Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 148/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-08-25

Sygn. akt I Ns 148/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Rajca

Protokolant: Mirosława Mękarska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Ś.

sprawy z wniosku M. P.

przy udziale A. N. (1), W. N., W. T., E. M., B. N., M. N. i O. R.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. N. (1)

I. stwierdza, że spadek po J. N. (1), zmarłym dnia 26 lipca 2014 r. we W., ostatnio stale zamieszkałym w (...), na podstawie ustawy nabyli:

1. żona A. N. (1), córka W. i A., w 1/4 części,

2. syn W. N., syn J. i A., w 3/16 części,

3. córka W. T., córka J. i A., w 3/16 części,

4. córka E. M., córka J. i A., w 3/16 części,

5. wnuk B. N., syn A. i D., w 1/16 części,

6. wnuk M. N., syn A. i D., w 1/16 części,

7. wnuczka O. R., córka A. i D., w 1/16 części;

II. oddala wniosek wnioskodawczyni o zwrot od uczestników kosztów postępowania i ustala, że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą we własnym zakresie poniesione przez nich koszty postępowania związane z ich udziałem w sprawie

UZASADNIENIE

M. P. wniosła w dniu 19 lutego 2016 r. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po J. N. (1), zmarłym w lipcu 2014 r. w (...), ostatnio stale zamieszkałym w (...), przez spadkobierców: A. N. (1), W. N., W. T., E. M., Ł. N., J. N. (2) i A. N. (2). Wnioskodawczyni wskazała, że wnioskiem z dnia 22 lipca 2014 r. zainicjowała w tutejszym Sądzie postępowanie (sygn. akt I Ns 470/14) o podział majątku wspólnego, częściowy dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości przy udziale spadkodawcy oraz uczestniczki niniejszego postępowania A. N. (1), które to postępowanie tutejszy Sąd zawiesił do czasu prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym J. N. (1). Wnioskodawczyni ma interes prawny w wystąpieniu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po J. N. (1), bowiem brak prawomocnego postanowienia w tej kwestii uniemożliwia jej kontynuowanie postępowania w sprawie I Ns 470/14. Spadkobiercy J. N. (1), mimo wielokrotnych monitów ze strony wnioskodawczyni, nie wystąpili z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i nic nie wskazuje na to, aby mieli to uczynić w najbliższym czasie. Nadto wnioskodawczyni wniosła o zwrot od uczestników kosztów postępowania według norm przepisanych.

W toku postępowania uczestnicy A. N. (1), W. N., W. T., E. M. wskazali, że w pozostali uczestnicy w rzeczywistości nazywają się B. N., M. N., O. R., będący dziećmi zmarłego syna spadkodawcy A. N. (3). Uczestnicy ci ostatecznie oświadczyli, że nie sprzeciwiają się wnioskowi, natomiast wnieśli o oddalenie wniosku wnioskodawczyni o zwrot od uczestników kosztów postępowania wskazując, że nie ma pomiędzy wnioskodawczynią a uczestnikami sprzeczności interesów. Uczestnicy B. N., M. N., O. R. nie sprzeciwiali się wnioskowi.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny :

Spadkodawca J. N. (1), urodzony w dniu (...) w P. W., ostatnio stale zamieszkały w (...)-080, gm. K., zmarł w dniu 26 lipca 2014 r. we W..

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy – k. 54

W chwili śmierci spadkodawca był żonaty z A. N. (1) (z d. B.) oraz pozostawił po sobie troje dzieci: syna W. N. oraz córki: W. T. (z d. N.) i E. M. (z d. N.). Drugi syn spadkodawcy A. N. (3) zmarł przed otwarciem spadku – w dniu 26 kwietnia 1993 r. – i pozostawił po sobie troje dzieci: córkę O. R. (z d. N.) oraz synów: B. N. i M. N.. Spadkodawca nie miał innych dzieci naturalnych ani przysposobionych, ani z innego związku, nie pozostawił po sobie testamentu, nie toczyło się postępowanie o niegodność dziedziczenia po spadkodawcy. Nikt ze spadkobierców nie zrzekał się dziedziczenia i nikt z nich nie składał oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Dowody: odpis skrócony aktu zgonu J. N. (1) – k. 40

odpis skrócony aktu małżeństwa J. N. (1) i A. N. (1) – k. 41

odpis skrócony aktu urodzenia A. N. (1) – k. 42

odpis skrócony aktu urodzenia W. T. – k. 43

odpis skrócony aktu małżeństwa W. T. – k. 44

odpis skrócony aktu urodzenia E. M. – k. 45

odpis skrócony aktu małżeństwa E. M. – k.46

odpis skrócony aktu urodzenia W. N. – k. 47

odpis skrócony aktu zgonu A. N. (3) – k. 48

odpis skrócony aktu urodzenia B. N. – k. 56

odpis skrócony aktu urodzenia M. N. – k. 57

odpis skrócony aktu małżeństwa O. R. – k. 59

zapewnienia spadkowe uczestników postępowania – nośnik zapisu – koperta k. 76

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje :

W postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza jedynie kto i w jakiej części nabył spadek pozostały po spadkodawcy, rozumiany jako zespół składników majątkowych, do których własność lub inne prawo majątkowe przysługiwało spadkodawcy w chwili jego śmierci. Zgodnie z art. 931 § 1 i 2 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku; jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zgodnie z art. 1015 § 2 k.c., w brzmieniu obowiązującym w chwili otwarcia spadku po spadkodawcy brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Nadto przepis art. 1025 § 1 k.c. stanowi, że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. W szczególności współwłaściciel nieruchomości może domagać się stwierdzenia nabycia spadku po innym współwłaścicielu, nawet jeżeli sam nie rości sobie praw do spadku (post. SN z dnia 23 lutego 2005 r., III CK 298/04, Lex nr 149589).

W niniejszej sprawie na podstawie ustalonego stanu faktycznego należało przyjąć, że spadek po spadkodawcy J. N. (1) nabyli w sposób prosty: A. N. (1), która jako żona spadkodawcy uprawniona jest do dziedziczenia 1/4 części spadku, troje dzieci spadkodawcy: W. N., W. T. i E. M. – po 3/16 części każde z nich oraz troje wnucząt spadkodawcy: B. N., M. N. i O. R., dzieci zmarłego przed spadkodawcą jego syna A. N. (3) – po 1/16 części każde z nich, tj. 1/3 z 3/16 części przypadającej na nieżyjącego A. N. (3), który dziedziczyłby spadek po spadkodawcy w tej części, gdyby dożył do otwarcia spadku po spadkodawcy tj. chwili jego śmierci.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. z uwagi na to, że w sprawie nie występowała sprzeczność interesów pomiędzy wnioskodawczynią i uczestnikami i w tym zakresie oddalił wniosek wnioskodawczyni o zasądzenie od uczestników na jej rzecz kosztów postępowania.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alina Kowalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Rajca
Data wytworzenia informacji: