Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 305/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2015-09-17

Sygnatura akt III RC 305/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ś., dnia 17-09-2015 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Prus

Protokolant:Katarzyna Sobera

po rozpoznaniu w dniu 03-09-2015 r. w Środzie Śląskiej

sprawy z powództwa małoletniego K. B. (1) reprezentowanego przez matkę K. U. oraz P. B. (1)

przeciwko P. B. (2)

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty zasądzone od pozwanego P. B. (2) na rzecz powoda P. B. (1) ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kłodzku w dniu 14 kwietnia 2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08 z kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne poczynając od dnia 31 października 2014r. z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powoda;

II.  podwyższa alimenty zasądzone od pozwanego P. B. (2) na rzecz małoletniego powoda K. B. (1) ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kłodzku w dniu 14 kwietnia 2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08 z kwoty po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie do kwoty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, płatne poczynając od dnia 31 października 2014r. z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk K. U. jako przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda;

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV.  zasądza od pozwanego P. B. (2) na rzecz powodów P. B. (1) i K. B. (1) kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

V.  nakazuje pozwanemu P. B. (2) aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej kwotę 150 zł tytułem opłaty sądowej od obowiązku ponoszenia której powodowie byli zwolnieni;

VI.  wyrokowi w pkt. I. i II. wyroku nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 305/14

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów K. B. (1) i P. K. U. w pozwie z dnia 31 października 2014r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego P. B. (2), ostatnio ustalonych ugodą z dnia 14 kwietnia 2008r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Kłodzku, w sprawie o sygn. akt III RC 262/08 to jest w odniesieniu do K. B. (1) z kwoty 300 zł do kwoty po 750 zł miesięcznie, a w odniesieniu do P. B. (1) z kwoty 350 zł do kwoty po 700 zł miesięcznie, płatnych z góry do 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich K. U.. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2.400 zł i kwoty 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa oraz o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu podniosła, iż od ustalenia ostatnich alimentów upłynął znaczny okres czasu i po stronie małoletnich zaszły istotne zmiany usprawiedliwiające potrzebę podwyższenia wysokości ustalonych dotychczas alimentów. Wskazała, że na chwilę obecną rzeczywisty koszt utrzymania małoletnich biorąc pod uwagę ich wiek, stan zdrowia, kontynuację nauki wynosi: w odniesieniu do K. kwotę miesięcznie 1.600 zł (wyżywienie około - 540 zł, przybory i środki kosmetyczno-higieniczne około - 120 zł, odzież i obuwie w kwocie około - 150 zł, książki i przybory szkolne, ubezpieczenia w szkole, komitet rodzicielski oraz wycieczki i wyjścia klasowe do kina i teatru w kwocie około - 160 zł, abonament za telefon - 60 zł, leki i witaminy oraz wizyty lekarskie i dentystyczne około - 80 zł, kieszonkowe - 120 zł, wyjazdy na wakacje letnie i ferie zimowe, zajęcia odpłatne sportowe z koszykówki, basen - 200 zł), zaś w odniesieniu do P. kwotę miesięcznie 1.500 zł (wyżywienie około - 540 zł, przybory i środki kosmetyczno-higieniczne około - 120 zł, odzież i obuwie około - 150 zł, książki i przybory szkolne, dojazdy do szkoły, ubezpieczenie i ochrona w szkole oraz wycieczki i wyjścia klasowe do kina i teatru w kwocie około - 320 zł, abonament za telefon - 60 zł, leki i witaminy oraz wizyty lekarskie i dentystyczne w kwocie około - 120 zł, kieszonkowe - 120 zł, wyjazdy letnie i ferie zimowe). Nadto podała, że małoletni P. wymaga szczególnej opieki lekarskiej, diety i przyjmowania leków, bowiem zdiagnozowano u niego alergię pokarmową, przewlekłe zapalenie błony śluzowej oraz zespół jelita drażliwego. Wskazała, iż dotychczas ustalone alimenty nie wystarczają na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb małoletnich, zaś pozwany łoży jedynie alimenty w ustalonej wysokości, nie interesuje się małoletnimi, nie wspiera ich świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi.

Postanowieniem z dnia 14.11.2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt III RC 931/14 stwierdził swą niewłaściwość i sprawę przekazał według właściwości do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

W odpowiedzi na pozew pozwany P. B. (2) wniósł o oddalenie powództwa i nie obciążanie pozwanego kosztami procesu. Uzasadniając wskazał, że od czasu ostatniego określenia wysokości obowiązku alimentacyjnego po stronie pozwanego nastąpiły okoliczności uzasadniające oddalenie powództwa. Podał, że w maju 2009 roku przeszedł operacyjne wycięcie pęcherzyka żółciowego, a w 2010 roku zawał mięśnia sercowego, gdzie wykonano u pozwanego angioplastykę wieńcową (...) z implantacją stentu metalowego ( (...)). Podał, że obecnie zażywa leki, których koszt wynosi minimum 150 zł miesięcznie, a nadto musi zażywać suplementy wspierające serce i układ krwionośny. Z uwagi na stan zdrowia często przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dodał, że jego wynagrodzenie nie wzrosło znacznie od 2008 roku, za ostatnie sześć miesięcy 09.2014-02.2015 wyniosło kwotę 2.529,90 zł. Podał, że ma na utrzymaniu małoletnią córkę A., która z uwagi na stan zdrowia wymaga znacznych nakładów finansowych na diagnostykę, konsultacje lekarskie i leczenie oraz dodatkowe zajęcia gimnastyki. Twierdził, że powodowie są zgłoszeni przez pozwanego do ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto co miesiąc od urodzenia małoletnich pozwany opłaca składki na ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, z których to świadczeń powodowie korzystali po doznanych urazach w domu i szkole. Podniósł, iż matka małoletnich nigdy nie sygnalizowała mu potrzeby zwiększenia alimentów i nie informowała o problemach zdrowotnych synów. Nie podjęła też próby porozumienia się z pozwanym, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

W toku postępowania, w dniu 01 stycznia 2015r. powód P. B. (1) ukończył 18 lat. Powód podtrzymał żądanie pozwu zasądzenia od pozwanego P. B. (2) na jego rzecz alimentów w kwocie po 700 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015r. powodowie zaproponowali zawarcie ugody, poprzez ustalenie alimentów na rzecz każdego z powodów na kwotę 650 zł miesięcznie. Pozwany nie wyraził zgody na tą propozycję, wskazując, że jest w stanie płacić podwyższone alimenty o kwotę 50 zł na każde dziecko. Pozwany wskazał, że ma na utrzymaniu 6-letnią chorą córkę, która ma ubytek słuchu w około 40%. Średnio miesięczny koszt utrzymania córki określił na kwotę 600 zł. W ocenie pozwanego koszt miesięczny utrzymania każdego z powodów wynosi 600 zł. Powódka informacyjnie podała, że jest osobą współpracującą z mężem i pracuje w razie potrzeby.

Na rozprawie w dniu 03 września 2015r. strony podtrzymały swoje żądania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powodowie P. B. (1) urodzony w dniu (...) i K. B. (1) urodzony w dniu (...) pochodzą ze związku (...) (wcześniej B.-B.).

P. B. (1) w dniu 01 stycznia 2015r. uzyskał pełnoletność.

(dowód: odpis skrócony aktu urodzenia P. B. (1), sporządzony w USC w K., pod numerem aktu 10/1997 k. 4,

odpis skrócony aktu urodzenia K. B. (1), sporządzony w USC w K., pod numerem aktu 318/2002 k. 6,

odpis skrócony aktu małżeństwa K. U. ze S. U., sporządzony w USC w K., pod numerem aktu 138/2008 k. 5).

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kłodzku w dniu 14 kwietnia 2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08 P. B. (2) zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniego wówczas P. B. (1) raty alimentacyjne w kwocie po 350 zł miesięcznie oraz na rzecz małoletniego K. B. (1) raty alimentacyjne w kwocie po 300 zł miesięcznie, płatne najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk ich matki K. B. (2) poczynając od dnia 1 kwietnia 2008r.

(dowód: protokół z ugodą z dnia 14.04.2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08 k. 9).

W dacie ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego matka małoletnich K. U. była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Utrzymywała się z zasiłku rodzinnego na P. w kwocie miesięcznie 64 zł, na K. w kwocie miesięcznie 48 zł oraz zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w kwocie miesięcznie 237,50 zł. Czasem podejmowała prace dorywcze. Mieszkała wraz z małoletnimi dziećmi P. i P. B. (2), przy ul. (...) w K..

Małoletni P. B. (1) miał 11 lat. Uczęszczał do szkoły podstawowej w K.. Małoletni K. B. (1) miał 6 lat. Nie chodził do przedszkola, pozostawał w domu pod opieką K. U..

Matka małoletnich koszt miesięczny utrzymania mieszkania wówczas określiła na kwotę łącznie około 240 zł, na który składały się: podatek 300 zł rocznie, gaz - 200 zł co dwa miesiące, energia - 130 zł co dwa miesiące, woda - 90-100 co dwa miesiące. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego P. B. (1) określiła na kwotę 700 zł (w tym zakup odzieży i wyżywienia), zaś koszt utrzymania małoletniego K. B. (1) na kwotę 600 zł.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Kłodzku, pod sygn. III RC 262/08, przesłuchanie matki powodów K. U. – nagranie audio-video 00:10:32-00:34:00,

przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

W dacie ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego pozwany P. B. (2) pozostawał w nowym związku małżeńskim (zawartym w 2006 roku). Małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Pozwany mieszkał wraz z żoną przy ul (...) w K.. Żona pozwanego pracowała na stanowisku księgowej w firmie budowlanej. Pozwany był zatrudniony w KPP we W., jako funkcjonariusz Policji wydziału prewencji. Jego średnie wynagrodzenie z sześciu miesięcy wynosiło około 2.390 zł po potrąceniach (rata pożyczki, ubezpieczenie) wynosiło netto 1.800 zł miesięcznie.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkania pozwany określił na kwotę około 530 zł. Pozwany obciążony był ratami kredytów, spłacał około 600 zł miesięcznie. Pozwanemu w utrzymaniu pomagali jego rodzice.

W 2009 roku pozwany przysposobił małoletnią córkę A. B..

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Kłodzku, pod sygn. III RC 262/08, przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

Pozwany regularnie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego względem powodów P. i K. B. (1), ustalonego ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kłodzku w dniu 14 kwietnia 2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08. Pozwany nie wspiera K. U. w procesie wychowania synów. Nie kontaktuje się z synami, nie odwiedza ich. Poza alimentami nie wspiera rzeczowo, ani finansowo powodów.

(dowód: przesłuchanie matki powodów K. U. – nagranie audio-video 00:10:32-00:34:00,

przesłuchanie powoda P. B. (1) – nagranie audio-video 00:34:36-00:37:24,

przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

Matka powodów K. U. ma obecnie 38 lat, jest bez zawodu. Obecnie pozostaje w nowym związku małżeńskim, z którego ma 6-letniego syna. Zamieszkuje wraz z mężem, 6-letnim synem oraz powodami K. i P. B. (1) w domu jednorodzinnym o powierzchni około 200m 2. Utrzymuje się z dochodów z działalności gospodarczej męża, jest osobą współpracującą w firmie. Na utrzymanie rodziny raz w tygodniu otrzymuje od męża kwotę 1.500 zł. K. U. nie posiada wiedzy, jakie są koszty utrzymania domu (opłaty, media).

(dowód: przesłuchanie matki powodów K. U. – nagranie audio-video 00:10:32-00:34:00).

Małoletni K. B. (1) ma 13 lat. Uczęszcza do pierwszej klasy Gimnazjum w J.. Dobrze się uczy. Małoletni obecnie nie choruje. Ma jedynie problemy ortodontyczne, nosi aparat na zęby. Chodzi na zajęcia koszykówki. W 2015 roku w ferie zimowe małoletni był na obozie w Z., którego koszt wyniósł 1.050 zł, w wakacje był na obozie rowerowo-pływackim, którego koszt wyniósł 1.150 zł.

Miesięczny koszt utrzymania według matki małoletniego wynosi około 1500 zł. Na koszt ten składają się: wyżywienie – około 550 zł, środki czystości (proszki, mydła, dezodoranty) – 120-150 zł, kieszonkowe – 120 zł, telefon – 60 zł, leki i lekarze – 150 zł (w tym koszt zakupu aparatu na zęby), odzież i obuwie – 120 -150 zł, przybory szkolne – 35 zł, opłaty klasowe – 10 zł, wakacje, ferie-240 zł miesięcznie, zeszyty około 300 zł rocznie, wycieczki szkolne-350-400 zł jednorazowo. Od dnia 01 stycznia 1999r. małoletni jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w zakładzie pracy pozwanego - Komendzie Wojewódzkiej Policji we W..

(dowód: faktura Vat (...) z dnia 24.11.2014 k. 67,

karta konsultacji kardiologa dzieci z dnia 14.08.2012 k. 69-70,

lista indywidualnych zabiegów pacjenta z dnia 07.10.2002r. k. 71,

potwierdzenie wykonania operacji z dnia 13.01.2015r. k. 73-74,

faktura Vat nr (...). (...) k. 117,

kserokopie paragonów fiskalnych k. 111-115,

karta konsultacji alergologicznej z dnia 04.05.2015r. k. 119-120,

wydruk ZUS zawierający dane o ubezpieczeniu zdrowotnym powodów z dnia 17.02.2015r. k. 59,

przesłuchanie matki powodów K. U. – nagranie audio-video 00:10:32-00:34:00,

przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

Powód P. B. (1) ma 18 lat. Uczęszcza do II klasy niepublicznego, odpłatnego Liceum we W., w którym nauka odbywa się w systemie dziennym. Wcześniej uczęszczał do szkoły publicznej, nieodpłatnej. W szkole publicznej nie radził sobie z przedmiotami zawodowymi, ma roczne opóźnienie. Powód dojeżdża do szkoły. Nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia. W 2010 roku zdiagnozowano u powoda alergię pokarmową, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, refluks dwunastniczo-żołądkowy i zespół jelita drażliwego. W związku z czym powód wymaga diety lekkostrawnej, hypoalergicznej i stosowania odpowiednich do stanu zdrowia leków, a także okresowej kontroli lekarskiej, w tym gastroenterologicznej.

Miesięczny koszt utrzymania powoda zdaniem matki wynosi około 1.600 zł. Na koszt ten składają się: wyżywienie około 550 zł, dojazdy do szkoły 110 zł, leki i leczenie około 150 zł, odzież i obuwie około 250 zł, telefon około 45 zł, kieszonkowe około 120 zł. Nadto powód opłaca czesne w szkole prywatnej w wysokości 550 zł.

(dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 05.11.2010r. k. 7-8,

potwierdzenie wykonania przelewu na kwotę 950 zł z dnia 31.12.2014r. k. 66,

konsultacja ortopedy dzieci z dnia 22.07.2010 k. 68,

zaświadczenie o uczęszczaniu na basen z dnia 20.02.2012r. k. 72,

przesłuchanie matki powodów K. U. – nagranie audio-video 00:10:32-00:34:00,

przesłuchanie powoda P. B. (1) – nagranie audio-video 00:34:36-00:37:24).

Pozwany P. B. (2) ma 43 lata. Zamieszkuje wspólnie z żoną i 6-letnią córką A. B.. W 2009 roku pozwany przeszedł zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego, po zdiagnozowanej kamicy pęcherza żółciowego. W 2010 roku pozwany przeszedł zawał mięśnia sercowego ściany dolnej z uniesieniem odcinka ST oraz przeszedł angioplastykę wieńcową (...) z implantacją stentu metalowego ( (...)). W 2015 roku zdiagnozowaną u pozwanego chorobę serca w przebiegu miażdżycy. Zalecono stałą (do końca życia) farmakoterapię.

Córka pozwanego A. B. uczęszcza od września 2014r. do Zespołu (...) w K.. Jest dzieckiem niepełnosprawnym od 5-go roku życia. Pozostaje pod opieką lekarza specjalisty pediatry i alergologa oraz laryngologa. Stwierdzono u dziecka w styczniu 2015 roku podśluzówkowy rozszczep podniebienia miękkiego, przewlekłe wysiękowe obustronne zapalenie ucha środkowego, niedosłuch. W 2015r. rozpoznano ubytek słuchu i przewlekłe zapalenie migdałków. Małoletnia uczęszcza na zajęcia logopedyczne w związku ze stwierdzoną wadą wymowy (seplenienie).

(dowód: kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia A. B., sporządzonego w USC w W., pod numerem (...) k. 35,

karta informacyjna leczenia szpitalnego P. B. (2) z dnia 22.05.2009r. k. 36,

karta wypisowa z dnia 18.01.2010r. k. 37,

zaświadczenie lekarskie z dnia 13.02.2015r. k. 38,

umowa cywilno-prawna o przyjęcie dziecka do przedszkola z dnia 01.09.2014r. k. 47-48,

dokumentacja medyczna A. B. k. 49-54,

umowa najmu lokalu z dnia 07.02.2015r. k. 55,

zaświadczenie lekarskie z dnia 02.04.2015 k. 75,

zaświadczenie pedagoga logopedy z dnia 07.04.2015r. k. 76,

karta informacyjna z dnia 14.04.2015r. z załącznikiem k. 77-78,

karta badania profilaktycznego w wieku 6 lat z dnia 02.04.2015 k. 79,

orzeczenie o niepełnosprawności A. B. z dnia 19.06.2015r. k. 105

przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

Pozwany jest z zawodu technikiem budownictwa. Nie pracował w zawodzie. Jest obecnie zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we W.. Uzyskuje miesięcznie dochody średnio w za okres miesięcy (09-2014-12.2014) około 2.587 zł. W miesiącu marcu 2015 r. wynagrodzenie pozwanego netto wyniosło 2.588,52 zł. Czasem otrzymuje premie kwartalne uznaniowe od 50-70 zł. Żona pozwanego jest zatrudniona w charakterze księgowej, z wynagrodzeniem około 2.000 zł miesięcznie. Małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. W 2014 roku pozwany jednorazowo miał dodatkowy dochód w wysokości 1.000 zł pochodzący z usług fotograficznych, zrealizowanych przez pozwanego w ramach umowy o dzieło.

Miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, przypadający na pozwanego wynosi kwotę około 1.700 zł. Wynagrodzenie żony pozwanego przeznaczane jest w całości na koszty utrzymania mieszkania (media, opłaty, ogrzewanie). Pozostałe koszty związane z utrzymaniem rodziny ponosi pozwany, w tym udział w kosztach utrzymania małoletniej A. około 300 zł (koszt wizyt lekarskich, leków, przedszkole, odzież, wyżywienie), spłata rat kredytu hipotecznego w wysokości miesięcznie 600 zł, zakup leków i koszty leczenia pozwanego (pobyty w sanatorium) – około 100-200 zł, inne związane z udziałem w utrzymaniu (np. wyżywienie) 600 zł.

(dowód: kserokopia paragony fiskalne k. 39,

potwierdzenia bankowe z wpłata wynagrodzenia za okres 09-2014- 02-2015r. k. 41-46,

umowa najmu lokalu z dnia 07.02.2015r. k. 55,

kserokopia paragonów fiskalnych k. 56-57,

faktura nr (...) z dnia 15.02.2015r. k. 58,

kserokopie paragonów fiskalnych k. 80,

zaświadczenie o dochodach KWP we W. z dnia 27.03.2015r. k. 81,

wydruk stron internetowych www.fotoszukacz.pl k. 106-110,

przesłuchanie pozwanego P. B. (2) – nagranie audio- video 00:38:09-01:03:04).

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ś. z dnia 29.04.2015r. w okresie ostatnich sześciu miesięcy PUP dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych - z wynagrodzeniem miesięcznym brutto od 1.680 brutto do 3.000 zł. Jak wynika zaś z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia 18.05.2015r. w tym samym okresie PUP dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych - z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1.750 brutto do 1.800 zł.

(dowód: zaświadczenie z PUP we W. z dnia 18.05.2015r. - k. 90,

zaświadczenie z PUP w Ś. z dnia 29.04.2015r. - k. 89).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest częściowo uzasadnione.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.).

Podstawą materialnoprawną żądania był przepis art. 138 k.r.o. , stanowiący, iż w razie zmiany stosunków uprawniony, do alimentacji może żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego. Celem badania sądu w niniejszej sprawie było ustalenie, czy od daty poprzedniego orzeczenia dotyczącego wysokości świadczeń alimentacyjnych nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego. W myśl utrwalonego orzecznictwa i piśmiennictwa zmianą stosunków jest zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych, a także – zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., sygn. akt II CO 9/74, publ. LEX nr 7560, a także: J. Pietrzykowski, [ w:] tenże (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, str.561). Przy czym należy zauważyć, że przy ustalaniu zakresu żądania na podstawie art. 138 k.r.o. bierze się pod uwagę przesłanki z art. 135 k.r.o. Zgodnie z art. 135 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Sąd przeanalizował sytuację pozwanego w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych, a także sytuację małoletniego powoda K. B. (1), a także pełnoletniego P. B. (1) w kontekście ich potrzeb. Tym samym, poprzez porównanie warunków istniejących w dacie wydania ostatniego ustalenia określającego obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec powodów na kwotę 300 zł miesięcznie w odniesieniu do K. i 350 zł w odniesieniu do P. - z warunkami obecnymi, Sąd mógł ocenić, czy zachodzi przesłanka z art. 138 k.r.o. , będąca podstawą uwzględnienia żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda K. U., powoda P. B. (1), pozwanego, a ponadto opierając się na dołączonych dokumentach, które to w świetle zasad doświadczenia życiowego uznał za wiarygodne i zasługujące na uwzględnienie.

Sąd doszedł do przekonania, że zarówno matka małoletniego powoda K. B. (1), jak i powód P. B. (1), wykazali zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. Nie powielając w/w ustaleń faktycznych w sprawie, należy stwierdzić z całą stanowczością, że z jednej strony nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb powodów, z drugiej zmieniła się sytuacja rodzinna i majątkowa rodziców i zwiększyły się możliwości finansowe zobowiązanego, jak również poprawiła się sytuacja materialna matki powodów. Przy czym Sąd nie podzielił poglądu matki powodów, aby aktualne potrzeby małoletniego K. wynosiły miesięcznie kwotę 1.600 zł (twierdzenia pozwu), a także aby potrzeby P. wynosiły bez opłat za czesne kwotę 1.500 zł- twierdzenia pozwu, zaś wskazane na rozprawie w dniu 3 września 2015 r. - 1600 zł.

Podczas gdy w 2008 roku matka powodów ustaliła zakres potrzeb w przypadku P. na poziomie 700 zł i ustalono, że pozwany będzie uiszczał kwotę 350 zł to obecnie Sąd uznał, że łączne koszty utrzymania małoletniego kształtują się na poziomie około 1.000 zł miesięcznie, zatem realnie wzrosły o około 300 zł. Do tego doszedł koszt opłaty czesnego z tytułu dalszej nauki P. w wysokości miesięcznie około 550 zł co łącznie daje kwotę 1.550 zł. Natomiast w przypadku małoletniego K. w 2008 roku matka powodów ustaliła zakres jego potrzeb na poziomie 600 zł i ustalono, że pozwany będzie uiszczał kwotę 300 zł to obecnie Sąd ustalił, że łączne koszty utrzymania małoletniego kształtują się w granicach 900 zł. Jednocześnie zauważyć należy, że w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym małoletni K. był pod opieką matki, a wydatki na jego utrzymanie były związane głownie z wyżywieniem i odzieżą. Na obecną chwilę małoletni ma 13 lat, i uczęszcza do szkoły. W przypadku P. zwiększony koszt utrzymania jest związany głównie ze szkołą i wydatkami związanymi na czesne. W obecnej sytuacji nastąpiła zmiana w rodzaju ponoszonych wydatków, a jednocześnie ich realny wzrost w stosunku do okresu w którym ustalono obowiązek alimentacyjny pozwanego. Zmiana w kosztach utrzymania powodów, z jednej strony powodowana jest ogólnym wzrostem cen towarów i usług w Polsce, którego konsekwencje ponosi również pozwany. Z drugiej strony nastąpiła zmiana zakresu wydatków i priorytetów, związanych z utrzymaniem. Zwiększenie zakresu potrzeb jest także związany ze wzrastaniem i rozwojem powodów, a także stanem ich zdrowia (w przypadku K. – opieka ortodontyczna, w przypadku P. – odpowiednie wyżywienie i leczenie). Przyjąć należy, że koszty utrzymania dziecka w wieku szkolnym są niewątpliwie wyższe, niż koszty utrzymania dziecka młodszego, które pozostaje jeszcze pod opieką matki (K.), natomiast wydatki związane z edukacją wzrastają wraz z kolejnym poziomem nauczania (P.).

Zwrócić jednakże uwagę trzeba, że sytuacja finansowa matki powodów, przy zwiększonych potrzebach dzieci również uległa zmianie, a jej osiągane obecnie dochody wręcz znacznie się zwiększyły. W roku 2008 r. matka powodów nie pracowała, a jej dochody stanowiły zasiłki w kwocie około 350 zł. Obecnie otrzymuje ona z firmy męża do dyspozycji na potrzeby rodziny, jak podała podczas przesłuchania, kwotę co tydzień 1.500 zł, a zatem średnio w miesiącu ma do dyspozycji około 6.000 zł, co tym samym przenosi się także na sytuację pozostających na jej bezpośrednim utrzymaniu powodów. Nadto, jak wynika z informacji PUP K. U. ma możliwości zarobkowe, urzędy pracy bowiem w ostatnim okresie dysponowały ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, oferując wynagrodzenie brutto do 3.000 zł (umowa o pracę). Do tego matka powodów nie ponosi kosztów utrzymania mieszkania, które są regulowane przez jej męża, nie posiada też wiedzy co do ich wysokości. K. U. jest w znacznie lepszej sytuacji finansowej, a zatem ma możliwość zaspakajania zwiększonych potrzeb powodów, w szczególności dorosłego syna P. w większym stopniu, aniżeli pozwany. Sąd uwzględnił tą okoliczność przy ustalaniu i ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego. Pomimo zwiększonych możliwości finansowych matki powodów do alimentowania dzieci, w porównaniu do sytuacji pozwanego, nie mogło ujść uwadze Sądu, że matka oprócz pokrywania finansowych potrzeb dzieci, sprawuje osobistą pieczę nad małoletnim K. B. (1), osobistymi staraniami zaspakaja potrzeby dziecka, a także troszczy się o jego rozwój fizyczny i duchowy.

Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Stwierdzenie w niniejszym postępowaniu wzrostu kosztów utrzymania powodów rodziło potrzebę rozważenia czy drugi z rodziców, a zatem ojciec dziecka, jest w stanie w większej mierze niż dotychczas przyczyniać się do zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci. Ustalenie możliwości zarobkowych (majątkowych) zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę bowiem także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego, jego sytuację rodzinną, zdrowotną, a wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku. W chwili obecnej nie można też przyjąć, że oboje rodzice mają porównywalne możliwości zarobkowe, i w równym stopniu winni być obciążeni pokrywaniem zwiększonych potrzeb dzieci.

Z uwagi na fakt, że zakres obowiązku alimentacyjnego jest wypadkową dwóch czynników – uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, to pomimo przyjęcia, iż potrzeby powodów bez wątpienia wzrosły, Sąd zobligowany był również do ustalenia możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Pozwany w toku postępowania pomimo obowiązku wynikającego z art. 6 k.c., nie podał żadnych okoliczności, uzasadniających oddalenie powództwa w całości, a także takich które pozwalają na zwiększenie zakresu obowiązku alimentacyjnego do kwoty 50 zł.

Sąd ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego miał na uwadze sytuację rodzinną, majątkową, a także zdrowotną pozwanego. Pozwany w dacie ustalania obowiązku alimentacyjnego oprócz powodów, nie miał innych dzieci na utrzymaniu. Jego średnie wynagrodzenie wynosiło netto 1.800 zł miesięcznie, a jego koszty około 950 zł. Obecnie zaś pozwany ma na utrzymaniu dodatkowo 6-letnią córką A. B., z obecnego związku małżeńskiego. Pozwany jest osobą schorowaną, jego stan zdrowia od czasu ustalenia ostatniego obowiązku alimentacyjnego uległ pogorszeniu. W 2010 roku przeszedł zawał mięśnia sercowego i angioplastykę wieńcową (...) z implantacją stentu metalowego ( (...)). Ma zaleconą stałą (do końca życia) farmakoterapię. Córka pozwanego A. B. jest dzieckiem niepełnosprawnym od 5-go roku życia. Pozostaje pod opieką lekarza specjalisty pediatry i alergologa oraz laryngologa. Stwierdzono u niej w styczniu 2015 roku podśluzówkowy rozszczep podniebienia miękkiego, przewlekłe wysiękowe obustronne zapalenie ucha środkowego, niedosłuch. Wymaga znacznych nakładów na leczenie i rehabilitację. Obecnie pozwany jest zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Policji we W. z dochodem średnio około 2.500 zł. Czasem otrzymuje premie kwartalne uznaniowe od 50-70 zł. Pozwany z żoną posiada rozdzielność majątkową. Żona pozwanego nie ma obowiązku ani łożyć na utrzymanie pozwanego, ani tym bardziej partycypować w utrzymaniu powodów. Jeżeli zaś to czyni, w porozumieniu z pozwanym, to robi dobrowolnie, co nie przenosi się na jej obowiązek alimentowania dzieci pozwanego. Biorąc pod uwagę treść przesłuchania pozwanego oraz doświadczenie życiowe Sąd przyjął, że miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego pozwanego, przypadający na pozwanego udział wynosi kwotę około 1.700 zł. Pozwany podał, że oprócz opłat i ogrzewania mieszkania, które ponosi żona pozwanego, opłaca pozostałe wydatki rodziny, w tym koszty utrzymania małoletniej A. które łącznie wynoszą około 600 zł (udział pozwanego 300 zł - koszt wizyt lekarskich, leków, przedszkole, odzież, wyżywienie), spłata rat kredytu hipotecznego w wysokości miesięcznie 600 zł, zakup leków i koszty leczenia pozwanego (pobyty w sanatorium) – około 100-200 zł. Przyjąć należy, że pozostały koszt utrzymania rodziny przypadający na pozwanego (w tym wyżywienie) to około 600 zł. Pozwanemu zatem do dyspozycji powinna pozostawać kwota około 900 zł, którą może przeznaczać na zwiększone potrzeby utrzymania powodów. Zważyć należy, że pozwany oprócz alimentów, w żaden inny sposób nie przyczynia się do wychowania i utrzymania dzieci, ciężar który obciąża matkę powodów. Pozwany nie wykazał, aby jego zdolność do alimentowania zwiększonych potrzeb dzieci była na poziomie po 50 zł miesięcznie. W ocenie Sądu pozwany ma zatem możliwości zarobkowe, aby alimentować powodów dodatkowo w odniesieniu do K. w kwocie 100 zł, zaś w odniesieniu do P. w kwocie 150 zł w pozostałym zakresie obowiązek ten winna spełniać matka. Sąd uznał bowiem, że konsekwencje wzrostu kosztów utrzymania dzieci w kwocie ponieść powinni oboje rodzice w częściach obliczonych stosunkowo do swojej sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd w pkt. I. i II. sentencji orzeczenia podwyższył alimenty zasądzone od pozwanego P. B. (2) na rzecz powoda P. B. (1) z kwoty po 350 zł do kwoty po 500 zł, zaś na rzecz K. B. (1) z kwoty po 300 zł do kwoty o 400 zł miesięcznie, które zostały ustalone ugodą zawartą przez Sądem Rejonowym w Kłodzku w dniu 14 kwietnia 2008r., w sprawie o sygn. akt III RC 262/08, płatne poczynając od dnia 31 października 2014r. do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk powoda, oddalając w pkt. III. sentencji dalej idące powództwo, co do dalszej kwoty żądania podwyższonych alimentów w wysokości miesięcznie wobec K. 350 zł, wobec P. 200 zł jako zbyt wygórowane, nie pozostające w związku z możliwościami zarobkowymi pozwanego.

Sąd doszedł do przekonania, że pozwany jest w stanie i powinien łożyć obecnie na rzecz małoletniego powoda K. alimenty w kwocie łącznie po 400 zł i na rzecz powoda P. alimenty w kwocie po 500 zł. Kwota alimentów z jednej strony powinna wystarczyć na zaspokojenie usprawiedliwionych zwiększonych potrzeb powodów wykazanych w postępowaniu, z drugiej zaś – nie przewyższać obecnych możliwości finansowych pozwanego. Ustalając zatem powyższy stan faktyczny nie sposób zauważyć, że pozwany mógł się liczyć z tym, że koszt utrzymania jego synów będzie wzrastał, a nie malał, a zatem powinien on się liczyć, z tym, iż będzie musiał płacić w niedalekiej przyszłości, wyższe alimenty od dotychczasowych, które były dotychczas ustalone.

W pkt IV. i V. sentencji wyroku opierając się na przepisie art. 98 § 1 k.p.c., w zw. z art. 83 i w zw. z art. 113.1. i art. 13. 1. ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.), Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów P. i K. B. (1) kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oraz nakazał pozwanemu aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej kwotę 150 zł tytułem częściowej opłaty sądowej od obowiązku ponoszenia której powodowi byli zwolnieni, w części przegranej przez pozwanego, tj. co do kwoty 6.600 zł tj. 100 x 12 i 150 x 12 zł = 3.000 x 5% = 150 zł), od obowiązku, której powodowie byli zwolnieni.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi w pkt I. i II. na podstawie art. 333 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Prus
Data wytworzenia informacji: