Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII RC 28/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oławie z 2013-02-20

Sygn. akt VIII RC 28/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2013r.

Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Placety

Protokolant: Karolina Pilch- Babczyszyn

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2013 roku w Strzelinie

sprawy z powództwa małoletniej A. K. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. (2)

przeciwko B. S.

o alimenty

oddala powództwo;

UZASADNIENIE

Pełnomocnik A. K. (2) przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – A. K. (3) pozwem skierowanym przeciwko B. S. wniósł o zasądzenie na podstawie art. 128 §1 krio i art. 129 §1 krio od pozwanej na rzecz małoletniej A. K. (3) alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie płatnych do rąk powódki oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania sądowego , w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

W uzasadnieniu pełnomocnik przedstawicielki ustawowej mał. powódki wskazał, że pozwana jest matką S. S., ojca mał. A. K. (3). Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie o sygn. III RC 735/08 S. S. został zobowiązany do łażenia na rzecz swojej córki alimentów w wysokości po 800 zł miesięcznie. Pełnomocnik matki mał. powódki podniósł, że ojciec dziecka z obowiązku alimentacyjnego nie wywiązuje się , a matka małoletniej korzysta za zasiłku wypłacanego z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie. Ojciec dziecka a syn pozwanej ukrywa się przed komornikiem , jak też przed wymiarem sprawiedliwości a miejsce jego pobytu nie jest znane. Pełnomocnik przedstawicielki ustawowej mał powódki podniósł, że sytuacja materialna i finansowa matki małoletniej jest zła. Matka A. K. (2) pozostaje bez pracy , jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w S. bez prawa do zasiłku. Małoletnia A. korzysta z pomocy społecznej w postaci dofinasowana obiadów. W pomocy w utrzymaniu mał. A. K. (3) uczestniczą dziadkowie powódki ze strony matki tj. T. K. i J. L.. T. K. przebywa od 2003 roku w USA i wspomaga swoją córkę i wnuczkę darami pieniężnymi i rzeczowymi. Dziadek M. L. wspomaga swoją córkę i wnuczkę darami pieniężnymi i rzeczowymi , jak również pomocą w remontach domu, reprezentuje córkę w sprawach związanych z opieką społeczną, zapewnia wyżywienie i pobyt w czasie pobytu w swoim domu. Dużą pomocą wykazują się też bracia powódki. Ze strony krewnych ojca mał. A. matka nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej. Pełnomocnik matki małoletniej wskazał, że potrzeby mał. A. K. (3) są znaczne, dziecko skończyło 4 lata, jest w stanie ciągłego rozwoju mentalnego i psychoruchowego. Przedstawicielka ustawowa mał. dziecka w celu właściwej socjalizacji mał. dziecka podjęła decyzje o wychowaniu córki w systemie przedszkolnym. Jest to związane z dużymi kosztami. Wysokość czesnego w 2011 roku wynosiła 490 zł miesięcznie i koszty te ponosiła w całości matka mał. a roku bieżącym pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w S. jest opłacany przez (...) w S. . Sytuacja materialna pozwanej jest dobra, pozwana jest właścicielem mieszkania własnościowego , pracuje i uzyskuje stałe dochody. W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego kierowanie żądania alimentowania mał. A. K. (3) przez jej babcię pozwaną B. S. zasługuje na ochronę prawna tym bardziej , że zostały wyczerpane przesłanki z art. 132 krio.

W odpowiedzi na pozew pozwana B. S. wniosła o oddalenie powództwa w całości z uwagi na trudności finansowe pozwanej albowiem pozwana nie ma środków finansowych mogących zapewnić utrzymanie małoletniej na poziomie wskazanym w pozwie, ewentualnie z ostrożności procesowej wniosła o zmniejszenie wysokości alimentów na rzecz małoletniej A. K. (3) do wysokości odpowiadającej możliwościom i zdolnościom finansowym pozwanej i nie obciążanie kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową.

W uzasadnieniu pozwana podniosła, że jako matka ojca dziecka nie może przejąć obowiązków ojca dziecka. Wysokość obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb dzieci oraz od możliwości zobowiązanych , a więc ojca i matki. Dziadkowie są jedynie zobowiązani do pokrycia tej części potrzeb, których dzieci nie mają zapewnionych ze strony matki. Pozwana wskazała, że zatrudniona jest w sklepie i uzyskuje tak niskie przychody ,że nie jest w stanie opłacić kwoty alimentów żądanych przez matkę dziecka. Fakt, iż pozwana posiada mieszkanie nie skutkuje tym, że na poczet utrzymania wnuczki winna je zadłużyć czy też sprzedać mieszkanie. Pozwana podała, że po śmierci męża w 1997 roku była zmuszona sprzedać mieszkanie we W. ponieważ była zadłużona i nie było jej stać na jego utrzymanie. W ten sposób ma małe mieszkanie w O. , a pracując jest jej ciężko udźwignąć własne koszty utrzymania. Pozwana podniosła, że żyje skromnie, stara się „wiązać koniec z końcem” i jakoś radzić sobie z trudnościami. Pozwana pracuje na stanowisku sprzedawcy za wynagrodzeniem w wysokości 1473 zł netto a umowę o pracę ma podpisaną na czas określony tj. do dnia 09.12.2019 r.. Wysokość miesięcznych opłat wynosi około 638 zł i spłata pożyczki w wysokości 196,74 zł. Ponadto, pozwana podniosła iż jest 58 letnią kobietą i jej wiek oraz stan zdrowia nie pozwalają na zatrudnienie na dodatkowym etacie. Pozwana nie ma oszczędności i nie korzysta z pomocy instytucji. Niewielka kwota pozostaje pozwanej do życia tj. na zakup jedzenia, środków czystości i higienicznych czyli na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w niniejszej sprawie :

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie o sygn. III RC 735/08 ustalono, że pozwany S. S. , syn T. i B., ur. (...) we W. jest ojcem małoletniej powódki A. K. (3) ur. (...) we W. , córki A. K. (2). Ustalono, że małoletnia powódka będzie nosiła nazwisko matki W.K. oraz nie przyznano pozwanemu władzy rodzicielskiej wobec małoletniej powódki. Zasądzono od pozwanego S. S. na rzecz małoletniej powódki A. K. (3) tytułem alimentów kwotę po 800 zł miesięcznie płatne z góry poczynając od dnia 16 października 2008 roku do 10- go każdego miesiąca do rąk matki małoletniej – A. K. (2) z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

( dowód : - wyrok SR dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 26.11.2010 r. w sprawie o sygn. III RC 735/08 – k. 282)

Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku przedstawicielki ustawowej mał. powódki A. wilczyńskiej – K. działającej w imieniu mał. A. K. (3) przeciwko dłużnikowi S. S.. Postępowanie egzekucyjne jest całkowicie bezskuteczne. Na dzień 08 stycznia 2013 roku dłużnik zalega na rzecz wierzycieli z płatnością kwoty 23.712,90 zł tytułem alimentów zaległych i odsetki w wysokości 7.698,31 zł oraz kwotę 15.675,03 zł tytułem refundacji świadczeń z MOPS i odsetki w wysokości 1350,44 zł.

( dowód : -zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia –Krzyki z dnia 08.01.2013 r. – k. 43)

Obecnie małoletnia A. K. (3) ma 4,5 roku. Małoletnia uczęszcza do Przedszkola Miejskiego w S.. Małoletnia uczęszcza na dodatkowe zajęcia w ramach przedszkola tj. na rytmikę, tańce, języka angielski i zajęcia przyrodnicze, których miesięczny koszt wynosi około 42 zł. Koszt zakupu książek do przedszkola wynosił 69 zł a opłata na radę rodziców 50 zł. Małoletnia uczestniczy również we wszystkich wycieczkach organizowanych przez przedszkole. Matka małoletniej nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu albowiem jest on refundowany i opłacony przez Gminny Ośrodek Pomocy (...) w S.. Małoletnia choruje na atopowe zapalenie skóry i zakup środków pielęgnacyjnych wynosi około 50-60 zł miesięcznie. Małoletnia ma płaskostopie i wymaga w tym zakresie rehabilitacji. Ojciec biologiczny nie kontaktuje się z małoletnią powódką , podobnie jak jego rodzina.

( dowód : - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki –A. K. (2) – k. 54 v. –

55

- zaświadczenie Przedszkola Miejskiego z dnia 09.01.2013 r. –k. 53;

- decyzja (...) w S. z dnia 28.09.2012r. –k. 9)

Matka małoletniej powódki - A. K. (2) ma 30 lat i obecnie nie pracuje, nie ma też wyuczonego zawodu. Od dnia 25 września 2012 roku jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w S. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Matka małoletniej obecnie uczęszcza do szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Centrum (...) we W. przy ul. (...) i jest obecnie na ostatnim semestrze. Nauka ma miejsce 3 razy w tygodniu w godzinach od 8.00 do 13.00. Matka małoletniej korzysta z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w postaci opłacenia posiłków dla dziecka w przedszkolu. Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki korzysta ze świadczeń rodzinnych na rzecz córki w kwocie 77 zł tytułem zasiłku rodzinnego i jest uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz dziecka A. K. (3) w kwocie 500 zł miesięcznie. Matka małoletniej korzysta z pomocy swoich rodziców, jej matka przesyła jej około 300 dolarów amerykańskich miesięcznie. Na koszt utrzymania mieszkania składa się opłata za energię w wysokości ok. 100 zł, opłata za wodę ok.100 zł, gaz 54 zł, wywóz śmieci 75 zł oraz podatek od nieruchomości 100 zł rocznie. W sezonie grzewczym koszt zakupu opału wynosi około 1650 zł tj. 2 tony węgla po 810 zł jedna.

( dowód : - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki –A. K. (2) – k. 54 v. –

55

- zaświadczenie PUP w S. z dnia 13.12.2012r. , 22.01.2013 r. –k. 29, 52;

- zaświadczenie (...) z dnia 17.12.2012 r. –k. 30;

- poświadczone tłumaczenia z języka angielskiego – k. 35-42 )

Pozwana B. S. ma 59 lat i jest babcią ojcowską małoletniej powódki A. K. (3). Obecnie pozwana pracuje jako sprzedawca, w wymiarze pełnego etatu , na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. do dnia 09.12.2019r., za miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1473,23 zł netto. Pozwana zamieszkuje sama w O. i nie ma małoletnich dzieci na utrzymaniu. Na koszt utrzymania mieszkania składa się: czynsz za mieszkanie wraz z opłatą za wodę w wysokości 380 zł miesięcznie, energia 100 zł miesięcznie, gaz 80 zł i rachunek za telefon ok. 50 zł miesięcznie. Pozwana ma zaciągnięty kredyt na kwotę w wysokości 10 tys zł , którego miesięczna rata wynosi 300 zł. Pozwana choruje na nowotwór piersi.

Pozwana nie utrzymuje kontaktu z ojcem małoletniej powódki. Ostatnio pozwana widziała się z synem w grudniu 2011 roku przed Świętami Bożego Narodzenia i wówczas ojciec dziecka był u matki i mał. córki.

( dowód : - przesłuchanie pozwanej B. S. – k. 54v. -55;

-

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pozwanej B. S. – k. 28;

-

rachunki dot. kosztów utrzymania mieszkania – k. 22-27)

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu.

W przepisach art. 128 – 131 k.r.i.o. ogólnie wskazano krąg osób zobowiązanych do alimentacji. Natomiast, przepis art. 132 k.r.i.o. stanowi rozwinięcie tych zasad poprzez określenie przesłanek powstania obowiązku alimentacyjnego zobowiązanych w dalszej kolejności. Przepis ten określa trzy niezależne od siebie, samoistne sytuacje, okoliczności powstania obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych w dalszej kolejności. Dochodzi do tego w trzech przypadkach , a mianowicie :

1)  gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności ( bo np. nie żyje , zaginęła) ,

2)  albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi ( bo np. z powodu złego stanu zdrowia nie pracuje, nie osiąga dochodów , nie ma majątku ),

3)  lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami .

Przez pojęcie „dostarczanie środków utrzymania” w powszechnym rozumieniu tego wyrażenia rozumiemy : zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, opału i niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w rodzinie i środowisku itp. Zaś „dostarczenie środków wychowania” obejmuje powinność starań o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy ,stworzenie możliwości zdobycia kształcenia , zapewnienie dostępu do dóbr kultury itp.

Podkreślenia wymaga, że zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych w dalszej kolejności, przy spełnieniu wymaganych przesłanek o których mowa w art. 132 k.r.i.o. odpowiadają za własne zobowiązanie. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi więc z jednej osoby na drugą. Zobowiązani w dalszej kolejności odpowiadają za dostarczenie uprawnionemu niezbędnych środków utrzymania tak długo, jak długo trwają przesłanki określone w omawianym przepisie.

Jednakże należy pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, mianowicie : usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (art. 135 k.r.i.o.). Między wymienionymi przesłankami zachodzi współzależność, wyrażająca się tym, iż usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 maja 1966 roku , a pogląd ten nie stracił na swojej aktualności , jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego – obowiązek ponoszenia w całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci – spoczywa w zasadzie na pozostałym rodzicu. Dopiero gdyby zostało ustalone ,że drugi z rodziców- mimo odpowiedniej staranności i wykorzystania wszystkich możliwości zarobkowych – nie jest w stanie w całości lub części sprostać swoim obowiązkom względem dziecka i z tego powodu dzieci mógłby znaleźć się w niedostatku – w grę wchodziłby subsydiarny obowiązek dalszych krewnych , a w szczególności dziadków ( wyrok Sąd Najwyższego z dnia 24 maja 1966r., (...) 89/66 , nie publ. ). Tak więc ciążący na rodzicach obowiązek utrzymania dzieci nie pozbawia dzieci prawa domagania się alimentów od dalszych wstępnych w przypadku , gdy rodzice nie są w stanie udzielać dzieciom wystarczających środków utrzymania i z tego powodu dzieci mogłyby znaleźć się w niedostatku.

W wyroku z dnia 8 października 1976 roku , III CRN 205/76, Sąd Najwyższy wskazał

obowiązek alimentacyjny babki nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb ( art. 135 § 1 k.ri.o.)”.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności (np. babki dziecka)może polegać stosownie do okoliczności – za zgodą zobowiązanego- na jego osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziecka uprawnionego do alimentacji podejmowanych w czasie gdy matka dziecka pracuje zarobkowo (tak orzeczenie SN z dnia 24.01.1973r. (...) 378/72, LEX nr 7209).

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki roszczenie o zasądzenie alimentów od pozwanej babki ojcowskiej na rzecz małoletniej powódki, wywodziła z art. 132 k.r.i.o., wskazując, że egzekucja komornicza prowadzona wobec ojca małoletniej powódki jest bezskuteczna a sytuacja materialna i finansowa matki małoletniej jest zła albowiem pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Zadaniem Sądu, w niniejszej sprawie, była przede wszystkim ocena, czy małoletnia powódka znajduje się w niedostatku, w tym sensie, że jej rodzice nie mają możliwości zaspokoić jej podstawowych usprawiedliwionych potrzeb, a więc takich , których zaspokojenie zapewni dziecku- odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Byt roszczenia alimentacyjnego i jego kształt, a ściślej – wysokość świadczenia , pozostają zawsze w szczególnej zależności , z jednej strony od wagi potrzeb osoby uprawnionej oraz z drugiej, od możliwości majątkowych czy też płatniczych osoby zobowiązanej. Dlatego też, Sąd badał również, czy obowiązek alimentacyjny pozwanej w ogóle powstał i czy na jego realizację pozwalają majątkowe możliwości pozwanej, przy uwzględnieniu jej własnych usprawiedliwionych potrzeb.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że małoletnia powódka ma 4,5 roku i uczęszcza do przedszkola miejskiego w S.. Małoletnia nie wymaga szczególnej diety. Małoletnia ma płaskostopie i atopowe zapalenie skóry.

Uwzględniając zasady doświadczenia życiowego oraz mając na uwadze poziom życia matki dziecka i potrzeby w zakresie zakupu obuwia i odzieży, środków czystości i pielęgnacji, wyżywienia, zakupu witamin i lekarstw , udziału w zajęciach dodatkowych w przedszkolu i wycieczkach, Sąd uznał, że usprawiedliwiony całkowity koszt utrzymania małoletniej powódki A. K. (3) kształtuje się na poziomie około 850-950 złotych miesięcznie.

Na powyższe wydatki związane z utrzymaniem małoletniej powódki, w ocenie Sądu składają się : koszt wyżywienia – ok. 300 zł miesięcznie, koszt zakupu odzieży i obuwia – 200 zł, koszt zakupu środków piorących i pielęgnacyjnych -60 zł, koszt udziału w zajęciach przedszkolnych i wycieczkach – 100 zł oraz koszt utrzymania mieszkania przypadający na małoletnią w kwocie ok. 200 zł. Powyższe wydatki zdaniem Sądu wyczerpują wszelkie usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka i zaspokoją odpowiedni do jego wieku prawidłowy rozwój psycho- fizyczny. Sąd nie podzielił stanowiska matki małoletniej powódki , jakoby na żywność dla małoletniej córki wydatkowała kwotę w wysokości 500 zł miesięcznie, zaś na zakup odzieży 300-400 zł, albowiem powyższe kwoty , w ocenie Sądu są wygórowanie i nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie.

Obecnie matka małoletniej nie pracuje, jest zarejestrowana w PUP w S. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Przedstawicielka ustawowa mał. powódki korzysta z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz z pomocy finansowej swoich rodziców. Na rzecz mał. dziecka matka małoletniej otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 77 zł miesięcznie i kwotę w wysokości 500 zł z funduszu alimentacyjnego.

Pozwana ma 59 lat i jest babką ojcowską mał. powódki. Pozwana mieszka i pracuje w O. jako sprzedawca za miesięcznym wynagrodzeniem ok. 1470 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania kształtuje się na poziomie ok. 650zł. Pozwana spłaca również zaciągnięty kredyt , którego miesięczna rata wynosi 300 zł. Po opłacaniu kosztów utrzymania mieszkania i zobowiązań finansowych pozwanej pozostaje do dyspozycji kwota około 550 zł miesięcznie na zaspokojenie swoich usprawiedliwionych potrzeb, w tym zakupu żywności , odzieży, obuwia i środków czystości, a także lekarstw. Pozwana choruje na nowotwór piersi .

Mając na uwadze powyższe i całokształt zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego, Sąd doszedł do przekonania , iż powództwo o zasądzenie alimentów od pozwanej bobaki ojcowskiej na rzecz mał. powódki – wnuczki nie zasługuje na uwzględnienie. Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 133§2 k.r.o uprawnionym do alimentacji –poza wypadkiem obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci – jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku. Małoletnia powódka nie znajduje się w niedostatku albowiem usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki są zaspokajane. Matka małoletniej otrzymuje z (...) kwotę w łącznej wysokości 577 zł, tj. 77 zł tytułem zasiłku rodzinnego i kwotę w wysokości 500 zł z funduszu alimentacyjnego wobec niemożliwości wyegzekwowania alimentów zasądzonych od ojca. Nadto, małoletnia powódka ma opłacane posiłki w przedszkolu przez pomoc społeczną. Należy pamiętać, że to rodzice w pierwszej kolejności zobowiązani są do pokrywania usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Zatem, to rodzice winni dokładać wszelkiej staranności celem podjęcia zatrudnienia i wykorzystywać w pełni swoje możliwości zarobkowe celem utrzymania mał. dziecka. W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu, matka małoletniej powódki nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych i majątkowych albowiem nie pracuje, utrzymuje się jedynie z pomocy społecznej i z pomocy finansowej swojej matki. Matka małoletniej nie czyni też jakichkolwiek starań celem podjęcia zatrudnienia i zaspokojenia potrzeb dziecka również w pieniądzu . Natomiast, sytuacja materialna i finansowa pozwanej, mając na uwadze art. 135§1 kro , nie pozwala na zasądzenie od niej alimentów na rzecz wnuczki.

Na marginesie należy również zauważyć, że zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 06 marca 1980 roku ( (...) 129/80) okoliczność, iż małoletni powód pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wobec niemożności wyegzekwowania alimentów zasądzonych przez ojca, nie stoi w zasadzie na przeszkodzie do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków na podstawie art.132 kro., jeśli u usprawiedliwione potrzeby nie są w całości zaspokojone. Zasądzenie jednak alimentów od dziadków powinno nastąpić w takiej wysokość , aby małoletni nie został pozbawiony świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono , jak w sentencji wyroku.

Zarządzenie :

1. odnotować,

2. odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi matki mał.- . M. L. Kancelaria (...) ul. (...) , (...)-(...) W. .;

3. kal. 14 dni .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Pilch-Babczyszyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Placety
Data wytworzenia informacji: