Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1802/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-07-01

Sygn. akt I C 1802 / 12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki

Protokolant: Małgorzata Wąchała

po rozpoznaniu w dniu 17.06.2014 r.

we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W.

przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu (...) w W.

o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego 7 200 zł kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. wystąpił przeciwko pozwanemu Państwowemu Przedsiębiorstwu (...) w W. – na podstawie art. 189 ( 1) kpc oraz art. 199a ust. 3 ordynacji podatkowej o ustalenie, że stosunek prawny wynikający z umów komisu: nr (...) z dnia 01.08.2005 r., nr (...) z dnia 29.09.2005 r., nr (...) z dnia 29.09.2005 r., nr (...) z dnia 03.11.2005 r., nr (...) z dnia 07.11.2005 r., nr (...) z dnia 07.11.2005 r., nr (...) z dnia 07.11.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr (...) z dnia 02.12.2005 r., nr (...) z dnia 10.05.2005 r., nr (...) z dnia 14.11.2005 r., oraz umów o wynajem pracowników nr (...) z dnia 01.08.2005 r., nr (...) z dnia 29.09.2005 r., nr (...) z dnia 29.09.2005 r., nr (...) z dnia 03.11.2005 r., nr (...) z dnia 07.11.2005 r., nr (...) z dnia 03.11.2005 r., nr (...) z dnia 07.11.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr (...) z dnia 02.12.2005 r., nr (...) z dnia 10.05.2005 r., nr (...) z dnia 14.11.2005 r. na ogólną wartość w kwocie 4 344 079, 07 zł, zawartych pomiędzy Państwowym Przedsiębiorstwem (...) w W. a Gospodarstwem (...) przy Zakładzie Karnym w W., nie istniał, a nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że na podstawie postanowienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nr (...) z dnia 07.08.2008 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie kontrolne wobec Państwowego Przedsiębiorstwa (...) w W. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych za rok 2005. Wyżej wskazane postępowanie kontrolne zakończone zostało wydaniem w dniu 04.08.2009 r. decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2005 oraz w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od m-ca marca do grudnia 2005 r. W wydanych decyzjach przedmiotem oceny organu pozostawały umowy wynajmu pracowników oraz umowy komisu zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) w W. a Gospodarstwem (...) przy Zakładzie Karnym w W.. Ocena organu kontroli skarbowej okoliczności, w jakich doszło do zawarcia kwestionowanych umów, doprowadziła organ do wniosku, iż umowy te zostały zawarte dla pozoru, albowiem strony tych umów, co do faktu, nie realizowały świadczeń wynikających z treści zawartych umów, a przedmiotem rzeczywistych świadczeń pomiędzy tymi stronami była sprzedaż usług remontowo-budowlanych.

Po złożeniu przez kontrolowany podmiot odwołania od w/w decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej we W. i utrzymaniu przez ten organ decyzji organu kontroli skarbowej kontrolowane Przedsiębiorstwo (...) zainicjowało w tej sprawie postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, poprzez wniesienie skarg na decyzje organu podatkowego, a następnie skarg kasacyjnych na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W.. W rezultacie tych postępowań doszło do uchylenia decyzji organów podatkowych.

Powód powołał się na uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2010 r., sygn. akt I SA/Wr 95/10. Podał, że sąd administracyjny wskazał, że organy słusznie nie miały wątpliwości co do zakwestionowania umów komisu i umów wynajmu pracowników. W przypadku pierwszej grupy umów trafne są spostrzeżenia, iż brak jest dowodów zakupu materiałów przez pozwanego, materiały zostały wbudowane w substancję budynków, co pozostaje w sprzeczności z naturą przedmiotu umowy komisowej (rzecz ruchoma). W drugiej grupie umów narzuca się przede wszystkim to, że podwykonawcy wykonali prace przy użyciu własnych pracowników, pozwany nie posiadał imiennych list wynajmu pracowników, brak było umów z podwykonawcami lub bezpośrednio z ich pracownikami co do wykonywania zleconych prac w ramach "grupy wyspecjalizowanych pracowników Przedsiębiorstwa". W tej sytuacji słuszne są ustalenia organów, iż sporne faktury VAT dokumentują czynności, które nie zostały dokonane, gdyż wykazane w tych fakturach zdarzenia gospodarcze (komisowa sprzedaż materiałów budowlanych i wynajem pracowników) nie miały miejsca w rzeczywistości. Pomimo, że pozwany sprzedawał na rzecz Gospodarstwa zakupione od podwykonawców usługi remontowo-budowlane w rozbiciu na sprzedaż materiałów (komis materiałów) i sprzedaż robocizny (wynajem pracowników), to jednakże w istocie odsprzedawał temu Gospodarstwu w całości właśnie te wcześniej zakupione i zrealizowane przez bezpośrednich wykonawców prace budowlane.

Powód wskazał, że zapatrywań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii prawidłowości oceny przez organ kontroli skarbowej umów komisu i wynajmu pracowników nie podzielił jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 26.10.2011 r. w sprawie I (...) zawarł wskazanie, iż w rozpatrywanej sprawie organ kontroli skarbowej miał obowiązek wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa wynikającego z umów wynajmu pracowników i umów komisu, albowiem w tej sprawie w ocenie sądu zaistniały wątpliwości.

Powód podał, że w roku 2005 Przedsiębiorstwo (...) sporządziło faktury sprzedaży na rzecz Gospodarstwa (...), dokumentujące sprzedaż materiałów budowlanych na podstawie zawartych umów komisu oraz wynajem pracowników na podstawie umów wynajmu pracowników. Jednocześnie w Przedsiębiorstwie (...) stwierdzono zaewidencjonowanie faktur zakupu usług budowlanych od innych podmiotów gospodarczych w oparciu o zawarte z wykonawcami tych usług umowy dotyczące zleceń; Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...), Nr (...) i Nr (...) oraz faktur VAT dotyczących kosztów prowizji od sprzedaży komisowej materiałów, sporządzonych przez Gospodarstwo (...).

Powód wskazał, że w ramach 11 zleceń Przedsiębiorstwo (...) zakupiło w 2005 r. usługi budowlane. Wykonawcy tych robót wystawili Przedsiębiorstwu (...) z tytułu sprzedaży w/w robót faktury VAT. Z treści w/w faktur wynika, iż przedmiotem sprzedaży były usługi budowlane. W Przedsiębiorstwie (...) nie stwierdzono odsprzedaży zakupionych usług budowlanych. Jednocześnie Przedsiębiorstwo (...) zawierało z Gospodarstwem (...) umowy o wynajem pracowników. Przedmiotem umów był wynajem przez Gospodarstwo (...) od Przedsiębiorstwa (...) grupy wyspecjalizowanych pracowników Przedsiębiorstwa na czas potrzebny do wykonania robót budowlanych.

Pozwany zawarł też umowy komisu. Komisant, tj. Gospodarstwo (...), zobowiązał się do sprzedaży komisowej towarów, które otrzymał od Komitenta, tj. Przedsiębiorstwa (...). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich. Do w/w umów Przedsiębiorstwo (...) wystawiło Gospodarstwu (...) faktury VAT na sprzedaż materiałów oraz faktury za wynajem pracowników.

Powód wskazał, że w Przedsiębiorstwie (...) nie stwierdzono sprzedaży usług budowlanych, wartość zakupionych usług nie została też wykazana jako produkcja niezakończona na dzień 31.12.2005 r. Z zawartych natomiast w/w umów komisu i najmu pracowników oraz wystawionych do tych umów faktur sprzedaży wynika, iż zakupione roboty budowlane zostały sztucznie „rozksięgowane” na komis materiałów i wynajem pracowników, podczas gdy faktycznie przedmiotem odsprzedaży były zakupione wcześniej roboty budowlane, co niespornie wynika z dalszego biegu sprawy dotyczącego przedmiotowych robót budowlanych.

W księgach rachunkowych Przedsiębiorstwa (...) nie zaewidencjonowano poniesionych kosztów dotyczących wartości zakupionych materiałów oraz wynagrodzenia pracowników. Zarówno strona, jak i jej pełnomocnik pomimo przesyłanych w toku postępowania kontrolnego wezwań i monitów nie przedłożyli żadnych dokumentów potwierdzających nabycie materiałów wymienionych w umowach komisu. Nie stwierdzono również żadnych zapisów w księgach rachunkowych Przedsiębiorstwa dotyczących operacji gospodarczych związanych z komisem materiałów.

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 13b ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej, przeprowadzono czynności w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego i ustalono, iż usługi dotyczące robót ogólnobudowlanych wykonano z wykorzystaniem materiałów własnych wykonawców. Na podstawie dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania kontrolnego prowadzonego w Gospodarstwie (...) w zakresie robót ustalono, że Gospodarstwo (...) zawierało porozumienia, których przedmiotem było wykonywanie robót budowlanych. Zakres robót jest tożsamy z zakresem robót zakupionych przez Przedsiębiorstwo (...). W związku z w/w robotami Gospodarstwo (...) wystawiło na rzecz Przedsiębiorstwa (...) faktury VAT tytułem prowizji.

Powód podniósł, że twierdzenie, iż przedmiotem sprzedaży w kolejnych ogniwach łańcucha podmiotów, od faktycznego wykonawcy do inwestora, pozostawały roboty budowlane, znajduje oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym. Na tę okoliczność przedłożył zestawienie sprzedaży usług budowlanych wynikających z zawartych zleceń i porozumień oraz zaewidencjonowanych kosztów zakupu tych usług, sporządzone w toku postępowania kontrolnego w Gospodarstwie (...) przez inspektora kontroli skarbowej. W zestawieniu tym ujęto z jednej strony faktury sprzedaży robót na rzecz inwestorów, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego, a z drugiej strony faktury dokumentujące koszty zakupu tych usług, tj. faktury na wynajem pracowników oraz komis materiałów.

We wszystkich w/w zleceniach dotyczących prac remontowo-budowlanych wykonywanych w obiektach jednostek budżetowych, Przedsiębiorstwo (...) poniosło w 2005 r. koszty zakupu usług od wykonawców na wartość netto 3 111 887, 22 zł oraz podatek VAT 606 272, 75 zł. Na wykonywanie prac w obiektach należących do jednostek budżetowych Przedsiębiorstwo (...) nie otrzymało żadnego zlecenia oraz nie zawarło żadnej umowy z inwestorem. Prace te nie zostały również zlecone przez generalnego wykonawcę do wykonania Przedsiębiorstwu (...). Przedsiębiorstwo (...) nie dokonało również odsprzedaży robót zakupionych od wykonawców.

Dodatkowo w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających u kontrahentów pozwanego ustalono, iż usługi wynikające ze sporządzonych faktur VAT przez te podmioty na rzecz Przedsiębiorstwa (...) wykonane zostały przy użyciu ich własnych materiałów, własnych pracowników bądź zlecone zostały przez te podmioty innym podwykonawcom.

Zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza, aby prace dotyczące poszczególnych zleceń wykonywano przy użyciu materiałów zakupionych przez Przedsiębiorstwo (...) czy też z udziałem pracowników tego Przedsiębiorstwa.

Szczegółowa analiza przebiegu transakcji dotyczących poszczególnych zleceń pozwala stwierdzić, iż w ramach każdego zlecenia Przedsiębiorstwo (...) zaewidencjonowało następujące transakcje:

- zakupu robót budowlanych, na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami, na które to roboty nie otrzymało żadnego zlecenia, ani nie zawarło żadnych umów,

- sprzedaży usług wynajmu pracowników na rzecz Gospodarstwa (...); wykonywania tych usług przez pracowników Przedsiębiorstwa (...) nie potwierdziły przeprowadzone kontrole sprawdzające u faktycznych wykonawców robót budowlanych, przeciwnie wszystkie usługi dotyczące realizowanych robót buc wykonali wykonawcy siłami własnymi, bądź zlecali swoim podwykonawcom, jednak nie byli to pracownicy Przedsiębiorstwa (...); w zawartych umowach pracowników każdorazowo określano zakres wykonywania usług przez pracowników Przedsiębiorstwa (...), a zakres ten zawsze był tożsamy z zakresem, jaki Przedsiębiorstwo (...) zlecało wykonawcom,

- sprzedaży materiałów Gospodarstwu (...) w oparciu o zawarte umowy komisu, których rodzaj i ilość zgodny był z materiałami, których użycie określono w umowach o świadczenie usług zawartych z wykonawcami; w dokumentach Przedsiębiorstwa (...) brak jest dowodów zakupu materiałów będących przedmiotem sprzedaży komisowej na rzecz Gospodarstwa (...); w księgach Przedsiębiorstwa (...) nie dokonano również żadnych zapisów księgowych związanych z transakcjami komisu materiałów,

- dotyczące ponoszonych kosztów prowizji od sprzedaży komisowej materiałów, zgodnie z fakturami sporządzonymi przez Gospodarstwo (...).

Z kolei analiza materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu kontrolnym w Gospodarstwie (...) wskazuje, iż Gospodarstwo w przedmiocie tych zleceń zaewidencjonowało następujące transakcje:

- sprzedaży usług budowlanych na rzecz jednostek budżetowych na podstawie wystawionych faktur sprzedaży i zawartych z tymi jednostkami porozumień i umów,

- obciążenia Przedsiębiorstwa (...) z tytułu prowizji od umów komisu na podstawie wystawionych faktur VAT.

Powyższe pozwala niespornie stwierdzić, iż przedmiotem czynności prawnych pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) a Gospodarstwem (...) była w istocie sprzedaż usług remontowo-budowlanych, inwestorem tych robót były jednostki budżetowe, a roboty te były wykonywane na terenie ich obiektów przez wykonawców, z którymi umowy zawarło Przedsiębiorstwo (...), natomiast podstawą realizacji tych robót były umowy i porozumienia zawarte pomiędzy tymi jednostkami a Gospodarstwem (...). To Przedsiębiorstwo (...) zakupiło te roboty od ich wykonawców, następnie odsprzedało Gospodarstwu (...), a Gospodarstwo z kolei, jako ich rzekomy wykonawca, sprzedało na rzecz jednostek budżetowych. Przy odsprzedaży tych robót nigdy nie doszło do wydania materiałów do sprzedaży komisowej, jak również do wykonania tych robót przez pracowników Przedsiębiorstwa (...) wynajętych jakoby przez Gospodarstwo (...).

Uprawnione jest twierdzenie, że między stronami nie istniała umowa komisu, skoro komisant – Gospodarstwo (...), pomimo zapisu w zawartych umowach komisu, iż zobowiązuje się do sprzedaży komisowej towarów wymienionych szczegółowo w załączniku do umowy, które otrzymał od komitenta, w rezultacie nie sprzedał tych towarów osobie trzeciej, gdyż przedmiotem jego sprzedaży były roboty remontowo-budowlane, co wynika z wystawionych przez niego faktur sprzedaży. Gospodarstwo (...) sprzedawało na rzecz inwestorów roboty remontowo-budowlane jako ich wykonawca, na podstawie zawartych umów i porozumień, a nie w wykonaniu umowy komisu. Ponadto umowy komisu zawierane były w czasie, gdy roboty, w tym także koszty użytych materiałów, nie tylko nie były jeszcze rozliczone, ale w większości przypadków nawet wykonane. Materiały zostały wbudowane w substancję budynków (konstrukcja, obudowa, sieć techniczna) co pozostaje w sprzeczności z naturą umowy komisu, której przedmiotem są rzeczy ruchome.

Pomocne przy ustaleniu czynności prawnych między poszczególnymi podmiotami jest wskazanie, iż w celu wykonania zleceń istniał następujący łańcuch: 1 - inwestorzy (jednostki budżetowe, które zleciły wykonanie określonych robót remontowo-budowlanych), 2 - wykonawca tych robót Gospodarstwo (...) (na podstawie zawartych z inwestorami umów i porozumień), 3 - Przedsiębiorstwo (...) jako zamawiający wykonanie tych robót w przedsiębiorstwach budowlanych, czyli w istocie podwykonawca, 4 - faktyczni wykonawcy tych robót (na podstawie umów zawartych z Przedsiębiorstwem (...)). Przy takim przebiegu realizacji tych zleceń jest oczywiste, iż pomiędzy tymi podmiotami co do faktu doszło do sprzedaży robót remontowo-budowlanych, przy czym pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) a Gospodarstwem (...) sprzedaż tych robót została sztucznie „rozksięgowana" na sprzedaż komisową materiałów i wynajem pracowników. Przedsiębiorstwo (...) występuje więc w tym łańcuchu w roli sprzedawcy wcześniej zakupionych u wykonawców robot, a Gospodarstwo (...) roboty te następnie sprzedaje inwestorom. Zatem czynności tych podmiotów w żadnym razie nie odpowiadają roli komisanta i komitenta w rozumieniu umowy komisu. Rzeczywisty stosunek prawny pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) a Gospodarstwem (...) stanowi w istocie umowa sprzedaży.

Ustalony w Gospodarstwie (...) koszt własny sprzedaży na rzecz jednostek budżetowych robót objętych kwestionowanymi zleceniami w kwocie 4 344 079, 07 zł jest tożsamy z kosztem zakupu robót od Przedsiębiorstwa (...) wg faktur dotyczących sprzedaży komisowej materiałów i wynajmu pracowników, co świadczy o „przefakturowaniu" sprzedaży robót, a nie czynnościach komisu i wynajmu pracowników.

Gdyby w istocie między Przedsiębiorstwem (...) a Gospodarstwem (...) doszło do zawarcia umowy komisu, to trudne jest do wyjaśnienia wejście komitenta ( Przedsiębiorstwa (...)) w posiadanie dokumentacji oraz informacji wynikających z tej dokumentacji dotyczących wykonawstwa robót, tj. zakresu robót, danych z dokumentacji technicznej i projektowej, treści decyzji i pozwoleń, udostępnienie faktycznemu wykonawcy robót placu budowy, niezbędnych mediów, czy też wreszcie z uwagi na charakter inwestorów zezwolenia do wejścia na teren tych jednostek w czasie ich funkcjonowania.

Treść umów, jakie Przedsiębiorstwo zawarło z faktycznymi wykonawcami robót budowlanych, jest identyczna z treścią umów, jakie wcześniej zostały zawarte przez Gospodarstwo (...) z inwestorami, tj. sądami, zakładami karnymi i prokuraturami. Pojawiające się w treści umów różnice są wyłącznie związane ze zmianą stron umów i dotyczą w zasadzie kwot wynagrodzenia i pochodnych od tych kwot. Tożsamy pozostaje zakres przedmiotowy umowy, postanowienia dotyczące wykonania umowy, obowiązki wykonawcy robót, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, postanowienia dotyczące odbioru robót, postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi, a także kar umownych, postanowienia końcowe. Tożsamość treści tych umów wskazuje, iż Przedsiębiorstwo (...) nie występowało tu w charakterze komitenta, lecz sprzedającego roboty budowlane na rzecz Gospodarstwa (...), pomimo że ten rodzaj węzła nie został pomiędzy stronami należycie sformalizowany poprzez zawarcie umowy na sprzedaż robót budowlanych, a w to miejsce strony zawarły dla pozoru, za obopólną zgodą umowę komisu oraz umowę o wynajem pracowników.

O pozorności umów komisu świadczy także i taki fakt, że w komis zostały oddane materiały wskazane w załącznikach do umów komisu w wartościach nie będących wartościami handlowymi, lecz wartościami wynikającymi z obmiarów robót, to jest podanymi w ilościach niezbędnych do ich wykonania. Nie można też dokonać sprzedaży komisowej materiałów, które na wcześniejszym etapie wykonywania robót budowlanych zostały już wbudowane, nie stanowią materiałów, lecz efekt realizacji robót budowlanych – obiekt budowlany, tym samym nie mogą być przedmiotem umowy komisu, która obejmuje sprzedaż rzeczy ruchomych.

Umowy wynajmu pracowników zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) a Gospodarstwem (...) nie mają charakteru umownego wynajmu pracowników w rozumieniu art. 174 1 kp. Realizacja tego przepisu wymaga porozumienia i akceptacji trzech stron – dwóch pracodawców i pracownika, wyrażonych na piśmie. Powinno dojść do udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy oraz zawarcia umowy o pracę z nowych pracodawcą, przy czym wypłata wynagrodzenia i ponoszenie innych świadczeń obciąża nowego pracodawcę.

Zawarta między stronami umowa ma charakter kontraktu cywilnoprawnego o świadczenie usług drugiej stronie umowy, przy pomocy własnych pracowników.

Z treści zawartych umów określonych przez strony jako umowy o wynajem pracowników (leasing pracowniczy) wynika, iż w istocie nastąpiło oddelegowanie pracowników (...) do dyspozycji Gospodarstwa (...) celem wykonywania wskazanych w umowie prac. W okresie oddelegowania pracowników wszelkie ciężary publiczne dotyczące tych pracowników, a związane z ich zatrudnieniem, zobowiązał się ponosić (...), bezpośrednim przełożonym tych pracowników pozostawał kierownik grupy – pracownik (...), w razie choroby oddelegowanego pracownika Przedsiębiorstwo (...) zobowiązało się skierować w to miejsce innego swojego pracownika. Do obowiązków Gospodarstwa (...) należało natomiast zatrudnienie tych pracowników stosownie do określonego zakresu przedmiotowego umowy, zgodnie z wymogami kodeksu pracy, przepisami bhp, sanitarnymi, ppoż oraz innymi, a także stosowanie przepisów wewnętrznych Gospodarstwa (...). Jednocześnie Gospodarstwo (...) nie miało prawa wydawać pracownikom sprzecznych z prawem lub w celu jego obejścia poleceń, bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa powierzać pracownikom (...) mienia stanowiącego własność Gospodarstwa lub innych podmiotów. Gospodarstwo zostało także zobowiązane do prowadzenia odrębnej listy obecności pracowników i jej przekazywania Przedsiębiorstwu (...). Za tak określony wynajem pracowników Gospodarstwo (...) zobowiązało się do zapłaty wynagrodzenia określonego w umowach, na podstawie wystawionych przez (...) faktur z podatkiem VAT. Treść postanowień wyżej omawianych umów, zwłaszcza fakt oddelegowania pracowników, ich podległość służbowa Przedsiębiorstwu (...), ponoszenie przez (...) kosztów zatrudnienia pracowników oraz odpowiedzialność (...) za wyrządzone przez nich ewentualne szkody, a także wynagrodzenie, jakie zobowiązało się wypłacić Gospodarstwo (...), świadczy, iż chodzi nie o umowę leasingu pracowniczego, lecz umowę o świadczenie usług. W toku postępowań kontrolnych, zarówno w Przedsiębiorstwie (...), jak i w Gospodarstwie (...), ustalony został stan faktyczny pozostający w sprzeczności z postanowieniami umów określonych przez strony jako umowy wynajmu pracowników. W sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo (...) zawarło umowy o roboty remontowo-budowlane z szeregiem innych podmiotów gospodarczych, oraz w sytuacji, gdy te podmioty faktycznie wykonały te roboty siłami własnych pracowników, umowy leasingu pracowniczego (...) z Gospodarstwem (...) zawarto jedynie dla pozoru.

Powód podniósł, że taki sposób udokumentowania przeprowadzonych między stronami transakcji wynikał z ograniczeń, jakie stawia przy realizacji tego typu zadań w jednostkach organizacyjnych Skarbu Państwa ustawa Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wykonywania robót budowlanych przez jednostkę organizacyjną Skarbu Państwa na rzecz innej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa nie było obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ jednak faktycznymi wykonawcami na rzecz sądów i prokuratur nie były podmioty będące jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa, istniał zatem obowiązek wdrożenia procedur zamówień publicznych. Przedsiębiorstwo (...) nie mogło odsprzedać zakupionych przez siebie robót budowlanych Gospodarstwu (...), bo nie było ich wykonawcą, wykonawcą był podmiot nie będący jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Zatem zamiast umowy o sprzedaż robót budowlanych Przedsiębiorstwo (...) zawarło z Gospodarstwem (...) umowy komisu jakoby własnych zakupionych materiałów i wynajmu własnych pracowników, co miało wskazywać, iż roboty budowlane wykonało Gospodarstwo (...) przy użyciu kupionych materiałów i wynajętych pracowników.

Nie godząc się ze stanowiskiem organu kontroli skarbowej oraz Dyrektora Izby Skarbowej, co do oceny kwestionowanych umów i ich skutków podatkowych, w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozwany podniósł, iż użycie w umowie najem pracowników określeń „pracownik Przedsiębiorstwa”, „oddelegowany pracownik Przedsiębiorstwa" nie przesądzało wcale – na etapie stosunków cywilnoprawnych łączących Przedsiębiorstwo z Gospodarstwem (...) – że do wykonania określonych prac mając być oddelegowani pracownicy Przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu pracy. Zgodną stron takiej umowy było jedynie to, że dane zlecenie wykonują osoby zaangażowane przez Przedsiębiorstwo, za które to osoby (wykonaną przez nich pracę) Przedsiębiorstwo odpowiadało jak za działanie swoich własnych pracowników. Odpowiedzialność ta miała dotyczyć finalnego efektu prowadzonych prac, tj. prawidłowego wykonania określonej usługi. Co do umów komisu pozwany podniósł w tej skardze, że „Fakt zamontowania (instalacji) określonych materiałów wcale nie przekreśla możliwości ich cywilnoprawnej sprzedaży. Zamontowane – nawet na stałe – materiały budowlane mogą stanowić przedmiot obrotu gospodarczego, jeżeli strony umowy tak postanowią. Wynika to bowiem z swobody umów określonej w kodeksie cywilnym". Swoje stanowisko w tej kwestii pozwany podtrzymał w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z tak zaprezentowanym stanowiskiem pozwanego nie sposób się zgodzić, albowiem z treści umów wynika jednoznacznie, że do wykonania prac wskazanych w umowie zostaną wynajęci pracownicy tego Przedsiębiorstwa, zwłaszcza że do umów dołączono jako ich załącznik imienne listy pracowników Przedsiębiorstwa. Gdyby istotnie wolą stron umowy wynajmu pracowników było wykonanie zlecenia przez osoby zaangażowane przez Przedsiębiorstwo, to nie było przeszkody do takiego sformułowania umów, albowiem np. przy realizacji zlecenia nr (...) umowa o wynajem została zawarta dnia 07.11.2005 r., podczas gdy już w dacie 03.11.2005 r. Przedsiębiorstwo zawarło umowę z rzeczywistym wykonawcą robót, który zlecenie zrealizował własnymi siłami. Taka treść umowy o wynajem pracowników świadczy, że strony tej umowy zawarły ją świadomie dla pozoru, gdyż wiedziały, że realizacja tego zadania przebiegać będzie w sposób odmienny, niż wynika to z treści umowy.

W przypadku umów komisu analiza ich treści doprowadziła powoda do przekonania, że jego stanowisko co do nieistnienia umów komisu jest prawidłowe. Treść umów komisu zawiera oświadczenie Komitenta ( Przedsiębiorstwa (...)) że przedmioty oddane Komisantowi ( Gospodarstwu (...)) do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich. Tymczasem Komitent w dacie zawarcia umowy komisu nie dysponował tymi materiałami, albowiem materiały objęte umową komisu były w tym czasie własnością wykonawców robót budowlanych i zostały sprzedane Przedsiębiorstwu (...) (komitentowi) po wykonaniu robót budowlanych i wystawieniu faktur, co miało miejsce najczęściej kilka miesięcy później. Nieprawdziwe też pozostaje oświadczenie komisanta ( Gospodarstwa (...)), że w chwili zawarcia umowy komisu otrzymał on materiał objęte umową komisu, skoro nie posiadał ich także komitent.

W tych okolicznościach argumentacja pozwanego zaprezentowana w skargach do sądu administracyjnego, że umowy komisu i wynajmu pracowników zawarł w granicach swobody umów wynikającej z art. 353 1 kc jest nie do przyjęcia z tego powodu, ustawodawca wskazał na czynniki ograniczające kompetencje stron do swobodnego kształtowania treści stosunków zobowiązaniowych, wskazując ograniczenia wynikającej z ustawy, zasad współżycia społecznego i właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego. W tym przypadku doszło do zawarcia tych umów z naruszeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz natury stosunku zobowiązaniowego umowy komisu i umowy wynajmu pracowników.

W odpowiedzi na pozew pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pozwany zarzucił, że powództwo jest w całości bezzasadne. Podniósł, że żądanie pozwu jest nieprecyzyjne, gdyż żądanie ustalenia stosunku prawnego (art. 189 kpc) powinno dokładne określać ten stosunek pod względem przedmiotowym i podmiotowym. Pozew zawiera żądanie ustalenie, że nie istniał stosunek prawny wynikający ze wskazanych w żądaniu pozwu 22 umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy pozwanym a Gospodarstwem (...) przy Zakładzie Karnym w W.. Sformułowanie przez powoda żądania pozwu nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 187 § 1 pkt 1 kpc i 189 kpc.

Pozwany zarzucił, iż powód nie udowodnił, że stosunki prawne wynikające ze wskazanych w pozwie 22 umów komisu oraz umów o wynajem pracowników nie istniały. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia istnienia czy też – jak twierdzi powód – nieistnienia tych umów ma ustalenie zgodnego zamiaru stron tych umów. Powód nie przedstawił dowodów potwierdzających, że strony miały zamiar zawarcia innych stosunków prawnych, niż wynikające z kwestionowanych w pozwie umów komisu i umów wynajmu pracowników. Powód powtórzył jedynie swoje twierdzenia dokonane w toku prowadzonych przez siebie postępowań. Powód przedstawił jako dowody akta prowadzonych przez niego jako organ kontroli skarbowej postępowań, a zatem ograniczył się do dowodów przeprowadzonych przez siebie w toku postępowania kontrolnego. Tymczasem stosowanie dowodów pośrednich jest niedopuszczalne.

Powód podkreślił, że choć w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że legitymację bierną w sprawach z art. 189 kpc mają obie strony kwestionowanego stosunku prawnego, powód nie wystąpił z powództwem przeciwko drugiej stronie kwestionowanych umów.

Ponadto materiały dołączone przez powoda do pozwu dotyczą przede wszystkim tylko jednej strony kwestionowanych umów – pozwanego. Brak jest dowodów pozwalających na określenie zamiaru drugiej strony umów – Gospodarstwa (...). Dowody takie miałyby znaczenie dla ustalenia zgodnego zamiaru stron spornych umów.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

1. Zlecenie (...):

W dniu 21.07.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Sąd Rejonowy w G. (zamawiający) zawarli porozumienie nr (...), którego przedmiotem było wykonanie zadania pn. „(...)” – zgodnie ze specyfikacją techniczną. Gospodarstwo (...) zobowiązało się zrealizować zadanie siłami własnymi w 100 % wartości robót.

W dniu 27.10.2005 r. wykonawca i zamawiający podpisali protokół odbioru w/w robót budowlanych.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...); protokół odbioru robót /

W dniu 01.08.2005 r. Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz (...) sp. z o.o. w W. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem były prace objęte specyfikacją techniczną i opisem warunków zamówienia zadania pn. „(...)”.

W dniach 21.09.2005 r. i 28.10.2005 r. wykonawca ((...) sp. z o.o. w W.) i zamawiający ( Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W.) podpisali protokoły odbioru w/w robót.

Wykonawca robót (...) sp. z o.o. w W. z tytułu sprzedaży w/w robot budowlanych (demontaż, montaż i obróbka stolarki okiennej wraz z dostawą stolarki okiennej) wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 22.09.2005 r. oraz nr (...) z dnia 28.10.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...); faktury VAT: nr

(...), nr (...); protokół odbioru robót /

W dniu 01.08.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników.

Przedmiotem umowy był najem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 01.08.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (...) (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 2 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 7 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany (...) wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 30.08.2005 r.,

- nr (...) z dnia 30.09.2005 r.,

- nr (...) z dnia 27.10.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 30.08.2005 r.,

- nr (...) z dnia 27.10.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 30.08.2005 r., nr (...) z dnia

30.09.2005 r., nr (...) z dnia 27.10.2005 r., nr (...) z dnia 30.08.2005 r., nr

(...) z dnia 27.10.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu faktury VATym w W. wystawiło pozwane_______________________________________________________________________________________________: nr (...) z dnia 30.09.2005 r., nr (...) z dnia 30.08.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...), nr

(...) /

2. Zlecenie (...):

W dniu 28.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (generalny wykonawca) oraz Zakład Karny nr (...) w S. (inwestor) zawarli umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była realizacja inwestycji na nieruchomości w zakresie i według dokumentacji projektowej – budowa budynku pralni centralnej dla jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w O. na terenie Zakładu Karnego nr (...) w S..

W dniach: 27.10.2005 r., 10.11.2005 r., 18.11.2005 r., 30.11.2005 r., 20.12.2005 r. oraz 29.12.2005 r. generalny wykonawca i inwestor podpisali protokoły odbioru wykonanych robót budowlanych.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o roboty budowlane; protokół odbioru robót /

W dniu 30.09.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Przedsiębiorstwo (...) w T. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem była realizacja inwestycji na nieruchomości w zakresie i według dokumentacji projektowej – budowa

budynku pralni centralnej dla jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w O. zlokalizowanej w Zakładzie Karnym nr (...) w S..

Strony wskazały, że inwestorem zadania jest Zakład Karny nr (...) w S. (§ 1 pkt 4), natomiast generalnym wykonawcą jest Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (§ 1 pkt 5).

Aneksem nr (...) z dnia 16.10.2006 r. do umowy nr (...) strony rozszerzyły zakres robót o roboty elektryczne, w tym instalację odgromową zewnętrzną, instalację techniczną i instalację telewizji przemysłowej, budowę studzienek i wzmocnienie płyty betonowej pod pralnicami.

Przedsiębiorstwo (...) w T. zleciło wykonanie w/w robót budowlanych (...) sp. z o.o. w G.. (...) sp. z o.o. w G. zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

W dniach 27.10.2005 r., 10.11.2005 r., 18.11.2005 r. oraz 30.11.2005 r. wykonawca ( Przedsiębiorstwo (...) w T.) i zamawiający ( Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W.) podpisali protokoły odbioru w/w robót.

Przedsiębiorstwo (...) w T. z tytułu sprzedaży w/w robot budowlanych wystawiło pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 28.10.2005 r., nr (...) z dnia 16.11.2005 r., nr (...) z dnia 23.11.2005 r., nr (...) z dnia 02.12.2005 r., nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): pismo z dnia 27.09.2005 r. dotyczące zlecenia prac (...) sp.

z o.o. w K.; umowa o roboty budowlane nr (...); faktury VAT: nr

(...) z dnia 28.10.2005 r., nr (...) z dnia 16.11.2005 r., nr (...)

z dnia 23.11.2005 r., nr (...) z dnia 02.12.2005 r., nr (...) z dnia

30.12.2005 r.; protokół zdawczo-odbiorczy; umowa nr (...) wraz z aneksem

nr 1; protokoły odbioru robót /

W dniu 29.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 29.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. zawarło z pozwanym (...) umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 2 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 3 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...)

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 31.10.2005 r.,

- nr (...) z dnia 10.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 21.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 30.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 20.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 29.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 10.10.2005 r.,

- nr (...) z dnia 31.10.2005 r.

- nr (...) z dnia 21.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 30.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 12.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 29.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr 2: faktury VAT: nr (...) z dnia 31.10.2005 r., nr (...) z dnia

10.11.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr (...) z dnia 30.11.2005 r., nr

(...) z dnia 20.12.2005 r., nr (...) z dnia 29.12.2005 r., nr (...) z dnia

10.10.2005 r., nr (...) z dnia 31.10.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr

(...) z dnia 30.11.2005 r., nr (...) z dnia 12.12.2005 r., nr (...) z dnia

29.12.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu faktury VAT: nr (...). (...) z dnia 03.11.2005 r., nr (...) z dnia 14.11.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr (...) z dnia 30.11.2005 r., nr (...) z dnia 22.12.2005 r., nr (...) z dnia 29.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...). (...) z dnia 03.11.2005 r., nr

(...) z dnia 14.11.2005 r., nr (...) z dnia 21.11.2005 r., nr

(...) z dnia 30.11.2005 r., nr (...) z dnia 22.12.2005 r., nr

(...) z dnia 29.12.2005 r. /

3. Zlecenie (...):

W dniu 28.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Zakład Karny nr (...) w S. (zamawiający) zawarli umowę o roboty budowlane, której przedmiotem był remont dachu budynku penitencjarnego, pawilon (...) w Zakładzie Karnym nr (...)w S..

W dniach 28.11.2005 r., 16.12.2005 r. oraz 29.12.2005 r. wykonawca i zamawiający podpisali protokoły odbioru w/w robót budowlanych.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o roboty budowlane; protokół odbioru robót /

W dniu 30.09.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) (zamawiający) oraz W. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w W. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie remontu dachu budynku penitencjarnego, pawilon (...), w Zakładzie Karnym nr (...) w S.. Strony umowy wskazały, że inwestorem zadania jest Zakład Karny nr (...) w S. (§ 1).

W dniach 30.11.2005 r., 21.12.2005 r. oraz 30.12.2005 r. wykonawca i zamawiający podpisali protokół odbioru wykonanych robót.

W. S., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w W., z tytułu sprzedaży w/w robot budowlanych wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 14.12.2005 r., nr (...) z dnia 20.12.2005 r., nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...); faktury VAT: nr

(...) z dnia 14.12.2005 r., nr (...) z dnia 20.12.2005 r., nr

(...) z dnia 30.12.2005 r.; protokoły odbioru robót /

W dniu 29.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 29.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (...) (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 7 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 29.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 19.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 29.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 29.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 29.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 19.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 29.11.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 29.11.2005 r., nr (...) z dnia

19.12.2005 r., nr (...) i (...) z dnia 29.12.2005 r., nr (...) z dnia

29.12.2005 r., nr (...) z dnia 19.12.2005 r., nr (...) z dnia 29.11.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu faktury VAT w W. wystawił pozwanemu ________________________________________________________________________________________________: nr (...) z dnia 29.11.2005 r., nr (...) z dnia 22.12.2005 r., nr (...) z dnia 29.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 29.11.2005 r., nr

(...) z dnia 22.12.2005 r., nr (...) z dnia 29.12.2005 r. /

4. Zlecenie (...):

W dniu 20.09.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Centralny Ośrodek Szkolenia (...) w K. (zamawiający) zawarli porozumienie nr (...) na wykonanie zadania pn. „(...)”, którego przedmiotem była dostawa urządzeń, wykonanie rurociągu tłocznego do ujęć z wymiana pomp, demontaż, montaż i uruchomienie SUW, wykonanie komory popłuczyn oraz związane z tym prac elektryczne i budowlane, a także roboty budowlane, stolarka okienna i roboty instalacyjne.

W dniu 28.12.2005 r. wykonawca i zamawiający podpisali protokół odbioru w/w robót budowlanych.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...); protokół stwierdzenia zaawansowania robót;

protokół odbioru robót /

W dniu 26.09.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz (...) S.A. we W. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie zadania pn. „(...)”.

W dniu 24.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa i Usług (...) sp. z o.o. w K. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie montażu stolarki w budynku hydroforni Centralnego Ośrodka Szkolenia (...) w K.. Szczegółowy zakres robót obejmował dostawę okien, parapetów i ich montaż.

(...) S.A. we W. z tytułu sprzedaży urządzeń, montażu i uruchomienia (...) wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 14.11.2005 r., nr (...) z dnia 30.12. 2005 r.

Przedsiębiorstwo Budownictwa i Usług (...) sp. z o.o. w K. wystawiło pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 13.12.2005 r., nr (...) z dnia 13.12.2005 r., nr (...) z dnia 21.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); umowa nr (...); faktury VAT: nr

(...) z dnia 13.12.2005 r., nr (...) z dnia 13.12.2005 r., nr (...) z

dnia 21.12.2005 r.; faktury VAT: nr (...) z dnia 14.11.2005 r., nr (...) z dnia

30.12.2005 r.; protokół stwierdzenia zaawansowania robot; obmiar robót i kosztorys

robót /

W dniu 03.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 03.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...) Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymał od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane

komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 3 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 15.11.2005 r.,

- nr (...) z dnia 28.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 15.11.2005 r., nr (...) z dnia

28.12.2005 r., nr (...) z dnia 28.12.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 15.11.2005 r., nr (...) z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 15.11.2005 r., nr

(...) z dnia 28.12.2005 r. /

5. Zlecenie (...):

W dniu 04.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Powiat G. (inwestor) zawarli umowę o wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem umowy było wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych obiektu Zespołu Szkół w G. – etap I (§ 1 umowy). Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (§ 8 ust. 1 umowy).

W dniach 08.12.2005 r. oraz 21.12.2005 r. wykonawca i inwestor podpisali protokół odbioru w/w robót budowlanych.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wykonanie robót budowlanych; protokoły odbioru robót /

W dniu 07.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (generalny wykonawca) oraz C. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) (podwykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych obiektu Zespołu Szkół w G. – Etap I.

W dniach 08.12.2005 r. i 21.12.2005 r. pozwany (generalny wykonawca) oraz C. T. (podwykonawca) podpisali protokoły odbioru robót polegających na remoncie i termomodernizacji w Zespole Szkół w G. (remont dachu, wymiana okien i drzwi).

C. T. z tytułu sprzedaży usług budowlanych wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 09.12.2005 r., nr (...) z dnia 21.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...); faktury VAT:

nr (...) z dnia 09.12.2005 r., nr (...) z dnia 21.12.2005 r.; protokoły odbioru

robót /

W dniu 07.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania: „(...)”.

W dniu 07.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa

komisu nr (...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 09.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 09.12.2005 r. wraz z fakturą korygującą nr (...)z dnia 16.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 21.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 09.12.2005 r., nr (...) z dnia

09.12.2005 r. wraz z fakturą korygującą nr (...) z dnia 16.12.2005 r., nr (...) z

dnia 21.12.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 09.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 09.12.2005 r. /

6. Zlecenie (...):

W dniu 09.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Centralny Ośrodek Szkolenia (...) w K. (zamawiający) zawarli porozumienie nr (...). Przedmiotem porozumienia było wykonanie (dostawa) wyposażenia technologicznego strzelnicy ćwiczebnej na terenie (...) w K.. Zgodnie z treścią porozumienia wykonawca zadania, tj. Gospodarstwo (...), przyjął do wykonania dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia, rozruch, dokumentacje techniczno – ruchową, serwis gwarancyjny.

W dniu 28.12.2005 r. przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy podpisali protokół odbioru robót.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...); protokół odbioru robót /

W dniu 14.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz E. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...), budowa i wyposażenie strzelnic, (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie (dostawa) wyposażenia technologicznego strzelnicy ćwiczebnej (strzelania na odległość 50 m) na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia (...) w K.. Zakres wykonania obejmował dostawę, montaż urządzeń i wyposażenia, rozruch, dokumentację techniczno-ruchową i serwis gwarancyjny.

W dniu 26.12.2005 r. przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy podpisali protokół odbioru robót.

E. W. wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 28.11.2005 r., nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów

u kontrahenta kontrolowanego; oświadczenie z dnia 14.11.2008 r.; umowa nr

(...)/ (...); faktury VAT: nr (...) z dnia 28.11.2005 r. oraz

nr (...) z dnia 30.12.2005 r.; protokół zdawczo-odbiorczy /

W dniu 03.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 03.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...)

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 28.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 28.12.2005 r., nr (...) z dnia

28.12.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 28.12.2005 r. /

7. Zlecenie (...):

W dniu 03.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w K. (inwestor) zawarli porozumienie w sprawie wykonania robót budowlanych. Przedmiotem porozumienia było wykonanie w Zakładzie Karnym w L. remontu i przebudowy budynku kuchni wraz z częścią magazynową oraz modernizacji kotłowni węglowej na gazową.

W dniu 06.12.2005 r. przedstawiciele inwestora i generalnego wykonawcy podpisali protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie wraz z aneksem; protokół odbioru robót /

W dniu 03.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Przedsiębiorstwo (...) w T. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie w Zakładzie Karnym w L. remontu i przebudowy budynku kuchni wraz z częścią magazynową i modernizacji kotłowni węglowej na gazową (§ 1 ust. 1 umowy). Inwestorem zadania był Inspektorat Służby Więziennej w K. (§ 1 ust. 2 umowy).

Przedsiębiorstwo (...) w T. zleciło wykonanie remontu i przebudowy kuchni wraz z częścią magazynową i modernizacji kotłowni węglowej na gazową (...) Sp. z o.o. w G..

W dniu 27.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego (zamawiającego) i Przedsiębiorstwa (...) w T. (wykonawcy) podpisali protokół odbioru wykonanych robót.

Przedsiębiorstwo (...) w T. z tytułu modernizacji kuchni oraz remontu i przebudowy kotłowni wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 27.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzających; pismo z dnia 27.10.2005 r.; umowa

nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia 27.12.2005 r.; protokół odbioru

robót /

W dniu 07.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac remontowych w Zakładzie Karnym w L..

W dniu 07.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 06.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 06.12.2005 r. wraz z fakturą korygującą nr (...).

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 06.12.2005 r., nr (...) z dnia

06.12.2005 r. wraz z fakturą korygującą nr (...)

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 07.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 07.12.2005 r. /

8. Zlecenie (...):

W dniu 21.12.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Prokuratura Apelacyjna w K. (zamawiający) zawarli porozumienie nr (...) precyzujące warunki wykonania robót ogólno-remontowych pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Prokuratury Apelacyjnej w K.. Przedmiotem porozumienia było wykonanie robót ogólno-remontowych oraz elektrycznych pomieszczenia przeznaczonego na archiwum Prokuratury Apelacyjnej w K..

Aneksem nr (...) strony zmieniły porozumienie nr (...), rozszerzając zakres prac o dodatkowe roboty adaptacyjne pomieszczenia archiwum Prokuratury Apelacyjnej, stwierdzone w protokole wykonania robót nieprzewidzianych do realizacji w chwili zawierania porozumienia (wykonanie na części ścian bocznych tzw. sztucznych tynków z płyt gipsowo- kartonowych, zagruntowanie sufitów i ścian przed malowaniem, wykonanie dodatkowych warstw wyrównawczych podłoża posadzki przed ułożeniem płyt gresowych, zastosowanie szczelin dylatacyjnych w miejscach pęknięć, zastosowanie kleju elastycznego lub dodatku emulsji na podłoże z uwagi na jego niestabilność).

Gospodarstwo (...) wystawiło zamawiającemu – Prokuraturze Apelacyjnej w K. – z tytułu wykonania w/w robót budowlanych faktury VAT: nr (...) z dnia 27.12.2005 r., nr (...)z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...) wraz z aneksem nr (...); protokół

konieczności; faktury VAT: nr (...) z dnia 28.12.2005 r., nr (...) z dnia

27.12.2005 r. /

W dniu 21.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. oraz Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie robót ogólno-remontowych oraz elektrycznych pomieszczenia przeznaczonego na archiwum Prokuratury Apelacyjnej w K..

Aneksem nr (...) do umowy nr (...) strony rozszerzyły zakres prac o prace dodatkowe stwierdzone w protokole wykonania robót nieprzewidzianych do realizacji w chwili zawierania umowy (wykonanie na części ścian bocznych tzw. sztucznych tynków z płyt gipsowo-kartonowych, zagruntowanie sufitów i ścian przed malowaniem, wykonanie dodatkowych warstw wyrównawczych podłoża posadzki przed ułożeniem płyt gresowych, zastosowanie szczelin dylatacyjnych w miejscach pęknięć, zastosowanie kleju elastycznego lub dodatku emulsji na podłoże z uwagi na jego niestabilność).

Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. zleciło wykonanie robót elektrycznych firmie (...) K., a robót budowlanych Firmie (...).

Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. wystawiło pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 20.12.2005 r. oraz nr (...) z dnia 20.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...) wraz z aneksem;

faktury VAT: nr (...) z dnia 20.12.2005 r., nr (...) z dnia 20.12.2005 r. /

W dniu 21.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 21.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

Aneksem nr (...) strony zmieniły umowę nr (...) z dnia 21.11.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) wraz z aneksem nr (...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 27.12.2005 r.,

- nr (...) z dnia 28.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 27.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 28.12.2005 r., nr (...) z dnia

27.12.2005 r., nr (...) z dnia 27.12.2005 r. /

W związku z w/w robotami Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 28.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 28.12.2005 r. /

9. Zlecenie (...):

W dniu 30.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz Prokuratura Okręgowa w K. zawarli porozumienie nr (...), którego przedmiotem było wykonanie prac projektowo-kosztorysowych, instalacyjnych i remontowo-budowlanych w obiekcie Prokuratury Rejonowej w C. oraz wymiana stolarki okiennej i instalacja system kontroli stepu w obiekcie Prokuratur Rejonowych K. oraz K..

Aneksem z dnia 30.11.2005 r. strony rozszerzyły zakres prac o instalację alarmową przeciwwłamaniową i przeciwnapadową w Prokuraturze Rejonowej w M. oraz instalację systemu alarmowego przeciwnapadowego i przeciwwłamaniowego w pomieszczeniu kasy oraz prace remontowo – budowlane w budynku Prokuratury Okręgowej w K..

W dniu 22.12.2005 r. przedstawiciele Gospodarstwa (...) oraz Prokuratury Okręgowej w K. podpisali protokół przekazania dokumentacji technicznej.

W dniach: 01, 20 oraz 22.12.2005 r. przedstawiciele Gospodarstwa (...) oraz Prokuratury Okręgowej w K. podpisali protokoły odbioru wykonanych elementów robót.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...) wraz z aneksem z dnia 30.11.2005 r.; protokół

przekazania dokumentacji technicznej; protokoły odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie i zabudowa (...) oraz adaptacja instalacji wewnętrznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w C.. Inwestorem zadania była Prokuratura Okręgowa w K. (§ 1 umowy).

Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. wykonało zabudowę (...) oraz adaptację instalacji wewnętrznej dla budynku Prokuratury Rejonowej w C. przy wykorzystaniu własnych pracowników i materiałów.

Przedstawiciele pozwanego oraz Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o w C. podpisali protokół odbioru robót.

Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. w C. wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr: (...) z dnia

30.12.2005 r.; protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz W. D. prowadzący Firmę (...) w C. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem był remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Prokuratury Rejonowej w C.. Inwestorem zadania była Prokuratura Okręgowa w K. (§ 1 umowy).

Przy wykonaniu w/w prac W. D. korzystał z usług podwykonawców.

W dniu 20.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz firmy (...) w C. podpisali protokół odbioru robót.

W. D. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 20.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia 20.12.2005 r.;

protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. oraz (...) sp. z o.o. w K. zawarli umowę nr (...), której przedmiotem była dostawa i montaż stolarki PCV w siedzibach Prokuratur Rejonowych: K. oraz K..

(...) sp. z o.o. w K. wykonał dostawę i montaż stolarki PCV w siedzibach Prokuratur Rejonowych: K. oraz K. przy wykorzystaniu stolarki pochodzącej z własnej produkcji.

W dniu 22.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz (...) sp. z o.o. w K. podpisali protokół odbioru robót.

(...) sp. z o.o. w K. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 22.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia

22.12.2005 r.; protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. oraz Zakład (...) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem były prace remontowo – budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w C..

W dniu 20.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz Zakładu (...) podpisali protokół odbioru robót.

A. N. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 21.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 21.12.2005 r.; protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz (...) LTD sp. z o.o. w K. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem była dostawa i montaż systemu kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej dla N. i P. w K..

Przedstawiciele pozwanego oraz (...) LTD sp. z o.o. w K. podpisali protokół odbioru robót.

(...) LTD sp. z o.o. w K. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 22.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia 22.12.2005

r.; protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz W. W. prowadzący Zakład Usług (...) w K. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń oraz opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku przy ul. (...) w C., przeznaczonego na potrzeby Prokuratury Rejonowej.

W dniu 22.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz Zakładu Usług (...) w K. podpisali protokół przekazania dokumentacji technicznej.

W. W. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 23.12. 2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia 23.12.2005 r.;

protokół przekazania dokumentacji technicznej /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Spółdzielnia (...) w K. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem był montaż systemów alarmowych, przeciwwłamaniowych i przeciwnapadowych w pomieszczeniach Prokuratury Okręgowej w K. oraz Prokuratur Rejonowych w M. i C. oraz montaż systemu C. w pomieszczeniach Prokuratury Rejonowej w C..

W dniu 20.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz Spółdzielni (...) w K. podpisali protokół odbioru robót.

Spółdzielnia (...) w K. wystawiła pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z dnia

30.12.2005 r., protokół odbioru robót /

W dniu 10.12.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. oraz A. S., prowadzący Zakład (...) w K., zawarli umowę nr (...), której przedmiotem były prace remontowo-budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w C. oraz Prokuratury Okręgowej w K..

W dniach 01.12.2005 r. oraz 20.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz Zakładu (...) w K. podpisali protokół odbioru robót.

A. S. wystawił pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 21.12.2005 r. oraz nr (...) z dnia 29.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr(...): umowa nr (...); faktury VAT: nr (...) z dnia 21.12.2005 r.,

nr (...) z dnia 29.12.2005 r. /

W dniu 02.12.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 02.12.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

Aneksem nr (...) strony zmieniły umowę nr (...) z dnia 21.11.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 23.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 23.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 23.12.2005 r., nr (...) z dnia

23.12.2005 r. /

Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. tytułem prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 23.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 23.12.2005 r. /

10. Zlecenie(...):

W dniu 05.05.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Sąd Apelacyjny w K. (zamawiający) zawarli porozumienie nr (...), którego przedmiotem było wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie Sądu Apelacyjnego w K., a w szczególności remontu instalacji elektrycznych mocno i słabo prądowych (§ 1 porozumienia).

W dniu 20.12.2005 r. przedstawiciele wykonawcy i zamawiającego podpisali protokół odbioru robót.

/ dowód: załącznik nr (...): porozumienie nr (...); protokół odbioru robót /

W dniu 06.05.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz W. D. prowadzący Firmę (...) w C. (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie Sądu Apelacyjnego w K. przy ul. (...), a w szczególności remont instalacji elektrycznych mocno i słaboprądowych.

W dniach 30.05.2005 r., 17.10.2005 r., oraz 20.12.2005 r. przedstawiciele pozwanego oraz Firmy (...) w C. podpisali protokół odbioru robót.

W. D. prowadzący Firmę (...) w C. wystawił następnie pozwanemu faktury VAT: nr (...) z dnia 30.05.2005 r., nr (...) z dnia 18.10.2005 r., nr (...) z dnia 20.12.2005 r. oraz nr (...) z dnia 20.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...); faktury VAT: nr

(...) z dnia 30.05.2005 r., nr (...) z dnia 18.10.2005 r., nr (...) z dnia 20.12.2005 r.

oraz nr (...) z dnia 20.12.2005 r.; protokoły odbioru robót /

W dniu 10.05.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac: „(...)”.

W dniu 10.05.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 23.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 23.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 23.12.2005 r., nr (...) z dnia

23.12.2005 r. /

W związku z w/w robotami Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. tytułem prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 23.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 23.12.2005 r. /

11. Zlecenie (...):

W dniu 09.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. (wykonawca) oraz Prokuratura Okręgowa w K. (inwestor) zawarli umowę o wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem umowy były prace remontowe w budynku prokuratury w K..

W dniach 14.11.2005 r. oraz 23.12.2005 r. przedstawiciele wykonawcy i inwestora podpisali protokół odbioru robót.

/ dowód: załącznik nr 11: umowa o wykonanie robót budowlanych; protokół odbioru robót /

W dniu 06.11.2005 r. pozwany Państwowe Przedsiębiorstwo (...) w W. (zamawiający) oraz Zakład (...) (wykonawca) zawarli umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie prac remontowych w budynku Prokuratury w K.. Inwestorem zadania była Prokuratura Okręgowa w K. z siedzibą w O. (§ 1 umowy).

Przedstawiciele pozwanego oraz Zakładu (...) podpisali protokół odbioru robót.

L. W. wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): protokół sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów

u kontrahenta kontrolowanego; umowa nr (...); faktura VAT nr (...) z

dnia 30.12.2005 r.; protokół odbioru robót /

W dniu 14.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę nr (...) o wynajem pracowników. Przedmiotem umowy był wynajem przez Gospodarstwo (...) od pozwanego grupy wyspecjalizowanych pracowników na czas potrzebny do wykonania prac remontowych w budynku prokuratury w K..

W dniu 14.11.2005 r. Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. oraz pozwany (...) zawarli umowę komisu nr (...). Umowa ta zobowiązywała komisanta, tj. Gospodarstwo (...), do sprzedaży komisowej towarów szczegółowo wymienionych w załączniku nr (...) do umowy, które otrzymało od komitenta, tj. pozwanego (§ 1 umowy). Komitent oświadczył, że przedmioty oddane komisantowi do sprzedaży stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich (§ 3 umowy). Strony określiły należną komisantowi prowizję (§ 6 umowy).

/ dowód: załącznik nr (...): umowa o wynajem pracowników nr (...); umowa komisu nr

(...) wraz z załącznikiem /

Na podstawie w/w umów pozwany wystawił Gospodarstwu (...) faktury VAT:

z tytułu sprzedaży materiałów zgodnie z umową komisu:

- nr (...) z dnia 27.12.2005 r.,

z tytułu wynajmu pracowników:

- nr (...) z dnia 27.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktury VAT: nr (...) z dnia 27.12.2005 r. wraz z załącznikiem, nr

(...) z dnia 27.12.2005 r. /

W związku z w/w robotami Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. z tytułu prowizji za czynności komisu wystawiło pozwanemu fakturę VAT nr (...) z dnia 30.12.2005 r.

/ dowód: załącznik nr (...): faktura VAT nr (...) z dnia 30.12.2005 r. /

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. na podstawie postanowienia z dnia 07.08.2008 r., nr 02-08-3140, wszczął z urzędu postępowanie kontrolne wobec pozwanego Państwowego Przedsiębiorstwa (...) w W. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowana oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków za rok 2005 r.

W wyniku tego postępowania organ kontroli skarbowej ujawnił, że pozwany wystawił na rzecz Gospodarstwa (...) przy Zakładzie Karnym w W. faktury VAT dokumentujące sprzedaż materiałów budowlanych na podstawie zawartych umów komisu oraz wynajem pracowników na podstawie umów wynajmu pracowników. Ujawnił też, że pozwany zaewidencjonował faktury zakupu usług budowlanych od innych podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych z wykonawcami tych usług umów oraz faktury VAT wystawione przez Gospodarstwo (...) przy Zakładzie Karnym w W. dotyczące kosztów prowizji od sprzedaży komisowej materiałów.

Organ kontroli skarbowej powziął wątpliwości co do rzeczywistej treści umów zawartych przez pozwanego Przedsiębiorstwo Produkcyjno – (...) w W. z Gospodarstwem (...) przy Zakładzie Karnym w W. (umów komisu materiałów budowlanych oraz wynajmu pracowników), tj. czy przedmiotem umów w istocie była sprzedaż materiałów budowlanych – na podstawie zawartych umów komisu – oraz wynajem pracowników – na podstawie zawartych umów wynajmu pracowników – czy też sprzedaż usług remontowo-budowlanych uprzednio nabytych od innych podmiotów. Tym samym organ kontroli skarbowej zakwestionował wystawione przez pozwanego na rzecz Gospodarstwa (...) faktury VAT z tytułu komisowej sprzedaży materiałów budowlanych i wynajmu pracowników oraz faktury wystawione przez Gospodarstwo (...) na rzecz pozwanego wykazujące prowizję z tytułu sprzedaży komisowej.

Organ kontroli skarbowej zarzucił pozwanemu niezaewidencjonowanie sprzedaży usług budowlanych na rzecz Gospodarstwa (...).

/ dowód: uzasadnienie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2010 r., SA/Wr 95/10 – załącznik

nr (...); uzasadnienie wyroku NSA z dnia 26.10.2011 r., I (...), – załącznik nr

(...) /

Podczas postępowania kontrolnego prowadzonego wobec pozwanego Państwowego Przedsiębiorstwa (...) w W. zostały podjęte czynności kontrolne w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahentów kontrolowanego tj.: (...) sp. z o.o. w W., Przedsiębiorstwa (...) w T., W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W., (...) S.A. we W., C. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) w C., E. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w K., Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w C., Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w C., W. D. prowadzącego Firmę (...) w C., (...) sp. z o.o. w K., A. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...)(...) A. N., (...) Ltd. Sp. z o.o. w K., W. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług (...) w K., Spółdzielni (...) w K., L. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...).

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił, że podwykonawcy (kontrahenci kontrolowanego) zlecone im przez pozwanego prace i roboty wykonywali z wykorzystaniem własnych materiałów i pracowników lub przez dalszych podwykonawców.

Podwykonawcy za wykonanie zleconych im prac i robot wystawili stronie pozwanej faktury sprzedaży usług.

/ dowód: protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta

kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzających – załącznik nr (...);

protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u

kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia

prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...);

protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u

kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzających –

załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności

sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego –

załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności

sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego –

załącznik nr (...); wyrok NSA z dnia 26.10.2011 r., I (...), – załącznik nr (...);

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2010 r, SA/Wr 95/10 – załącznik nr (...) /

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone również w Gospodarstwie (...) przy Zakładzie Karnym w W..

W wyniku tego postępowania zostało ujawnione, że Gospodarstwo (...) zaewidencjonowało transakcje: sprzedaż usług budowanych na rzecz jednostek budżetowych na podstawie wystawionych faktur sprzedaży i zawartych z tymi jednostkami porozumień i umów oraz obciążenie z tytułu prowizji od umów komisu na podstawie wystawionych pozwanemu faktur VAT.

/ dowód: protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta

kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzających – załącznik nr (...);

protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u

kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia

prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...);

protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u

kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzających –

załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności

sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego –

załącznik nr (...); protokół z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności

dokumentów u kontrahenta kontrolowanego – załącznik nr (...); protokół z czynności

sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego –

załącznik nr (...); wyrok NSA z dnia 26.10.2011 r., I (...), – załącznik nr (...);

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2010 r., SA/Wr. 95/10, - załącznik nr (...) /

W dniu 04.08.2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. wydał adresowaną do pozwanego decyzję w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2005 oraz w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od marca do grudnia 2005 r., w której określił kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad podatkiem należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Pozwany wniósł odwołanie od w/w decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej we W. decyzją z dnia 09.11.2009 r. uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. i określił kwotę zobowiązania za ten miesiąc, a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Pozwany wniósł skargę na w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W..

Wyrokiem z dnia 15.06.2010 r., SA/Wr 95/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 09.11.2009 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia 04.08.2009 r. Sąd administracyjny potwierdził prawo organów podatkowych do oceny skutków transakcji zawieranych w ramach prowadzonej działalności przez pozwanego w aspekcie podatkowym. Wskazał, że przedsiębiorcy mogą w ramach swobody umów układać swoje stosunki zobowiązaniowe z kontrahentami w sposób, który uznają za właściwy, jednakże z tym ograniczeniem, iż te umowy cywilnoprawne mają być rzeczywiście zawarte i nie mogą zmieniać obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Zwrócił uwagę, iż organy słusznie nie miały wątpliwości co do zakwestionowania pod kątem prawa podatkowego umów komisu materiałów budowlanych i umów wynajmu pracowników. Uznał za słuszne ustalenia, iż sporne faktury dokumentują czynności, które nie zostały dokonane, gdyż wykazane w tych fakturach zdarzenia gospodarcze nie miały miejsca w rzeczywistości.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. pozwany wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z dnia 26.10.2011 r., I (...), Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że organ kontroli skarbowej miał obowiązek wystąpienia do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnej lub prawa wynikające z umów najmu pracowników i komisu.

/ dowód: wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15.06.2010 r., WSA/Wr 95/10 – załącznik nr (...); wyrok

NSA z dnia 26.10.2011 r., I (...) – załącznik nr (...); skargi – załącznik nr (...)/

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. Powód wystąpił z żądaniem ustalenia nieistnienia stosunków prawnych komisu oraz wynajmu pracowników mających znajdować swoje źródło w 22 umowach zawartych w 2005 r. pomiędzy pozwanym Państwowym Przedsiębiorstwem (...) w W. a Gospodarstwem (...) przy Zakładzie Karnym w W., przypisując tym umowom wadę pozorności.

Zgodnie z art. 189 kpc powód może domagać się ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli ma w tym interes prawny. Natomiast według art. 189 1 kpc uprawnienie takie przysługuje również, w toku prowadzonego postępowania, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jeżeli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbędne dla oceny skutków podatkowych.

Powodem w sprawie jest organ kontroli skarbowej – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W., który wystąpił z żądaniem w trakcie postępowania kontrolnego, gdyż wydane przez niego oraz przez organ odwoławczy – Dyrektora Izby Skarbowej decyzje zostały uchylone przez sąd administracyjny, co oznacza powrót do fazy administracyjnego postępowania podatkowego. Powód wskazał też, co było przedmiotem postępowania kontrolnego – rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Powód wskazał wreszcie, że sąd administracyjny zwrócił uwagę na celowość wystąpienia z powództwem o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Zatem spełniona jest przesłanka wystąpienia z powództwem o ustalenie na podstawie art. 189 1 kpc w postaci potrzeby oceny skutków podatkowych (co obejmuje także związek rozstrzygnięcia z prowadzeniem postępowania podatkowego).

Powód wyprowadził twierdzenie o nieistnieniu stosunków prawnych komisu i wynajmu z zarzutu pozorności tychże umów.

Zgodnie z art. 83 § 1 kc nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru; jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności.

Typowym wręcz przykładem powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 kpc jest żądanie ustalenia nieważności umowy.

Pozorność przewidziana w art. 83 § 1 kc jest jedną z wad oświadczenia woli prowadzących do najdalej idące wadliwości czynności prawnej, tj. nieważności bezwzględnej, z mocy samego prawa, niezależnej od ewentualnego zaskarżenia czynności. W przypadku wystąpienia wskazanej wadliwości czynności prawnej potwierdzenie tej okoliczności może zostać dokonane poprzez wystąpienie na drogę sądową w trybie art. 189 kpc i uzyskanie wyroku ustalającego nieważność czynności prawnej.

Powód powołując się na wadliwość umów komisu i wynajmu pracowników w postaci pozorności nie wystąpił jednakże z żądaniem nieważności tych umów, ale z żądaniem nieistnienia stosunków prawnych komisu i wynajmu pracowników. Wprawdzie można przyjąć, iż nieistnienie stosunku prawnego jest konsekwencją nieważności czynności prawnej, w szczególności umowy, mającej stanowić źródło tego stosunku prawnego, ale za prawidłowe żądanie zmierzające do potwierdzenia takich okoliczności należy uznać żądanie ustalenia nieważności umowy, a nie nieistnienia stosunku prawnego. To drugie żądanie byłoby prawidłowe, gdyby strony kwestionowanego stosunku prawnego nie były w ogóle powiązane jakąkolwiek relacją, nie miały ze sobą kontaktu, nie współpracowały, nie składały w ogóle mogących wykreować tenże stosunek oświadczeń woli, czyli w sytuacji braku stosunku prawnego, jeżeli tenże brak był oderwany od działań samych stron. Natomiast, jeżeli strony dokonały czynności prawnej, choćby pozornej bądź nieważnej z innej jeszcze przyczyny, czyli zachowały się w sposób sugerujący złożenie oświadczeń woli, potwierdzenie braku relacji prawnej pomiędzy nimi polegać winno na wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności tejże czynności prawnej.

Jeżeli powód powołuje się na nieważność umowy z mocy samego prawa i celem powództwa jest wyeliminowanie jej z obrotu prawnego tak, jakby nie została zawarta, to zgłasza w istocie żądanie ustalenia nieważności umowy na podstawie art. 189 kpc – wyrok SN z dnia 24.05.1995 r., I CRN 61/95.

Trzeba też zwrócić uwagę na pewną wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia pozwu. Powód na początku wskazał na pozorność umów komisu i umów wynajmu pracowników. Powód podniósł, iż umowy te nie były wykonywane, a zostały zawarte jedynie w celu uzyskania ciągłości powiązań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie usług budowlanych na rzecz jednostek budżetowych – Gospodarstwa (...) przy Zakładzie Karnym, pozwanego oraz firmy budowlane, które faktyczni wykonywały prace remontowe zlecane przez jednostki budżetowe Gospodarstwu (...). Natomiast w końcowej części uzasadnienia pozwu powód powołał się na obejście przepisów prawa zamówień publicznych. Podniósł bowiem, iż zlecenie wykonywania usług przez jednostki budżetowe (sądy, prokuratury, itp.) nie wymagało przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast zaangażowanie firm budowlanych świadczących usługi budowlane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powodowałoby konieczność przeprowadzenia takiej procedury, tym samym działania pozwanego oraz Gospodarstwa (...) zmierzały do wprowadzenia jako faktycznie realizującego roboty budowlane powierzane temu gospodarstwu wykonawcy zewnętrznego, z którym umowę w miejsce Gospodarstwa zawierał pozwany (...)

Jednakże podstawy nieważności czynności prawnej w postaci obejścia prawa przewidzianego w art. 58 § 1 kc oraz pozorności czynności prawnej z art. 83 § 1 kc stanowią wykluczają się, a wskazane wadliwości czynności prawnej, aczkolwiek skutkujące nieważnością bezwzględną tej czynności, mają odrębny i niezależny od siebie charakter.

W wyroku z dnia 29.05.2013 r., I UK 649/12, Sąd Najwyższy wskazał, że czynność zmierzająca do obejścia prawa nie może być jednocześnie czynnością pozorną z tego choćby względu, że pierwsza zostaje rzeczywiście dokonana, druga zaś jest jedynie symulowana. Natomiast w wyroku z dnia 18.03.2014 r., II UK 374/13, Sąd Najwyższy wskazał, że czynność prawna nie może jednocześnie zmierzać do obejścia prawa (art. 58 § 1 kc) oraz być dokonana dla pozoru (art. 83 § 1 kc), zaś jeżeli umowa jest przez strony faktycznie wykonywana, nie można mówić o jej pozorności, powyższe jednak nie tylko nie wyklucza możliwości badania, czy zawarcie umowy nie zmierzało do obejścia prawa, ale jest w pełni uprawnione, gdy się zważy ustalone w sprawie okoliczności.

Trzeba jednakże zwrócić uwagę, iż argumentacja powoda podniesiona w pierwszej kolejności, czyli dotycząca zawarcia kwestionowanych umów dla pozoru, nie jest pozbawiona słuszności.

Powód wskazał na szereg okoliczności układających się w dość logiczną całość, tj. wytworzenie przez strony sytuacji dającej istotnie obraz zawarcia opisanych umów poprzez zawarcie tych umów na piśmie, następnie wzajemne wystawianie faktur VAT mających dokumentować zrealizowanie świadczeń wynikających z tych umów, a nadto powtarzalność sytuacji w przypadku 11 zleceń. Wskazał, że w krótkich odstępach czasu następowało zawarcie umowy pomiędzy Gospodarstwem (...) a inwestorem, zawarcie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) a przedsiębiorstwem budowlanym, które to umowy miał taki sam przedmiot (tę samą usługę budowlaną na tym samym obiekcie), wreszcie zawarcie między pozwanym a Gospodarstwem (...) umów komisu i wynajmu pracowników.

Powód sformułował wniosek, iż tego rodzaju ukształtowanie relacji stron było przemyślane i ukierunkowane na wywołanie na zewnątrz wyobrażenia o zawarciu umów.

W przywołanym przez pełnomocnika powoda w wystąpieniu końcowym wyroku z dnia 10.06.2013 r., II PK 299/12, Sąd Najwyższy wskazał, iż oświadczenie woli jest złożone dla pozoru, jeżeli jest symulowane. zaś symulacja ta musi się składać z dwóch elementów: po pierwsze, strony, które dokonują symulowanej czynności prawnej, próbują wywołać wobec osób trzecich przeświadczenie (niezgodne z rzeczywistością), że ich zamiarem jest wywołanie skutków prawnych, objętych treścią ich oświadczeń woli, po drugie, musi między stronami istnieć tajne, niedostępne osobom trzecim porozumienie, że te oświadczenia woli nie mają wywołać zwykłych skutków prawnych (akt konfidencji); porozumienie dotyczy tego, że zamiar wyrażony w treści symulowanych oświadczeń woli nie istnieje lub że zamiar ten jest inny niż ujawniony w symulowanych oświadczeniach, czyli niezgodność rzeczywistego zamiaru stron z treścią czynności prawnej musi odnosić się do jej skuteczności prawnej, woli powołania do życia określonego stosunku prawnego.

Okoliczności sprawy i zestawienie ze sobą treści poszczególnych umów wskazują, iż strony działały wspólnie i w porozumieniu, czyli czynności zostały świadomie dokonane w warunkach wiedzy i zgody obu stron.

Niezależnie jednak od oceny umów zawartych przez pozwanego i trafności zarzutów powoda wobec tychże umów, a także nawet przy pozostawieniu na boku kwestii prawidłowości samego sformułowania roszczenia, należy stwierdzić, iż powództwo nie mogło zostać uwzględnione z uwagi na brak w stosunku do pozwanego (...) jednej z zasadniczych przesłanek procesu, tzw. przesłanek jurysdykcyjnych, tj. legitymacji biernej.

W przypadku powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia umowy, ustalenie nieważności umowy na podstawie art. 189 kpc w zw. z art. 58 kc, unieważnienie umowy na podstawie art. 70 5 kc, uznanie umowy za bezskuteczną na podstawie art. 59 kc, rozwiązanie umowy czy zmianę jej treści, wytoczonego przez osobę trzecią, niebędącą stroną tej umowy, konieczne jest pozwanie łącznie wszystkich osób będących stronami umowy (zob. uchwałę SN z dnia 17.09.1969 r., III CZP 65/69, OSN 1970/2/28); podobnie przedstawia się sytuacja wytoczenia powództwa przez jedną ze stron umowy przeciwko wszystkim pozostałym stronom (por. uchwałę SN z dnia 17.06.1993 r., III CZP 71/93).

Pomiędzy stronami umowy pozywanymi przez osobę trzecią zachodzi relacja procesowa współuczestnictwa koniecznego w rozumieniu art. 72 § 2 kpc. Strony umowy pozywane przez osobę trzecią posiadają łączną legitymację bierną, której brak w procesie powoduje oddalenie powództwa.

Powód chcąc uzyskać ustalenie nieważności umów komisu i wynajmu pracowników czy też nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z tychże umów, powinien był skierować roszczenie przeciwko obu stronom umowy, tj. pozwanemu Państwowemu Przedsiębiorstwu (...) oraz Gospodarstwu (...) przy Zakładzie Karnym w W., a ściśle Skarbowi Państwa – Gospodarstwu (...). Tymczasem powód wystąpił z żądaniem pozwu przeciwko tylko jednej ze wskazanych stron umów komisu i wynajmu pracowników, czyli Przedsiębiorstwu (...), pomijając udział w zawartych umowach Gospodarstwa (...).

Wobec tego należy stwierdzić, że po stronie pozwanej w sprawie zamiast dwóch podmiotów będących stronami umów wystąpił tylko jeden z tych podmiotów. To oznacza, że po stronie pozwanego zachodzi brak łącznej legitymacji biernej, czyli brak współuczestnictwa koniecznego po biernej stronie procesu.

Pozwany zgłosił taki – zasadniczy dla wyniku sprawy – zarzut już w odpowiedzi na pozew. Powód skierował pozew początkowo samodzielnie, ale jeszcze przed złożeniem odpowiedzi w imieniu powoda zgłosiło się do procesu po jego stronie dwóch radców prawnych. Mimo to powód nie ustosunkował się do podniesionego przez pozwanego zarzutu.

W istocie powód w ogóle nawet nie ustosunkował się do zarzutów pozwanego zawartych w odpowiedzi na pozew. Pełnomocnik powoda został zobowiązany do złożenia pisma procesowego zawierającego ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew i zgłoszenie wszelkich twierdzeń, zarzutów, okoliczności faktycznych i wniosków dowodowych w terminie 14 dni. Zobowiązanie zostało doręczone w dniu 04.04.2014 r. Jednakże pismo procesowe powoda złożone w dniu 04.06.2014 r. podlegało zwrotowi na podstawie art. 132 § 1 kpc wobec niedoręczenia odpisu bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. Tym samym powód w żaden sposób nie uzupełnił ani nie zmienił stanowiska zajętego w pozwie.

Powództwo nie mogło wobec tego zostać uwzględnione.

Pozwanemu jako wygrywającemu sprawę przysługuje zgodnie z art. 98 kpc zwrot kosztów procesu obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 7 200 zł ustalone zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia MS z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze sąd podjął rozstrzygnięcia zawarte w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Rudnicki
Data wytworzenia informacji: