Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 179/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2015-11-05

Sygn. akt III RC 179/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Dominika Kurczewska

Protokolant: Damian Kotarski

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko małoletniej M. G. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. G.

o obniżenie alimentów

I.  obniża alimenty zasądzone na rzecz małoletniej pozwanej M. G. od powoda S. G. wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie XIIIRC 276/13 z kwoty po 700.- zł miesięcznie do kwoty po 400.-(czterysta) zł miesięcznie, poczynając od dnia 08 kwietnia 2015 r., płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki – A. G. jako ustawowej przedstawicielki małoletniej pozwanej;

II.  w pozostałej części powództwo oddala ;

III.  oddala wniosek pełnomocnika pozwanej o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego.

Sygn. akt III RC 179/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 8.04.2015 r. powód S. G. domagał się obniżenia alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.06.2013 r. sygn. akt XIII RC 276/13 na rzecz małoletniej M. G. z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 200 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż od czasu wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zmieniła się jego sytuacja. Podał, że od dnia 16.10.2013 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy. Do dnia 10.04.2015 r. przysługiwało mu świadczenie rehabilitacyjne. Jest zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Suma jego miesięcznych wydatków wynosi 3.100 zł.

W odpowiedzi na pozew z dnia 20.05.2015 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej domagała się oddalenia powództwa w całości. W uzasadnieniu stanowiska podała, że w sprawie nie doszło do istotnej zmiany, która wpływałaby na zmniejszenie alimentów, a wręcz przeciwnie, doszło do wzrostu możliwości zarobkowych powoda. Potrzeby małoletniej od poprzedniego orzeczenia wzrosły, ponadto dziecko cierpi na chorobę L.-C., choruje na przetokę okołoodbytniczą, jest pod opieką lekarską, wielokrotnie było hospitalizowane.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia M. G. pochodzi ze związku małżeńskiego S. G. i A. G..

Wyrokiem z dnia 20.06.2013 r. wydanym w sprawie sygn. akt XIII RC 276/13 Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od powoda na rzecz małoletniej alimenty w kwocie po 700 zł miesięcznie płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Postanowieniem z dnia 26.01.2015 r. w sprawie III RC 702/14 tut. Sąd umorzył postępowanie z powództwa małoletniej M. G. przeciwko S. G. o podwyższenie alimentów z powodu cofnięcia pozwu.

W dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów matka małoletniej pracowała jako kasjer sprzedawca i zarabiała 800 zł brutto miesięcznie.

Powód pracował w firmie (...)+ (...) Budowlana sp. z o.o. we W. za wynagrodzeniem ok. 3.200 z netto miesięcznie. W 2011 r. uzyskał dochód w wysokości 53.411,80 zł.

W dacie orzekania strony nie mieszkały wspólnie.

(dowód: dokumenty zawarte w aktach SO we Wrocławiu XIII RC 276/13, III RC 702/14)

Aktualnie powód mieszka w mieszkaniu partnerki we W.. Z zawodu jest ślusarzem mechanikiem, po szkole pracował w tym zawodzie, następnie pracował na budowach, jako monter płyt gipsowo-kartonowych, a potem jako malarz, elektronik asfalciarz. Nie ponosi kosztów utrzymania, w utrzymaniu pomaga mu partnerka i bracia. Spłaca kredyt, którego rata wynosi 1.168 zł. W dniu 6.07.2015 r. powód zawarł z Zarządem Zasobu Komunalnego we W. umowę najmu lokalu położonego we W. przy ul. (...), na mocy której zobowiązał się do opłacania czynszu oraz pozostałych opłat mieszkaniowych. Opłaty wynoszą ok. 530 zł miesięcznie. Zarząd Zasobu Komunalnego wyraził zgodę na zamianę mieszkania przez powoda, który dotychczas mieszkał we W. przy ul. (...).

W dniu 15.10.2013 r. powód doznał wypadku przy pracy. W czasie gwałtownego ruchu w obrębie obręczy barkowej doszło do uszkodzenia mięśni i stawów obręczy barkowej lewej. Powód był leczony ortopedycznie. Przebył rehabilitację leczniczą. Zalecono mu kontynuację wyuczonych ćwiczeń w warunkach domowych, a wobec braku poprawy po rehabilitacji wskazana jest dalsza diagnostyka i leczenie w (...) (rozważane jest ponowne leczenie artroskopowe). Otrzymał wypłatę odszkodowania z tego tytułu w wysokości ok. 8.000 zł. Początkowo przebywał na zwolnieniu lekarskim, zasiłek chorobowy otrzymywał przez okres 180 dni, a następnie przez rok świadczenie rehabilitacyjne.

Jak wynika z informacji firmy (...) z dnia 24.04.2015 r. powód nie uzyskał zdolności do pracy na stanowisku elektronik/asfalciarz, pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pracy na innym stanowisku. Zakład pracy rozwiązał z powodem umowę o pracę ze względu na stan zdrowia. Firma nie wypłaciła powodowi żadnego odszkodowania.

Na mocy orzeczenia z dnia 6.08.2014 r. zaliczono schorzenie powoda do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Wskazano, że zalecana jest dla niego praca lekka, nie wymagająca dobrej sprawności manipulacyjnej.

Decyzją z dnia 2.01.2015 r. ZUS we W. przyznał powodowi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem przy pracy na okres trzech miesięcy za okres 11.01.2015 r. – 10.04.2015 r.

Powód jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku od dnia 11.05.2015 r. do dnia 6.11.2015 r. Zasiłek wynosił 831 zł brutto miesięcznie przez okres 90 zł, następnie 516 zł netto miesięcznie. PUP we W. skierował powoda do pracy w (...) Biuro Ochrony Mienia sp. z o.o. we W. na stanowisku pracownika ochrony. Zaproponowano mu wynagrodzenie niższe niż 1.750 zł brutto miesięcznie i odmówił podjęcia pracy.

Powód nie może wykonywać pracy fizycznej (ograniczenie w zakresie dźwigania ciężarów maksymalnie 2 kg), prac wymagających pełnej sprawności narządu ruchu, prac wysokościowych). Czekają go skomplikowane operacje odtwórcze, nie gwarantujące powrotu do zdrowia.

MOPS we W. przyznał powodowi zasiłek celowy w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności, środków czystości i opłaty mieszkaniowe.

Powód z córką widuje się codziennie.

(dowód: - przesłuchanie powoda, nagranie na płycie CD – k. 116

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 6.08.2014 r. – k. 7

- decyzja ZUS z dnia 2.01.2015 r. – k. 8

- zaświadczenie o stanie zdrowia powoda z dnia 24.02.2015 r., 1.04.2015 r. – k. 9-10

- informacja o przebytej rehabilitacji leczniczej – k. 11-12

- informacja z firmy (...) z dnia 24.04.2015 r. – k. 23

- orzeczenie lekarskie nr (...) – k. 24

- zaświadczenie z PUP we W. z dnia 13.05.2015 r. – k. 37

- decyzja Prezydenta z dnia 11.05.2015 r. – k. 47

- zaświadczenie lekarskie z dnia 9.06.2015 r. – 81

- informacja z PUP we W. z dnia 23.06.2015 r. – k. 82

- informacja dla lekarza kierującego - k. 83

- decyzja MOPS z dnia 18.06.2015 r. - k. 84

- zaświadczenie z dnia 10.07.2015 r. – 97, 99

- zawiadomienie o wysokości opłat z dnia 26.08.2015 r. – k. 110

- zgłoszenie do doradcy zawodowego z dnia 17.07.2015 r. – k. 111

- umowa najmu nr (...) – k. 121

- informacja z (...) z dnia 6.07.2015 r. – k. 123

- skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z dnia 16.09.2015 r. – k. 124

- pismo z dnia 17.03.2015 r. – k. 129-130

- skierowanie z PUP we W. z dnia 19.10.2015 r. – k. 140

- karta wypłaty świadczeń z PUP we W. za okres od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r. – k. 134

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 29.09.2015 r. – k. 138

informacja z UM we W. z dnia 26.10.2015 r. – k. 139 )

Małoletnia pozwana zamieszkuje wraz z przedstawicielką ustawową i przyrodnią siostrą we W.. Koszty mieszkaniowe wynoszą 544 zł miesięcznie, część przypadająca na małoletnią to 181 zł. Pozostałe koszty utrzymania małoletniej wynoszą: wyżywienie 266 zł, odzież 100 zł, leki 50 zł, szkoła 100 zł, kosmetyki 70 zł, telefon 40 zł, energia 33 zł, telewizja 20 z, Internet 13 zł. Koszt utrzymania małoletniej wynosi 1.100 zł miesięcznie.

Matka małoletniej pracuje w firmie (...) i zarabia ok. 628 zł netto miesięcznie. Pracuje również w firmie (...) sp. z o.o., gdzie zarabia ok. 1.200 zł netto miesięcznie. Spłaca kredyt, którego rata wynosi 286,18 zł miesięcznie.

W dniu 11.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z podjęciem przez A. G. zatrudnienia.

Wyrokiem z dnia 30.10.2014 r. w sprawie I C 1283/14 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia zasądzi od A. G. na rzecz S. G. kwotę 25.402,39 zł oraz kwotę 3.688 z tytułem zwrotu kosztów procesu. Komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne i dokonał zajęcia wierzytelności matki małoletniej pozwanej.

Małoletnia pozwana cierpi na chorobę L.-C., ponadto choruje na przetokę okołoodbytniczą. Była z tego powodu hospitalizowana. Małoletnia nie spełnia kryteriów zaliczenia do dzieci niepełnosprawnych.

(dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej, nagranie na płycie CD – k. 145

- zaświadczenie o zarobkach przedstawicielki ustawowej z dnia 15.06.2015 r. z firmy (...) i firmy (...) – k. 53-54

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nie należnie pobranych świadczeń rodzinnych z dnia 11.06.2015 r. – k. 55

- treść wyroku zaocznego SR dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 30.10.2014 r., sygnatura akt I C 1283/14 – k. 56

- pismo komornika sądowego - zajęcie wierzytelności z dnia 7.11.2014 r. – k. 57-58

- karta informacyjna leczenia szpitalnego małoletniej pozwanej z dnia 23.02.2015 r. – k. 59

- wydruki z konta bankowego matki pozwanej dotyczących opłat za lokal za maj 2015 r. oraz opłaty za fundusz remontowy za czerwiec 2015 r. – k. 60-61

- informacja o kredycie gotówkowym A. G. w banku (...) wraz z wydrukiem harmonogramu spłat kredytu – k. 62-63

- faktura VAT nr (...) – k. 64

- wydruki z konta bankowego matki pozwanej dotyczące spłaty raty kredytu w dnia 20.04.2015 r., zapłaty za fakturę w dniu 22.04.2015 r., doładowania telefonu w dniu 14.04.2015 r., spłat trzeciej raty kredytu w dniu 14.04.2015 r., opłaty abonamentu za miesiąc 2015 w dniu 14.04.2015 r., opłaty za Internet w dniu 17.06.2015 r., opłaty za prąd w dniu 17.06.2015 r., opłaty za gaz w dniu 17.06.2015 r. – k. 65-72

- opinia z dnia 24.07.2015 r. – k. 125 )

PUP we W. dysponował ofertami pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności za wynagrodzeniem 1.750-2.000 zł brutto miesięcznie.

(dowód: informacja PUP we W. z dnia 16.10.2015 r. – k. 132 )

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania powoda, przedstawicielki ustawowej pozwanej, a ponadto opierając się na dołączonych przez strony dokumentach.

Podstawy prawnej żądania powoda należy upatrywać w treści art. 138 k.r.o., który daje możliwość zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów w razie zmiany stosunków. Ustalenie zmiany stosunków, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, następuje przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi (uzasadnienie tezy VII uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r.). Przez pojęcie stosunków w tym przypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zmiana zatem stosunków tak pojmowanych jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego.

Przepis art. 133 k.r.o. stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (orzeczenie SN z dnia 20 stycznia 1972 r., III CRN 470/71). Z treści art. 128 k.r.o. wynika natomiast, iż obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej) jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Będzie to mieć wpływ na rozstrzygnięcie, w jakiej mierze możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego będą wzięte pod uwagę przy oznaczaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji (tak komentarz A. M., D. H., L. A., O. A., S. T., S. A., Z. A. LEX 2010).

W niniejszej sprawie bez wątpienia na powodzie ciąży obowiązek alimentacyjny względem małoletniej pozwanej.

Powód opierał swoje żądanie na twierdzeniu, iż od daty wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zmniejszyły się jego dochody. Pracował wtedy w firmie (...)+ (...) Budowlana sp. z o.o. we W. za wynagrodzeniem ok. 3.200 z netto miesięcznie. W 2011 r. uzyskał dochód w wysokości 53.411,80 zł. Obecnie powód nie pracuje, jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny z prawem do zasiłku od dnia 11.05.2015 r. do dnia 6.11.2015 r. Zasiłek wynosi 831 zł brutto miesięcznie przez okres 90 zł, następnie 516 zł netto miesięcznie. Powód w dniu 15.10.2013 r. doznał wypadku przy pracy, doszło do uszkodzenia mięśni i stawów obręczy barkowej lewej. Powód był leczony ortopedycznie, przebył rehabilitację leczniczą. Zalecono mu kontynuację wyuczonych ćwiczeń w warunkach domowych, a wobec braku poprawy po rehabilitacji wskazana jest dalsza diagnostyka i leczenie w (...) (rozważane jest ponowne leczenie artroskopowe). Początkowo przebywał na zwolnieniu lekarskim, zasiłek chorobowy otrzymywał przez okres 180 dni, a następnie przez rok świadczenie rehabilitacyjne. Powód nie uzyskał zdolności do pracy na stanowisku elektronik/asfalciarz, pracodawca nie miał możliwości zapewnienia powodowi pracy na innym stanowisku i wskutek tego rozwiązał z powodem umowę o pracę.

W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że po stronie powoda nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o., która by uzasadniała obniżenie alimentów z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie na rzecz małoletniej.

Jak wynika z treści art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale również od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W ocenie Sądu możliwości majątkowe powoda nie pozwalają mu na płacenie alimentów w dotychczasowej kwocie. Zdaniem Sądu możliwości zarobkowego powoda uległy zmniejszeniu. Zaliczono powoda do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Wskazano, że zalecana jest praca lekka, nie wymagająca dobrej sprawności manipulacyjnej. Powód nie może wykonywać pracy fizycznej (ograniczenie w zakresie dźwigania ciężarów maksymalnie 2 kg), prac wymagających pełnej sprawności narządu ruchu, prac wysokościowych). Czekają powoda skomplikowane operacje odtwórcze, nie gwarantujące powrotu do zdrowia.

Powód powinien zaspokajać potrzeby małoletniej pozwanej w takim zakresie, w jakim pozwalają mu na to możliwości zarobkowe i majątkowe. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszelkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (wyrok SN z 20.01.1972 r., III CRN 470/71).

W ocenie Sądu sytuacja majątkowa powoda od wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów uległa pogorszeniu i nie jest on obecnie w stanie płacić alimentów w dotychczasowej wysokości. Jeżeli w ramach alimentów nie znajdują pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionej do alimentacji pozwanej, to utrzymanie w pozostałym zakresie pozwanej jest zobowiązana zapewnić matka. Wprawdzie art. 135 § 2 k.r.o. stanowi, iż wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać także na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie, to jednak, w ocenie Sądu, nie zwalnia on matki pozwanej od realizacji swojego obowiązku alimentacyjnego także poprzez wkład finansowy. Matka pozwanej w dacie wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów pracowała jako kasjer sprzedawca i zarabiała 800 zł brutto miesięcznie. Obecnie pracuje w firmie (...) i zarabia ok. 628 zł netto miesięcznie. Pracuje również w firmie (...) sp. z o.o., gdzie zarabia ok. 1.200 zł netto miesięcznie. Jej zarobki w porównaniu do okresu poprzedniego wzrosły zatem o ok. 500 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu możliwości zarobkowe powoda od daty poprzedniego wyrokowania o alimentach, zmalały o ok. ½, w związku z pogorszeniem jego stanu zdrowia . Nadto powód codziennie widuje się z córką, która jada u niego posiłki. Opłaty mieszkaniowe powoda wynoszą 545 zł miesięcznie, zaś w pozostałym zakresie w pokryciu kosztów własnego utrzymania, powód korzysta z pomocy partnerki z którą mieszka. Pomagają mu także bracia.

Biorąc zatem pod uwagę, iż w porównaniu do stanu z dnia wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów sytuacja majątkowa powoda uległa pogorszeniu, Sąd obniżył alimenty od powoda o kwotę 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniej i dalej idące powództwo oddalił, o czym orzeczono jak w punkcie I i II sentencji wyroku. Powód domagał się obniżenia alimentów o kwotę 500 zł miesięcznie, jednakże Sąd uznał, iż wykorzystując swoje możliwości zarobkowe w pełni powód jest w stanie uiszczać alimenty na rzecz małoletniej pozwanej w kwocie po 400 zł miesięcznie. W ocenie Sądu powód nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych. Jak wynika z informacji PUP rynek pracy dysponował ofertami pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności za wynagrodzeniem 1.750-2.000 zł brutto miesięcznie. Tyle, zdaniem Sądu, wynoszą możliwości zarobkowe powoda. PUP we W. skierował powoda do pracy w (...) Biuro Ochrony Mienia sp. z o.o. we W. jako pracownik ochrony. Zaproponowano powodowi niższe wynagrodzenie niż 1.750 zł brutto miesięcznie i odmówił podjęcia pracy. Należy wskazać, że Sąd ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych bierze pod uwagę przede wszystkim możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, a nie faktycznie uzyskiwane przez niego dochody. W ocenie Sądu wykorzystując swoje wszystkie możliwości zarobkowe powód jest w stanie i powinien łożyć na rzecz małoletniej pozwanej alimenty w zasądzonej wysokości. Obecny koszt utrzymania małoletniej wynosi 1.100 zł miesięcznie, na co składają się koszty mieszkaniowe 181 zł, wyżywienie 266 zł, odzież 100 zł, leki 50 zł, szkoła 100 zł, kosmetyki 70 zł, telefon 40 zł, energia 33 zł, telewizja 20 z, Internet 13 zł i należy wskazać, że zasądzone od powoda alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie stanowią mniej niż połowę minimalnych kosztów utrzymania małoletniej i nie można ich uznać za kwotę wygórowaną.

W punkcie III sentencji wyroku Sąd oddalił wniosek pełnomocnika strony pozwanej o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Kotarski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominika Kurczewska
Data wytworzenia informacji: