Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI C 1479/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2014-06-17

Sygnatura akt XI C 1479/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 27 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Małgorzata Bojarska

Protokolant:Ewa Chorzępa

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa Z. M.

przeciwko D. N.

- o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt XI C 1479/12

UZASADNIENIE

Powódka Z. M. pozwem z dnia 11 grudnia 2012r. wniesionym w postępowaniu uproszczonym domagała się zasądzenia od pozwanej D. N., (...) we W. kwoty 2120 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 16 lipca 2012r. powódka zawarła z pozwaną umowę o montaż drzwi. Umowa nie została zrealizowana przez pozwaną należycie; powódka składała reklamację 3-krotnie, bez rezultatu. W tej sytuacji powódka zwróciła się o pomoc prawną do Oddziału Federacji (...) we W., która interweniowała w imieniu powódki jednakże bezskutecznie a zatem wystąpienie z powództwem było konieczne.

W odpowiedzi na pozew pozwana D. N. wniosła o oddalenie powództwa wskazując, że wykonanie montażu drzwi zostało wykonane prawidłowo, co powódka potwierdziła podpisując protokół odbioru. Po pierwszej reklamacji mąż powódki wraz z pracownikiem udali się do mieszkania powódki i wyregulowali zamek. Kolejny raz mąż powódki z pracownikiem byli u powódki dniu 10 września 2012r. i wówczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a powódka domagała się wykonania prac, które nie były objęte umową - rozebrania boazerii oraz przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Prace te miały być przeprowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która nakazała powódce rozebranie bezprawnie wykonanej dobudówki. W ocenie pozwanej żądanie zapłaty jest próbą wyłudzenia pieniędzy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 16 lipca 2012r. pomiędzy stronami zawarta została umowa, której przedmiotem był montaż w mieszkaniu powódki drzwi wejściowych typu G. (...) P oraz montaż progu. Drzwi wybrane przez powódkę to typowy, standardowy model z katalogu. Drzwi miała dostarczyć pozwana. Strony ustaliły cenę na kwotę 2040 zł. + 80 zł. za wykonanie progu. W dniu zawarcia umowy powódka zapłaciła pozwanej kwotę 600 zł. tytułem zadatku; do zapłaty pozostała należność pomniejszona o zadatek tj. kwota 1440 zł. + 80 zł. za wykonanie progu, co miało być zapłacone po zakończeniu montażu. Przeprowadzenie instalacji oraz dokonanie obróbki zewnętrznej a także demontaż boazerii nie był objęty umową.

Dowód: umowa nr (...) z dnia 16 lipca 2012r. k – 4;

protokół odbioru robót budowlano – montażowych z dnia 24 sierpnia 2012r. k- 31;

zeznania świadka S. N. k – 45-46;

zeznania świadka J. C. k – 47;

W dniu 24 sierpnia 2012r. dokonano montażu drzwi model G. (...) P. Aby zamontować drzwi należało dokonać częściowej rozbiórki boazerii przybudówki w okolicy, gdzie umieszczona miała być ościeżnica (powódka postawiła dobudówkę przedłużając przedpokój) ; w trakcie demontażu części boazerii po zewnętrznej stronie okazało się, że przebiegają w tym miejscu kable elektryczne – przedłużenie dzwonka. S. N. wskazał powódce, że nie zajmuje się elektryką; powódka wskazała, że ma się tym zająć osoba przysłana przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Dokonujący montażu J. C. oświadczył, że nie podejmie się obróbki zewnętrznej z uwagi na biegnące kable elektryczne gdyż materiał do obróbki jest na bazie wody, co może być niebezpieczne.

Dowód: zeznania świadka S. N. k- 46;

zeznania świadka J. C. k – 47;

przesłuchanie stron – powódki Z. M. częściowo k- 48;

W dniu 24 sierpnia 2012r. zakończono montaż drzwi. Powódka zapłaciła S. N. – mężowi pozwanej, pozostałą kwotę z tytułu wykonania usługi. Po zakończeniu montażu powódka nie miała zastrzeżeń co do wykonanych prac i podpisała protokół odbioru. Zamki w drzwiach były sprawne. W dniu montażu powódka nie otrzymała faktury – pozwana wystawiała ją dopiero w dniu 27 września 2012r. po pisemnym monicie powódki. Na fakturze nie wykazano montażu progu, co było omyłką ze strony pozwanej.

Dowód: kopia faktury VAT nr (...) k- 5;

pismo powódki do pozwanej z dnia 2 września 2012r. wraz z potwierdzeniem odbioru k- 6,14;

zeznania świadka S. N. k – 46;

zeznania świadka J. C. k – 47;

Po kilkunastu dniach użytkowania drzwi powódka stwierdziła, że zacina się górny zamek. W związku z powyższym powódka usiłowała skontaktować się telefonicznie z pozwaną, bezskutecznie. W związku z tym skierowała do pozwanej pisemną reklamację wskazując, że górny zamek jest niesprawny, śruby są krzywo wkręcone, nieszczelne są uszczelki, co powoduje, że aby zamknąć drzwi należy nimi trzasnąć. Ponadto wskazała, że brak jest obróbki murarskiej ościeżnicy od zewnętrznej strony. W związku ze zgłoszeniem reklamacji J. C. – pracownik pozwanej oraz S. N. udali się w dniu 10 października 2012r. do powódki i wyregulowali zamek, który działał, jednakże „ciężko chodził” Powódka zwróciła wagę na śruby – S. N. wraz z J. C. wskazali, że taka jest specyfika tego modelu drzwi i nie ma innej możliwości montażu w odniesieniu do położenia śrub. Na uwagi powódki odnośnie braku obróbki zewnętrznej S. N. ponownie wskazał, że nie jest możliwe jej wykonanie z uwagi na przebiegające kable elektryczne.

Dowód: pismo powódki do pozwanej z dnia 7 września 2012r z dowodem odbioru k- 7,14;

zeznania świadka S. N. k- 46;

zeznania świadka J. C. k – 47;

zeznania świadka Z. W. k – 46,

przesłuchanie stron – powódki Z. M. k- 48;

W dniu 8 października 2012r. powódka trzymała fakturę. W tym samym dniu zwróciła fakturę pozwanej z pismem wskazując, że umowa została wykonana niewłaściwie a na fakturze nie ujęto ceny progu.

Dowód: pismo powódki do pozwanej z dnia 8 października 2012r z dowodem odbioru k- 12,14;

kopia faktury VAT nr (...) k- 5;

W dniu 29 października 2012r. powódka skierowała do pozwanej ponownie pismo potwierdzając, że w dniu 10 października 2012r. wyregulowano zamek jednakże nie poprawiono krzywych śrub i nie wykonano obróbki zewnętrznej.

Dowód: pismo powódki do pozwanej z dnia 29 października 2012r. wraz z potwierdzeniem odbioru k – 13,14,

W dniu 4 lutego 2013r. powódka, już po wniesieniu pozwu, skierowała kolejną reklamację dotyczącą niesprawnego górnego zamka, którego wadliwe działanie stwierdziła już po tygodniu od wizyty pozwanego z pracownikiem i wyregulowaniu zamka.

Dowód: pismo powódki do pozwanej z dnia 31 stycznia 2013r. wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru k –21, 27-29,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu w całości.

Bezspornym pozostawało w niniejszej sprawie, iż w dniu 16 lipca 2012r. pomiędzy stornami zawarta została umowa, której przedmiotem było dostarczenie i montaż przez pozwaną drzwi typu G. (...) P oraz montaż progu a cena za usługę to kwota 2120 zł. Bezspornym było także, że kwota została zapłacona przez powódkę w całości; w kwocie 600 zł. w dniu podpisania umowy, reszta ceny w dniu 24 sierpnia 2012r po wykonaniu montażu. Bezspornym było również, że w dniu 7 września 2012r. powódka zgłosiła reklamację; jej zakres i sposób załatwienia był także pomiędzy stronami niesporny. Powódka oraz S. N. zgodnie zeznali, że w odpowiedzi na reklamację wyregulowano górny zamek, zgodnie zeznali także, że odniesiono się do żądań powódki w zakresie obróbki murarskiej zewnętrznej i krzywych śrub. Spornym pomiędzy stronami natomiast pozostawało, czy reklamacja w pozostałym zakresie była zasadna, czy zasadna była kolejna reklamacja z dnia 29 października 2012r. w zakresie braku obróbki murarskiej i krzywo wkręconych śrub a zatem czy pozwana dostarczyła powódce towar niezgodny z mową i czy powódka w związku z tym miała prawo do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kwoty dochodzonej pozwem.

Wskazać należy, że powódka nie wykazała, aby przed dniem wniesienia pozwu skierowała do pozwanej oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy jednakże wniesienie pozwu z żądaniem zwrotu ceny należy potraktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sąd, oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy dał wiarę w całości przedstawionym w sprawie dowodom z dokumentów przedstawionych przez obie strony. Powódka kwestionowała jedynie protokół odbioru robót z dnia 24 sierpnia 2012r., jednakże kwestia ta będzie przedmiotem dalszych rozważań. Odnosząc się z kolei do zeznań przesłuchanych w sprawie świadków oraz stron Sąd dał im wiarę w zakresie, w jakim korelują z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), która znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie, sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru (art. 4 ust. 2 ustawy).

W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować (art. 4 ust. 3 ustawy).

W sytuacji zaistnienia niezgodności towaru z umową konsument ma do dyspozycji instrumenty prawne, o których mowa w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. A zatem, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia (ust. 1). Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Z kolei w myśl ust. 1 art. 9 powołanej ustawy kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Jak wynika z powyższego, podstawową przesłanką do skorzystania z uprawnień, o których mowa wyżej, jest istnienie niezgodności towaru z umową.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz ustalony w sprawie stan faktyczny, stwierdzić należało, że kupując drzwi powódka nabyła towar konsumpcyjny dostępny dla wszystkich potencjalnych nabywców jednakże wraz z nadaniem mu cech indywidualnych (określenie konkretnego typu drzwi poprzez wskazanie konkretnego modelu) tym samym zachodził tu przypadek opisany w art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy; w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. Wynika z powyższego, że przepis ten wyłącza domniemanie, że towar jest nie zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu określonego przy zawarciu mowy, odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru. Wobec powyższego następuje przeniesienie ciężaru dowodowego na kupującego, który może obalić domniemanie określone w przepisie art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy o zgodności towaru z umową poprzez wykazanie, że towar nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub nie ma cech okazanej próbki lub wzoru lub nie nadaje się do celu określonego w umowie. W przedmiotowej sprawie powódka domniemania tego nie obaliła. Jak wynika z treści umowy z dnia 16 lipca 2012r. jej przedmiotem był montaż drzwi o konkretnym typie modelu wraz z montażem progu. Oczywistym jest, że winna być także wykonana obróbka wewnętrzna, i jej wykonania powódka nie kwestionowała ale także i obróbka zewnętrzna. W odniesieniu do obróbki zewnętrznej strony poczyniły odrębne ustalenia, zawarte w protokole z dnia 24 sierpnia 2012r. , gdzie wskazano, że powódka ma to wykonać we własnym zakresie. Odnośnie ustaleń co do obróbki zewnętrznej Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadka S. N. i J. C. ; zgodnie zeznali oni, że nie podjęli się wykonania obróbki zewnętrznej z uwagi na biegnące kable instalacji elektrycznej, co nalazło odzwierciedlenie w protokole z dnia 24 sierpnia 2012r. Powódka potwierdziła okoliczność, że S. N. nie podjął się obróbki zewnętrznej z uwagi na kable: „ Rzeczywiście pan N. mówił, że przeszkadzają mu kable” (k- 48) Powódka kwestionowała protokół z dnia 24 sierpnia 2012r. wskazując pierwotnie, że pod protokołem znajduje się jej podpis jednakże nie pamięta co podpisała (k-39), potem wskazuje, że jednak nie podpisała tego protokołu, że został sfałszowany. Wskazać należy, że to na powódce ciążył, zgodnie z treścią przepisu art. 6 kc obowiązek wykazania, że podpis pod protokołem nie jest jej podpisem. Powódka jednakże w żaden sposób tego nie udowodniła pomimo szczegółowego pouczenia Przewodniczącego o konieczności wskazywania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. (k-48). Wobec powyższego stwierdzić należy, że obróbka zewnętrzna nie była przedmiotem umowy stron a zatem jej brak nie stanowił o niezgodności towaru z umową a tym samym nie mógł stanowić podstawy reklamacji. Powódka wskazywała także na kolejną niezgodność a mianowicie krzywe śruby, które także były przedmiotem reklamacji. Ostatecznie jednak stwierdziła, że śruby nie przeszkadzają w zamykaniu a przeszkadzają przy myciu i wyglądają nieestetycznie. W odpowiedzi na twierdzenia powódki S. N. i świadek J. C. wyjaśniali, że jest to specyfika konstrukcji modelu drzwi zamontowanych u powódki i nie ma innej możliwości montażu. Powódka przyznała, że do jej żądań w tym zakresie pozwana się odniosła ( wyjaśnienia J. C. i S. N. podczas wizyty w dniu 10 października 2012r.) a więc brak podstaw aby twierdzić, jak chce tego powódka, że nie ustosunkowano się do reklamacji w tym zakresie. W związku z rozkładem ciężaru dowodu w przypadku towaru, którego cechy uzgodniono indywidualnie, to na powódce ciążył ciężar wykazania, że osadzenie śrub w sposób jak w drzwiach zamontowanych powódki, jest niezgodny z umową. Powódka w żaden sposób jednak tego nie uczyniła wskazując jedynie, że w drzwiach sąsiadów śruby są prosto osadzone. Jest to w ocenie Sądu niewystarczające dla stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

W odmienieniu do niesprawnego zamka wskazać należy, że pierwsza reklamacja dotycząca zamka została uwzględniona i zamek został naprawiony. Kolejną niesprawność zamka powódka zauważa siedem dni po pierwszej naprawie jednakże okoliczność tą zgłasza pozwanej dopiero w dniu 4 lutego 2013r. a więc już po wniesieniu pozwu potraktowanego jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W piśmie z dnia 29 października 2012r. nie ma już mowy o niesprawnym zamku; powódka powołuje się jedynie na brak obróbki zewnętrznej i krzywe śruby. Biorąc pod uwagę treść przepisu ust. 1 art. 9 ustawy o szczególnych warunkach (…) kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Wobec skierowania reklamacji w przedmiocie zamka po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nawet przy założeniu że rzeczywiście zamek jest wadliwy, powódka utraciła uprawnienia z art. 8 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę należy wysnuć wniosek, że towar dostarczony przez pozwaną był zgodny z umową, gdyż odpowiadał podanemu przez sprzedawcę opisowi a także nadawał się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy w świetle przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach (…) Wobec powyższego nie została spełniona podstawowa przesłanka do skorzystania przez powódkę z uprawnień wynikających z art. 8 cytowanej ustawy.

Na marginesie wskazać także należy, że nawet przy założeniu, że owe niezgodności z umową istniały, powódce nie służyło uprawnienie do odstąpienia od umowy. Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu art. 8 ustawy w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia (ust. 1). Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Wynika z powyższego, że doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności winno być realizowane przez sprzedawcę w wykonaniu żądania nabywcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana nie są możliwe.

Nawet przy założeniu, że niezgodności z umową istniała i że powódka wzywała pozwaną do naprawy krzywych śrub i wykonania obróbki zewnętrznej przy założeniu że była przedmiotem umowy, i że powódka dotrzymała terminu do zgłoszenia reklamacji wadliwego zamka, nie posiadała uprawnienia do skorzystania z uprawnienia najdalej idącego, czyli odstąpienia od umowy. Dla skorzystania z tego roszczenia konieczne jest wykazanie, że niezgodności z umową jest istotna , tzn. taka która czyni dzieło niezdatne do zwykłego użytku. Tej okoliczności powódka także nie wykazała wskazując, że obecnie korzysta z drzwi, jedynie nie zamyka ich na górny zamek obawiając się, że już go nie otworzy.

Tym samym powództwo podlegało oddaleniu, o czym orzeczono jak w sentencji.

Z/ 1. Odnotować;

2 Odpis wyroku z odpisem uzasadnienia doręczyć powódce. K.. 14 dni.

17.06.2014r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kroik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bojarska
Data wytworzenia informacji: