Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 43/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-07-22

Sygn. akt III RC 43/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący: SSR Beata Michurska – Gruszczyńska

Protokolant: asystent sędziego Anna Tęcza – Paciorek

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2013 r. w Środzie Śląskiej

sprawy z powództwa małoletnich M.i W. P.reprezentowanych przez matkę D. P. (1)

przeciwko P. P.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty zasądzone od pozwanego P. P.na rzecz małoletniej powódki W. P.z kwoty po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie do kwoty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie oraz na rzecz małoletniej powódki M. P.z kwoty po 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, tj. łącznie po 900 zł (dziewięćset złotych) miesięcznie, zasądzonych dotychczas wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.08.2011r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 1296/11, do 10-ego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletnich powódek D. P. (1)wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego P. P.na rzecz Skarbu Państwa kwotę 156 zł (sto pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych poniesionych w sprawie;

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów W.i M. P.wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 1296/11, od pozwanego P. P.na rzecz małoletniej powódki W. P.z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie, a na rzecz małoletniej powódki M. P.z kwoty po 350 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu żądania podała, że od czasu wydania powyższego orzeczenia znacznie wzrosły koszty utrzymania małoletnich powódek. W. P. miała wówczas 8 lat, natomiast M. P. miała 4 lata. Ojciec małoletnich powódek utrzymywał się wówczas z zasiłku rehabilitacyjnego, natomiast obecnie utrzymuje się on z wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę oraz z dodatkowo podejmowanej pracy w stolarstwie. Matka małoletnich powódek utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł miesięcznie, z zasiłku rodzinnego w kwocie po 212 zł miesięcznie, z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie po 153 zł miesięcznie oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji 80 zł miesięcznie. Obecnie małoletnia W. P. ma 10 lat, natomiast M. P. ma 6 lat. W. uczęszcza do IV klasy Szkoły Podstawowej w M., natomiast M. P. uczęszcza do przedszkola w M.. Ponadto małoletnia M. choruje na cukrzycę typu I, celiakię oraz zaćmę, co powoduje, że wymaga stałej opieki ze strony matki. Ponadto małoletnia musi często jeździć na płatne wizyty lekarskie.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że jego sytuacja materialna i finansowa nie uległa poprawie od daty orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Obecnie pracuje na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 08 sierpnia 2013 r., za wynagrodzeniem 2.090 zł brutto miesięcznie oraz otrzymuje dodatkowo premię w wysokości 20% wynagrodzenia, za 100% obecność pracy. Ponadto pozwany wskazał, że nie polega na prawdzie twierdzenie matki małoletnich powódek jakoby pozwany miał podejmować dodatkowe prace w stolarstwie. Pozwany wskazał również, że musiał sprzedać swój samochód, aby spłacić zaciągnięte pożyczki i obecnie korzysta z pożyczonego samochodu. Ponadto mieszka on ze swoimi rodzicami w mieszkaniu brata. Jego ojciec nie pracuje, natomiast matka nie może pracować ze względu na stan zdrowia, pobiera zasiłek w kwocie 454 zł miesięcznie. Pozwany podniósł również, że opłaca część czynszu za mieszkaniu w kwocie 250 – 300 zł miesięcznie, opłaca także prąd w kwocie 70 zł miesięcznie oraz wydatkuje na dojazdy do pracy kwotę 200 – 350 zł miesięcznie. Pozwany wskazał, że opłaca córce M. zajęcia z języka angielskiego w kwocie 20 zł miesięcznie, a córce W. zakupił komplet podręczników do szkoły, jak również doładowuje jej telefon komórkowy. Podczas pobytów dzieci u pozwanego, stara się on zapewnić im rozrywkę zabierając na basen, do kina, w góry. Ponadto wielokrotnie dokonywał zakupu odzieży oraz obuwia dla dzieci.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka W. P., urodzona w dniu (...)oraz małoletnia powódka M. P., urodzona w dniu (...)pochodzą ze związku małżeńskiego D. P. (1)i P. P..

bezsporne

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 1296/11, związek małżeński D. P. (1)i P. P.został rozwiązany przez rozwód, bez orzekania o winie. Ponadto Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi W.i M. P.D. P. (1), ograniczając władzę rodzicielską P. P.do ogólnego wglądu w wychowanie dzieci oraz do współdecydowania o ich istotnych sprawach oraz określił sposób kontaktowania się P. P.z małoletnimi dziećmi w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, poczynając od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 18:00 oraz spędzania z małoletnimi jednego tygodnia ferii zimowych i dwóch tygodni wakacji letnich, a które to będą tygodnie strony miały ustalać pomiędzy sobą miesiąc przed rozpoczęciem ferii i dwa miesiące przed rozpoczęciem wakacji letnich. Sąd zasądził również od P. P.na rzecz małoletniej powódki W. P.alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie, a na rzecz małoletniej powódki M. P.w kwocie po 350 zł miesięcznie.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

Następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1207/11, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r. został zmieniony w pkt III w ten sposób, że Sąd określił sposób kontaktowania się P. P.z małoletnimi dziećmi, przyznając mu prawo do kontaktu z nimi, z możliwością ich zabierania poza miejsce ich stałego zamieszkania, w każdy nieparzysty weekend w miesiącu, poczynając od piątku od godziny 16:00 do niedzieli do godziny 18:00 oraz spędzania z nimi pierwszego tygodnia ferii zimowych oraz dwóch pierwszych tygodni lipca każdego roku.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym małoletnia powódka W. P. miała 8 lat i uczęszczała do III klasy Szkoły Podstawowej w M.. Była dzieckiem zdrowym, rozwijającym się prawidłowo. Jej miesięczne utrzymanie wynosiło około 500 zł miesięcznie.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym małoletnia powódka M. P. miała 4 lata. Cierpiała wówczas na cukrzycę i w dniu 04 kwietnia 2011 r. zaliczona została do osób niepełnosprawnych. Miesięczny koszt leczenia małoletniej wynosił wówczas około 300 zł, natomiast pozostały koszt jej utrzymania to była kwota około 500 zł miesięcznie.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

Matka małoletnich powódek wraz z córkami w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym zamieszkiwała w mieszkaniu należącym do jej rodziców, ponosząc opłaty mieszkaniowe w kwocie około 300 zł miesięcznie. Z uwagi na chorobę małoletniej córki M. P. zrezygnowała z zatrudnienia i sprawowała bezpośrednią opiekę nad córką. Z tego tytułu pobierała zasiłek pielęgnacyjny oraz innego rodzaju świadczenia w łącznej kwocie około 800 zł miesięcznie.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym pozwany pobierał zasiłek rehabilitacyjny w kwocie 1.350 zł miesięcznie. Dodatkowe środki pieniężne uzyskiwał z tytułu sporadycznie dokonywanej sprzedaży wykonywanych w ramach własnych zainteresowań wyrobów z drewna (np. altana – 2.000 zł). Zamieszkiwał wówczas wraz ze swoimi rodzicami, przekazując im na pokrycie kosztów związanych z jego zamieszkiwaniem kwotę 300 zł miesięcznie. Ponadto jego miesięczne utrzymanie wynosiło około 500 – 600 zł.

dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XIII RC 1296/11

Obecnie małoletnia powódka W. P. ma 10 lat i uczęszcza do V klasy Szkoły Podstawowej w M.. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki to kwota około 700 zł, na którą składają się opłaty za: wyżywienie – 200 zł, odzież i obuwie – 300 zł, szkołę – 30 – 40 zł, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – 170 zł. Obecnie małoletnia cierpi na schorzenie kręgosłupa i zalecana jest dla niej rehabilitacja w postaci zabiegów fizjoterapeutycznych. Miesięczny koszt rehabilitacji to kwota około 220 zł.

dowód: skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne z dnia 18.07.2013 r., k. 62 a.s.

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powódek, k. 68 – 69 a.s.

Obecnie małoletnia powódka M. P. ma 6 lat i uczęszcza do przedszkola w M.. Miesięczny koszt utrzymania małoletniej powódki to kwota około 710 – 810 zł, na którą składają się opłaty za: żywność bezglutenową – 300 – 350 zł, odzież – 100 – 150 zł, leki – 120 zł, przedszkole – 20 zł, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – 170 zł. Małoletnia nadal cierpi na cukrzycę typu I oraz dodatkowo wykryto u małoletniej zaćmę wrodzoną i celiaklię. Małoletnia nadal posiada orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 30.04.2014 r. Ponadto małoletnia w związku z wadą wzroku musi mieć wymienione w niedługim czasie okulary, których koszt wynosi 150 zł.

dowód: dokumentacja medyczna, k. 5 a.s.

karta informacyjna leczenia szpitalnego, k. 6 a.s.

karta informacyjna, k. 7 a.s.

orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 04.04.2011 r., k. 63 a.s.

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powódek, k. 68 – 69 a.s.

Małoletnie powódki nie posiadają własnego majątku, z którego mogłyby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

bezsporne

Matka małoletnich powódek nadal nie pozostaje w zatrudnieniu, sprawuje bowiem bieżącą opiekę nad małoletnią M. P. i w związku z tym nadal pobiera zasiłek pielęgnacyjny oraz inne świadczenia z (...) w łącznej kwocie 1.655 zł miesięcznie.

Matka małoletnich powódek wraz z córkami nadal zamieszkuje w mieszkaniu należącym do jej rodziców. Comiesięcznie ponosi ona koszty opłat za zajmowane mieszkanie w kwocie około 500 zł, na którą składają się w szczególności opłaty za: prąd w kwocie około 110 zł, czynsz – 30 zł, opłat na Spółdzielnię Mieszkaniową w kwocie około 160 zł, podatek gruntowy w kwocie 9,41 zł, wodę w kwocie około 38 zł.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek z zawodu jest pracownikiem administracyjno – biurowym.

dowód: zaświadczenie z dnia 06.03.2013 r., k. 4 a.s.

blankiety opłat za prąd za okres od 17.12.2012 r. do 15.05.2013 r., k. 44 a.s.

faktura VAT z dnia 28.02.2013 r., k. 45 a.s.

faktura VAT z dnia 30.01.2013 r., k. 46 a.s.

decyzja z dnia 07.02.2013 r., k. 47 a.s.

faktura VAT z dnia 27.03.2013 r., k. 48 a.s.

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletnich powódek, k. 68 – 69 a.s.

Pozwany obecnie jest zatrudniony w (...) Sp. z o.o. na podstawie umowy na czas określony do dnia 08 sierpnia 2013 r. za wynagrodzeniem 2.090 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo otrzymuje premię w różnej wysokości (przeważnie 20% wynagrodzenia), co powoduje, że jego średniomiesięczne wynagrodzenie wynosi od około 2.000 do około 2.400 zł netto miesięcznie. Dodatkowe środki pieniężne nadal uzyskuje z tytułu sporadycznie dokonywanej sprzedaży wykonywanych w ramach własnych zainteresowań wyrobów z drewna.

Pozwany zamieszkuje wraz ze swoją matką D. P. (2), która jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym i pobiera zasiłek w kwocie 456 zł miesięcznie oraz z ojcem Z. P., który jest osobą bezrobotną. Pozwany miesięcznie uiszcza kwotę około 65 zł za prąd oraz przelewał do lipca 2013 r. swojemu bratu Ł. P. kwotę 250 – 300 zł za mieszkanie. Opłaty eksploatacyjne za zajmowane mieszkanie wynoszą około 720 – 760 zł miesięcznie, natomiast podatek gruntowy to kwota 49 zł rocznie. Ponadto pozwany doładowuje swój telefon w kwocie po 30 – 50 zł raz na miesiąc.

Od lipca 2013 r. właścicielem mieszkania zajmowanego przez pozwanego i jego rodziców jest P. P., na podstawie umowy darowizny zawartej między pozwanym a jego bratem Ł. P..

Pozwany z zawodu jest technikiem budownictwa. Posiada prawo jazdy kat. B.

dowód: zaświadczenie z dnia 18.02.2013 r., k. 24 a.s.

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, k. 27 a.s.

potwierdzenia transakcji, k. 28 – 30 a.s., k. 33 a.s.

zawiadomienie o opłatach eksploatacyjnych z dnia 22.03.2013 r. ,k . 40 a.s.

karta obowiązkowych wizyt bezrobotnego w PUP, k. 41 a.s.

ogłoszenie internetowe, k. 50 a.s.

zawiadomienie o opłatach eksploatacyjnych z dnia 15.07.2013 r. ,k . 66 a.s.

decyzja z dnia 16.07.2013 r., k. 67 a.s.

akta notarialny z dnia 01.07.2013 r., k. 64 – 65 a.s.

przesłuchanie pozwanego, k. 69 a.s.

Pozwany regularnie uiszcza raty alimentacyjne na rzecz dzieci oraz dodatkowo przelewa matce małoletnich powódek kwoty 18 – 20 zł miesięcznie na język angielski dla małoletniej M. P.. W 2012 r. pozwany dokonał również zakupu podręczników dla małoletniej powódki W. P. z pieniędzy uzyskanych ze zwrotu podatku w ramach ulgi przyznanej na dzieci. Pozwany dokonuje czasami zakupu ubrań na rzecz małoletnich powódek. Małoletnie powódki przebywają u pozwanego co drugi weekend w każdym miesiącu.

dowód: potwierdzenia transakcji, k. 31 – 32 a.s.

faktura VAT z dnia 12.07.2012 r., k. 34 a.s.

faktura VAT z dnia 2.09.2012 r., k. 36 a.s.

faktura VAT z dnia 28.08.2012 r., k. 37 a.s.

faktura VAT z dnia 20.08.2012 r., k. 38 a.s.

faktura VAT z dnia 22.08.2012 r., k. 39 a.s.

przesłuchanie pozwanego, k. 69 a.s.

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ś., urząd dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, kierowcy samochodu osobowego, operatora produkcji i stolarza za wynagrodzeniem miesięcznym średnio od 800 zł do 1.800 zł brutto.

dowód: pismo z PUP w Ś. z dnia 14.06.2013 r., k. 60 a.s.

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W., urząd dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych, technika budownictwa, operatora produkcji, stolarza i dla osób z prawem jazdy kat. B za wynagrodzeniem miesięcznym średnio od 1.600 zł do 2.800 zł brutto.

dowód: pismo z PUP we W. z dnia 13.06.2013 r., k. 58 a.s.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Jak wynika z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z art. 135 § 1 i 2 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania. Podczas gdy zaspokojenie środków utrzymania polega tylko na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, pożywienia, odzieży, pielęgnacji, leczenia, to zaspokajanie środków wychowania następuje ponadto przez osobistą troskę o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Przy czym należy zaznaczyć, że przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko potrzeby zapewniające uprawnionemu minimum egzystencji, ale potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (vide: teza IV uchwały SN z dnia 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1998, nr 4, poz. 42).

Ustalenie możliwości zarobkowych (majątkowych) zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane aktualnie przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania określonego wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy zobowiązany faktycznie nie pracuje.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ma dwojaką postać, która wyraża się świadczeniami o charakterze materialnym oraz osobistymi staraniami o jego utrzymanie i wychowanie, które są równie doniosłe i nie do przecenienia.

Można jednak żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków (art. 138 k.r.o.). Przez pojęcie „stosunków”, o których mowa w art. 138 k.r.o., należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zmiana zatem tak rozumianych stosunków, jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, a mianowicie zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub/i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (vide: postanowienie SN z dnia 19.07.1974 r., II CO 9/74, niepublikowane).

Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.02.1972 r., III CRN 470/71, Informator Prawniczy 1972, nr 1 – 2, poz. 15). Ponadto przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego, jego sytuację rodzinną, a wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku.

Tak więc, nawet mimo zmiany stosunków w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji, obowiązek alimentacyjny nie może ulec podwyższeniu, jeżeli nie pozwalają na to możliwości zarobkowe, majątkowe i sytuacja rodzinna zobowiązanego.

Powyższy stan faktyczny ustalony został na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Obowiązek alimentacyjny został nałożony na pozwanego wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 1296/11, w wysokości po 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniej W. P. i w wysokości po 350 zł miesięcznie na rzecz małoletniej M. P.. Należało zatem zbadać czy od daty powyższego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu zmieniły się możliwości zarobkowe lub sytuacja majątkowa zobowiązanego do płacenia alimentów, jak również czy zmieniła się sytuacja uprawnionych do alimentów na tyle, aby zasadnym było podwyższenie wysokości zasądzonych alimentów.

Obecnie małoletnie powódki nadal mieszkają ze swoją matką D. P. (1) w mieszkaniu należącym do dziadków macierzystych małoletnich. Koszt utrzymania tego mieszkania obecnie kształtuje się na poziomie około 500 zł miesięcznie, a zatem o 200 zł więcej niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Ponadto obie małoletnie powódki są o dwa lata starsze niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Małoletnia W. P. nadal uczęszcza do Szkoły Podstawowej w M., a jej średniomiesięczny koszt utrzymania jest o około 200 zł większy niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Natomiast małoletnia M. P. obecnie uczęszcza do przedszkola w M., które jest jednak nieodpłatne, ponosi się jedynie opłaty na rzecz grupy w kwocie 20 zł miesięcznie. Jednak średniomiesięczny koszt utrzymania małoletniej M. P. wzrósł od daty orzekania o obowiązku alimentacyjnym o około 300 zł miesięcznie, gdyż małoletnia nie tylko nadal cierpi na cukrzycę typu I, ale również wykryto u niej celiakię oraz zaćmę, co związane jest z dodatkowymi kosztami na jej leczenie. Małoletnia M. P. musi mieć chociażby w najbliższym czasie wymienione okulary, co jest związane z kosztami rzędu 150 zł oraz od chwili wykrycia celiakii musi być wobec niej stosowana specjalna dieta bezglutenowa, co znacznie podniosło koszt wyżywienia małoletniej. Dodatkowo należy mieć na uwadze znany powszechni fakt wzrostu cen praktycznie wszystkich artykułów i usług od 2011 r., co również rzutuje na wzrost utrzymania małoletnich dzieci. Nie może również umknąć uwadze fakt, że matka małoletnich powódek nadal nie pozostaje w zatrudnieniu z uwagi na sprawowanie bieżącej opieki nad małoletnią M. P., pobiera jednak z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne oraz inne świadczenia z (...) w kwocie łącznej 1.655 zł miesięcznie, a zatem o około 800 zł więcej niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Matka małoletnich powódek nie może jednak podjąć dodatkowo zatrudnienia, gdyż wówczas zostanie jej wstrzymane wypłacanie świadczenia z tytułu opieki nad małoletnim, niepełnosprawnym dzieckiem.

Natomiast pozwany wskazał, że w chwili obecnej osiąga znacznie wyższe dochody niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym, bowiem w 2011 r. był na zasiłku rehabilitacyjnym w kwocie 1.350 zł miesięcznie, natomiast obecnie jego średniomiesięczne zarobki to kwota około 2.000 – 2.400 zł netto miesięcznie, a zatem jego dochód wzrósł o co najmniej 650 zł miesięcznie. Ponadto wskazać należy, że pozwany nadal zamieszkuje wraz ze swoimi rodzicami w mieszkaniu, które od 01 lipca 2013 r. stanowi jego własność na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy poprzednim właścicielem – jego bratem Ł. P., a pozwanym. Pozwany wskazał przy tym, że średniomiesięczny koszt utrzymania przedmiotowego mieszkania to kwota około 850 zł miesięcznie. Przy czym podniósł, że jego ojciec jest osobą bezrobotną, a jego matka pozostaje na zasiłku w kwocie 456 zł miesięcznie. Jednak to, zdaniem Sądu, nie powoduje, że rodzice nie powinni się przyczyniać do kosztów utrzymania mieszkania skoro zajmują go razem z pozwanym, a zatem kwota 850 zł winna być rozdzielona pomiędzy wszystkie osoby zamieszkujące dany lokal. Powyższe zwłaszcza jest zasadne wobec faktu, że pozwany posiada jeszcze rodzeństwo, które również powinno przyczyniać się do kosztów utrzymania rodziców, skoro oni sami nie potrafią zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i pozostają w niedostatku. To wszystko sprawia, że koszt utrzymania pozwanego, który został wykazany i który jest zgodny z doświadczeniem życiowym to, zdaniem Sądu, kwota około 950 zł miesięcznie, na który składają się wydatki na mieszkanie – 290 zł, doładowanie telefonu – 40 zł, zaspokajanie innych podstawowych potrzeb pozwanego (wyżywienie, ubrania, środki czystości i higieny) – 600 zł. Ponadto do powyższej kwoty należy dodać obowiązek alimentacyjny jaki do chwili wydania orzeczenia z dnia 22 lipca 2013 r. ciążył na pozwanym to w łącznej kwocie 650 zł, co łącznie daje kwotę 1.600 zł miesięcznie tytułem wydatków pozwanego. Powyższe natomiast sprawia, że pozwanemu comiesięcznie pozostaje jeszcze niezagospodarowana kwota od 400 do 800 zł, zatem w ocenie Sądu pozwany jest w stanie uiszczać na rzecz małoletnich córek podwyższone alimenty w łącznej kwocie po 900 zł miesięcznie.

Na marginesie należy podkreślić, że Sąd nie dał wiary pozwanemu w zakresie twierdzenia, że nie osiąga on już dodatkowych dochodów z dokonywanej sprzedaży wykonywanych w ramach własnych zainteresowań wyrobów z drewna. Przede wszystkim zaprzeczył temu sam pozwany w trakcie jego przesłuchania twierdząc, że jednak tego rodzaju działalność nadal prowadzi, ale dla znajomych, natomiast trudno przyjąć, że czyni to w sposób nieodpłatny. Ponadto w internecie nadal widnieje ogłoszenie pozwanego na temat prowadzonej przez niego działalności, co również wzmacnia przekonanie, iż nadal się trudni wykonywaniem wyrobów z drewna.

Na koniec należy wskazać, że dzieci i rodzice mają prawo do równej stopy życiowej, co oznacza, że niedopuszczalne są sytuacje, w których rodzice żyją ponad stan, gdy dziecko z trudem ma zaspokajane podstawowe potrzeby życiowe. Powyższe określa się przede wszystkim w oparciu o to, jaki dochód przypada na jednego członka rodziny. W niniejszej sprawie sytuacja finansowa pozwanego powoduje, że na niego przypada comiesięczny dochód w kwocie 2.000 – 2.400 zł i nawet przy uwzględnieniu rodziców pozwanego ten dochód zwiększy się do 2.456 – 2856 zł miesięcznie, gdyż dojdzie do tego jeszcze zasiłek matki pozwanego. To sprawia natomiast, że dochód na jedną osobę wynosi 818 – 952 zł miesięcznie, nie wliczając do powyższego jeszcze dodatkowych dochodów z wykonywania wyrobów drewnianych. Natomiast w przypadku rodziny małoletnich powódek na jednego członka rodziny przypada kwota około 769 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu wysokości świadczeń pobieranych przez matkę małoletnich powódek z (...) w kwocie 1.655 zł miesięcznie oraz alimentów od pozwanego w kwocie 650 zł miesięcznie. Zatem ewidentnie można stwierdzić, że pozwany żyje na wyższej stopie życiowej niż jego dzieci, co stanowi kolejną przesłankę do podwyższenia alimentów na rzecz małoletnich powódek.

Sąd przy rozstrzyganiu kwestii zasadności wniesionego powództwa, wziął również pod uwagę sytuację materialną matki małoletnich powódek, która również jest zobowiązana do ponoszenia ciężaru zaspokajania potrzeb życiowych W. i M. P.. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie matka małoletnich powódek pobiera świadczenia z (...) w kwocie 1.655 zł, a zatem o około 800 zł wyższej niż w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Ponadto comiesięcznie otrzymuje od pozwanego kwotę 650 zł miesięcznie. Ponadto należy mieć na względzie, że matka małoletniego powoda wypełnia również swój obowiązek alimentacyjny poprzez codzienną, stałą opiekę nad małoletnimi. Należy jednak podkreślić, że pozwany w co drugi weekend miesiąca zabiera małoletnie dzieci do siebie i wówczas pozostają one na jego utrzymaniu, a ponadto wówczas dokonuje czasami na ich rzecz zakupu ubrań, butów lub zabiera je na wycieczki lub wyjścia do kina, czy na basen. To powoduje, że w ocenie Sądu matka małoletnich powódek i pozwany winni w równym stopniu być zobowiązani do ponoszenia ciężaru zwiększonego obowiązku alimentacyjnego, a zatem obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec małoletniej W. P. winien wzrosnąć o 100 zł, gdyż zwiększył się on od daty orzekania o tym obowiązku o 200 zł miesięcznie, natomiast wobec małoletniej M. P. winien wzrosnąć o 150 zł miesięcznie, gdyż zwiększył się on od daty orzekania o tym obowiązku o 300 zł miesięcznie.

Mając zatem na uwadze możliwości zarobkowe i zawodowe obojga rodziców, orzeczono jak w pkt I sentencji wyroku, oddalając jednocześnie powództwo w pozostałym zakresie, co znalazło odzwierciedlenie w pkt II sentencji orzeczenia.

O kosztach sądowych rozstrzygnięto na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.), mając na uwadze, że pozwany osiąga stałe dochody i zdaniem Sądu jest w stanie uiścić koszty niniejszego procesu, od ponoszenia których małoletni powodowie z mocy ustawy byli zwolnieni.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zarządzenie:

1.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu z pouczeniem;

2.  kal. 14 dni.

05.08.2013 r.

(a. s. A. (...).P.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Medyńska-Kata
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Michurska – Gruszczyńska
Data wytworzenia informacji: