Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 558/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Miliczu z 2016-03-18

Sygn. akt I C upr 558/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Miliczu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik

Protokolant: Agnieszka Hasiak

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. w Miliczu

sprawy z powództwa (...) we W.

przeciwko A. S. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. S. (1)na rzecz strony powodowej (...) (...)we W.kwotę 450,67 (czterysta pięćdziesiąt i 67/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa, tj. od dnia 16 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 227,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zarządzenia:

1.  odnotować i zakreślić;

2.  kal. 21 dni.

3.  po prawomocności akta odłożyć do archiwum.

M., dnia 18 marca 2016 r.

Sygn. akt I C upr 558/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) we W., działając przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, w pozwie złożonym w dniu 16 grudnia 2015 r. wniosła o zasądzenie od pozwanej A. S. (1)kwoty 510,67 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym 180,00 zł kosztów zastępstwa procesowego, 17,00 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 30,00 zł opłaty sądowej od pozwu.

W uzasadnieniu wskazała, że pozwana (...) Bank S.A. zawarli w dniu 10 lipca 2009 r. umowę bankową o nr (...), na podstawie której pozwana otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną i zobowiązała się do jej zwrotu na warunkach określonych w umowie. Pozwana nie wywiązała się z przyjętego na siebie zobowiązania, wobec czego niespłacona kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z kwotą odsetek za opóźnienie. Pomimo upływu terminu wyznaczonego pozwanej do uregulowania należności, nie dokonała ona zapłaty, wobec czego w dniu 15 maja 2015 r. pierwotny wierzyciel zawarł ze stroną powodową umowę przelewu wierzytelności, cedując na jej rzecz całość praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Nadto strona powodowa wskazała, że zadłużenie pozwanej wynosi 510,67 zł, w tym należność główna 283,89 zł oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 226,78 zł. Podniosła, że wezwała pozwaną do zapłaty, jednakże zadłużenie nie zostało uregulowane.

Pozwana w odpowiedzi na pozew z dnia 29 stycznia 2016 r. nie określiła jednoznacznie swego stanowiska w sprawie, wniosła natomiast o nieobciążanie jej kosztami procesu. Na rozprawie w dniu 18 marca 2016 r. zadeklarowała, że spłaci całe zadłużenie w ratach po 30 zł miesięcznie, przyznając w ten sposób okoliczności faktyczne wskazane w pozwie. Jednocześnie podniosła, że jej zadłużenie uległo zmniejszeniu, ponieważ w lutym i marcu 2016 r. uiściła na rzecz strony powodowej łączną kwotę 60,00 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 lipca 2009 r. pozwana (...) Bank (...) S.A. we W. zawarli umowę o kredyt nr (...), której przedmiotem był zakup na raty pralki Polar. Wysokość udzielonego kredytu wynosiła 1 080,61 zł. Spłata kredytu miała nastąpić w 20 miesięcznych ratach, do 10 –go dnia każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2009 r., przy czym wysokość 19 rat wynosiła po 65,80 zł każda, a wysokość ostatniej 20 raty korygującej – 65,79 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu upływał w dniu 10 marca 2011 r.

(okoliczności bezsporne, a ponadto

dowód: umowa kredytu z 10.07.2009 r. k. 33-34;

przesłuchanie pozwanej k. 40)

W dniu 15 maja 2015 r. (...) Bank S.A.we W.(wcześniej (...) Bank (...) S.A.) zawarł z (...) we W.umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem była m.in. wierzytelność w stosunku do pozwanej A. S. (2)w wysokości – kapitał 283,89 zł, odsetki 213,78 zł i koszty 339,39 zł.

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z 15.05.2015 r. k. 9-13;

wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy cesji k. 14)

(...) S.A. we W., reprezentując stronę powodową, w dniu 22 października 2015 r. sporządził pismo wzywające pozwaną do zapłaty przedmiotowego zadłużenia. Jako rachunek bankowy do wpłat wskazano nr (...).

(dowód: pismo strony powodowej z 22.10.2015 r. k. 15)

W wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego wystawionym w dniu 11 grudnia 2015 r. strona powodowa oświadczyła, że w 15 maja 2015 r. (...) (...)we W.nabyła od S. (...)wierzytelność wobec pozwanej A. S. (1), wynikającą z umowy kredytu z dnia 10 lipca 2009 r. o nr (...). Wysokość zobowiązania dłużnika na dzień wystawienia wyciągu wynosiła łącznie 510,67 zł, w tym należność główna 283,89 zł i odsetki w kwocie 226,78 zł.

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego

i ewidencji analitycznej nr (...) z 18.09.2015 r. k. 20)

W piśmie z dnia 20 stycznia 2016 r. (...) S.A. poinformował pozwaną, że jej zadłużenie z tytułu umowy kredytu z 10 lipca 2009 r. wynosi 514,31 zł.

(dowód: pismo z 20.01.2016 r. k. 39)

Po otrzymaniu odpisu pozwu w tej sprawie pozwana nawiązała telefoniczny kontakt ze stroną powodową i ustaliła, że będzie spłacała zadłużenie ratalnie po 30 zł miesięcznie. Realizując to ustalenie dokonała na rachunek (...) S.A. we W. o nr (...) następujących wpłat: w dniu 19 lutego 2016 r. kwotę 30,00 zł i w dniu 17 marca 2016 r. kwotę 30,00 zł.

(dowód: dowody wpłat z 19.02.2016 r. i 17.03.2016 r. k. 37-3;

przesłuchanie pozwanej k. 40)

Pozwana A. S. (1) ma 43 lata, z zawodu jest gospodynią wiejską. Obecnie nie pracuje, jest zarejestrowana w PUP w bez prawa do zasiłku. Ma jedno dziecko w wieku 6 lat, na które otrzymuje alimenty w wysokości 450 zł oraz zasiłek rodzinny. Nie posiada majątku. Zajmuje lokal komunalny. Jej życiowy partner prowadzi firmę brukarską.

(dowód: przesłuchanie pozwanej k. 40)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy pozostawały między stronami w zasadzie bezsporne. Pozwana podnosiła jedynie, że dokonała częściowej spłaty zadłużenia.

Podstawę prawną żądania stanowi przepis art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, zgodnie z którym przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Strona powodowa swoje roszczenie wywodziła z treści przepisu art. 509 k.c., który stanowi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Konstruując stan faktyczny w niniejszej sprawie, Sąd uwzględnił dokumenty zaoferowane przez stronę powodową oraz przesłuchanie pozwanej, gdyż nie budziły one wątpliwości Sądu. Ponadto pozwana przyznała wszystkie okoliczności faktyczne wskazane w pozwie i podnosiła jedynie zarzut częściowej spłaty dochodzonej pozwem kwoty.

W tym zakresie pozwana zawnioskowała dowody w postaci dwóch dowodów wpłat oraz pisma (...) S.A. z 20 stycznia 2016 r. Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że pozwana wpłaciła na rachunek bankowy wskazany wcześniej przez reprezentującą stronę pozwaną firmę (...) S.A. kwotę w łącznej wysokości 60,00 zł.

Skoro pozwana - po złożeniu pozwu w tej sprawie - dokonała wpłaty z tytułu dochodzonej wierzytelności kwoty 60,00 zł, zobowiązanie w tym zakresie wygasło i w tej części podlegało oddaleniu.

Z tych względów orzeczono jak w pkt I i II sentencji wyroku.

O kosztach postępowania w pkt III sentencji wyroku orzeczono na podstawie przepisu art. 98 § 1 k.p.c., mając na uwadze że pozwana uregulowała częściowo zadłużenie już po wytoczeniu powództwa w tej sprawie.

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił w ocenie Sądu zastosować względem pozwanej dobrodziejstwa przewidzianego w art. 102 k.p.c.

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

M. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Sofińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Miliczu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: