Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 194/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2015-04-30

Sygnatura akt I Ns 194/15

POSTANOWIENIE

W., dnia 16 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

PrzewodniczącySSR M. S.

ProtokolantAlicja Z.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015 r. we W.

sprawy z wniosku K. J.

przy udziale I. Z.

o stwierdzenie nabycia spadku po S. J.

stwierdza że spadek po S. J. zmarłym dnia 15.09.2014 r. we W.

ostatnio stale zamieszkałym we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyły żona K. J. i córka I. Z. po ½ części każda z nich wprost.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni K. J. dnia 25 lutego 2015 r. wniosła o stwierdzenie praw do spadku po zmarłym S. J.. W uzasadnieniu podała, iż spadkodawca zmarł dnia 15.09.2014 r. we W.. Wskazała, że w chwili śmierci był żonaty. Spadkodawca miał córkę I. Z.. Wskazała, iż spadkobiercami są żona ka spadkodawcy. Wnioskodawczyni oświadczyła także, że S. J. nie sporządził testamentu.

Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015r. uczestniczka postępowania I. Z. oświadczyła, że otrzymała odpis wniosku i zgadza się z jego treścią.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny, istotny dla rozstrzygnięcia sprawy:

S. J. zmarł w dniu 15 września 2014 r. we W.. Ostatnio stale zamieszkiwał we W. przy ul. (...). W chwili śmierci pozostawał w ważnym związku małżeńskim z K. J.. Miał jedno dziecko –córkę : I. Z. zd. J. urodzoną dnia (...) S. J. nie miał innych dzieci pozamałżeńskich, ani przysposobionych. Zawierał jeden związek małżeński. Nie toczyło się postępowanie o uznaniu któregokolwiek ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia. Spadkobiercy nie zrzekali się dziedziczenia i nie zawierali umów spadkowych. Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestniczka dowiedziały się o śmierci spadkodawcy w jej dacie.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu S. J. nr (...), k.5; odpis zupełny aktu małżeństwa K. J. nr 84/52 k. 5; odpis skrócony aktu małżeństwa I. Z. nr (...), k.5;zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni K. J., k. 13; zapewnienie spadkowe uczestniczki I. Z., k 13;

Sąd zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 670 § 1 zd. 1 k.p.c. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą.

Zgodnie zaś z przepisami prawa materialnego, a to normą art. 926 § 1 i 2 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

W toku przeprowadzonego postępowania w sprawie Sąd odbierając od spadkobierców ustawowych zapewnienia spadkowe ustalił, iż spadkodawca S. J. nie pozostawił testamentu, która to okoliczność nie budziła wątpliwości Sądu orzekającego. Wobec powyższego dziedziczenie po spadkodawcy następowało według reguł ustawowych.

Zgodnie z normą art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W tym stanie rzeczy jeżeli spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z K. J. i miał jedną córkę I. Z. na mocy przepisu art. 931 § 1 k.c. dziedziczą oni w częściach równych i przypada im udział w spadku w wysokości 1/2.

Zgodnie z treścią art. 1026 k.c. stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jak wynika natomiast z art. 1015 § 1 kc oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Paragraf 2 przewiduje natomiast, iż brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W niniejszej sprawie upłynął okres ponad 6 miesięcy od otwarcia spadku, przy czym nikt ze spadkobierców nie złożył oświadczeń spadkowych, a zatem orzeczono, uwzględniając domniemanie, iż wszyscy spadkobiercy dziedziczą wprost- bez ograniczenia ich odpowiedzialności do wartości majątku spadkowego.

W tym stanie rzeczy w oparciu o treść art. 931 kc w związku z art. 1015 kc i 1025 kc oraz art. 670 k.p.c. w zw. z art. 677 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Data wytworzenia informacji: