Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1590/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-04-04

Sygn. akt I C 1590/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 04 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Grażyna Janiszyn

po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2014r. w Oleśnicy sprawy

na rozprawie

przy udziale stron:

powód (...)w L.

pozwany W. B.

o zapłatę

oddala powództwo.

Z./

1. odpis wyroku dor. pełn. strony powodowej i pozwanemu z pouczeniem o środkach zaskarżenia;

2. kal. 14 dni.

04.04.2014r.

Sygn. akt I C 1590/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu W. B.domagając się zasądzenia kwoty 735 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od poszczególnych kwoty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podniosła, iż na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A. z siedzibą w W. prawa do wierzytelności z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową. Nadto wskazała, iż dochodzi od pozwanego zapłaty za nieopłacony abonament zgodnie z załączonym częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 03.07.2012 r.

W dniu 03 września 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał postanowienie o sygn. akt VI Nc-e 1579278/13, w którym stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03.07.2012 r. w W.pomiędzy (...) S.A.z siedzibą w W., a (...)z siedzibą w L. została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności. Przedmiotem umowy było przeniesienie przez zbywcę na rzecz nabywcy bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów o świadczenie usług w celu ich dalszej windykacji. Wierzytelności objęte umową określał załącznik nr 1 do umowy.

W stosunku do pozwanego został wydany częściowy wykaz wierzytelności

opiewający na kwotę 735,00 złotych.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 03.07.2012 r., k-18

częściowy wykaz wierzytelności, k-17v.

(...)z siedzibą w L. zawiadomiła pozwanego o dokonanej cesji wierzytelności na rzecz w/w podmiotu w wysokości 735,00 złotych.

Dowód: zawiadomienie k-17v.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż strona powodowa w żaden sposób nie udowodniła, iż pozwanego W. B.łączyła umowa z poprzednikiem prawnym zbywcy wierzytelności – (...) S.A.Do pozwu nie zostały bowiem dołączone dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania pozwanego w stosunku do tegoż podmiotu, świadczące o istnieniu zaległości w kwocie wskazanej niniejszym pozwem. Strona powodowa powinna okoliczność tę udowodnić zgodnie z treścią art.6 k.c. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, iż strona powodowa nie wykazała stosowymi dokumentami z jakiego tytułu występowało zadłużenie pozwanego względem (...)podając, iż żądana kwota wynikała z nieopłaconego abonamentu. Strona powodowa jako dowód potwierdzający istnienie zobowiązania pozwanego, jego wysokości i terminu spełnienia świadczenia przedłożyła częściowy wykaz wierzytelności, w którym wskazała, iż należności W. B.wynikają z tegoż właśnie dokumentu. W tych okolicznościach uznać należało, iż dowodem istnienia zobowiązania pozwanego względem nabywcy nie może być częściowy wykaz wierzytelności. Zgodnie z art. 6 k.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek wykazania wszystkich elementów niezbędnych do poczynienia ustaleń pozwalających na uwzględnienie pozwu. Dołączone do pozwu dokumenty potwierdzały jedynie sam fakt zawarcia umowy cesji pomiędzy stroną powodową, a osobą trzecią, przy czym brak jest odniesienia do pierwotnej umowy łączącej pozwanego z jego wierzycielem. Sąd jednocześnie zauważa, iż wymienione w częściowym wykazie wierzytelności faktury stanowiące, w ocenie strony powodowej, dowód istnienia zobowiązania pozwanego zawierają ten sam numer oraz datę wydania, co tym bardziej budzi wątpliwości Sądu w zakresie zasadności przedmiotowego roszczenia, zwłaszcza, iż faktury te nie zostały dołączone do pozwu, a tym samym Sąd nie ma możliwości zweryfikowania ich treści.

Wobec powyższego Sąd mając na uwadze niewykazanie istnienia zobowiązania pozwanego względem strony powodowej oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: