Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Ns 638/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2013-01-17

Sygn. akt XI Ns 638/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział XI Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Dasiewicz – Kowalczyk

Protokolant : Magdalena Truszkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. we W.

sprawy z wniosku W. J.

przy udziale W. S.

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

I.  zezwala wnioskodawcy W. J. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 880 zł ( łysieć osiemset osiemdziesiąt złotych) tytułem zapłaty za czynsz najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...) za okres kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2012 r. z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana W. S., zam. we W. przy ul. (...), legitymującemu się prawem własności lokalu mieszkalnego, położonego we W. przy ul. (...);

II.  oddala wniosek o zezwolenie wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 280 zł tytułem zapłaty czynszu za miesiąc grudzień 2012r.;

III.  umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

IV.  oddala wniosek wnioskodawcy o zwrot kosztów postępowania.

Sygn. akt XI Ns 638/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. J. w dniu 3 września 2008 r. złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego świadczenia w postaci czynszu najmu lokalu mieszkalnego, położonego we W., przy ul. (...) za okres kwiecień, maj, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2012 r. w łącznej wysokości 1 040 zł oraz zezwolenie na składanie przez W. J. do depozytu sądowego tut. Sądu dalszych powtarzających się świadczeń tytułem czynszu najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego w wysokości 280 zł miesięcznie, tj. od 11-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 11.09.2012 r. oraz zobowiązanie uczestnika postępowania do zwrotu wnioskodawcy kosztów związanych ze złożeniem świadczenia do depozytu według norm prawem przewidzianych.

W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że na mocy art. 691 § 1 kc wnioskodawca wstąpił, po śmierci swojego ojca M. J., w prawa i obowiązki najemcy lokalu mieszkalnego, położonego we W. przy ul. (...). Opisany lokal był przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku (...) Banku S.A. w W. przeciwko jego właścicielowi M. P.. W wyniku sprzedaży lokalu w drodze licytacji prawo jego własności nabył uczestnik postępowania, wstępując tym samym w prawa i obowiązki wynajmującego. Przez cały okres prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wnioskodawca uiszczał czynsz najmu na rachunek bankowy komornika.

W odpowiedzi na wniosek ( k. 32 ) uczestnik W. S. wniósł o oddalenie wniosku wskazując, iż wniosek stał się bezprzedmiotowy ponieważ uczestnik wskazał wnioskodawcy numer konta dla dokonywania wpłat tytułem bezumownego korzystania z lokalu przy ul. (...) we W.. Jednocześnie uczestnik zaprzeczył, aby pomiędzy nim, a wnioskodawcą istniał stosunek najmu, który pozwalałby określać świadczenie jako czynsz gdyż nigdy nie zawierał umowy najmu z wnioskodawcą i nie posiada wiedzy, aby taką umowę zawierał jego poprzednik prawny. Uczestnik podniósł, iż wnioskodawca zajmuje lokal przy ul. (...) we W. bez jego zgody.

Na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. wnioskodawca ograniczył swój wniosek i wniósł o zezwolenie na złożenie wnioskodawcy do depozytu sądowego kwoty 1 040,00 zł (jeden tysiąc czterdzieści złotych) tytułem zapłaty za czynsz najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...) za okres kwiecień, maj, czerwiec, lipiec oraz sierpień 2012 r. i kwoty 1120 zł tytułem zapłaty czynszu najmu powyższego lokalu za okres od września do grudnia 2012 r. po 280 zł. Wnioskodawca wskazał, iż po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek wnioskodawca uzyskał wiedzę o numerze rachunku bankowego na jaki ma dokonywać wpłat, natomiast za poprzednie okresy tj. przed tą datą wnioskodawca wnosi o zezwolenie na złożenie powyższych kwot, gdyż wtedy istniały podstawy materialnoprawne do ich złożenia.

Uczestnik postępowania oświadczył, iż nie sprzeciwia się modyfikacji wniosku dokonanemu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. i potwierdził fakt, iż do listopada 2012 r. celowo nie odbierał od wnioskodawcy przekazywanych przekazami pocztowymi wpłat podnosząc, gdyż pomiędzy stronami istniej spór co do podstawy ich dokonywania. Uczestnik podniósł jednak, iż od grudnia 2012 r. numer rachunku bankowego uczestnika jest wnioskodawcy znany, gdyż w dniu 30 listopada 2012 r. wnioskodawca otrzymał pismo uczestnika z dnia 28 listopada 2012 r. ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat i kwestionuje w związku z powyższym wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty tytułem czynszu za miesiąc grudzień 2012 r.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek zasługiwał na uwzględnienie w przeważającej części.

Stosownie do treści art. 693 k.p.c. we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: określić zobowiązanie, w którego wykonaniu składa się przedmiot, przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie, dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony oraz wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany. Podstawą prawnomaterialną złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego jest przepis art. 467 k.c., zgodnie z którym poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:

1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;

4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Zgodnie z przepisem art. 693 1 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Z tej też przyczyny tylko "ważne" w rozumieniu art. 470 k.c. złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wywołuje takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Jeżeli zaś wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego był tylko formalnie uzasadniony, brak natomiast podstaw prawnomaterialnych do takiego złożenia, to uwzględnienie wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie rodzi dla wnioskodawcy skutków prawnomaterialnych przewidzianych w art. 470 k.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 17.03.1970 r., II CR 159/70, OSNC 1970/11/209).

W ocenie Sądu zmodyfikowany na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. wniosek był uzasadniony w przeważającej części. Wniosek opierał się na przesłance materialnoprawnej – braku współdziałania wierzyciela przy odbiorze świadczenia. Uczestnik postępowania nie odbierał przekazów pieniężnych wysyłanych na jego adres, co sam potwierdził na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. Nie wskazał również informacji na temat posiadania innego miejsca zamieszkania, ani nie podał rachunku bankowego, na który dłużnik mógłby wpłacać czynsz najmu. W telefonicznej rozmowie z dłużnikiem odmówił udzielenia żądanych informacji, informując, że wystąpi do sądu z roszczeniem o nakazanie wnioskodawcy opróżnienia oraz opuszczenia zajmowanego lokalu.

Niemniej jednak wskazać należy, iż od 30 listopada 2012 r. wnioskodawcy znany jest numer rachunku bankowego uczestnika, co zostało udokumentowane przez uczestnika potwierdzeniem doręczenia wnioskodawcy w dniu 30 listopada 2012 r. pisma skierowanego do W. J.. Pismo to opatrzone datą 28 listopada 2012 r. ( k. 33 ) zawierało informację o numerze rachunku bankowego uczestnika na który należy dokonywać wpłat za zajmowanie lokalu przy ul. (...). Wnioskodawca potwierdził fakt otrzymania powyższego pisma.

Mając zatem powyższe na uwadze wskazać należy, iż wniosek jest prawnie dopuszczalny i pod względem formalnym uzasadniony, co do złożenia do depozytu sumie kwoty 1880 zł tytułem czynszu najmu za okres od kwietnia do listopada 2012 r. ( za okres od września do listopada 2012 r. liczone zgodnie z wnioskiem złożonym również na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r. po 280 zł ).

Jak wskazano powyżej sąd co prawda nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku i w tym zakresie nie przeprowadza postępowania dowodowego jednakże ocenia, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. W świetle powyższych ustaleń, Sąd uznał, iż brak jest podstawy prawnej do złożenia do depozytu sądowego czynszu najmu za grudzień 2012 r. skoro wnioskodawca uzyskał wiedzę co do numeru rachunku bankowego uczestnika w dniu 30 listopada 2012 r. i stanowiska uczestnika w tym zakresie, to tym samym wnioskodawca miał możliwość uiszczenia czynszu najmu za grudzień 2012 r., już na znany rachunek bankowy wierzyciela, tym bardziej , iż wnioskodawca cofnął wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego czynszu najmu za następne miesiące.

Mając zatem powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt I postanowienia i oddalił wniosek jak w pkt II postanowienia co do zezwolenia złożenia do depozytu sądowego kwoty 280 zł tytułem zapłaty czynszu najmu za grudzień 2012 r.

W pkt III postanowienia Sąd na podstawie art. 355 par. 1 kpc w związku z art. 13 par. 2 kpc i art. 512 kpc umorzył postępowanie w pozostałym zakresie skoro uczestnik nie sprzeciwił się częściowemu cofnięciu wniosku przez wnioskodawcę.

Sąd oddalił wniosek jak w pkt IV postanowienia o zasądzeniu kosztów postępowania w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego na rzecz wnioskodawcy. Wskazać bowiem należy, iż na etapie postepowania w sprawie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sąd nie orzeka o kosztach. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 520 par. 1 kpc koszty te ponosi dłużnik. O obowiązku ich zwrotu przez wierzyciela sąd może orzec dopiero w postanowieniu o wydaniu z depozytu zgodnie z art. 693 ( 16 ) kpc.

Zarządzenie:

1.  odnotować w repertorium;

2.  odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy;

3.  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kroik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Dasiewicz – Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: