Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ca 213/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2015-09-02

Sygn. akt XIII Ca 213/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 września 2015 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Wydział XIII Cywilny Rodzinny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Alicja Spustek-Kląskała

Sędziowie: SSO Violetta Kossowska-Czinar

SSR del. Joanna Placety

Protokolant: Magdalena Maślanka

po rozpoznaniu w dniu 02 września 2015 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa małoletnich J. i Z. G. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową E. P.

przeciwko M. G. (1)

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu z dnia 11 marca 2015 r. sygn. akt III RC 295/14

I.  zmienia częściowo zaskarżony wyrok w punkcie I, II, III, IV i V w ten sposób, że alimenty określone w punkcie I na rzecz małoletniego J. G. ustala na kwotę 1800 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, nie zmieniając dalszych postanowień tego punktu, zaś oddala powództwo odnośnie podwyższenia alimentów określonych w punkcie II na rzecz małoletniej Z. G. (1), a opłatę sądową określoną punktem V ustala na kwotę 240 zł, koszty procesu określone punktem IV ustala na kwotę 576 zł;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  nie obciąża małoletnich powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego w postępowaniu odwoławczym.

J. A. S. V. K.-C.

Sygn. akt XIII Ca 213/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział III Rodzinny i Nieletnich wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie III RC 295/14 w pkt I) zasądził od pozwanego M. G. (1) tytułem podwyższonych alimentów na rzecz małoletniego J. G. kwotę po 2.000 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 maja 2014 r., płatne do 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniego powoda-E. P., w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie VIRC 533/11 w kwocie po 1250.- zł miesięcznie, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, sygnatura akt VICa 915/13, na kwotę po 1400 zł miesięcznie; w pkt II) zasądził od pozwanego M. G. (1) tytułem podwyższonych alimentów na rzecz małoletniej Z. G. (1) kwotę po 1600- (tysiąc sześćset) zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 maja 2014 r., płatne do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki-E. P., w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie VIRC 533/11 w kwocie po 1250.- zł miesięcznie, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, sygnatura akt VICa 915/13, na kwotę po 1400 zł miesięcznie; w pkt III) oddalił dalej idące powództwo; w pkt IV) zasądził od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 1919 zł; w pkt V) nakazał pozwanemu aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa kwotę 480.- zł tytułem opłaty sądowej; w pkt VI) wyrokowi w pkt. I i II nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Rozstrzygnięcie powyższe Sąd Rejonowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych:

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2013r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. w W., wydanym w sprawie VI RC 533/11 zasądzono alimenty od M. G. (1) na rzecz małoletnich Z. G. (1) i J. G. w kwocie po 1.250 zł miesięcznie na każdego z nich, płatnych w łącznej kwocie 2.500 zł do rąk matki małoletnich E. P., poczynając od dnia 03 października 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013r., wydanym w sprawie o sygn. VI Ca 915/13, zmienił powyższy wyrok w ten sposób, że poczynając od dnia 01 grudnia 2013 r. w miejsce kwot po 1.250 zł miesięcznie zasądził na rzecz każdego dziecka kwotę po 1.400 zł miesięcznie, łącznie po 2.800 zł. Sąd Okręgowy przyjął, za Sądem Rejonowym, że koszt utrzymania małoletnich wynosi 2 000zł miesięcznie na każdego z nich, że ich matka zarabia 2 460zł netto miesięcznie, a pozwany ma stałe dochody netto w wysokości 12 098zł miesięcznie, z czego po uiszczeniu opłat mieszkaniowych i spłaty kredytów w łącznej kwocie 6 113zł. pozostaje mu do dyspozycji 5 900zł. miesięcznie

W czasie uprzednio zasadzanych alimentów małoletnia Z. G. (1) miała ukończone 8 lat i od nowego roku szkolnego miała uczęszczać do III klasy szkoły podstawowej.

Dziewczynka chodziła na zajęcia z judo, na tenis (180 zł miesięcznie), dodatkowe zajęcia plastyczne, naukę języka włoskiego i basen. Matka ponosiła wydatki związane z wycieczkami szkolnymi, wyjściami do teatrów, wyjazdami na wakacje. Z. G. (1) miała zapewnione codzienne jazdy konne po pół godziny.

Dziewczynka od wczesnego dzieciństwa cierpiała na próchnicę dziecięcą, a zatem konieczne były wizyty u stomatologa, co było współfinansowane przez pozwanego, pozostawała ona pod opieką ortodonty zarówno w poradni publicznej, jak i prywatnej.

Usprawiedliwione miesięczne potrzeby małoletniej wynosiły wówczas około 2.000 zł i składały się na nie: obiady szkolne – 120 zł, judo – 60 zł, plastyka – 160 zł, j. angielski – 240 zł, j. włoski – 180 zł, basen – 180 zł, opłata za świetlicę – 20 zł, komitet rodzicielski – 10 zł, wyżywienie – 300 zł, odzież i obuwie – 200 zł, podręczniki i przybory szkolne – 70 zł, środki czystości – 100 zł, usługi dentystyczne – 60 zł, udział 1/3 w opłatach za mieszkanie i media – 250 zł.

Małoletni J. G. w czasie uprzednio zasądzanych alimentów miał 5 lat i uczęszczał do niepublicznego przedszkola, w którym czesne wynosiło 680 zł plus opłata za zajęcia dodatkowe. Matka rozważała przeniesienia syna do przedszkola w lokalizacji bliższej domu, jednak z uwagi na wysoki koszt takiego przedszkola (1.200 zł) nie zmieniła placówki.

Małoletni zaczął korzystać z zajęć u neurologopedy, których koszt wynosił 60 zł. Dodatkowo dwa razy w tygodniu chodził do logopedy w ramach przedszkola. Koszt jednych zajęć wynosił 35 zł. Nadto chłopiec uczęszczał na naukę j. angielskiego, zajęcia sportowe. Konieczne były również wizyty u stomatologa, albowiem chłopiec miał lakierowane zęby co pół roku. Pozostawał on także pod opieką ortodonty zarówno w poradni publicznej, jak i prywatnej.

U małoletniego stwierdzono napady o charakterze padaczkowym i z tegoż względu pozostawał pod nadzorem neurologa, był również pacjentem Instytutu w K. i Centrum (...). Raz w roku dziecko miało wykonywanie badanie EEG głowy. Została wszczęta diagnostyka małoletniego pod kątem ewentualnej wady genetycznej powodującej niską masę ciała i niski wzrost. Małoletni posiadał również jedną kończynę dolną o pół centymetra krótszą, co powodowało niebezpieczeństwo posiadania problemów z kręgosłupem w przyszłości. Pozostawał on również pod opieką laryngologa z uwagi na częste infekcje układu oddechowego. Wykonane miał zarówno obowiązkowe jak i nieobowiązkowe szczepienia.

Uprzednio za usprawiedliwione miesięczne potrzeby małoletniego uznano: opłaty za przedszkole – 680 zł, j. angielski – 90 zł, wyżywienie – 300 zł, odzież i obuwie – 200 zł, środki czystości – 100 zł, usługi dentystyczne – 60 zł, opłata za neurologopedię – około 300 zł, udział 1/3 w opłatach mieszkaniowych i media – 250 zł. Łącznie koszty jego utrzymania wynosiły około 2.000 zł miesięcznie.

Przedstawicielka ustawowa zawoziła dzieci samochodem na zajęcia dodatkowe oraz J. do przedszkola czy do Instytutu w K. i Centrum (...). O. małoletni korzystali z opieki LuxMedu, w ramach której był stomatolog z 50% zniżki oraz odpłatny ortodonta

E. P. zatrudniona była wówczas w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na stanowisku nauczyciela j. angielskiego. Uzyskiwała wynagrodzenie w kwocie 2.499,30 zł brutto (1.773,61 zł netto) miesięcznie. Dodatkowo pracowała na ¼ etatu w przedszkolu państwowym, uzyskując dochód w kwocie 874,13 zł brutto (685,26 zł netto) miesięcznie oraz kilka godzin w szkole językowej Empik. Nie udzielała prywatnych korepetycji. Korzystała ze wsparcia żywnościowego matki. W roku 2013 E. P. osiągnęła roczny dochód w kwocie 32.592,54 zł.

Rodzice małoletnich byli współwłaścicielami mieszkania przy ul. (...) w W., nabytego w części przez matkę powodów z uzyskanych środków finansowych ze sprzedaży mieszkania na M.. Matka powodów spłacała zaciągnięty kredyt gotówkowy na kwotę 5.000zł. w miesięcznych ratach po około 180 zł. Kredyt ten został przeznaczony na utrzymanie rodziny. Miesięczne wydatki mieszkaniowe wynosiły: czynsz – 516,76 zł, TV i Internet – 144 zł, energia elektryczna – 84 zł.

Pozwany M. G. (1) zamieszkiwał w domu jednorodzinnym wraz ze swoją żoną M. G. (2) w miejscowości P. w gminie C.. Dzieci z małżeństwa nie posiał. Zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 01 lipca 1999r. w firmie (...) S.A. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu kontroli wewnętrznej z wynagrodzeniem 18.000 zł brutto miesięcznie (13.431 zł netto). Z tegoż wynagrodzenia potrącany był pakiet medyczny (235,40 zł), rozmowy telefoniczne (23,77 zł), multisport (53 zł), rata pożyczki do zakładowego funduszu mieszkaniowego (1.020,41). Pozwany nie otrzymywał w zakładzie pracy premii w formie akcji, tylko w formie gotówkowej. Był członkiem zarządu w spółkach (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., Fundacji (...) z siedzibą w W. oraz zajmował inne stanowiska lub funkcje w (...) sp. z o.o. sp. komandytowej w likwidacji z siedzibą w miejscowości S.. W 2013 roku zobowiązany uzyskał dochód w kwocie 249.355,13 zł netto.

Żona pozwanego zatrudniona była na umowę terminową w (...) za wynagrodzeniem w kwocie 16.500 zł brutto miesięcznie.

M. G. (1) ponosił koszty związane z opłatami za mieszkanie i media, spłatę kredytu na dom (około 4.400 zł miesięcznie w zależności od kursu franka). Opłacał on również należności za prąd (488 zł), ochronę budynku (98,40 zł), podatek od nieruchomości (55,75 zł), gaz (60,73zł), Internet (49 zł). Leczył się w LuxMedzie u lekarza ortopedy i specjalisty rehabilitacji z powodu problemów z kręgosłupem.

Żona pozwanego dokładała się do budżetu domowego w kwocie 2.000zł, albowiem posiadała swoje zobowiązania związane ze spłatą kredytu, zaciągniętego na kupno własnego mieszkania, z ratą w kwocie około 3.000 zł miesięcznie. Czynsz za tenże lokal wynosił 800 zł. Mieszkanie to nie było wynajmowane z uwagi na chęć jego sprzedania w przyszłości. Dodatkowo żona pozwanego ponosiła spore koszty związane z zabiegiem invitro, z uwagi na problemy z zajściem w ciążę

Po otrzymaniu od matki powodów 250.000 zł z tytułu odkupienia 2/3 wartości mieszkania przy ul. (...) w W., pozwany pospłacał drobne pożyczki zaciągnięte na zakup tego mieszkania.

M. G. (1) realizował swoje uprawnienia wynikające z ustalonych kontaktów z dziećmi w łącznej ilości 99 dni w roku. Sprawował wówczas nad małoletnimi opiekę oraz ponosił koszty ubrań (180 zł miesięcznie), leków (około 80 zł), zapewniał rozrywkę (125 zł) i zabawki, a także wydatkował na prezenty urodzinowe i żywność (300 zł).

W okresie od 01 do 14 lipca 2013 r. małoletni przebywali wraz z ojcem w S. na działce nad jeziorem u rodziny pozwanego. Nadto dwukrotnie był z dziećmi na spływach kajakowych i w parku linowym. Organizował im ogniska, wycieczki rowerowe, a także wyjechał na wypoczynek do Chorwacji

Ugodą z dnia 13 stycznia 2014 r. zawartą przed tut. Sądem w sprawie o sygn. III Nsm 834/13 E. P. i M. G. (1) ustalili, że M. G. (3) ma prawo do kontaktów z małoletnimi J. G. i Z. G. (2) w miejsce kontaktów ustalonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Ż. w W. z dnia 05 września 2012 r. w sprawie V. N. 605/11, na następujących zasadach: w co trzeci weekend miesiąca, w jednym tygodniu ferii zimowych, w okresie świat Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, w okresie wakacji od 15.07, od godziny 10:00 do 31.07, do godziny 18:30 oraz od 14.08 , od godziny 10:00 do 28.08, do godziny 18:30, w okresie świąt Bożego Ciała od środy od godziny 19:30, do niedzieli do godziny 18:30;

Pozwany zobowiązał się do odbierania i odprowadzenia małoletnich po zakończeniu kontaktów do miejsca ich zamieszkania bądź pobytu wskazanego przez wnioskodawczynię (W. lub W.)

Do grudnia 2013 r. przedstawicielka ustawowa wraz z małoletnimi zamieszkiwała w mieszkaniu położonym w W. przy ul. (...). Z tegoż tytułu ponosiła koszty utrzymania mieszkania takie jak: opłata na rzecz (...) 126,05 zł (następnie 75,00 zł, a ostatecznie 79.99 zł), opłata na rzecz (...) S.A. – około 170 zł.

W grudniu 2013 r. przeprowadzili się do W., gdzie zamieszkują w najmowanym mieszkaniu, za który czynsz wynosi 1.800,00 zł miesięcznie. Nadto matka powodów ponosi wydatki eksploatacyjne takie jak: energia elektryczna, woda, gaz, telewizja kablowa– ponad 500 zł Miesięcznie.

J. G. odroczono rozpoczęcie spełnienie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 ze względu na brak gotowości do wysiłku grafomotorycznego pożądanego na etap klasy pierwszej, dużą męczliwość ręki, wynikającą z obniżenia napięcia mięśniowego całego ciała a także zaburzony proces rozwoju. Kierunek pracy grafomotorycznej w dalszym ciągu jest bowiem niewłaściwy. Tempo grafomotoryczne jest bardzo szybkie. W przyszłości może to znamionować problemy dysgraficzne a nawet dyslektyczne. Nadto stwierdzono, iż małoletni mówi, ale jego mowa jest niezrozumiała, niewyraźna, mało czytelna dla otoczenia. Czas koncentracji jest krótki, dziecko jest męczliwe. Dodatkową trudnością jest podwyższona emocjonalność i niski próg tolerancji na frustrację podczas zajęć przedszkolnych, kiedy jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. Badaniem logopedycznym na terenie przedszkola stwierdzono u dziecka niepoprawną mowę pod względem artykulacyjnym. Występują zniekształcenia fonetycznej budowy wyrazów, jak: przestawki głoskowe, opuszczanie głosek w różnych pozycjach wokalicznych wyrazów, redukcje grup spółgłoskowych. Budowa anatomiczna narządów artykulacyjnych jest prawidłowa, a sprawność aparatu artykulacyjnego adekwatna do wieku.

Małoletni od września 2013 r. uczęszcza do przedszkola integracyjnego P. Załoga we W., którego obniżone czesne wynosi 500 zł miesięcznie i jest płatne także w okresie wakacyjnym. Średniomiesięcznie w roku szkolnym 2013/2014 małoletni uczęszczał do przedszkola (...) dni w miesiącu, przy czym wysokość czesnego nie jest uzależniona od ilości dni spędzonych w przedszkolu. W ramach tej opłaty dziecko ma zapewnioną opiekę i zajęcia dydaktyczne od 07:00 do 18:00. Wyżywienie (obiady plus owoce) jest dodatkowo płatne 200 zł miesięcznie 10 zł dziennie. Małoletni pierwsze śniadanie spożywa w domu, a drugie około godziny 08:30 w przedszkolu. Przy czym drugie śniadanie przynoszone jest przez dzieci z domu. Na terenie przedszkola małoletni spożywa również obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek w postaci owoców. Następnie matka dziecka w trakcie jego odbierania z placówki przywozi mu kanapki. W domu dziecko zjada kolację.

W ramach opłaty miesięcznej małoletni korzysta z muzykoterapii (raz w tygodniu), dogoterapii (trzy razy w miesiącu) oraz zajęć z: rytmiki (dwa razy w tygodniu), języka angielskiego (trzy razy w tygodniu) i warsztatów ceramicznych (raz w tygodniu), gimnastyki ogólnorozwojowej, Czarnego Teatru (raz w tygodniu), programu O. P., czyli spontanicznej zabawy. Dodatkowe opłaty ponoszone są za zajęcia z terapii logopedycznej dwa razy w tygodniu (40 zł tygodniowo), miesięcznie 160zł. i za zajęcia z neurosensomotorykii taktylnej (50 zł tygodniowo), miesięcznie 200 zł. Małoletni w związku z obniżonym o dwa lata wiekiem kostnym uczęszcza również na terapię ręki (50 zł tygodniowo), miesięcznie 200 zł, na gimnastykę ogólnorozwojową z elementami integracji sensorycznej (40 zł), miesięcznie 160 zł. Trzy razy do roku przedszkole organizuje wyjścia, których średni dodatkowy koszt wynosi 15-25 zł.

Poza zajęciami w przedszkolu małoletni korzysta z masaży (60 zł tygodniowo)- 240 zł miesięcznie), rozpoczął również naukę języka hiszpańskiego (750 zł miesięcznie) oraz chodzi na hipoterapię (148 zł miesięcznie).

Matka powodów zdecydowała się na dodatkowe, nieobowiązkowe szczepienia, z których korzysta J. G., a są to szczepienia przeciw zapaleniu opon mózgowych, wykonywane raz na trzy lata (75 zł rocznie). Nadto sezonowo jest on szczepiony przeciw grypie (35 zł rocznie).

Małoletni ubezpieczony jest obecnie przez pozwanego w E.-medzie, co powoduje, że E. P. praktycznie nie ponosi żadnych kosztów za wizyty lekarskie syna. Sporadycznie jedynie korzysta prywatnie np. z badań genetycznych, których koszt wynosi 150 zł.

Małoletni nadal pozostaje pod opieką neurologiczną oraz wykonywany jest szereg badań z uwagi na jego karłowatość i zaniżony wiek kostny, który odpowiada wiekowi metrykalnemu dziecka w wieku 3 lat i 6 miesięcy. Był on również diagnozowany z uwagi na przewlekłe surowicze zapalenie ucha środkowego w poradni otorynolaryngologicznej na NFZ.

J. G. na stałe przyjmuje: tran (13 zł), F. – preparat z dużą ilością wapnia (20 zł/dwa tygodnie). Jest również zalecenie lekarza, aby spożywał N. (7,50 zł opakowanie), co generuje wydatki w kwocie 200 zł miesięcznie. Poza tym małoletni choruje incydentalnie

Łączny koszt utrzymania powoda w ocenie Sądu Rejonowego wynosi ok. 2500 zł miesięcznie.

Z. G. (1) aktualnie ma ukończone 10 lat i uczęszcza do szkoły. U małoletniej stwierdzono osłabioną sprawność grafomotoryczną. Małoletnia nie uczęszcza już na judo i plastykę, ale w zamian chodzi na szereg innych zajęć dodatkowych.

Podobnie jak J. G. co trzy lata korzysta z nieobowiązkowych szczepień przeciw zapaleniu opon mózgowych i co roku jest szczepiona przeciwko grypie.

Łączny koszt utrzymania małoletniej w ocenie Sądu Rejonowego wynosi ok. 2000 zł miesięcznie.

Małoletni są współwłaścicielami wraz z matką lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) w W. o metrażu 60,94 m 2 w udziale po 1/5 na dziecko i 3/5 na przedstawicielkę ustawową. Mieszkanie to jest wynajmowane za kwotę 1800 zł miesięcznie.

Przedstawicielka ustawowa powodów mieszkając w W. w okresie od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r. pracowała na podstawie umowy zlecenia w firmie (...) sp z o.o. w W. za wynagrodzeniem 1.870,00 zł brutto, natomiast za miesiąc luty 2014 r. uzyskała wynagrodzenie w kwocie 1.950,50 zł brutto. W okresie od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r. matka małoletnich pracowała na podstawie umowy zlecenia w (...) sp.z o.o. w W. za wynagrodzeniem 2.429,00 zł brutto. Obecnie pracuje jako lektor w szkole językowej Empik, A plus (4 godziny tygodniowo) i w centrum nauki hiszpańskiego E. U. (6 godzin tygodniowo). Prowadzi ona bowiem działalność jako start-up ( (...)) i wystawia faktury na podstawie których rozlicza się ze szkołami językowymi w ramach umowy zlecenie.

W roku 2013 E. P. osiągnęła roczny dochód w kwocie 32.592,54 zł netto. Jej obecne zarobki wynoszą ok. 3000zł miesięcznie brutto.

Przedstawicielka ustawowa powodów nadal spłaca zaciągnięty kredyt, a do spłaty pozostało jej jeszcze 561,40 zł, przy czym termin ostatniej raty przypada w dniu 22 czerwca 2015 r. E. P. wydatkuje na własne utrzymanie kwotę 1.300 zł miesięcznie,

M. G. (1) zatrudniony jest obecnie na stanowisku dyrektora finansowego przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S. za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 27.500 zł brutto (15.930,07 zł netto). Przy czym jego średniomiesięczne wygrodzenie w okresie od września 2013 r. do maja 2014 r. wyniosło 29.677,19 zł brutto.

Pozwany zatrudniony był w firmie (...) S.A. z siedzibą w W. do dnia 31.08.2013 r. Po upływie tegoż terminu nie otrzymał on już wynagrodzenia.

Nadto nadal jest członkiem zarządu w spółkach (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S., Fundacji (...) z siedzibą w W. oraz zajmuje inne stanowisko lub funkcję w (...) sp. z o.o. sp. komandytowa w likwidacji z S. w miejscowości S..

W 2013 roku zobowiązany uzyskał dochód w kwocie 249.355,13 zł netto, a w 2014 r. 351.110,95 zł brutto. Nadto posiada 10.000 zł oszczędności. Do swojej dyspozycji ma również służbowy: samochód, telefon, komputer i Internet.

Jego małżonka natomiast nadal jest zatrudniona na tym samym stanowisku i osiąga podobny dochód co uprzednio, czyli pond 16 000 zł brutto

Pozwany zaciągnął kredyt hipoteczny na kwotę 362.401.95 CHF, który spłaca w ratach po około 1.200 CHF miesięcznie. Termin spłaty ostatniej raty przypada w dniu 10.01.2048 r.

Spłaca również pożyczkę zaciągniętą w dniu 07.03.2011 r. u jego poprzedniego pracodawcy (...) S.A. w kwocie 80.000 zł. w miesięcznych ratach po 953,00 zł z tym, że ostatnia rata ma wynieść 901,00 zł. Dodatkowo wydatkuje na rzecz (...) S.A. z siedzibą w P. co miesiąc kwotę 4.200 zł oraz na rzecz Laboratorium (...) kwotę 444 zł miesięcznie, a także na ubezpieczenie na życie – 260,32 zł. Ponosi on również koszty utrzymania domu, na które składają się: ubezpieczenie budynku – 139,00 zł, gaz – 497,60 zł średniomiesięcznie, ochrona – 98,40 zł miesięcznie, podatek od nieruchomości – 5211,85 zł rocznie, woda – około 250 zł średniomiesięcznie, Internet – 49 zł miesięcznie.

Nadto zobowiązany posiada zadłużenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008, 2009 i 2010, która to została rozłożona na miesięczne raty w kwocie około 3.000 zł. Termin płatności ostatniej z rat upływa 21.03.2016 r. Zaległość ta powstała w związku z rozliczaniem się jako osoba samotnie wychowująca dzieci w sytuacji gdy nie było to zgodne z rzeczywistością.

Od kiedy dzieci przeprowadziły się do W. pozwany widuje je co trzy tygodnie. W trakcie pobytu małoletnich z ojcem kupuje on im odzież (180 zł), w tym zimową i incydentalnie lekarstwa (80 zł). Zakupione przedmioty pozostają w domu zobowiązanego.

Dzieci wakacje spędzają w wymiarze jednego miesiąca z matką, a potem przez jeden miesiąc z ojcem, pozostając w tym czasie pod jego wyłączną opieką.

Nadto ubiegłego lata M. G. (1) wyjechał wraz z dziećmi do S., na weekend i kilka dni do B. oraz na tydzień do K.. Opłacił również obóz narciarski dzieci, wydatkując na to 3.473 zł na dwoje małoletnich).

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy po dokonaniu wykładni przepisu art. 133 krio i art. 135 § 1 i 2 krio oraz art. 138 krio uznał, że powództwo powodów zasługiwało na częściowe uwzględnienie. W ocenie Sądu Rejonowego od momentu wydania ostatniego orzeczenia alimentacyjnego nastąpiła istotna zmiana uzasadniająca zmodyfikowanie uprzednio określonej wysokości alimentów. Zmiana ta polega na tym, że dzieci wraz z matką zmieniły miejsce zamieszkania z W. na W., częściowo zmieniły się zajęcia dodatkowe małoletnich i wysokość kosztów z nimi związanych, a przede wszystkim uległy istotnej zmianie zarobki pozwanego, a co za tym idzie możliwości w partycypowaniu w kosztach utrzymania małoletnich powodów. M. G. (1) zmienił miejsce pracy, zatrudniony jest obecnie na stanowisku dyrektora finansowego przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S. za wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 27.500 zł brutto (15.930,07 zł netto). W porównaniu do jego dochodów w czasie uprzednio zasądzanych alimentów gdzie wynagrodzenie wynosiło brutto 18.000zł. miesięcznie, nastąpiła zmiana w dochodach o ok. 3000zł miesięcznie netto.

Odnosząc się do zakresu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego J. G. Sąd Rejonowy przyjął, że wzrost kosztów związanych z zaspokajaniem jego potrzeb wynika ze zmiany zajęć i ich częstotliwości. Obecnie chłopiec z uwagi na stan zdrowia i potrzeby rozwojowe uczestniczy w licznych zajęciach terapeutycznych: logopedycznych, neurosensorycznych, terapii ręki, gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami integracji sensorycznej, hipoterapi, masażach. Rodzaj i częstotliwość tych zajęć ulega ciągłym modyfikacjom Łącznie na ten cel wydatki wynoszą ok. 750zł. miesięcznie. Są to zdaniem Sądu Rejonowego wydatki całkowicie uzasadnione, dające małoletniemu szansę na prawidłowy rozwój. Wydatki w tym zakresie w czasie uprzednio zasądzanych alimentów były znacznie niższe. Sąd Rejonowy nie wziął pod uwagę wydatków związanych z nauką przez chłopca j, hiszpańskiego, gdyż uznał, że z uwagi na stopień rozwoju dziecka, opóźniony wiek szkolny, kontynuowanie przez niego nauki j. angielskiego, wydatki na naukę kolejnego języka na obecna chwilę nie są uzasadnione, a wręcz mogą zaburzać rozwój dziecka. Sąd Rejonowy podniósł, że z zalecenia lekarza pediatry małoletniemu podawane są obecnie N., jeden dziennie za 7.50 zł, co w skali miesiąca wynosi ponad 200 zł, pozostałe koszty utrzymania małoletniego albo nie uległy zmianie, albo nieznacznie się zmieniły.

Jeżeli chodzi o sytuacje małoletniej powódki Z. G. (1), to zdaniem Sądu Rejonowego, uległa ona zmianie o tyle, że w miejsce poprzednich zainteresowań pojawiły się nowe, co skutkowało rozpoczęciem zajęć dodatkowych o innym charakterze, ale porównywalnych kosztach. Sąd Rejonowy przyjął, że koszt wyżywienia małoletniej wynosi 350 zł miesięcznie i nie dał wiary matce powódki, że wydatki w tym zakresie wynoszą 600 zł miesięcznie. Nie zostało to udowodnione, a doświadczenie życiowe nie pozwala przyjąć, że w ciągu niespełna roku wydatki w tym zakresie podwoiły się.

Reasumując Sąd Rejonowy przyjął, że usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej powódki nie uległy istotnej zmianie, natomiast małoletniego J. G. określone na kwotę 2000 zł miesięcznie przez Sąd Rejonowy i zatwierdzone przez Sąd Okręgowy w poprzedniej sprawie wzrosły do kwoty po ok. 2700 zł miesięcznie. Zmianie na korzyść uległy zarobki pozwanego, czyli zostały spełnione przesłanki dla dokonania zmiany wysokości zasądzonych alimentów. W ocenie Sądu Rejonowego przy tak znacznej dysproporcji w zarobkach zobowiązanych udział pozwanego w kosztach utrzymania jego dzieci powinien być wyższy niż do tej pory. Fakt, że pozwany ma zobowiązania kredytowe i inne pożyczki, zaciągane dla poprawy swojego standardu życia nie może mieć wpływu na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, którzy maja prawo do porównywalnej z rodzicami stopy życiowej.

Sytuacja finansowa matki małoletnich również uległa nieznacznej poprawie. Jednak dysproporcje w dochodach między rodzicami małoletnich są tak znaczne, że przy wypełnianiu obowiązków alimentacyjnych przez matkę powodów przez codzienną troskę nad nimi, koszty te w znacznym procencie powinien ponosić pozwany. Nie bez znaczenia jest fakt, że pozwany organizuje dzieciom wypoczynek i rozrywkę w czasie kontaktów, dokonuje na ich rzecz zakupów, jednak te pozostają w miejscu zamieszkania pozwanego. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania dzieci, pozwany ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem i odwożeniem małoletnich w ramach realizacji kontaktów.

Apelację od w/w wyroku wywiódł pozwany M. G. (1) za pośrednictwem pełnomocnika, zaskarżając go w pkt I, II, IV i V, zarzucając w/w rozstrzygnięciu:

- wadliwą, dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego przez:

a) pominięcie w rozważaniach odnośnie zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego, że małoletni powodowie łącznie w roku przez ok. 2,5 miesiąca przebywają u pozwanego i wówczas to on w całości ponosi ich koszty utrzymania, a także wypełnia wówczas swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobistą opiekę i troskę o dzieci;

b) bezpodstawne uznanie, że pozwany powinien partycypować w ramach swojego obowiązku alimentacyjnego w ponoszonych przez matkę w czasie, gdy dzieci są u niej kosztach wypoczynku małoletniej Z. ustalonych przez Sąd na kwotę po 210 zł miesięcznie i na małoletniego J. ustalonych na kwotę po 167 zł miesięcznie podczas, gdy pozwany zapewnia dzieciom wypoczynek i w całości pokrywa jego koszty w okresie jednego miesiąca wakacji letnich i jednego tygodnia ferii zimowych;

c) bezpodstawne uznanie, że zaciągnięte przez pozwanego zobowiązania
kredytowo-pożyczkowe, w tym pożyczka na zakup mieszkania w W. darowanego w udziałach po 1/5 dla każdego z małoletnich powodów oraz na budowę własnego domu mieszkalnego w 2006r., miały na celu wyłącznie poprawę standardu życia pozwanego i nie mają wpływu na ustalenie zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego;

d) pominięcie w rozważaniach, że sytuacja finansowa pozwanego w stosunku do poprzedniej nie zmieniła się wyłącznie na korzyść ( większe zarobki), ale także na niekorzyść, albowiem pozwany od 2014r, spłaca zaległość podatkową w podatku od osób fizycznych w ratach po 3000 zł miesięcznie, płatnych do 2016 r., co w istocie niweluje różnicę pozwanego w dochodach poprzednich i aktualnych;

e) pominięcie w rozważaniach, że wroga, niechętna pozwanemu postawa matki
małoletnich powodów i brak z jej strony rozsądnej współpracy z ojcem dzieci,
generuje zbędne (podwójne) wydatki na dzieci ( np. ubrania, sprzęt narciarski, komputer, rower itp.);

f) przyjęcie przez Sąd w rozważaniach na str. 16 uzasadnienia wyroku, że koszty utrzymania małoletniego J. G. wynoszą 2 700,- zł miesięcznie, wbrew własnym odmiennym ustaleniom na str. 9 uzasadnienia, że koszty te wynoszą 2 500 zł miesięcznie;

- błędne, sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym ustalenia, że

a) przedstawicielka ustawowa wraz z małoletnimi zamieszkiwała w W. do grudnia 2013r., podczas gdy przeprowadzili się oni do W. w sierpniu

2013 r.;

b) na koszt wyżywienia małoletniego J. składają się N. w kwocie po 200,- zł miesięcznie, podczas gdy przedstawicielka ustawowa nie udokumentowała, że codziennie dożywia syna N., złożyła tylko jedną fakturę z kwietnia 2014r. dokumentującą zakup 3 sztuk N. po 7.50 zł za sztukę, a w konsekwencji bezzasadne przyjęcie, że miesięczny koszt wyżywienia małoletniego J. wynosi 700 zł miesięcznie;

c) małoletni J. uczęszcza na zajęcia dodatkowe w postaci masaży, których koszt wynosi 240,- zł miesięcznie, podczas gdy w piśmie z dnia 09.07.2014r. Dyrektor Integracyjnego Punktu Przedszkolnego P. Załoga, do którego uczęszcza małoletni, nie wskazuje takich zajęć dodatkowych, zaś matka dziecka nie udokumentowała by małoletni na takie zajęcia uczęszczał w innym miejscu;

d) łączny koszt utrzymania małoletniego J. G. zwiększył się z kwoty po 2 000,- zł do kwoty po 2 500,- zł miesięcznie podczas, gdy prawidłowe ustalenia prowadzą do wniosku, że koszty te nie uległy istotnej zmianie;

e) usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej Z. G. (1) wynoszą ok. 2.0000 zł miesięcznie i nie uległy istotnej zmianie, podczas gdy faktycznie koszty te zmniejszyły się, gdyż dziewczynka w W. uczęszczała dodatkowo na zajęcia, których obecnie nie ma, tj. judo-60 zł, plastyka0160 zł, basen-180 zł, koszty języka angielskiego był dużo wyższy niż obecnie, bo w kwocie 240 zł miesięcznie, natomiast aktualnie wynosi 75 zł miesięcznie;

f) matka małoletnich w kwietniu 2014 r. zlikwidowała polisę na życie małoletnich podczas gdy zlikwidowała ona własną polisę;

g) miesięczne raty spłaty pożyczki zaciągniętej przez pozwanego u poprzedniego pracodawcy (...) SA w kwocie 80 000,- zł, wynoszą po 953 zł, podczas gdy wynoszą one po 1 410 zł miesięcznie, co wprost wynika z załączonych do akt sprawy
dowodów bankowych;

h) pozwany wycenia koszt utrzymania syna na kwotę 2 500-3 000,- zł, a córki na 2 500,- zł miesięcznie, podczas gdy pozwany zaznaczył, że jest to koszt uwzględniający wydatki ponoszone także przez niego, a nie tylko przez matkę;

- naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie przepisu art. 103 krio, pomimo, że małoletni powodowie mają majątek w postaci udziałów po 1/5 w
mieszkaniu w W., wynajmowanym przez przedstawicielkę ustawową za kwotę 1.800 zł miesięcznie, z czego na małoletnich przypada dochód po 360 zł
miesięcznie, który powinien być przeznaczany na ich utrzymanie;

- w konsekwencji wyżej wskazanych uchybień, naruszenie przepisu art. 138 krio w zw. z art. 135 krio, przez bezpodstawne uznanie, że nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę orzeczenia alimentacyjnego oraz że pozwany winien w większym niż dotychczas zakresie zaspokajać usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów.

Mając na uwadze powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów postępowania za I i II instancję.

Uzasadniając apelację pozwany zarzucił, że orzeczenie Sądu I Instancji jest wadliwe, albowiem zostało wydane w konsekwencji częściowo niewłaściwych ustaleń faktycznych i błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, skutkujących zasadniczo niepoprawnym wnioskiem Sądu meriti, że zostały spełnione przesłanki do dokonania zmiany wysokości zasądzonych alimentów. W ocenie skarżącego całkowicie nieuzasadnione okolicznościami sprawy jest stanowisko Sądu meriti, który przyjmuje wprawdzie, że usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej powódki Z. G. (1) nie uległy istotnej zmianie, ale mimo to podwyższa alimenty na nią z uwagi na dysproporcję w zarobkach zobowiązanych, nadto apelujący zarzucił, że Sąd I Instancji nie poczynił prawidłowych ustaleń co do aktualnych usprawiedliwionych potrzeb małoletniej Z., które nie tylko się nie powiększyły, ale uległy obniżeniu w stosunku do poprzednich, albowiem małoletnia nie uczęszcza na szereg dodatkowych zajęć, na które uczęszczała w W.. Dalej apelujący zarzucił, że Sąd I Instancji błędnie uznał, że pozwany winien partycypować w kosztach wypoczynku małoletnich, podczas gdy pozwany we własnym zakresie zapewnia dzieciom wyjazdy podczas wakacji letnich i zimowych, ponadto w ocenie apelującego matka małoletnich nie wykazała ponoszenia kosztów związanych z wypoczynkiem dzieci. Reasumując co do Z. G. (1) pozwany zarzucił, że nie ma przesłanek do zmiany orzeczenia alimentacyjnego poprzez podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej Z. G. (1) o 200 zł, albowiem jej usprawiedliwione potrzeby uległy zmniejszeniu o 197 zł, przy bezzasadnym wliczeniu do jej kosztów utrzymania wydatków związanych z wypoczynkiem małoletniej organizowanym przez matkę. Odnosząc się do małoletniego J. G. pozwany zarzucił, że i w jego przypadku Sąd I Instancji błędnie ustalił zakres jego usprawiedliwionych potrzeb, wliczając do nich m.in. wydatki związane z masażami w kwocie 240 zł miesięcznie, jednakże koszt ten nie został wykazany przez matkę małoletniego w toku procesu, nadto w ocenie apelującego Sąd I Instancji zawyżył koszt wyżywienia małoletniego, ustalając je w kwocie 700 zł miesięcznie, tymczasem w ocenie apelującego brak jest ku temu podstaw, zwłaszcza że matka małoletniego nie wykazała, by małoletni spożywał N. generujące koszty w wysokości 200 zł miesięcznie. Dalej apelujący zarzucił, że Sąd I Instancji błędnie ocenił jego sytuację finansową. W ocenie apelującego fakt, że zarobki pozwanego uległy podwyższeniu o kwotę 3 000 zł, zostało zniwelowane obciążeniem z tytułu zaległości podatkowych z okresu, gdy rodzice małoletnich pozostawali we wspólnym pożyciu, w kwotach po 3 000,- zł miesięcznie spłat ratalnych do Urzędu Skarbowego, w okresie od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2016 r. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I Instancji, że zobowiązania pozwanego w postaci spłat kredytu na budowę domu zaciągniętego w 2006r. ( dwa łata przed urodzeniem małoletniego syna J.) i pożyczki zaciągniętej na zakup mieszkania w W. (udziały w tym mieszkaniu po 1/5 pozwany podarował małoletnim powodom), były zaciągane dla poprawy standardu życia pozwanego i nie mają wpływu na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych. Apelujący zarzucił, że Sąd I instancji nie wziął pod uwagę okoliczności, iż wyprowadzka powodów wraz z matką spowodowała, że wynajem mieszkania stanowiącego ich współwłasność generuje dochody, przy czym 2/5 dochodu z tego majątku przypada dzieciom.

W odpowiedzi na apelację pozwanego małoletni powodowie J. G. i Z. G. (1) działający przez przedstawicielkę ustawową E. P. wnieśli o oddalenie apelacji jako bezzasadnej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego przed Sądem II instancji. W ocenie powodów Sąd I Instancji w sposób prawidłowy dokonał oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i na tej podstawie poczynił właściwe ustalenia.

Na rozprawie apelacyjnej w dniu 2 września 2015 r. strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie i wniosły o zasądzenie kosztów postępowania od strony przeciwnej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego zasługiwała na częściowe uwzględnienie.

Wprawdzie, w ocenie Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy przeprowadził wnikliwe postępowanie dowodowe i na jego podstawie wyjaśnił istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktyczne i prawidłowo powołał także podstawy prawne rozstrzygnięcia dokonując ich właściwej wykładni, dokonał także w zasadzie trafnych ustaleń faktycznych, które to ustalenia Sąd Okręgowy przyjmuje za własne, niemniej Sąd Okręgowy dokonał odmiennej oceny materiału dowodowego i w tym zakresie wnioski Sądu Rejonowego w zakresie rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy uznał błędne.

Zgodnie z art. 138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zarówno istotną zmianę zarobkowych lub majątkowych możliwości zobowiązanego do alimentów, jak i zmianę po stronie uprawnionego – istotne zwiększenie bądź zmniejszenie się jego usprawiedliwionych potrzeb, wskutek czego orzeczenie zasądzające alimenty wymaga skorygowania. Podkreślić przy tym trzeba, iż podstawą powództwa z art. 138 krio może być tylko istotna zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej, niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty, gdyż powództwo o zmianę obowiązku alimentacyjnego nie może zmierzać do weryfikacji prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty (zob. wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r., I CKN 274/99, LEX nr 327915; uzasadnienie wyroku SN z dnia 27 lipca 1999 r., I CKN 687/98, LEX nr 503167).

Alimenty, których podwyższenia domagano się w pozwie złożonym w niniejszej sprawie, zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Ż. z dnia 22 lipca 2013 r. wydanym w sprawie VI RC 533/11, następnie zmienione wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie VI Ca 915/13. Przedmiotowy wyrok uprawomocnił się dnia 16 grudnia 2013 r. Należało zatem zbadać, czy w okresie od tej ostatniej daty nastąpiła istotna zmiana w rozumieniu art. 138 krio po stronie powodów: J. G. i Z. G. (1) bądź po stronie pozwanego M. G. (1), która uzasadniałaby podwyższenie alimentów zasądzonych w poprzedniej sprawie alimentacyjnej. Wskazać należy, że od czasu prawomocności poprzedniego orzeczenia alimentacyjnego, tj. 16.12.2013 r. do czasu wniesienia pozwu w niniejszej sprawie w dniu 15 maja 2014 r. upłynął okres 5 miesięcy. Sąd Rejonowy, dokonując na podstawie art. 138 krio oceny zmiany stosunków w zakresie sytuacji małoletnich powodów oraz zobowiązanych do alimentacji rodziców dziecka, winien był zatem odnieść się do ustaleń faktycznych poczynionych w powołanej sprawie.

Materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie pozwala stwierdzić, iż od czasu ostatniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, uzasadniająca jedynie modyfikację obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec małoletniego powoda J. G., brak było podstaw do modyfikacji obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec małoletniej powódki Z. G. (1).

Odnosząc się do zarzutów apelacji, rację ma skarżący, iż Sąd Rejonowy błędnie określił obecny zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda J. G., ustalając je w wysokości 2.500 zł miesięcznie. W ocenie Sądu Okręgowego zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda należy oszacować w kwocie ok. 2.200-2.300 zł miesięcznie. Prawidłowo Sąd Rejonowy przyjął, że zmienił się przede wszystkim zakres potrzeb małoletniego co do jego leczenia i licznych terapii, które jest dość drogie i ulega modyfikacjom. Sąd Okręgowy uznał, że matka małoletniego powoda nie wykazała, by małoletni rzeczywiście uczęszczał na masaże i jaki koszt z tego tytułu ponosi, nadto nie wykazała, by małoletni spożywał specjalne nutridrinki, które w skali miesiąca generowałyby koszt 200 zł, w tym celu przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających powyższe. W oparciu o powyższe, należało zatem zmodyfikować koszt utrzymania małoletniego J. G. przyjęty przez Sąd Rejonowy do kwoty wskazanej powyżej. W ocenie Sądu Okręgowego analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że uległy istotnej zmianie potrzeby małoletniego J. G. od daty prawomocności poprzedniego orzeczenia alimentacyjnego.

Odnosząc się do zakresu usprawiedliwionych potrzeb małoletniej Z. G. (1) słusznie Sąd Rejonowy przyjął, że zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej nie uległ istotnej zmianie i nadal oscyluje w granicach 2.000 zł miesięcznie. Sąd Rejonowy przy tym prawidłowo ustalił, co obecnie wchodzi w zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej. Niewątpliwie małoletnia uczęszcza na inne niż dotychczas zajęcia dodatkowe, jednak całkowity koszt utrzymania małoletniej przy uwzględnieniu wszystkich usprawiedliwionych jej potrzeb nie uległ zmianie i kształtuje się na tym samym poziomie co dotychczas. Nie sposób zaś przyjąć w ślad za apelującym, iż koszty utrzymania małoletniej uległy zmniejszeniu niż w dacie prawomocności poprzedniego orzeczenia alimentacyjnego, przeczy temu zebrany dotychczas materiał dowodowy.

Pozostałe okoliczności, które występowały po stronie powodów były znane Sądowi już w czasie zasądzania alimentów w poprzedniej sprawie, zatem nie można powoływać się na nie dla uzasadnienia żądania zmiany wysokości alimentów zasądzonych w tamtej sprawie.

Częściowo uzasadniony jest zarzut pozwanego odnośnie nieprawidłowego ustalenia przez Sąd Rejonowy jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Wprawdzie bezspornym jest, że dochody pozwanego od daty prawomocności poprzedniego orzeczenia alimentacyjnego wzrosły o ok. 3.000 zł netto miesięcznie, jednakże na sytuację finansową pozwanego mają wpływ koszty przez niego ponoszone i związane z dojazdem na kontakty z dziećmi na trasie W.-W. i odwrotnie, a także koszty związane z utrzymaniem małoletnich podczas ich pobytu w W., pozwany musi dla małoletnich powodów kupować sprzęt sportowy i urządzenia RTV i AGD albowiem oczywistym jest, że za każdym razem małoletni nie będą ze sobą zabierać wszystkich niezbędnych rzeczy z W.. Pozwany dodatkowo ponosi koszty związane z wypoczynkiem letnim i zimowym małoletnich, tak jak i matka małoletnich powodów. Powyższe okoliczności w ocenie Sądu Okręgowego winny być wzięte pod uwagę przy ocenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania małoletnich. Gdyby małoletni powodowie nadal mieszkali w W., z pewnością pozwany ponosiłby mniejsze koszty związane z ich utrzymaniem podczas realizacji kontaktów, zwłaszcza nie ponosiłby kosztów związanych z dojazdem do W. i z powrotem. Za nieuzasadniony należy uznać zarzut apelującego, iż Sąd Rejonowy nie uwzględnił przy wydaniu rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie okoliczności, iż pozwany zachowuje z małoletnimi powodami szerokie kontakty i wówczas ponosi ich koszty utrzymania. Przeczy temu bowiem uzasadnienie Sądu Rejonowego (k. 16).

Wprawdzie Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął wbrew zarzutom apelującego, że zobowiązania kredytowe i inne pożyczki zaciągane dla poprawy standardu życia pozwanego i pośrednio małoletnich powodów nie może wpływać na zakres udziału pozwanego w kosztach utrzymania dzieci, albowiem osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych, obowiązek alimentacji dzieci przez rodziców ma swoje źródło w więzi rodzinnej stron i w żadnej mierze nie powinien być uzależniony od stanu stosunków majątkowych wiążących zobowiązanego z osobami trzecimi. Nadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet skromnym dochodem (zob. wyrok SN z dnia 6 stycznia 2000 r., (...) LEX nr 51637) i winien dokładać wszelkich starań, by wspomóc swoje dzieci w ich utrzymaniu. Nie bez znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia jest fakt, że pozwany ma liczne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 2008-2010 r., miesięczna rata spłaty zadłużenia wynosi 3.000 zł i również ta okoliczność była wzięta pod uwagę przez Sąd Rejonowy przy wydaniu rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Owszem pozwany odpowiedzialny jest za powstanie tego zadłużenia, jednakże pozwany przez jakiś czas rozliczał się jako osoba samotnie wychowująca dzieci i zapewne miało to miejsce za wiedzą matki małoletnich powodów. W tym okresie pozwany był w stanie uiszczać większe kwoty na utrzymanie małoletnich powodów, w chwili obecnej sytuacja zmieniła się i pozwany musi spłacić zadłużenia związane z niewłaściwym rozliczeniem podatkowym, które de facto należało ocenić jako wysoce naganne. Nie mniej jednak zasadnie Sąd Rejonowy uznał, że doszło do istotnej zmiany w zakresie możliwości zarobkowych pozwanego.

Jako zasadny należy uznać zarzut apelującego, iż Sąd Rejonowy błędnie ustalił, iż małoletni powodowie wraz z matką przenieśli się z W. do W. w grudniu 2013 r., a nie jak wynika ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego w sierpniu 2013 r., jednakże powyższy błąd nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Za chybiony Sąd Okręgowy uznał również zarzut naruszenia przez Sąd Rejonowy przepisu art. 103 kro albowiem małoletni powodowie mają po 1/5 udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy (...) w W., które jest obecnie wynajmowane za kwotę 1.800 zł miesięcznie, jednakże kwota ta równoważy się z kosztem wynajmu przez matkę małoletnich powodów mieszkania we W. celem zapewnienia ich potrzeb mieszkaniowych.

Reasumując, okoliczność, iż doszło do istotnej zmiany zakresu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego J. G., które w chwili obecnej wynoszą ok. 2.300 zł, przy uwzględnieniu zmian, jakie zaszły w sytuacji zarobkowej pozwanego, o których była mowa powyżej przemawia w ocenie Sądu Okręgowego za zmodyfikowaniem poprzednio orzeczonego wobec J. G. obowiązku alimentacyjnego, poprzez podwyższenie dotychczasowych alimentów z kwoty 1.400 do kwoty 1.800 zł miesięcznie, a nie jak podwyższył Sąd Rejonowy do kwoty 2.000 zł miesięcznie.

Z kolei mając na uwadze brak istotnej zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej Z. G. (1) tut. Sąd uznał, że brak jest podstaw do zmodyfikowania obowiązku alimentacyjnego pozwanego wobec niej ustalonego na poziomie 1.400 zł w skali miesiąca. Sam wzrost wynagrodzenia pozwanego i rażąca dysproporcja w wynagrodzeniu rodziców małoletnich powodów nie może przemawiać za zwiększeniem alimentów na rzecz małoletniej Z. G. (1).

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy w pkt I wyroku na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił częściowo zaskarżony wyrok w pkt I, II, III, IV i V w ten sposób, że alimenty określone w pkt I na rzecz małoletniego J. G. ustalił na kwotę 1.800 zł miesięcznie, nie zmieniając dalszych postanowień tego punktu, zaś oddalił powództwo odnośnie podwyższenia alimentów określonych w pkt II na rzecz małoletniej Z. G. (1), a opłatę sądową określoną pkt V ustalił na kwotę 240 zł, koszty procesu określone pkt IV ustalił na kwotę 576 zł.

W pozostałej części apelacja pozwanego podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 kpc, co znalazło wyraz w pkt II sentencji wyroku.

W pkt. III wyroku Sąd Okręgowy, na podstawie art. 102 kpc, nie obciążył małoletnich powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego w postępowaniu odwoławczym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Matysiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Spustek-Kląskała,  Violetta Kossowska-Czinar ,  Joanna Placety
Data wytworzenia informacji: