Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 2055/13 - postanowienie Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-04-28

Sygnatura akt I Co 2055/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 28 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Polak

Protokolant Grażyna Janiszyn

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

przy udziale stron:

wierzyciel Kancelaria Adwokacka (...) we W.

dłużnik W. S.

skarga na czynności komornika

postanawia

skargę oddalić.

Z./

- kal. 7 dni;

28.04.2014r.

I Co 2055/13

UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 r.

Dłużnik egzekwowany wniósł skargę na postanowienie komornika, którym to orzeczeniem komornik postanowił o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz zakończenia postępowania egzekucyjnego w sprawie.

Zasadność skargi, dłużnik umotywował tym, że Komornik naruszył art. 825 pkt 2 k.p.c. oraz art. 816 § 3 k.p.c. poprzez wydanie w/w postanowienia pomimo, iż istniała podstawa do umorzenia postępowania egzekucyjnego w całości wobec uchylenia tytułu wykonawczego, w oparciu o który prowadzona była egzekucja wobec dłużnika. Dłużnik podnosi nadto, że Komornik naruszył także art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zw. z art. 770 k.p.c. gdyż obciążył dłużnika kosztami, których wobec uchylenia tytułu wykonawczego dłużnik nie powinien ponosić. Dłużnik podaje tutaj, iż „wobec konieczności umorzenia postępowania egzekucyjnego na skutek uchylenia klauzuli wykonalności nie powinien być w ogóle obciążany kosztami egzekucji”.

W odpowiedzi na skargę Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia P. P. wniosła o oddalenie skargi na czynności komornika ze względu na jej bezzasadność. Organ egzekucyjny argumentuje swoje stanowisko, prowadzeniem egzekucji zgodnie z wnioskiem wierzyciela. W toku postępowania egzekucyjnego dłużnik zwrócił się do Komornika z pismem o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, jednakże wobec faktu, iż nie została spełniona żadna z przesłanek z art. 822 k.p.c.Komornik podnosi, że pomimo złożenia przez dłużnika wniosku do Sądu o zawieszenie postępowania egzekucyjnego żadne postanowienie w tym zakresie nie zostało Komornikowi doręczone. Ponadto Komornik wskazuje, iż co prawda dnia 22.10.2013 r. dłużnik wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt. 2 k.p.c. jednakże wniosek ten wpłynął już po umorzeniu postępowania, które nastąpiło w dniu 15.10.2013 r. Komornik podkreślił również, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym,a co za tym idzie skoro tytuł taki został wydany i dopóki nie został uchylony komornik na jego podstawie zgodnie z wnioskiem wierzyciela prowadził egzekucję.

W niniejszej sprawie do treści skargi dłużnika na czynności Komornika odniósł się także wierzyciel, który wniósł o jej odrzucenie ze względu na to, iż jest ona niedopuszczalna.

Skarga została wniesiona przez dłużnika w terminie prawem przewidzianym tj. zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c.

Sąd zważył co następuje:

Skarga jest w całości bezzasadna i jako taka podlegała oddaleniu.

Jak wynika z akt sprawy, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia P. P. prowadziła wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela z dnia 19.06.2013 r. i na podstawie załączonych do akt tytułów wykonawczychw postaci postanowienia z dnia 15.10.2012 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV Kz 743/12 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 20 maja 2013 r.

Analizując przedmiotową sprawę, nie można mówić o naruszeniu przez Komornika przepisów art. 825 pkt 2 k.p.c. oraz 816 § 3 k.p.c. oraz art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zw. z art. 770 k.p.c.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy w pełni podzielić stanowisko Komornika zawarte w odpowiedzi na skargę, iż postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ma charakter pomocniczy wobec egzekucyjnego wobec czego poprzez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny stanowi podstawę wszczęcia egzekucji. Zgodnie z materiałem dowodowym zawartym w aktach komorniczych egzekucja ta była przez komornika prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, który został uchylony dopiero w wyniku wydania w dniu 21.10.2013 r. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy, w sprawie o sygn. IV Kz 859/13 postanowienia w przedmiocie uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków, Wydział II Karny wydanego w sprawie o sygn. akt II Ko 1172/12 o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie IV Kz 743/12, a co za tym idzie wszelkie koszty poniesione w związku z celowym przeprowadzeniem egzekucji od czasu jej wszczęcia do czasu jej umorzenia powinny zostać poniesione przez dłużnika. Wskazać także należy, iż wskazana przez dłużnika okoliczność, iż tytuł wykonawczy na podstawie, którego prowadzona była egzekucja został uchylony nie zwalnia dłużnika z poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego, które prowadzone było zgodnie z wnioskiem wierzyciela i przedłożonym przez niego tytułem. Z obowiązku poniesienia kosztów egzekucji nie zwalnia dłużnika również fakt umorzenia postępowania egzekucyjnego. Komornik ma prawo żądać zapłacenia kosztów uzależnionych od skuteczności egzekucji. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt P18/05 opłata egzekucyjna, będąca elementem wynagrodzenia komornika, jest uzależniona od skuteczności egzekucji. W okolicznościach niniejszej sprawy komornik może żądać zwrotu niezbędnych kosztów w postaci kosztów doręczeń wyegzekwowanych środków pieniężnych, doręczonej korespondencji oraz opłaty egzekucyjnej uzależnionej od kwot jakie wyegzekwował w toku egzekucji przed jej zawieszeniem i umorzeniem. Opłata stosunkowa wynosi 8% wyegzekwowanych kwot. Wynika to z art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z tym artykułem opłatę stosunkową (8%) komornik ściąga od dłużnika, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.

Zgodnie z art. 770 kpc dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Artykuł 770 nie stwarza komornikowi podstaw do obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego. Stwierdzenie, że koszty postępowania egzekucyjnego ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem, oznacza, że istnieje możliwość ich wyegzekwowania w tym samym postępowaniu, w którym powstały. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna, mogą być egzekwowane odrębnie, podobnie jak inne wierzytelności pieniężne. Opłaty egzekucyjne i dochody komornika należy łączyć z efektywnością egzekucji, opłata egzekucyjna przeznaczona jest także na pokrycie wynagrodzenia prowizyjnego komornika, co nie może prowadzić do wniosku, iż opłaty egzekucyjne są świadczeniem ekwiwalentnym za usługi komornika, a w szczególności, że należą się jedynie wówczas, gdy egzekucja została skutecznie przeprowadzona. Z zasady więc Komornikowi należało się wynagrodzenie.

W związku z powyższym Sąd orzekła jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie :

1. odnotować;

2. odpis dor. dłużnikowi, komornikowi i wierzycielowi

3. kal. 7 dni;

15.05.2014r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: