. Jej podstawowe wynagrodzenie wynosi natomiast 1900 zł netto miesięcznie. Z uwagi na prowadzoną z jej wynagrodzenia egzekucję komorniczą, wypłacane jest jej wynagrodzenie w wysokości 1328,86 zł netto miesięcznie, jest to konsekwencją zaciągnięcia przez nią kredytu gotówkowego w kwocie około 20 000 zł, który wymieniona przeznaczyła na zakup samochodu, komputera oraz bieżące potrzeby. Aktualnie do spłaty wymieniona ma kwotę około 30 000 zł.

D. Ś. (2) w związku z urodzeniem 3-go dziecka w dniu 2 listopada 2012r., przebywa na urlopie macierzyńskim.

d owód: przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów –D. Ś. (2) k. k.284-285,potwierdzenia przelewów wynagrodzenia k. 37-39, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach k. 204.

P. Ś. od czerwca 2010r. prowadzi własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przewóz osób. Do tych celów wykorzystuje samochód osobowy m-ki M. (...) z 1997r. Osiągane z tego tytułu dochody są zróżnicowane, w zależności od ilości zleceń. Średnie miesięczne dochody netto pozwanego z tego tytułu, po uiszczeniu obowiązkowej składki członkowskiej – 240 zł miesięcznie, ZUS -U – 975 zł, ubezpieczenia oraz amortyzacji samochodu – 200 zł oraz kosztów paliwa, wynoszą nie mniej niż 2000 zł miesięcznie. Wymieniony w okresie od 20.02.2012r. do 21.08.2012r. wygenerował obrót na poziomie 1628 złotych, co w przeliczeniu na miesiące daje dochód brutto w wysokości 2754,70 zł. Pozwany fundusze na założenie działalności gospodarczej pozyskał z środków Unii Europejskiej w ramach programu dostępnego dla osób bezrobotnych zwanego: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

W dniu 25 marca 2012r. P. Ś. został Prezesem Stowarzyszenia (...) radio (...), przy czym nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowych dochodów

d owód: przesłuchanie pozwanego P. Ś. k. 286-287, łączny raport okresowy k. 61, umowa nr (...) z dnia 6.05.2010r. k. 67-70, potwierdzenie przelewu dofinansowania k. 71, zaświadczenie z dnia 21.08.2012r. k. 72,79, potwierdzenia przelewów za ZUS k. 73 – 77, dowód rejestracyjny samochodu pozwanego k. 194- 195.

W tym samym dniu pozwany przeszedł zawał mięśnia sercowego, przebywał przez 10 dni w szpitalu, a następnie przez okres 30 dni pozostawał na zwolnieniu lekarskim. Wymieniony cierpi na chorobę niedokrwienną serca i miażdżycę tętnic wieńcowych. Z tego względu aktualnie pozwany na stałe przyjmuje leki, których miesięczny koszt wynosi średnio 50-60 zł

d owód: przesłuchanie pozwanego P. Ś. k. 286-287, karta informacyjna leczenia szpitalnego k. 80-82, 140-141, dokumentacja lekarska k. 83-85, deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne k. 86, 90, zaświadczenie lekarskie z dnia z września 2012r. k. 199.

P. Ś. aktualnie zamieszkuje ze swoją konkubiną J. C. i jej 8 – letnim dzieckiem, pochodzącym z jej poprzedniego małżeństwa, w należącym do niej i jej byłego męża mieszkaniu, które zakupiła korzystając z funduszy pochodzących z kredytu hipotecznego, który spłaca po połowie wraz ze swoim mężem. Pozwany ponosi połowę bieżących opłat eksploatacyjnych mieszkania w wysokości po średnio 260 zł miesięcznie (połowa opłat za czynsz – 325 zł, energie elektryczną – 90 zł, (...) 109 zł).

J. C. jest zatrudniona w (...) we W. na stanowisku Krupiera, gdzie osiąga wynagrodzenie w wysokości od 1670 do 1940 zł netto miesięcznie

dowód: przesłuchanie pozwanego P. Ś. k. 286-287, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu J. C. k. 160, historia rachunku bankowego pozwanego k. 161-188, potwierdzenia przelewów z rachunku bankowego J. C. na poczet rachunków za mieszkanie k. 189 – 193.

W dniu 13 kwietnia 2012r. pozwany na podstawie umowy o dział spadku po ojcu i zniesienie współwłasności nabył nieruchomość zabudowaną składającą się z działki o powierzchni 0,0295 ha, położonej we W. przy ul. (...).

Aktualnie nieruchomość ta zajmowana jest przez matkę, siostrę pozwanego oraz jej dwoje dzieci. Pozwany nie uzyskuje z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych, nie musi jednak ponosić żadnych opłat za przedmiotową nieruchomość

dowód: przesłuchanie pozwanego P. Ś. k. 286-287,akt notarialny z dnia 13.04.2012r. w Repertorium A nr 1153/2012 k. 196-198.

Pozwany utrzymuje kontakt z małoletnimi dziećmi. Oprócz alimentów czasami dokonuje na ich rzecz zakupu odzieży, żywności, doładowań do telefonów. Wymieniony sfinansował pobyt dzieci nad Morzem B. w 2012r., pokrył połowę kosztów Komunii Świętej syna.

dowód: przesłuchanie pozwanego P. Ś. k. 286-287.

Z informacji PUP we W. z dnia 12 września 2012r. wynika, że Urząd dysponuje ofertami pracy dla osób o profilu zawodowym pozwanego w charakterze przykładowo mechanika samochodowego, sprzątacza czy pracownika produkcji z wynagrodzeniem od 1500 do 2500 zł brutto miesięcznie

dowód: informacja PUP we W. z dnia 12.09.2012r. k. 227.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

Podstawą materialnoprawną żądania był przepis art. 138 k.r.o., stanowiący, iż w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany do alimentacji może żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego.

Przedmiotem badania sądu w niniejszej sprawie było ustalenie czy od daty poprzedniego ustalenia przez Sąd wysokości świadczeń alimentacyjnych, nastąpiła zmiana stosunków, uzasadniająca zmianę dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego. W myśl utrwalonego orzecznictwa i piśmiennictwa, zmianą stosunków jest zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych, a także – zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., sygn. akt II CO 9/74, publ. LEX nr 7560, a także: J. Pietrzykowski w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1990, str.561).

Sąd przeanalizował sytuację pozwanego w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych, a także sytuację małoletnich powodów w kontekście ich potrzeb. Tym samym poprzez porównanie warunków istniejących w dacie wyroku ustalającego obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec powodów na kwotę po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich z warunkami obecnymi, Sąd mógł ocenić, czy zachodzi przesłanka z art. 138 k.r.o., będąca jedyną podstawą uwzględnienia żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Sąd zważył również na dyspozycję przepisu art. 133 § 1 k.r.o., w myśl którego obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, które nie jest w stanie jeszcze utrzymać się samodzielnie, polega na zaspokajaniu jego potrzeb i wynika z niezdolności dziecka do samodzielnego utrzymania się.

Z treści art. 128 k.r.o. wynika natomiast, iż obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zaś przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się głównie jego potrzeby bieżące. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, usprawiedliwione potrzeby obejmują przede wszystkim środki utrzymania zapewniające uprawnionemu warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i innym jego cechom oraz okolicznościom natury społecznej i gospodarczej, w której osoba ta się znajduje (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

Dokonując oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd uznał, iż nastąpiła taka zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., która uzasadniała podwyższenie alimentów i to w zakresie niewiele niższym aniżeli wynikający z żądania pozwu.

Sąd uwzględnił żądanie małoletnich powodów, kierując się zakresem powołanych zmian. W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz K. i D. Ś. (3) alimenty

w kwocie wyższej o 200 zł w stosunku do dotychczasowej kwoty, gdyż uznał, że od czasu pierwotnego uregulowania alimentów sytuacja życiowa obu stron procesu uległa zmianie, jednakże nie w takim stopniu by uzasadniało to podwyższenie alimentów do kwoty 600 zł, w skali miesiąca, jakiej domagali się powodowie.

Sąd w pełni przyznał rację przedstawicielce ustawowej małoletnich powodów, która w ramach niniejszego postępowania niewątpliwie wykazała, że od czasu wydania wyroku rozwodowego w grudniu 2007r., usprawiedliwione potrzeby powodów zwiększyły się i obecnie wynoszą około 800-900 zł miesięcznie w wypadku każdego z dzieci.

Ustaleń przedmiotowych Sąd dokonał na podstawie dowodu w postaci przesłuchania D. Ś. (2), nadając mu walor wiarygodności w całości. Na taką ocenę wpływ miał nie tylko fakt spójności treści przesłuchania ale przede wszystkim jego potwierdzenie w przedłożonych przez nią dowodach z dokumentów w postaci licznych potwierdzeń przelewów, czy faktur VAT obrazujących czynione przez nią na dzieci wydatki. Z tego względu jako całkowicie niezasadne, a przede wszystkim gołosłowne, Sąd potraktował twierdzenia pozwanego w zakresie w jakim kwestionował on wysokość potrzeb małoletnich dzieci. Wymieniony na okoliczność swych twierdzeń nie przedłożył żadnych dowodów, a uczynione przez niego wyliczenia, na podstawie których określił on miesięczne koszty utrzymania swoich dzieci w wieku lat 8 i 10 na poziomie łącznie 850 zł, traktować należy jako zdecydowanie zaniżone.

Wskazać należy dalej, że D. Ś. (2) wskazując, jakie wydatki ponosi w związku z utrzymaniem małoletnich, powołała wyłącznie, najbardziej podstawowe koszty, do których należą koszty zapewnienia mieszkania, wyżywienia, zakupu odzieży, obuwia, środków kosmetycznych, chemicznych, leków, witamin, zabawek, wypoczynku. Jak już zostało wskazane, wykazała ponad wszelką wątpliwość, że wydatki te wzrosły od daty pierwotnego ustalenia alimentów. Wpływ na powyższe miał przede wszystkim upływ 5 lat od wydania przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzeczenia w przedmiocie alimentów. Wówczas małoletni powodowie mieli po 3 i 5 lat, aktualnie mają po 8 i 10 lat. Dzieci zaczęły uczęszczać do szkoły podstawowej, do III i IV klasy. Wydatki szkolne obejmujące zakup podręczników szkolnych i innych materiałów edukacyjnych, obuwia zmiennego, plecaków oraz obowiązkowych składek szkolnych, w tym tych przeznaczanych na bilety do kina czy teatru, to miesięczny wydatek około 100 zł na rzecz każdego z uprawnionych. Również z uwagi na upływ czasu, a co za tym idzie rozwój fizyczny małoletnich powodów, a z drugiej strony wzrost cen towarów i usług, wzrostowi uległy wydatki na zapewnienie mieszkania po 150 zł miesięcznie, wyżywienie po 300 zł miesięcznie, zakup odzieży i obuwia po 75 zł miesięcznie, zakup środków kosmetycznych i chemicznych po 50 zł miesięcznie, szeroko rozumianej rozrywki od 50 -100 zł miesięcznie, zapewnienie wypoczynku po 40 zł miesięcznie (na rzecz każdego z małoletnich).

Dalej zauważyć należy, że o ile faktu, że D. Ś. (2) uzyskuje obecnie z tytułu zatrudnienia na tym samym, co w toku poprzedniej sprawy stanowisku pracy, wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej, nie można potraktować jako okoliczności, o której mowa w art. 138 krio, a to z uwagi na fakt, że wymieniona zaciągnęła kredyt wyłącznie na cele konsumpcyjne, który nie był niezbędny do zaspokajania potrzeb małoletnich powodów, o tyle już fakt urodzenia przez nią dziecka w listopadzie 2012r., jest okolicznością, o której mowa w cytowanym przepisie. Urodzenie przez nią dziecka, niewątpliwe ma wpływ na obniżenie jej możliwości zarobkowych. D. Ś. (2) wraz z ojcem dziecka, będzie obowiązana zaspokajać wszelkie potrzeby dziecka, co niewątpliwie wiąże się z wydatkami, które będą obciążały jej budżet. Tym samym, można w tym wypadku mówić o kolejnej, już, po wzroście usprawiedliwionych potrzeb dzieci, zmianie okoliczności uzasadniającej, podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich, tj. obniżeniu możliwości zarobkowych matki powodów. Pojecie bowiem możliwości zarobkowych, to wypadkowa dochodów i koniecznych wydatków zobowiązanego.

Wreszcie wbrew twierdzeniem pozwanego, od czasu ustalenia jego obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, jego możliwości zarobkowe i majątkowe również uległy wzrostowi. Z przesłuchania P. Ś. w ramach postępowania o rozwód wynika, że wówczas pracował jako pomocnik kucharza i zarabiał po 1000 zł netto miesięcznie. Aktualnie zaś w ramach prowadzonej od czerwca 2010r. działalności gospodarczej, której przedmiotem jest przewóz osób, wymieniony osiąga wyższe dochody, które nie są niższe niż po 2000 zł netto miesięcznie. Ustalając możliwości zarobkowe pozwanego na wskazanym poziomie Sąd kierował się dowodem z jego przesłuchania, ale również doświadczeniem życiowym.

W ramach niniejszego postępowania ustalono, że wzrosły również możliwości majątkowe pozwanego. W dniu 13 kwietnia 2012r. P. Ś. na podstawie umowy o dział spadku po ojcu i zniesienie współwłasności nabył nieruchomość zabudowaną składającą się z działki o powierzchni 0,0295 ha, położonej we W. przy ul. (...). Faktem jest, że aktualnie pozwany użycza nieodpłatnie przedmiotowej nieruchomości matce i siostrze, nie mniej od czasu przedniej spawy jego aktywa uległy wzrostowi.

Dotychczasowe rozważania pozwalają przyjąć, że od daty kiedy to po raz pierwszy ustalono obowiązek alimentacyjny pozwanego względem małoletnich, ich potrzeby wzrosły o około 200 zł – 300 zł miesięcznie, wzrosły też możliwości pozwanego w takim wymiarze, który pozwala na podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich.

Sąd uwzględniając żądanie pozwu w części, tj. w kwocie o 200 zł wyższej od dotychczas ustalonych alimentów, wziął po uwagę, oprócz wyżej wskazanych okoliczności, fakt, że pozwany utrzymuje stały kontakt z dziećmi. Zakupuje im również odzież, zapewnia wypoczynek.

Reasumując, Sąd uznał, że wszystkie przedstawione okoliczności, przemawiają za podwyższeniem alimentów na rzecz uprawnionych o kwotę 200 zł miesięcznie, o czym orzeczono w pkt I wyroku, oddalając powództwo w pozostałej części (pkt II).

Powodowie jako uprawnieni do alimentacji zwolnieni byli z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu, dlatego też na mocy art. 113 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych brakującą opłatą należało obciążyć pozwanego, o czym na podstawie art. 98 kpc orzeczono w pkt III wyroku.

W oparciu o przepis art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarządzenie/

1.  odnot.;

2.  odpis doręczyć przedstawicielce ustawowej powodów.

3.  kal. 14 dni.

24.01.2013r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Ignasiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Rogozik
Data wytworzenia informacji: