Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1599/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2013-11-26

Sygn. akt I C 1599/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSR Iwona Popiołek-Sikora

Protokolant: Katarzyna Wojciechowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 roku we W.

z powództwa J. S.

przeciwko L. (...) de S. y (...) S.A. oddział w Polsce

o zapłatę

I. umarza postępowanie co do kwoty 934,80 zł;

II. zasądza od strony pozwanej L. (...) de S. y (...) S.A. oddział w Polsce na rzecz powódki J. S. odsetki ustawowe liczone od kwoty 934,80 zł od dnia18 kwietnia 2013 roku do dnia 14 sierpnia 2013 roku;

III. zasądza od strony pozwanej, jako przegrywającej sprawę w 100% na rzecz powódki koszty procesu na podstawie art. 98 k.p.c., pozostawiając na podstawie art. 108 § 1k.p.c. szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu.

UZASADNIENIE

Powódka J. S. domagała się od strony pozwanej L. S. C. de S. y (...) S.A. oddział w Polsce zasądzenia kwoty 934,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że dnia 23 października 2012 r. w kolizji drogowej uszkodzony został samochód osobowy marki C. o nr rej. (...), będący własnością R. B., wykorzystywany przez niego w ramach działalności zawodowej. Sprawca kolizji był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych u strony pozwanej. W związku z kolizją i koniecznością naprawy samochodu, poszkodowany w okresie od 22 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r. wynajął u powódki samochód zastępczy marki C. o nr rej. (...), uzgadniając stawkę dobową w wysokości 220 zł netto plus podatek VAT oraz wynagrodzenie w wysokości 2 x 50 zł netto plus podatek od towarów i usług (...) za podstawienie pojazdu zastępczego do miejsca wskazanego przez poszkodowaną oraz jego odbiór. Tytułem wynajmu pojazdu zastępczego powódka wystawiła poszkodowanemu fakturę VAT na kwotę 1.746,60 zł brutto. Powódka wskazała, że strona pozwana uznała za zasadny okres 6 dni wynajmu, jednak obniżyła wysokość stawki dziennej do 110 zł netto za dobę oraz zakwestionowała koszt podstawienia i odbioru pojazdu poszkodowanemu. Ostatecznie strona pozwana wypłaciła więc odszkodowanie w kwocie 811,80 zł. W dniu 20 grudnia 2012 r. poszkodowany przelał na powódkę wierzytelność przysługującą mu względem strony pozwanej.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 6 sierpnia 2013 r. tut. Sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko podniosła, że w piśmie z dnia 26 lipca 2013 r. uznał roszczenie powódki również co do kwoty 934,80 zł i przekazał tę kwotę na wskazany przez powódkę rachunek bankowy. Odnosząc się do odsetek strona pozwana wskazała, że zwłoka w wypłacie odszkodowania dochodzonego pozwem wynikła z braku współdziałania po stronie poszkodowanego i jego pełnomocników w procesie likwidacji szkody. W odpowiedzi bowiem na zgłoszone roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zstępczego, pracownik strony pozwanej skierował do pełnomocnika poszkodowanego wiadomość zawierającą zestawienie dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia roszczenia. Żądane dokumenty poszkodowany dosyłał w kilku partiach, a ostatni z nich wpłynął w dniu 9 kwietnia 2013 r. Następnie w sprawie ujawnił się nowy pełnomocnik, który kierując korespondencję do strony pozwanej nie wykazał swojego umocowania, co uniemożliwiło jej ustosunkowanie się do niej.

Na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 r. pełnomocnik powódki ograniczył powództwo do odsetek od kwoty 934,80 zł liczonych od dnia 18 kwietnia 2013 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 października 2012 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzony został należący do poszkodowanego R. B. samochód osobowy marki C. o nr rej. (...). Sprawca kolizji był ubezpieczony u strony pozwanej L. S. C. de S. y (...) S.A. oddział w Polsce.

Poszkodowany zawiadomił stronę pozwaną o szkodzie.

- bezsporne

W celu naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowany oddał go w dniu 22 listopada 2012 r. do naprawy w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów marki C. - (...) sp. z o.o. Oddział B..

Samochód został poszkodowanemu wydany w dniu 27 listopada 2012 r.

Dowód:

- bezsporne

W związku z koniecznością naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowany, za pośrednictwem W. B., wynajął samochód zastępczy marki C. o nr rej. (...) u powódki J. S., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...).com.J. S.”. Ustalono stawkę dobową w wysokości 220 zł netto plus podatek VAT oraz wynagrodzenie w wysokości 2 x 50 zł netto plus podatek od towarów i usług (...) za podstawie pojazdu zastępczego do miejsca wskazanego przez poszkodowanego i jego odbiór. Poszkodowany korzystał z najmowanego samochodu w okresie od 22 listopada do 27 listopada 2012 r.

Z tytułu najmu pojazdu zastępczego powódka wystawiła poszkodowanemu fakturę VAT nr (...) na kwotę 1.746,60 zł.

Dowód:

- kontrakt wynajmu auta z 22.11.2012 r., k. 8

- faktura VAT nr (...), k. 9

Poszkodowany scedował na powódkę wierzytelność, czyli wszystkie prawa przysługujące mu, w związku ze szkodą powstałą w dniu 23 października 2012 r., z tytułu OC sprawcy posiadającego polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym strony pozwanej, która to szkoda została zarejestrowana pod nr (...), celem zaspokojenie wierzytelności Cesjonariusza z tytułu wynajmu samochodu na czas naprawy samochodu zastępczego marki C. o nr rej. (...) w okresie od 22 listopada 2012 r. do 27 listopada 2012 r. w wysokości 1.746,60 zł.

Dowód:

- umowa przelewu wierzytelności z dnia 20 grudnia 2012 r., k. 12

Pismem z dnia 28 grudnia 2012 r. powódka wezwała stronę pozwaną do wypłaty odszkodowania z tytułu faktury VAT nr (...).

W piśmie z dnia 19 lutego 2013 r. pracownik strony pozwanej wezwał powódkę do uzupełnienia akt szkody poprzez przedłożenie dokumentów wskazujących na fakt, iż konieczność wynajmu pozostawała normalnym następstwem szkody.

Do dnia 9 kwietnia 2013 r. wszystkie dokumenty, których żądała strona pozwana, zostały jej przedłożone.

Dowód:

- pismo z dnia 28 grudnia 2012 r. w aktach szkody nr 832085/899873

- pismo z dnia 19 lutego 2013 r. w aktach szkody nr 832085/899873

- akta szkody nr 832085/899873

Strona pozwana w piśmie z dnia 17 kwietnia 2013 r. poinformowała powódkę, iż podjęła decyzję o wypłacie odszkodowania, stanowiącego zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, w kwocie 811,80 zł. Przyznając odszkodowanie obniżono stawkę dzienną wynajmowania do kwoty 110 zł netto.

Dowód:

- pismo z dnia 17 kwietnia 2012 r. w aktach szkody nr 832085/899873

W piśmie z dnia 26 lipca 2013 r. strona pozwana przyznała dalsze odszkodowanie z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego w kwocie 934,80 zł.

Kwota 934,80 zł została powódce przelana na konto bankowe w dniu 14 sierpnia
2013 r.

Dowód:

- pismo z dnia 17 kwietnia 2012 r. w aktach szkody nr 832085/899873

- wyciąg z rachunku bankowego, k. 47

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Bezsporne w niniejszej sprawie były zarówno okoliczności kolizji z dnia 23 października 2012 r., do której doszło z winy sprawcy kierującego pojazdem ubezpieczonym z tytułu OC u strony pozwanej, jak i fakt odpowiedzialności strony pozwanej za szkodę powstałą w pojeździe poszkodowanego. Poza sporem była również okoliczność uiszczenia przez stronę pozwaną w dniu 14 sierpnia 2013 r. kwoty 934,80 zł na rzecz powódki. Kwestię sporną stanowiła natomiast zasadność naliczenia przez powódkę odsetek od wskazanej kwoty od dnia 18 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty.

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Z uwagi na ograniczenie powództwa przez pełnomocnika powódki na rozprawie w dniu 19 listopada 2013 r. Sąd w punkcie I wyroku na podstawie powyższego przepisu umorzył postępowanie co kwoty 934,80 zł. W ocenie Sądu dokonana czynność nie była bowiem sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani nie zmierzała do obejścia prawa.

Okres od którego zasądzone zostały odsetki od całości dochodzonego roszczenia wynika z uregulowań art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie natomiast z przepisem art. 817 § 1 k.c., jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z § 2 gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Sąd uznał, że w momencie przyznania odszkodowania za okres najmu samochodu zastępczego w dniu 17 kwietnia 2012 r. ubezpieczyciel winien był ustalić je w prawidłowej wysokości, dysponował bowiem wszelkimi niezbędnymi informacjami w tym zakresie. Od dnia następnego pozostawał zatem w opóźnieniu co do zapłaty kwoty 934,80 zł. Za bezzasadne należało uznać zarzuty strony pozwanej, iż powódka nie współpracowała z nią, a wymagane dokumenty przedkładała przez okres dwóch miesięcy. Okoliczności te nie mają bowiem wpływu na zasadność dochodzonych odsetek w niniejszej sprawie, gdyż powódka żądała ich od dnia 17 kwietnia 2012 r. W terminie tym, jak sama przyznała strona pozwana, wszystkie dokumenty zostały złożone. Nadto, przyznając po raz pierwszy odszkodowanie strona pozwana uznała okres 6 dni wynajmu, a odszkodowanie ograniczyła jedynie poprzez obniżenie dziennej stawki i odmowę zapłaty za podstawienie i odbiór pojazdu. Po dniu 17 kwietnia 2012 r. nie wystąpiły żadne nowe okoliczności, które przemawiałyby za zmianą przyjętego stanowiska. W szczególności powódka nie przedłożyła żadnych nowych dokumentów, jak również nie zmieniła swojego roszczenia. W ocenie Sądu wypłata dalszej kwoty odszkodowania w wysokości 934,80 zł była wynikiem ponownej oceny przez stronę pozwaną tych samych okoliczności. Jej wniosek o oddalenie powództwa w zakresie odsetek nie zasługiwał zatem na uwzględnienie. Termin 14 sierpnia 2013 r., do którego zostały zasądzone odsetki, wynika z uiszczenia w tymże dniu kwoty świadczenia głównego przez stronę pozwaną.

Orzeczenie o kosztach procesu Sąd wydał na podstawie przepisu art. 98 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Sąd uznał, iż pomimo ograniczenia powództwa, powódka wygrała proces w całości, gdyż ograniczenie to było wynikiem spełniania przez stronę pozwaną świadczenia po wytoczeniu niniejszego powództwa. Strona pozwana winna więc zwrócić powódce wszystkie poniesione przez nią koszty procesu. Na podstawie art. 108 k.p.c. Sąd pozostawił szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Z/:

1)  odnotować,

2)  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem według wniosku,

3)  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sibińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Popiołek-Sikora
Data wytworzenia informacji: