Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV GC 1107/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2013-11-28

Sygnatura akt XV GC 1107/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 19 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XV Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Łukasz Kurnicki

Protokolant:Ewa Manowita

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo (...) Spółka z o.o. we W.

przeciwko J. M.

o zapłatę 3800,00 zł

zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 3800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 marca 2012 r. do dnia zapłaty i wraz z kwotą 1476,20 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt XV GC 1107/12

UZASADNIENIE

I. Wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które Sąd uznał za udowodnione i dowodów, na których się oparł.

Po złożeniu oferty przez pozwanego i prezentacji trzech agregatorów w siedzibie strony powodowej strona powodowa w dniu 30 grudnia 2010 r. zakupiła od pozwanego agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej (...) kVA za cenę 3800 zł brutto. Strona powodowa odebrała urządzenie i uiściła cenę.

(bezsporne)

Pismem z dnia 10 stycznia 2010 r. strona powodowa zawiadomiła pozwanego o wadzie urządzenia, wskazując, że uległo ono awarii po 6 godzinach pracy, oraz w związku z uzgodnioną z pozwanym samodzielną wymianą stabilizatora napięcia ustalono, że urządzenie nie posiada tabliczek znamionowych, zabezpieczenie 10 A i miernik wskazują na zamontowanie prądnicy o mocy (...)kVA (zamiast (...) kVA). Jednocześnie strona powodowa wezwała pozwanego do dostarczenia brakujących dokumentów technicznych urządzenia oraz odesłała agregat pozwanemu do naprawy. Pismem z dnia 7 marca 2011 r. pozwany poinformował stronę powodową, że przekazał stronie powodowej całą dokumentację otrzymaną od producenta urządzenia i że innej nie posiada.

(dowód:

- pismo z dnia 10 stycznia 2010 r., k. 19

- list przewozowy, k. 20

- pisma pozwanego, k. 16 i 60

- zeznania świadków J. K., W. F., W. C., k. 92-95)

Pozwany w trakcie naprawy urządzenia stwierdził, że przyczyną nieprawidłowej jego pracy był brudny bak i zanieczyszczony układ paliwowy.

(dowód:

- zeznania pozwanego na rozprawie 28-05-2013)

Po otrzymaniu urządzenia od pozwanego po dokonanej naprawie strona powodowa pismem z dnia 8 marca 2011 r. ponownie wskazała na wady urządzenia oraz jego niezgodność z zamówieniem.

Urządzenie nie było używane przez stronę powodową.

Pismem z dnia 10 października 2011 r. strona powodowa zwróciła uwagę pozwanemu, że nie dokonał wymiany urządzenia i nie dostarczył brakującej dokumentacji oraz zakreśliła 10-dniowy termin na dostarczenie urządzenia sprawnego i zgodnego z zamówieniem. Podobne żądanie zawarto w piśmie z 8 grudnia 2011 r.

Pismami z dnia 19 października i 21 grudnia 2011 r. pozwany zwrócił się o dostarczenie mu urządzenia na serwis gwarancyjny.

Pismem z dnia 23 grudnia 2011 r. strona powodowa oświadczyła, że odstępuje od umowy sprzedaży, zażądała zwrotu kwoty 3800 zł i wskazała, że urządzenie można odebrać w każdy dzień roboczy w siedzibie strony powodowej.

(dowód:

- korespondencja stron, k. 21-29, 59

- zeznania świadków J. K., W. F., W. C., k. 92-95)

Sprzedany stronie powodowej przez pozwanego agregator posiada istotne wady w postaci:

- zbyt niskiego zabezpieczenia

- zbyt słabego silnika ((...)kW zamiast (...) kW)

- uszkodzenia uzwojenia

- budowy z podzespołów, które nie mogą być użytkowane na terenie UE

- budowy, która powoduje, że przegrzanie urządzenia może spowodować wybuch oparów kleju i pożar

- braku prawidłowych dokumentów dopuszczających do obrotu.

Agregator nie jest zgodny z zamówieniem strony powodowej.

(dowód:

- opinia biegłego mgr. inż. T. K., k. 124-129)

II. Wskazanie przyczyn, dla których innym dowodom Sąd odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

W sprawie nie przeprowadzono dowodu, któremu Sąd odmówiłby wiarygodności lub mocy dowodowej. Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie ww. dowodów, które uznał za wiarygodne i których wiarygodność nie była kwestionowana przez strony.

III. Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

W niniejszej sprawie zostało ustalone, że sprzedane przez pozwanego urządzenie ma wady i że wady te są istotne. Strona powodowa miała zatem prawo odstąpić od umowy z pozwanym, w szczególności, że pozwany jeden raz naprawiał sprzedane przez siebie urządzenie.

Zgodnie z art. 560 § 2 k.c., jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

Pozwany zobowiązany jest zatem do zwrotu otrzymanej ceny i ma prawo odebrać swoje urządzenie od strony powodowej (przy czym to ostatnie uprawnienie nie było przedmiotem sprawy).

Art. 481 k.c. stanowi:

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w wyroku.

Orzeczenie o kosztach wydano na zasadzie art. 98 k.p.c., który stanowi m.in.:

§ 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Na zasądzoną kwotę składają się: opłata od pozwu – 195 zł, wynagrodzenie biegłego – 664,20 zł, koszty zastępstwa procesowego – 617 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alina Kuczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Łukasz Kurnicki
Data wytworzenia informacji: