Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1402/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-01-22

Sygn. akt I C 1402/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 22 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014r. w Oleśnicy sprawy

Przy udziale stron:

powód (...)w Luxembourg

pozwany Z. J.

o zapłatę

oddala powództwo.

Z./

1. odpis wyroku dor. pełn. strony powodowej i pozwanemu z pouczeniem o środkach zaskarżenia;

2. kal. 14 dni.

22.01.2014r.

Sygn. akt I C 1402/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Z. J.domagając się zasądzenia kwoty 288,80 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa podniosła, iż na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową. Nadto wskazała, iż dochodzi od pozwanego zapłaty za wykonywane usługi na łączną kwotę 288,80 złotych wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z załączonym częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 03.07.2012 r.

W dniu 19 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał postanowienie o sygn. akt VI Nc-e 1411048/13, w którym stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 03.07.2012 r. w W.pomiędzy (...) S.A.z siedzibą w W., a (...) z siedzibą w Luksemburgu została zawarta umowa sprzedaży wierzytelności.

Przedmiotem umowy było przeniesienie przez zbywcę na rzecz nabywcy bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych względem abonentów, zwanych dłużnikami z tytułu niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług , w celu ich dalszej windykacji. Wierzytelności objęte niniejszą umową cesji określał załącznik nr 1 ( wykaz wierzytelności), który stanowił integralną część umowy.

W stosunku do pozwanego został wydany częściowy wykaz wierzytelności opiewający na kwotę 288,80 złotych odnoszący się do faktur z 30 października 2006r.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 03.07.2012r. , k-17,

częściowy wykaz wierzytelności, k-23.

(...) z siedzibą w Luksemburgu zawiadomiła pozwanego o dokonanej cesji wierzytelności tj. kwoty 288,80 złotych na rzecz w/w podmiotu.

Dowód: zawiadomienie z dnia 03.07.2012 r., k-22.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż strona powodowa w żaden sposób nie udowodniła, iż pozwanego Z. J.łączyła umowa z poprzednikiem prawnym zbywcy wierzytelności - (...) S.A.Do pozwu nie zostały bowiem dołączone dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania pozwanego w stosunku do tegoż podmiotu, świadczące o istnieniu zaległości w kwocie wskazanej niniejszym pozwem. Strona powodowa powinna okoliczność tę udowodnić zgodnie z treścią art.6 k.c. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, iż strona powodowa nie wykazała stosowymi dokumentami z jakiego tytułu występowało zadłużenie pozwanego względem (...)podając, iż żądana kwota wynikała ze świadczonych na rzecz pozwanego usług związanych z zawarciem umowy abonamentowej. Strona powodowa jako dowód potwierdzający istnienie zobowiązania pozwanego , jego wysokości i terminu spełnienia przedłożyła częściowy wykaz wierzytelności, w którym wskazała, iż należności Z. J.wynikają z kilku faktur opatrzonych tym samym numerem i datą -30 października 2006r.

Sąd jednocześnie zauważa, iż faktury te nie zostały dołączone do pozwu, a zatem brak jest możliwości weryfikacji zasadności naliczonego zobowiązania. Wątpliwości Sądu budzi również fakt, iż wszystkie wymienione faktury w częściowym wykazie wierzytelności posiadają ten sam numer i datę wydania , a jednocześnie opiewają na różne sumy. W tych okolicznościach uznać należało, iż dowodem istnienia zobowiązania pozwanego względem nabywcy nie może być częściowy wykaz wierzytelności. Podana w nim dokumentacja w postaci wymienionych faktur winna być przedmiotem oceny przez Sąd, zaś ich brak uniemożliwił Sądowi zbadanie czy dłużnik rzeczywiście uchybił terminom płatności kwot wskazanych w tychże dokumentach i czy w ogóle był zobowiązany do świadczenia określonych należności wymienionych w przedmiotowym wykazie. Zgodnie z art.6 k.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek wykazania wszystkich elementów niezbędnych do poczynienia ustaleń pozwalających na uwzględnienie pozwu. Dołączone do pozwu dokumenty potwierdzały jedynie sam fakt zawarcia umowy cesji pomiędzy stroną powodową, a osobą trzecią, przy czym brak jest odniesienia do pierwotnej umowy łączącej pozwanego z jej wierzycielem.

Wobec powyższego Sąd mając na uwadze niewykazanie istnienia zobowiązania pozwanego względem strony powodowej oddalił powództwo w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: