Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1356/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-02-06

Sygn. akt I C 1356/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia,06 lutego 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Polak

Protokolant Marta Góra

po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2014r. w Oleśnicy

Przy udziale stron:

powód A. W.

pozwany T. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powódki A. W. kwotę 4.000,00 (cztery tysiące 00/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 17.06.2011r. do dnia zapłaty;

II.  nakazuje pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy
w Oleśnicy) kwotę 200,00zł tytułem opłaty sądowej od uiszczenia której zwolniona była powódka.

Z. /

1. kal. 21 dni

06.02.2014r.

I C 1356/12

UZASADNIENIE

Powódka - A. W. wniosła o zasądzenie od pozwanej - T. K. kwoty 4000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia 17.06.2011r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, iż w dniu 16.06.2011 r. zawarła z pozwaną ustna umowę o wykonanie dwóch nagrobków. Strony ustaliły, iż koszt wykonania dzieła wyniesie 8000,00 zł i zostanie ono wykonane w terminie 30 dni. Pozwana nie dochowała ustalonego terminu i kilkakrotnie go przedłużała a dzieło do dnia wniesienia pozwu nie zostało wykonane. Powódka podnosi także, iż w toku wymiany korespondencji z pozwaną zażądała ona wyższej - niż umówiona - kwoty za wykonanie nagrobków. Powódka podkreśla, iż ze względu na wielokrotne przesuwanie terminu wykonania dzieła oraz żądania pozwanej zapłaty wyższej niż umówiona ceny, powódka odstąpiła od umowy z winy pozwanej pismem z dnia 03.05.2012r. i zażądała zwrotu wpłaconej już kwoty. W uzasadnieniu pozwu powódka twierdzi, iż pomimo odstąpienia przez nią od umowy pozwana nadal kontynuowała korespondencję żądając od powódki zapłaty za niewykonane dzieło oraz kar umownych w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki, a także kosztów przygotowania materiałów.

Pozwana – T. K. w odpowiedzi na pozew, wniosła o oddalenie powództwa w całości, a także wniosła powództwo wzajemne. W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż to nie ona tylko jej syn S. K. zawarł z powódką umowę a cena wykonania nagrobków nie mogła zostać z nim ustalona. Pozwana twierdzi, iż wysokość ceny podanej przez powódkę mogła nie uwzględniać podatku VAT. Ponadto pozwana podkreśla, iż nie należy dawać wiary powódce gdyż wpłacona przez nią zaliczka nie stanowiła całości zapłaty.

Powództwo wzajemne zostało zwrócone (k.180).

W toku postępowania dowodowego ustalono n a s t ę p u j ą c y s t a n f a k t y c z n y :

W dniu 16.06.2011 r. powódka zawarła z pozwaną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. (...)-umowę na wykonanie przez pozwaną dwóch nagrobków granitowych w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy. Przy zawieraniu niniejszej umowy obecna była córka powódki oraz syn pozwanej jako jej przedstawiciel. Cena 2 nagrobków została początkowo ustalona na kwotę 8500,00 zł a kwota, którą zobowiązana była wpłacić powódka na poczet wykonania nagrobków wynosić miała 2500,00 zł. Syn pozwanej ustalił z powódką, iż w przypadku gdy ta zapłaci kwotę 4000,00 zł całkowity koszt dwóch nagrobków wyniesie 8000,00 zł. Powódka wpłaciła kwotę 4000,00 zł i oczekiwała na wykonanie zleconego dzieła.

/Dowód:

zeznania powódki - k. 70;

zeznania świadka R. W. - k. 177;

kopia dowodu wpłaty /pokwitowania KP z dnia 16.06.2011r. – k. 15;

W związku z tym, iż termin wykonania zamówionych i częściowo opłaconych nagrobków przedłużał się, powódka w sierpniu 2011 r. udała się do domu pozwanej, w celu obejrzenia nagrobków, które zgodnie z umową miały być już gotowe. Pozwana nie pokazała powódce wykonanych pomników.

/Dowód:

zeznania powódki - k. 70;

Pozwana, mimo niewykonania zamówionych przez powódkę nagrobków, przedłożyła powódce fakturę za nie opiewająca na kwotę 9840,00zł czyli wyższą niż początkowo ustalona między stronami. Powódka skontaktowała się z pozwaną telefonicznie w celu wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy ceną nagrobków ujawnioną na fakturze a ceną ustaloną przez strony w drodze umowy ustnej. W trakcie tej rozmowy pozwana poinformowała powódkę, iż umówiona cena 8000,00 zł pozostaje bez zmian a faktura opiewa na inną kwotę ze względu na rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

/Dowód:

zeznania powódki - k. 70;

faktura VAT nr (...) z dnia 01.06.2012r. – k. 9;

faktura pro – forma nr (...) – k. 16;

W związku z niewykonaniem przez stronę pozwaną zamówionych nagrobków i wielokrotnym przekładaniem terminu ich wykonania powódka wystąpiła o rozwiązanie umowy ze stroną pozwaną Pismo z dnia 03.05.2012 r. zawierające oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, powódka początkowo próbowała przedłożyć pozwanej osobiście lecz pozwana pisma nie przyjęła. W związku z powyższym, drugie pismo datowane na dzień 06.06.2012 r. i zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powódka wysłała do pozwanej pocztą a następnie faksem.

/Dowód:

zeznania powódki - k. 70;

pismo powódki z dnia 03.05.2012r. – k. 21;

pismo powódki z dnia 07. 05.2012r. – k. 3;

pismo powódki z dnia 06.06.2012r. – k. 3;

pismo pozwanej z dnia 28.08.2011 r. – k.13;

pismo pozwanej z dnia 12.04.2012r. – k. 19;

pismo pozwanej z dnia 04.05.2012r. – k. 11;

pismo pozwanej z dnia 01.06.2012r. – k. 5 – 6;

Sąd zważył, co następuję:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd dokonał ustalenia stanu faktycznego sprawy w oparciu przede wszystkim o dokumenty zgromadzone w sprawie i pisma stron. Ponadto Sąd w całości dał wiarę przesłuchiwanej powódce, gdyż twierdzenia jej znalazły odzwierciedlenie w zeznaniach świadka R. W., a także innych dowodach zebranych w sprawie, w szczególności przedłożonym potwierdzeniu wpłaty kwoty 4000,00 zł stronie pozwanej na poczet niewykonanego dzieła. Sąd nie dał natomiast wiary zeznaniom pozwanej oraz jej syna S. K., gdyż zeznania te Sąd uznał za niespójne i nie poparte dowodami.

W tym miejscu Sąd chciałby także podkreślić, iż strona pozwanaprzyznała, że nagrobki będące przedmiotem umowy nie zostały przez nią wykonane zaś zaliczkę w kwocie 4 tyś. zł. od powódki przyjęła.

Na wstępie należy wskazać, iż strony łączyła umowa o dzieło, na mocy której pozwana zobowiązała się do wykonania, dwóch nagrobków granitowych , zaś powódka do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Pozwana zawarła tę umowę w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa P.H.U. (...). Powódka zamówiła nagrobki dla swojego męża i jego matki, a wiec w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą; przedmiot umowy był przy tym rzeczą ruchomą. Kryterium odróżniającym umowę o dzieło od umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług jest właśnie pojęcie dzieła. W niniejszej sprawie dziełem było wykonanie dwóch nagrobków granitowych. Z samej treści umowy, a także z jej istoty, wynikało jednoznacznie, że przedmiotem było osiągniecie określonego rezultatu. Rezultat musi być określony, a jego osiągniecie musi być przez strony uważane za pewne, a nie jedynie prawdopodobne, musi być wytworem przyszłej indywidualnej działalności człowieka (por. Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2001 r. Wydanie 3, s. 135, t. 381-382). Wszystkie te warunki spełnia zawarta pomiędzy stronami umowa. Należy także podkreślić, iż w orzecznictwie i doktrynie ugruntowane jest stanowisko, iż : „Kodeks cywilny nie wymaga dla zawarcia umowy o dzieło szczególnej formy prawnej” (zob. G. Kozieł, Komentarz do art. 627 Kodeksu cywilnego, Lex Omega 2013) oraz że umowa o dzieło nie wymaga zachowania szczególnej formy, a co za tym idzie do jej zawarcia może dojść w formie ustanej lub w sposób dorozumiany (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 10 grudnia 2003 r. sygn. akt. I ACa 1144/03, OSA 2005, z. 3, poz. 14).

Strony uzgodniły, iż wykonanie dzieła nastąpi w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy tj. 16. 06.2011r. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie – w tym przypadku pozwana – opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenie terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Dla realizacji tego uprawnienia istotne jest aby opóźnienie nie wynikało z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – co w niniejszej sprawie nie miało miejsca (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.09.2006r. sygn. akt ICSK 129/06, niepublikowany). Ponadto z cytowanego wyżej przepisu wynika, uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy w razie samego tylko opóźnienia, gdy przedmiot umowy nie został ukończony w terminie, bez potrzeby badania przyczyn zwłoki. Regułą jest, iż od umowy odstępuje się w czasie jej obowiązywania, mimo to, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego dopuszczalne jest także odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 14.11.2008 r. sygn. akt V CSK 182/08).

W świetle ustaleń dokonanych przez Sąd w niniejszej sprawie , niewątpliwie doszło do opóźnienia w wykonaniu umówionego dzieła. Wobec powyższego odstąpienie od umowy przez powódkę po upływie terminu do wykonania dzieła na podstawie art. 635 k.c. było skuteczne, ponieważ wykonanie dziełaprzez przyjmującego zamówienie okazało się obiektywnie nieprawdopodobne, zarówno w czasie pierwotnie określonym w umowie, jak i po przedłużeniu tego terminu i dalszym jego wydłużaniu. W toku niniejszych rozważań należy także podkreślić, iż odstąpienie od umowy jest uprawnieniem skutkującym wygaśnięciem stosunku prawnego od momentu zawarcia umowy. Nie ma także żadnych warunków formalnych dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oświadczenie takie może zostać dokonane w sposób konkludentny, warunkiem jest jedynie aby doszło do adresata. W niniejszej sprawie powódka próbowała złożyć pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy najpierw dnia 04.05.2012 r. wręczając je osobiście a następnie wobec odmowy przyjęcia niniejszego oświadczenia wysłała je do pozwanej pismem z dnia 06.06.2012r. za pośrednictwem poczty.

Konsekwencją skutecznego złożenia przez powódkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy było rozwiązanie stosunku prawnego łączącego strony. Rodziło to obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń w myśl art. 494 k.c. (zob.K. Kołakowski w: G. Bieniek, Komentarz doart. 635 k.c., Księga trzecia, Zobowiązania, t. II, wydanie drugie, Warszawa 1999, s. 153). Zgodnie z art. 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. W niniejszej sprawie pozwana nie wykonała przedmiotu umowy zaś powódka wpłaciła pozwanej kwotę 4000,00zł jako zaliczkę jeszcze w trakcie zawarcia umowy o dzieło, stąd pozwana winna jej ją zwrócić.

Z uwagi na powyższe, a także biorąc pod uwagę sytuacje życiową i materialną powódki, Sąd na podstawie art. 494 k.c. w zw. z art. 635 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powódki jakw sentencji.

Sąd uwzględnił także zgłoszone przez powódkę w pozwie żądanie zapłaty odsetek w całości od dnia 17.06.2011 r. do dnia zapłaty.

Orzeczenie o kosztach ma swoje uzasadnienie w art. 98 k.p.c statuującym zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. W związku z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych. Sąd w punkcie II wyroku, zasądził od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa koszty opłaty sądowej, od których powódka została zwolniona.

Z./

1. odnotować

2. odpis wyroku z uzasadnieniem i pouczeniem o apelacji doręczyć pozwanej

3. kal. 14 dni.

24.02.2014r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Polak
Data wytworzenia informacji: