Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1153/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-01-22

Sygn. akt I.Co.1153/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2016r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie:

Sędzia SSR Alina Gałęzowska

Protokolant: Aniela Kowalik

Po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016r. w Środzie Śląskiej

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku (...) sp z.o.o z siedzibą w W.

przeciwko L. O., K. O.

o wyjawienie majątku

p o s t a n a w i a

I.  nakazać dłużnikom L. O., K. O. złożenie wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających im wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przyrzeczenia, że złożony przez nich wykaz jest prawdziwy i zupełny;

II.  zasądza od dłużników L. O., K. O. na rzecz wierzyciela (...) sp z.o.o z siedzibą w W. 217 złotych tytułem kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. wierzyciel (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o zobowiązanie dłużników L. O. i K. O. do złożenia wykazu swego majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca gdzie się znajdują, przypadających im wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia wg roty z art. 913 § 1 k.p.c., a także zasądzenie od dłużników solidarnie na rzecz wierzyciela kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. W uzasadnieniu wierzyciel wskazał, że prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt VI GNc 220/02 zasądzona została od dłużników L. O. i K. O. solidarnie na rzecz (...) S.A. kwota 83.016,82 zł. wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty procesu w wysokości 4.395,30 zł. Tytuł egzekucyjny opatrzony został klauzulą wykonalności na rzecz (...) S.A., na która przeszło uprawnienie pierwotnego wierzyciela, a następnie postanowieniem z dnia 25 listopada 2008 r. nakazowi zapłaty została nadana klauzula wykonalności na rzecz (...) sp. z o.o. ( dawna nazwa (...) sp. o.o. ) na którą przeszło uprawnienie (...) S.A. W celu wyegzekwowania roszczeń zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej A. M. o sygn. akt Km 1509/08, które ze względu na bezskuteczność egzekucji zostało umorzone postanowieniem z dnia 7 września 2012 r., a także przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie M. S. sygn. akt I Km 5322/15. W ramach toczącego się postępowania dokonano zajęcia wierzytelności dłużników z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2009, 2010 r, i kolejne oraz nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym do zwrotu dla podatnika za bieżący okres rozliczeniowy i kolejne okresy do odwołania oraz świadczeń emerytalno-rentowych dłużników w KRUS i ZUS. Nadto dokonano zajęcia rachunku bankowego dłużnika prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ś.. Na skutek prowadzonej egzekucji wierzyciel (...) sp. z o.o. nie uzyskała w pełni zaspokojenia swojej należności, a dłużnicy nie podejmują spłaty zadłużenia. Wierzycielowi nie są także znane składniki majątku dłużników, z których możliwe byłoby dalsze prowadzenie egzekucji. Nadto prowadzone w trybie art. 797 1 k.p.c. i 761 § 1 k.p.c. postępowanie nie doprowadziło do wyjawienia składników majątku dłużników.

W odpowiedzi na wniosek dłużnicy wskazali, że nie posiadają żadnego majątku ruchomego i nieruchomego. Zarzucili, że kwota długu wskazana we wniosku jest zawyżona albowiem na poczet długu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowy w Środzie Śląskiej A. M. sprzedana została w drodze licytacji ferma drobiu wraz z mieszkaniem i działka rolną.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt VI GNc 220/02 zasądzona została od dłużników L. O. i K. O. solidarnie na rzecz (...) S.A. kwota 83.016,82 zł. wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty procesu w wysokości 4.395,30 zł. Tytuł egzekucyjny opatrzony został klauzulą wykonalności na rzecz (...) S.A. na która przeszło uprawnienie pierwotnego wierzyciela, a następnie postanowieniem z dnia 25 listopada 2008 r. nakazowi zapłaty została nadana klauzula wykonalności na rzecz (...) sp. z o.o. ( dawna nazwa (...) sp. z o.o. ) na którą przeszło uprawnienie (...) S.A.

Dowody: nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt VI GNc 220/02 wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz (...) sp. z o.o. z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt VI GCo 39/08 k.18-19

odpis pełny z KRS wierzyciela k. 10-17

W celu wyegzekwowania roszczeń zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej A. M. o sygn. akt Km 1509/08, które ze względu na bezskuteczność egzekucji zostało umorzone postanowieniem z dnia 7 września 2012 r., a także przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie M. S. sygn. akt I Km 5322/15. W ramach toczącego się postępowania dokonano zajęcia wierzytelności dłużników z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za rok 2009, 2010 r., i kolejne oraz nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym do zwrotu dla podatnika za bieżący okres rozliczeniowy i kolejne okresy do odwołania oraz świadczeń emerytalno-rentowych dłużników w KRUS i ZUS. Dokonano również zajęcia rachunku bankowego dłużnika prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ś..

Dowody: postanowienie o umorzeniu egzekucji z dnia 7 września 2012 r. Km 1509/08 k. 21-22

zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z dnia 9 września 2015 r. Km 5322/15 k 23

zawiadomienie o zajęciu świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS i ZUS z dnia 9 września 2015 r. Km 5322/15 k. 24-25

zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego z dnia 21 października 2015 r. Km 5322/15 k. 26

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 913 § 1 i 2 k.p.c. jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny". Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: 1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy; 2 )po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Zgodnie z art.. 914 § i 2 1 k.p.c. wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku, a jeżeli wniosek złożono przed wszczęciem egzekucji, także tytuł wykonawczy.

W ocenie Sądu wierzyciel za pomocą przedłożonych dokumentów urzędowych udowodnił, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, a zatem może on żądać zobowiązania dłużników do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających im wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia. Bez znaczenia dla niniejszej sprawy była okoliczność podnoszona przez dłużników, że wysokość egzekwowanej należności jest niższa niż w nakazie zapłaty Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. akt VI GNc 220/02. Okoliczności te miałyby znaczenie w postępowaniu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub w części, są natomiast po zakresem kognicji sądu w postępowaniu w przedmiocie wyjawienia majątku dłużnika.

Za podstawę orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania przyjęto normę art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c, zgodnie z którą strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez radcę prawnego zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. W myśl zaś art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych koszty sądowe obejmują opłaty oraz wydatki. Do niezbędnych i celowych kosztów postępowania poniesionych przez wierzyciela należało zaliczyć opłatę w kwocie 80 zł ( 2 x 40 zł.), opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. oraz koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika 120 zł. ( 2 x 60 zł.) Wysokość koszów zastępstwa procesowego wynika z § 11 pkt. 8 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu. (Dz.U.2002 Nr 163 poz 1348 ze zm)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Komenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Data wytworzenia informacji: