Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1878/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2015-06-11

Sygn. akt. I C 1878/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2015r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Izabela Baca

Protokolant: Krzysztof Musiał

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa F. Ł.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I. pozbawia wykonalności prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia IX Wydziału Cywilnego z dnia 28 lutego 2011r. wydany w sprawie o sygn. akt IX C 380/08 co do punktu II i IV oraz prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 25 kwietnia 2012r. wydany w sprawie o sygn. akt II Ca 822/11 co do punktu II, którym postanowieniem z dnia 18 października 2013r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Co 1484/13 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia VIII Wydział Cywilny nadał klauzulę wykonalności co do powyższych punktów sentencji wyroków na rzecz strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R.;

II. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3617zł tytułem kosztów procesu;

III. nakazuje stronie pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego we Wrocławiu) kwotę 4766zł tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony.

Sygn. akt I C 1878/14

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 4 grudnia 2014r. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. powód F. Ł. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydziału Cywilnego z dnia 25 kwietnia 2012r, wydanego w sprawie o sygn. akt II Ca 822/11 oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia IX Wydziału Cywilnego z dnia 28 lutego 2011r, wydanego w sprawie o sygn. akt IX C 380/08 z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko F. Ł.. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od strony pozwanej na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że wyrokiem z dnia 28 lutego 2011r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX C 380/08 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IX Cywilny zasądził od niego na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 45 000zł. Wyrok ten uprawomocnił się na skutek oddalenia apelacji wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012r. (sygn. akt II Ca 822/11). Powód wskazał, że dnia 26 kwietnia 2013 r. nabył od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. wymagalną i zasądzoną orzeczeniami sądów wierzytelność względem (...) Sp. z o.o. w łącznej kwocie 125 000zł, a następnie w pisemnym oświadczeniu z dnia 29 kwietnia 2013r. złożonym (...) Sp. z o.o. dokonał potrącenia tej wierzytelności z wymagalną wierzytelnością tej spółki względem niego, egzekwowaną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia E. P. w sprawie o sygn. akt KM 2922/13 w kwocie 81 227,03 zł, na którą składały się należność główna w wysokości 45 000zł, odsetki od należności głównej za okres od dnia 4 lipca 2007 r. do dnia 6 maja 2013r. w łącznej kwocie 33208zł 15gr, koszty procesu w kwocie 2118zł 88gr oraz koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 900zł. Powód wskazał, że wskutek tego potrącenia obie wierzytelności umorzyły się do wysokości wierzytelności niższej i w związku z tym wezwał (...) Sp. z o.o. do zapłaty pozostałej kwoty należności głównej w wysokości 43772zł 97gr. Podał nadto, że w dniu 30 kwietnia 2013r. (...) Sp. z o.o. powiadomiła (...) Sp. z o.o. o zawartej z powodem umowie cesji. Następnie pismem z dnia 10 maja 2013r. pełnomocnik (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. poinformował powoda, że powyższe potrącenie jest nieskuteczne, gdyż w dniu 22 kwietnia 2011r. doszło do nabycia wierzytelności należącej do (...) Sp. z o.o. względem powoda przez pozwaną spółkę.

Zdaniem powoda z uwagi na treść art. 512 kc zawarta przez niego umowa cesji i dokonane w jej wyniku potrącenie jest skuteczne, a ponadto pomimo dokonanej cesji na rzecz (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. nadal dysponowała tą wierzytelnością, egzekwując ją od powoda za pośrednictwem komornika. Powód wskazał, że został powiadomiony o rzekomym przelewie już po dokonaniu potrącenia pismem z dnia 26 kwietnia 2013r, co oznacza, że potrącenie, którego adresatem była spółka (...). z o.o, ma skutek wobec strony pozwanej. W ocenie powoda powyższe oznacza, że stronie pozwanej nie przysługuje względem niego wierzytelność, a postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie KM 22375/13 jest bezpodstawne.

Na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2015r. pełnomocnik strony pozwanej wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej spółki kosztów zastępstwa procesowego. Podniosła, że strona pozwana zawarła umowę cesji wierzytelności z (...) Sp. z o.o. w dniu 22 kwietnia 2011r, a powód nabył przedstawioną do potrącenia wierzytelność dopiero w dniu 26 kwietnia 2013r. Zarzuciła, że powód nie wykazał, aby złożone przez niego po nabyciu ww wierzytelności oświadczenie o potrąceniu było skuteczne. Nie może być bowiem skuteczne oświadczenie o potrąceniu, które zostało złożone już po dokonaniu przez (...) Sp. z o.o. przelewu wierzytelności objętej tytułem wykonawczym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2011r, wydanym w sprawie o sygn. akt IX C 380/08, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia IX Wydział Cywilny zasądził od F. Ł. na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego (...) Sp. z o.o. w R. kwotę 45 000zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lipca 2007r. do dnia zapłaty oraz kwotę 161zł 40gr tytułem zwrotu kosztów procesu.

Następnie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2012r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację F. Ł. od powyższego wyroku oraz zasądził od niego na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 1800zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego (sygn. akt II Ca 822/11).

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z dnia 28.02.2011r., - k. 710 akt ww Sądu o IX C 380/08,

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 r. – k. 846 ww akt.

W dniu 22 kwietnia 2011r. pomiędzy (...) Sp. z o.o. a (...) Sp. z o.o. doszło do zawarcia umowy cesji wierzytelności, na mocy której (...) Sp. z o.o. przelała na rzecz strony pozwanej wierzytelność w kwocie 45 000zł wraz z odsetkami i z kwotami należnymi z tytułu kosztów postępowania, przysługującą jej względem F. Ł. na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 28 lutego 2011r. wydanego w sprawie o sygn. akt IX C 380/08, jako zapłatę za umowę dostawy, na podstawie której (...) Sp. z o.o. zobowiązana była zapłacić na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 10 000zł netto.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania cedenta i cesjonariusz zostały na umowie poświadczone przez notariusza A. G..

Dowód: umowa cesji wierzytelności – k. 18-20,

odpis z repertorium A za 2011 notariusza A. G. – k. 179 – 182.

Następnie w dniu 26 kwietnia 2013r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. zawarła z powodem umowę przelewu wierzytelności, na mocy której przelała na rzecz powoda wierzytelności przysługujące jej względem (...) Sp. z o.o, których źródłem były nieuregulowane zobowiązania zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód z dnia 29 października 2010r. (sygn. akt VI GC 624/09/90), wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 marca 2011r. (sygn. akt XIX Ga 15/11) oraz postanowieniem z dnia 2 maja 2012r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie M. M., do łącznej kwoty 125 000zł wraz z wszelkimi przynależnymi do wierzytelności prawami, na które złożyły się następujące należności:

- 56 673zł 47gr – należność główna,

- 4868zł – opłata sądowa od pozwu,

- 3617zł – koszty zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

- 120zł – koszty tłumacza przysięgłego,

- 1800zł – koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądem II instancji,

- 145zł 40gr – koszty egzekucji,

- 900zł – koszty zastępstwa prawnego w egzekucji,

-

56 876zł 13gr – odsetki ustawowe wyliczone na dzień zawarcia umowy.

Podpisy na tej umowie powoda i osoby reprezentującej cedenta zostały poświadczone przez notariusza.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2013r. – k. 21-25.

Uprzednio wyrokiem z dnia 29 października 2010r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VI Gospodarczy zasądził od (...) Sp. z o.o. na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 97343zł 28gr z ustawowymi odsetkami: od kwoty 95000zł od dnia 17 października 2008r, od kwoty 1171zł 64gr od dnia 7 kwietnia 2009r. i od kwoty (...) od dnia 22 maja 2009r. Nadto tytułem kosztów procesu zasądził od (...) Sp. z o.o. na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 4868zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 3617zł kosztów zastępstwa procesowego i 120zł tytułem kosztów tłumacza przysięgłego.

Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy wyrokiem z dnia 15 marca 2011r. oddalił apelację (...) Sp. z o.o. od powyższego wyroku i zasądził od niej na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 1800zł kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (sygn. akt XIX Ga 15/11).

Dowód: odpis wyroku z dnia 29.10.2011r. - k. 46 akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia o sygn. VIII Co 1484/13,

odpis wyroku z dnia 15.03.2011r. - k. 47 ww akt.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2013 r. (...) Sp. z o.o. skierowała do (...) Sp. z o.o. zawiadomienie o powyższej cesji wierzytelności na rzecz powoda F. Ł..

Dowód: zawiadomienie z dnia 26 kwietnia 2013 r. – k. 30.

Powód pismem z dnia 29 kwietnia 2013r, doręczonym w dniu 8 maja 2013r, poinformował (...) Sp. z o.o. o nabyciu względem niej od (...) Sp. z o.o. wierzytelności w łącznej wysokości 125 000zł, na którą składają się kwoty wskazane w umowie przelewu z dnia 26 kwietnia 2013r, wymieniając ich wysokość. Jednocześnie powód w piśmie tym złożył oświadczenie o potrąceniu powyższych wierzytelności z wierzytelnością (...) Sp. z o.o. względem niego, egzekwowaną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia E. P. w sprawie o sygn. akt KM 2922/13 w kwocie 81 227zł 03gr, na którą składały się: należność główna w wysokości 45 000zł, odsetki od kwoty głównej liczone od 4 lipca 2007r. do dnia 6 maja 2013r. w łącznej kwocie 33 208zł 15gr, koszty procesu w kwocie 2118zł 88gr oraz koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 900zł.

Powód oświadczył, że swoją wierzytelność względem (...) Sp. z o.o. z tytułu odsetek w kwocie 56 876zł 13gr potrąca z wierzytelnością tej spółki z tytułu należności głównej w kwocie 45 000zł, a pozostałą kwotę wymagalnych odsetek w wysokości 11 876zł 13gr z wierzytelnością (...) Sp. z o.o. z tytułu odsetek ustawowych naliczonych na dzień 6 maja 2013r. w kwocie 33 208zł 15gr. Dalej wskazał, że wierzytelność (...) Sp. z o.o. z tytułu odsetek ustawowych w kwocie 33 208zł 15gr potrąca także ze swoją wymagalną wierzytelnością z tytułu opłaty sądowej od pozwu w kwocie 4868zł, kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję w łącznej kwocie 5417zł, kosztów tłumaczenia w kwocie 120zł oraz kosztów egzekucji w wysokości 900zł, w związku z czym wierzytelności wygaszają się do wysokości 11305zł. Ponadto F. Ł. oświadczył, że z wierzytelnością (...) Sp. z o.o. z tytułu odsetek ustawowych w kwocie 33 208,15zł potrąca także swoją wierzytelność z tytułu należności głównej w kwocie 56 673zł 47gr, zaś z wierzytelnością tej spółki z tytułu kosztów procesu w wysokości 2118zł 88gr i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 900zł potrąca swoją wierzytelność z tytułu należności głównej w wysokości 56 673zł 47gr.

Jednocześnie powód wezwał (...) Sp. z o.o. do zapłaty na jego rzecz pozostałej kwoty należności głównej w wysokości 43 772zł 97gr w terminie 7 dni oraz do złożenia w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania pisma wniosku do Komornika Sądowego E. P. o umorzenie postępowania z powodu zaspokojenia wierzyciela w drodze potrącenia.

Dowód: oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności z dnia 29 kwietnia 2013 r. – k. 25-27,

zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 165.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2013 r. powód zwrócił się do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia E. P. o wstrzymanie egzekucji do momentu przesłania przez wierzyciela (...) Sp. z o.o. wniosku o umorzenie egzekucji w związku ze skutecznym potrąceniem wzajemnych wymagalnych należności z wierzycielem (...) Sp. z o.o.

Dowód: pismo powoda z dnia 30 kwietnia 2013 r. – k. 29.

W toku postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia E. P. prowadząc egzekucję na rzecz B. Sp. z o.o pismem z dnia 16.07.2014r. dokonała zajęcia rachunku bankowego powoda w (...) S.A, wskazując, że koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym ustalone zostały na kwotę 900zł.

Dowód: pismo z dnia 16 lipca 2014r. – k. 10-11.

Pismem z dnia 10 maja 2013r. pełnomocnik strony pozwanej poinformowała powoda, że zamierzone przez niego potrącenie wierzytelności wobec (...) Sp. z o.o. nabytej od (...) Sp. z o.o. z zobowiązaniem powoda wobec (...) Sp. z o.o. byłoby bezskuteczne albowiem w dniu 22 kwietnia 2011r. wierzytelność przysługująca (...) Sp. z o.o. względem powoda została nabyta przez (...) Sp. z o.o.

Dowód: pismo pełnomocnika strony pozwanej z dnia 10 maja 2013 r. – k. 16.

Pismo to przesłano powodowi w dniu 10.05.2013r, a doręczono mu w dniu 20.05.2013r. - okoliczność przyznana przez stronę pozwaną – k. 141.

Postanowieniem z dnia 18 października 2013r, wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Co 1484/13, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia nadał na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 28 lutego 2011r. wydanemu w sprawie o sygn. akt IX C 380/08 w zakresie punktu II i punktu IV oraz prawomocnemu wyrokowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012r. wydanemu w sprawie o sygn. akt II Ca 822/11 w zakresie punktu II.

Następnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2014r. oddalił zażalenie dłużnika F. Ł. na powyższe postanowienie.

Dowód: postanowienie z dnia 18 października 2013r. - k. 55 akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia o sygn. VIII Co 1484/13,

postanowienie z dnia 27 czerwca 2014 r. – k. 93 – 96 ww akt.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2015r, doręczonym w dniu 14 maja 2015r, (...) Sp. z o.o. poinformowała powoda, że w dniu 22 kwietnia 2011r. przysługująca jej względem powoda wierzytelność została nabyta przez (...) Sp. z o.o.

Dowód: pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r. wraz z wydrukiem dot. statusu przesyłki – k. 166-167.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd, dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie, oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony oraz znajdujących się w powołanych aktach sądowych. Zbędne było przy tym przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka A. G. na okoliczności wskazane w pozwie. Okoliczności te mogły bowiem być udowodnione za pomocą odpisu z repertorium A prowadzonego przez tego notariusza, a zatem w świetle art. 217§3 kpc Sąd pominął ten dowód, co zresztą przyspieszyło rozstrzygnięcie sprawy, skoro dowód z zeznań świadka A. G. zostałby przeprowadzony w drodze pomocy sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 840§1 pkt 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Do takich zdarzeń należy potrącenie wierzytelności.

Strona pozwana zarzuciła, że cesja wierzytelności dokonana przez (...) Sp. z o.o. była wcześniejsza w stosunku do cesji wierzytelności dokonanej przez (...) Sp. z o.o, a powód nie wykazał, aby skutecznie potrącił przysługującą mu wierzytelność z wierzytelnością objętą tytułem wykonawczym.

W myśl art. 513§1 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. O dopuszczalności skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia wierzytelności wobec jej zbywcy rozstrzyga zatem chwila powzięcia przez dłużnika wiadomości o przelewie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.05.2005r, III CK 690/04, Glosa 2006/2/56). Należy jednak odróżnić możliwość podniesienia przez dłużnika wobec cedenta zarzutu potrącenia od prawa potrącenia wierzytelności powstałej przed uzyskaniem przez niego wiadomości o przelewie. Zgodnie z art. 513§2 kc dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. Z przepisu tego wynika, że dłużnik może potrącić z przelanej wierzytelności m.in. wierzytelność przysługującą mu wobec cedenta nabytą po przelewie, a przed otrzymaniem zawiadomienia o cesji i przed powzięciem przez niego wiadomości o niej i w tym czasie wymagalną (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.12.1997r, III CKN 272/97, niepubl.). Ustawodawca dopuścił w tym przypadku możliwość potrącenia w celu ochrony dobrej wiary dłużnika, w szczególności gdy nabywa on wierzytelność wobec cedenta w przekonaniu, że będzie mógł ją potrącić z wierzytelnością, jaka przysługuje cedentowi względem dłużnika. Do przelewu wierzytelności może bowiem co do zasady dojść bez zgody i wiedzy dłużnika.

Istotne w sprawie było zatem ustalenie, kiedy powód został zawiadomiony o przelewie przez cedenta lub kiedy dowiedział się w inny sposób aniżeli na skutek zawiadomienia zbywcy wierzytelności, o dokonanym przelewie. Powód nie mógłby bowiem z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelności, która przysługiwała mu wobec zbywcy, jeżeli nabyłby ją po powzięciu wiadomości o przelewie (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27.07.2006r, III CZP 59/06, Biul. SN 2006/7/11). Ciężar udowodnienia tej okoliczności w myśl art. 6 kc spoczywał na stronie pozwanej. Powód wykazał przy tym, że pismem z dnia 29.04.2013r, doręczonym (...) Sp. z o.o. w dniu 8.05.2013r, złożył cedentowi oświadczenie o potrąceniu. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że dopiero z pisma pełnomocnika strony pozwanej z dnia 10.05.2013r. powód dowiedział się o zawartej w dniu 22.04.2011r. miedzy cedentem a pozwaną spółką umowie przelewu. Niesporne było przy tym między stronami, że pismo to doręczono powodowi w dniu 20.05.2013r. Skoro powód wiadomość o tej umowie powziął dopiero w dniu 20.05.2013r, należy uznać, że skutecznie w dniu 8.05.2013r. dokonał on potrącenia wierzytelności nabytej od cedenta z wierzytelnością objętą tytułem wykonawczym.

Strona pozwana nie kwestionowała wysokości nabytej przez powoda wierzytelności. Powód wskazał przy tym, że cedent zobowiązany był do zapłaty na jego rzecz kwoty 125.000zł. Odsetki ustawowe od kwoty 97343zł 28gr, zasądzone powołanym wyrokiem z dnia 29.10.2010r, wynosiły przy tym: od kwoty 95000zł za okres od 17.10.2008r. do 26.04.2013r. 55699zł 93gr, od kwoty 1171zł za okres od 7.04.2009r. do 26.04.2013r. 618zł 02gr, a od kwoty 1171zł 61gr za okres od dnia 22.05.2009r. do dnia 26.04.2013r. 599zł 24gr, łącznie 56917zł 19gr. Strona pozwana nie kwestionowała sposobu dokonanego potrącenia, a jedynie wskazywała, że oświadczenie to było nieskuteczne z tego powodu, że dłużnik nabył ww wierzytelność już po zawarciu przez stronę pozwaną z cedentem umowy przelewu.

Wskazać przy tym należy, iż poprzez złożenie przez powoda powyższego oświadczenia o potrąceniu doszło także do wygaśnięcia wierzytelności objętej wyrokiem Sądu II instancji z dnia 25.04.2012r, z którego wynikało zobowiązanie powoda do zapłaty kosztów procesu w kwocie 1800zł. Odnośnie tych kosztów na wniosek strony pozwanej prawomocnym postanowieniem z dnia 18.10.2013r w sprawie o sygn. akt VIII Co 1484/13 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia nadał na rzecz strony pozwanej także klauzulę wykonalności co do punktu II sentencji tego wyroku, obejmującego należne cedentowi koszty postępowania apelacyjnego.

Mając zatem powyższe na względzie, na podstawie art. 840§1 pkt 2 kpc Sąd uwzględnił powództwo, pozbawiając wykonalności ww tytuł wykonawczy w takim zakresie, w jakim wyrokom wskazanym w pozwie nadana została klauzula wykonalności na rzecz strony pozwanej.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98§1 i 3 kpc. Zasądzona kwota 3617zł kosztów procesu obejmuje 3600zł wynagrodzenia pełnomocnika procesowego i 17zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Orzeczenie o kosztach sądowych w punkcie III sentencji wyroku znajduje uzasadnienie w art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z art. 98§1 kpc. Kwota 4766zł stanowi opłatę od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: