Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 276/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2013-03-14

Sygn. akt I C 276/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2013 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Dorota Stawicka - Moryc

Protokolant : Robert Purchalak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 marca 2013 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powódka M. S.w pozwie skierowanym przeciwko Bankowi (...) S.A.z siedzibą w W.domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego:

a) nr (...) z dnia 15 kwietnia 2005 r., któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt I Co 3623/05 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt I C 699/09;

b) nr (...)z dnia 15 kwietnia 2005 r., któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 07 października 2005 r. w sprawie o sygnaturze akt I Co 2446/05 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt I Co 695/09.

Ponadto powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje żądanie powódka wskazywała, że stwierdzona kwestionowanymi tytułami wykonawczymi należność stanowiła zadłużenie powódki z tytułu umowy kredytowej z dnia 1.10.2001 r. zawartej przez powódkę i jej męża z poprzednikiem prawnym pozwanego banku (...) S.A. w K.. W związku z zaprzestaniem spłacania rat przez powódkę kredyt został wypowiedziany przez bank i postawiony w stan wymagalności. Po wypowiedzeniu umowy wymagalna należność wynosiła 45.000 zł euro- kapitał, 7.557,93 euro – odsetki. Całość należności wymagalnej na dzień przewalutowania tj. 7 kwietnia 2005 r. wynosiła 199.306,26 euro, tj. 833.100,17 zł – kapitał, 13.797,32 euro tj. 57.672,80 zł – odsetki.

W dalszej kolejności powódka wskazywała, że na podstawie ww. tytułów wykonawczych, zaopatrzonych w klauzulę wykonalności na rzecz Banku (...)postanowieniami Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Krzyków z dnia 7.10.2005 r. w sprawie I Co 2446/05 oraz z dnia 27.01.2006 r. I Co 3623/05 wszczęte zostały dwa postępowania egzekucyjne toczące się pod sygnaturami KM (...)i KM (...). Następnie, po dokonanym podziale Banku (...)jego następcą prawnym został Bank (...) S.A.i na wniosek tego banku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków nadał przedmiotowym bankowym tytułom egzekucyjnym klauzule wykonalności odpowiednio postanowieniami z dnia 17.04.2009 r. w sprawie I Co 696/09 i z dnia 20.05.2009 r. w sprawie I Co 699/09 – na rzecz pozwanego, jako następcy prawnego poprzedniego wierzyciela. Po uzyskaniu ww. tytułów wykonawczych, na wniosek strony pozwanej zostało wszczęte trzecie postępowanie egzekucyjne pod sygn. KM (...)

Powódka podnosiła, że wraz z mężem sprzedała nieruchomość położoną we W.przy ul. (...), składającą się z działki nr (...), obręb (...) I., o pow. 5.025 m2, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 186 m2, objętych księgą wieczystą KW nr (...)prowadzoną przez Sąd Rejonowy w O.V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz niezabudowanej działki gruntu nr (...), obręb (...) I.o powierzchni 7500 m2, objętej księgą wieczystą KW nr (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w O. V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę ustaloną na kwotę 2.375.000 zł stanowiącą zabezpieczenie kredytu hipotecznego udzielonego przez poprzednika prawnego pozwanego banku. W następstwie sprzedaży nieruchomości nabywcy zobowiązali się do spłaty ciążących na powódce i jej mężu ich zobowiązań kredytowych. W ocenie powódki, wysokość dochodzonych przez pozwanego roszczeń wskazanych w bankowych tytułach egzekucyjnych budzi uzasadnione wątpliwości, ponieważ od momentu ich wystawienia na dzień przewalutowania (07.04.2005 r.) następowały spłaty zadłużenia w banku w łącznej kwocie 580.000 zł. W związku z powyższym znajdujące się w obrocie prawnym bankowe tytuły egzekucyjne są niewłaściwe i nie powinny znajdować ochrony prawnej, a tym samym powinny zostać pozbawione wykonalności.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W ocenie pozwanego banku, powódka nie wskazała, z jakich przyczyn domaga się pozbawienia wykonalności przedmiotowych tytułów wykonawczych. Pozwana wyjaśniała, że wierzytelność stwierdzona tytułami powstała w związku z niespłaceniem kredytu udzielonego mężowi powódki prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) we W.. Zabezpieczeniem spłaty kredytu była hipoteka na nieruchomości położonej w miejscowości I., gm. Ś.. Powódka wraz z mężem sprzedali, bez uprzedniego uzgodnienia z bankiem, działki stanowiące przedmiot zabezpieczenia deweloperowi stosunku do którego ogłoszono upadłość. Wobec niespłacenia części ceny za sprzedaż nieruchomości, bank zajął wierzytelność przysługującą powódce wobec syndyka masy upadłości. Zaspokojenie wierzyciela jest jednak bardzo trudne i oddalone w czasie a zadłużenie z tytułu kredytu stale narasta. Pozwany podkreślał, że powódka w żaden sposób nie wykazała, że wierzytelność banku została zaspokojona ani też, że doszło do zawarcia z wierzycielem jakiejkolwiek ugody zmieniającej datę wymagalności roszczenia.

Opierając się na wyciągu z ksiąg rachunkowych banku strona pozwana wskazała, że aktualne zadłużenie powódki wobec pozwanego banku wynosi: kapitał – 283.100,17 zł, niezapłacone odsetki umowne – 62.171,53 zł, odsetki karne za zwłokę 810.246,75 zł (zestawienie sald na dzień 10.05.2012 r.)

W piśmie procesowym z dnia 8.10.2012 r. (k. 85) powódka podniosła, że wskazywana przez pozwaną wysokość zadłużenia powódki jest błędna, albowiem nie uwzględnia dokonywanych w toku egzekucji spłat przedmiotowego kredytu. Ostatnia spłata jaka miała miejsce nastąpiła 01.08.2008 r. w wysokości 30.000 zł, którą bank błędnie zaksięgował na inny rachunek dłużnika.

Ustosunkowując się do powyższego zarzutu strona pozwana w piśmie z dnia 6.12.2012 r. (k.102) przyznała fakt błędnego zaksięgowania kwoty 30.000 zł, którą zaliczono na poczet spłaty innego zadłużenia M. S.i jej męża. W związku z powyższym pozwana ponownie wyliczyła wysokość zobowiązania powódki w następujący sposób: kapitał – 253.100,17 zł, odsetki umowne 62.171,53 zł, odsetki karne 827.199,78 zł, koszty 15.387,02 zł. Powyższe zestawienie uwzględniało wpłatę kwoty 30.000 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 października 2001 r. powódka M. S.oraz jej mąż A. S. (1)zawarli z Bankiem (...) S.A.z siedzibą w K.umowę kredytu na działalność gospodarczą nr (...). Na mocy tejże umowy bank udzielił powódce i jej mężowi kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą w wysokości 221.306,26 euro, co stanowiło równowartość 800.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku chłodni wraz z zapleczem socjalnym, drogą dojazdową, zakupem urządzeń chłodniczych na okres od dnia 25.10.2001 r. do dnia 31.01.2006 r. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu była m in. hipoteka umowna w kwocie 221.306,26 euro (800.000 zł) ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości I., gmina Ś., przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w O.prowadzi księgę wieczystą nr KW (...).

/bezsporne, umowa kredytu nr (...) z dnia 25.10.2001 r. k. 55-59/.

W dniu 15 kwietnia 2005 r., w związku z zaległościami w spłacie kredytu, Bank (...) S.A.w K.wystawił przeciwko powódce i jej mężowi A. S. (1)bankowy tytuł egzekucyjny nr (...)na wymagalne zadłużenie w kwocie 895.271,70 zł, na które składały się: kwota 833.100,17 zł tytułem należności głównej oraz odsetki naliczone od dnia 25.10.2001 r. do dnia 15.04.2005 r. w kwocie 62.171,53 zł oraz dalsze należne odsetki w wysokości 1,8 krotności obowiązującej stopy odsetek ustawowych (13,50 %), które na dzień wystawienia tytułu wynosiły 24,30% w stosunku rocznym od kwoty wymagalnego roszczenia, liczone od dnia 156.04.2005 r. do dnia zapłaty

/dowód: (...)nr (...)z dnia 15.04.2005 r., k. 7/

Jednocześnie, Bank (...) S.A.w K.w dniu 15 kwietnia 2005 roku wystawił przeciwko M. S.i A. S. (1)bankowy tytuł egzekucyjny nr (...)na kwotę 62.171,53 zł, obejmującą odsetki naliczone za okres od 05.06.2004 r. do 06.04.2005 r., w tym: odsetki zapadłe za okres 05.06.2004 r. do 06.04.2005 r. w wysokości 8600,48 euro – po przewalutowaniu 35.950 zł, odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego od 18.10.2004 r. do dnia przewalutowania kredytu z euro na walutę polską tj. 07.04.2005 r. w wysokości 5.196,84 zł (21.722,79 zł) oraz odsetki umowne od zadłużenia przeterminowanego od dnia przewalutowania (07.04.2005 r.) do dnia 14.04.2005 r., liczone od kwoty 833.100,17 zł według stopy 24,3% za okres 8 dni, w kwocie 4.498,74 zł.

/bezsporne, (...) nr (...) z dnia 15.04.2005 r. k. 10-11/

Postanowieniem z dnia 7 października 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny w sprawie I Co 2746/05 nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu przez Bank (...) S.A.w K.w dniu 15.04.2005 r. klauzulę wykonalności przeciwko dłużnikom M.i A. S. (1)jako dłużnikom solidarnym co do wymagalnej kwoty 833.100,17 zł wraz z odsetkami umownymi liczonymi w wysokości 1,8-krotności odsetek ustawowych od dnia 15.04.2005r. do dnia zapłaty, zastrzegając zarazem, że egzekucja może być prowadzona do kwoty nie wyższej niż 1.600.000 zł.

/bezsporne, odpis postanowienia z dnia 7.10.2005 r. w sprawie o sygn. I Co 2746/05 k.7v-8/.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2006 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I Co 3623/05 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...), wystawionemu przez Bank (...) S.A.w dniu 15.04.2005 r. przeciwko dłużnikom solidarnym M.i A. S. (1), na mocy którego zostali oni zobowiązani do zapłaty na rzecz wierzyciela kwoty 62/171,53 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 1,8 krotności odsetek ustawowych od dnia 15.04.2005 r. do dnia zapłaty, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że egzekucja może być prowadzona do kwoty nie wyższej niż 1.600.000 zł.

/bezsporne, odpis postanowienia z dnia 27.01.2006r. w sprawie I Co 3623/05, k. 11v-12/

W oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne z dnia 15.04.2005r. nr (...)oraz (...), zaopatrzone w klauzulę wykonalności postanowieniami Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 7.10.2005 r. w sprawie o sygn. I Co 2746/05 oraz z dnia 27.01.2006 r. w sprawie I Co 3623/05 na wniosek wierzyciela – Banku (...) S.A., Komornik Sądowy rewiru II przy Sądzie Rejonowym w O.wszczął dwa postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikom A.i M. S.. Postępowania te toczyły się pod sygn. akt II Km (...)oraz II Km (...)i były skierowane m in. do nieruchomości stanowiącej własność dłużników położonej we wsi I., dla której Sąd Rejonowy w O. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW (...)oraz KW (...).

/dowód: akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. II Km (...), KM (...)/

W ramach prowadzonej egzekucji, między dłużnikami M.i A. S. (1)a bankiem (...) S.A.prowadzone były rozmowy w kierunku zawarcia ugody, dotyczącej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu nr (...). W piśmie z dnia 29.11.2007 r. wierzyciel poinformował powódkę i jej męża, że wyraża zgodę na spłatę kwoty 433.833,45 zł w 5 ratach, z których ostatnia w kwocie 353.833,45 zł miała być zapłacona do 15.04.2008 r. oraz powiększona o odsetki od zadłużenia przeterminowanego według skali obowiązującej w banku (...) S.A.które na dzień podjęcia decyzji w sprawie spłaty zadłużenia wynosiły 20,70% . Dalsze odsetki miały być naliczane od aktualnej pozostającej do spłaty należności od dnia 1.11.2007 roku do dnia całkowitej spłaty kwoty II raty. W razie braku spłaty zadłużenia w terminie do 15.04.2008 r. Bank (...) S.A.miał wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonej egzekucji komorniczej z nieruchomości KW nr (...), położonej w miejscowości I..

/dowód: pismo Banku (...) S.A. z dnia 29.11.2007 r. k. 88/

W dniu 10 stycznia 2007 r. powódka i jej mąż, bez wcześniejszego uzgodnienia z Bankiem (...) S.A., dokonali sprzedaży nieruchomości położonej w I.obejmującej działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w O. prowadzi księgę wieczystą KW (...)oraz działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w O. prowadzi księgę wieczystą KW (...)na rzecz M. T., A. D.oraz I. T.za cenę 2.375.000 zł. Nabywcy nieruchomości zobowiązali się jednocześnie do spłaty zadłużenia ciążącego na powódce i jej mężu wobec Banku (...) S.A.oraz innych wierzycieli, z którymi zawarte zostały ugody pozasądowe. Powódka i jej mąż otrzymali od kupujących kwotę 50.000 zł, natomiast pozostała część ceny miała być uiszczona bezpośrednio na rzecz wierzycieli M.i A. S. (1).

/dowód: akt notarialny z dnia 10.01.2007 r. Rep. A nr (...)k. 31-34, akt notarialny z dnia 29.03.2007 r. Rep. A nr (...)k. 35-36, akt notarialny z dnia 10.05.2007 r. Rep. A nr (...) k. 37-38, oświadczenie z dnia 16.02.2007 r. k.18, akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O.w sprawie II Km (...)oraz (...), przesłuchanie powódki e-protokół rozprawy z dnia 5.03.2013 r. od 00:03:46 do 00:12:06/

W toku postępowania egzekucyjnego Bank (...) S.A.ustalił z powódką i jej mężem warunki ugody, dotyczące spłaty zadłużenia z tytułu kredytu z dnia 25.10.2001 r. Zobowiązanie M. S.i A. S. (1)miało zostać zrestrukturyzowane w ten sposób, że po wpłacie na rzecz banku (...) S.A.kwoty 903.833,45 zł w terminie do dnia 20 stycznia 2007 r., bank miał umorzyć w całości pozostałą część przysługującego mu roszczenia ponad ww. kwotę i wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w O. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...).

W dniu 02.02.2007 r. jeden z nabywców nieruchomości powódki i jej męża – M. T., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...)dokonał wpłaty na rzecz Banku (...) S.A.Oddział we W.kwoty 20.000 zł tytułem zaliczki na poczet realizacji ugody w sprawie spłaty zobowiązania z tytułu kredytu z dnia 25.10.2001 r.

/dowód: oświadczenie z dnia 16.02.2007 r. k.18, akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. w sprawie II Km (...)oraz (...), zaświadczenie z dnia 11.01.2007 r. k.87, przesłuchanie powódki e-protokół rozprawy z dnia 5.03.2013 r. od 00:03:46 do 00:12:06/

Wobec składanych przez powódkę i jej męża zapewnień odnośnie dobrowolnej spłaty zadłużenia, na wniosek wierzyciela – Banku (...) S.A., Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w O. postanowieniem z dnia 15 lutego 2007 r. zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygn. akt II Km (...)w całości, w tym do nieruchomości dłużników objętych księgami wieczystymi nr KW (...)oraz KW (...).

Postanowieniem z dnia 30.06.2008 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygn. II Km (...), natomiast postanowieniem z dnia 01.07.2008 r. umorzone zostało postępowanie egzekucyjne w sprawie II Km (...)– w obu przypadkach postawą umorzenia postępowania było stwierdzenie, że wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia (art. 825 pkt 4 k.p.c.).

Ostatecznie jednak, powódka i jej mąż nie zrealizowali w uzgodnionym terminie warunków zawartej z bankiem ugody w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia.

/dowód: akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. II Km (...), oraz II Km (...), przesłuchanie powódki e-protokół rozprawy z dnia 5.03.2013 r. od 00:03:46 do 00:12:06/

W dniu 29 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (sygn akt WA.XII Ns – Rej. KRS/(...)) podwyższenia kapitału zakładowego Banku (...) S.A.jako spółki przejmującej część majątku Banku (...) S.A., w związku z podziałem przez wydzielenie Banku (...)w trybie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. Z dniem wydzielenia Bank (...)wstąpił w prawa i obowiązki Banku (...), w tym również w uprawnienia posiadane wobec dłużników M. S.i A. S. (1).

/bezsporne, odpis KRS strony pozwanej k.64-76/

Postanowieniem z dnia 20 maja 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny w sprawie. I Co 699/09 nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...)z dnia 15.04.2009 r. klauzulę wykonalności przeciwko dłużnikom A. S. (1)i M. S.na rzecz wierzyciela – Banku (...) S.A., na którego przeszło uprawnienie wierzyciela Banku (...) S.A.z siedzibą w K..

/bezsporne, odpis postanowienia z dnia 20.05.2009 r. w sprawie I Co 699/09 k. 13-14/

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2009 r. wydanym w sprawie I Co 696/09 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, Wydział I Cywilny nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 7.10.2005 r. w sprawie I Co 2746/05 przeciwko dłużnikom solidarnym A. S. (1)i M. S.na rzecz wierzyciela – Banku (...) S.A., na którego przeszło uprawnienie dotychczasowego wierzyciela – Banku (...) S.A.z siedzibą w K..

/bezsporne, odpis postanowienia z dnia 17.04.2009 r. w sprawie I Co 696/09 k. 9/

W dniu 14.09.2009 r. strona pozwana złożyła do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko powódce i jej mężowi, w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15.04.2005r. nr (...), zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 07.10.2005r. sygn. I Co 2746/05 oraz postanowieniem z dnia 17.04.2009 r. w sprawie I Co 696/09, wskazując, że egzekucja ma być prowadzona do kwoty 907.554,26 zł, na którą składają się należność główna w kwocie 283.100,17 zł, odsetki w kwocie 62.171,53 zł, odsetki od zadłużenia przeterminowanego za okres od 15.04.2005 r. do 15.01.2009 r. w kwocie 562.155,56 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 127 zł wraz z dalszymi odsetkami w wysokości 1,8 krotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym od kwoty wymagalnego roszczenia tj. 345.272,23 zł obciążającymi dłużników od dnia 16.01.2009 r. do dnia zapłaty.

W następstwie złożonego wniosku komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne w sprawie KM (...)oraz dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikom w stosunku do: A. S. (3), I. T.oraz A. D.wynikającej z hipoteki przymusowej w kwocie 678.000 zł na rzecz A.i M. S.wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr KW (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy w O.Wydział V Ksiąg Wieczystych. W toku postępowania egzekucyjnego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym O.dokonał nadto zajęcia wierzytelności dłużników należnej im od syndyka masy upadłości (...) (...) M. T.oraz wierzytelności obejmujących wyegzekwowane należności na rzecz powódki i jej męża w ramach postępowania egzekucyjnego toczącego się z ich wniosku w sprawie Km (...) przed komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków W. O..

/dowód: akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O.w sprawie KM (...)/

Tytułem spłaty zadłużenia, wynikającego z umowy kredytowej nr (...)z dnia 25.10.2001 r. powódka i jej mąż spłacili ogółem kwotę 551.881,98 zł. Ponadto, w dniu 1 sierpnia 2008 r. I. T., działając na rzecz dłużniczki M. S.dokonała wpłaty na rzecz wierzyciela – Banku (...) S.A.kwoty 30.000 zł. Wpłata ta została omyłkowo zaksięgowana przez pozwanego na poczet spłaty innego zobowiązania powódki. W piśmie z dnia 6.12.2012 r. Bank (...) S.A.poinformował komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. A. P., prowadzącego postępowanie egzekucyjne w sprawie KM (...), że ogranicza swoje roszczenie o kwotę 30.000 zł należności głównej, która tym samym wynosi aktualnie 253.100,17 zł. W ślad za tym nastąpiło zmniejszenie dalszych odsetek od należności głównej o kwotę 30.176,56 zł. Ostatnia wpłata dokonana przez dłużników na poczet spłaty zobowiązania z umowy kredytowej z dnia 25.10.2001 r. – w kwocie 489,83 zł wpłynęła w dniu 14.01.2011 r. i została zaliczona na poczet spłaty odsetek karnych.

Aktualnie pozostałe do spłaty zadłużenie ciążące na powódce z tytułu umowy kredytowej z dnia 25.10.2001 r. wynosi 1.157.858,50 zł, w tym kapitał 253.100,17 zł, odsetki umowne 62.171,53 zł, odsetki karne 827.199,78 zł oraz koszty – 15.387,02 zł.

/dowód: pismo z dnia 09.09.2010 r. k. 18, akta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O.w sprawie KM (...), spłaty z tytułu umowy kredytu w okresie od 15.04.2005 r. do 10.05.2012 r. k. 53, zestawienie sald k. 54, pismo pozwanego z dnia 6.12.2012r., przesłuchanie powódki e-protokół rozprawy z dnia 5.03.2013 r. od 00:03:46 do 00:12:06/

W dniu 13 lipca 2011 r. zmarł mąż powódki A. S. (1). Powódka jest jedynym spadkobiercą po mężu. Obecnie powódka jest bezrobotna i nie posiada środków na spłatę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej z dnia 25.10.2001 r. Zobowiązani do spłaty tego zadłużenia nabywcy nieruchomości powódki i jej męża położonej w miejscowości I.również nie regulują zobowiązania powódki wobec pozwanego banku. W stosunku do jednego z nabywców nieruchomości – M. T.prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...)została ogłoszona upadłość, drugi z nabywców zmarł, natomiast I. T.nie posiada majątku na spłatę zobowiązania. Roszczenie wobec M. T.zostało zgłoszone w toku postępowania upadłościowego, jednakże wobec dużej ilości wierzycieli egzekwujących, uzyskanie zaspokojenia wierzytelności przez pozwanego jest utrudnione.

/dowód: przesłuchanie powódki e-protokół rozprawy z dnia 5.03.2013 r. od 00:03:46 do 00:12:06 /

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o dokumenty przedłożone przez strony oraz znajdujące się w aktach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O.pod sygn. II Km (...), II Km (...)oraz KM (...). Ponadto Sąd oparł się na dowodzie z przesłuchania powódki M. S..

W niniejszej sprawie powódka domagała się pozbawienia wykonalności dwóch tytułów wykonawczych w postaci:

a) bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...)z dnia 15 kwietnia 2005 r., któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 07 października 2005 r. w sprawie o sygnaturze akt I Co 2446/05 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt I Co 695/09;

b) bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 15 kwietnia 2005 r., któremu Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie o sygnaturze akt I Co 3623/05 oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt I C 699/09.

Jak wynika z akt sprawy, stwierdzona powyższymi tytułami należność stanowiła zadłużenie powódki i jej męża wynikające z zawartej z poprzednikiem prawnym pozwanego – Bankiem (...) S.A.w K.– umowy kredytowej z dnia 25.10.2001 r. nr (...). Na mocy tejże umowy Bank (...) S.A.udzielił powódce kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 221.306,26 euro, co stanowiło równowartość kwoty 800.000 zł.

Na gruncie przedmiotowej sprawy bezspornym było, że powódka i jej mąż nie wywiązali się ze spłaty zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu, co skutkowało wypowiedzeniem umowy oraz postawieniem kredytu w stan wymagalności. Po wypowiedzeniu umowy, wymagalna należność wobec kredytodawcy wynosiła 45.000 zł euro tytułem niespłaconego kapitału oraz kwota 7.557,93 euro tytułem odsetek. Na dzień przewalutowania tj. 7 kwietnia 2005 r. należność ciążąca na M. i A. S. (1) wynosiła 199.306, 26 euro, tj. 833.100,17 zł – tytułem kapitału oraz 13.797,32 euro tj. 57.672,80 zł – tytułem odsetek.

W dniu 15 kwietnia 2005 roku Bank (...) S.A.wystawił przeciwko powódce i jej mężowi dwa bankowe tytuły egzekucyjne: nr (...) (tytuł ten dotyczył niespłaconego kapitału w kwocie 833.100,17 zł) oraz nr (...)(tytuł ten dotyczył odsetek w kwocie 62.171,53 zł). Oba tytuły, na mocy postanowień Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 7.10.2005r. w sprawie I Co 2446/05 oraz z dnia 27.01.2006 r. w sprawie I Co 3623/05 zostały zaopatrzone w klauzulę wykonalności na rzecz banku kredytującego – (...) S.A.z siedzibą w K.. W oparciu o wymienione tytuły wykonawcze Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w O.prowadził dwa postępowania egzekucyjne na rzecz Banku (...) S.A.pod sygn. II Km (...)oraz (...). Po dokonaniu podziału banku (...) S.A.jego wierzytelności wynikające z przedmiotowego kredytu przeszły na stronę pozwaną Bank (...) S.A.Postanowieniami Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 17.04.2009 r. w sprawie I Co 695/09 oraz z dnia 20.05.2009 w sprawie I C 699/09 spornym tytułom egzekucyjnym została nadana klauzula wykonalności na rzecz pozwanego banku, na którego przeszło uprawnienie dotychczasowego wierzyciela. Dysponując powyższymi tytułami wykonawczymi, pozwany Bank złożył do komornika wniosek o wszczęcie na jego rzecz postępowania egzekucyjnego przeciwko powódce i jej mężowi. Postępowanie to prowadzone jest pod sygn. KM (...).

Dokonując oceny prawnej zgłoszonego w pozwie żądania na wstępie wypada wskazać, że powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 k.p.c.) jest sposobem obrony merytorycznej przed prowadzoną egzekucją, pozwalającym na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli prowadzenie egzekucji na podstawie tego tytułu narusza prawa podmiotowe dłużnika wynikające z prawa materialnego. Zmierza ono do odmiennego, niż to wynika z tytułu wykonawczego, ukształtowania prawa. Jest to zatem powództwo niezależne od podstawy roszczenia i rozstrzygnięcia objętego tytułem wykonawczym, jego celem jest pozbawienie wykonalności tego tytułu nie dlatego, że tytuł egzekucyjny nie odpowiadał prawu w dacie jego powstania (wydania orzeczenia), lecz dlatego, że bądź nie było podstaw do nadania klauzuli wykonalności, bądź też nastąpiły - po powstaniu tytułu - zdarzenia, które wyłączają dopuszczalność egzekucji.

Jak już wspomniano, podstawę wszczęcia egzekucji przeciwko powódce i jej mężowi stanowiły tytuły nie pochodzące od sądu. Merytoryczną obronę przed możliwą egzekucją w sytuacji nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu nie pochodzącemu od sądu, daje dłużnikowi powództwo, o którym mowa w pkt 1 § 1 art. 840 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście. Powołany przepis daje dłużnikowi możność wykazania, że sam tytuł wykonawczy zawiera treść nie odpowiadającą istotnemu stanowi rzeczy, i to od samego początku, tj. od daty jego sporządzenia, a w każdym razie od daty, gdy na jego podstawie nadano klauzulę wykonalności. W drodze tego powództwa zatem można zwalczać również treść tytułu egzekucyjnego nie korzystającego z powagi rzeczy osądzonej lub zawisłości sporu (orz. SN z dnia 19 maja 1961 r. I CR 540/60, PiP 1962, z. 5-6, s. (...)).

W sytuacji natomiast, gdy dłużnik nie kwestionuje treści samego tytułu egzekucyjnego, lecz powołuje się na zdarzenia mające wpływ na możliwość egzekwowania należności stwierdzonej kwestionowanym tytułem wykonawczym, podstawę prawną powództwa przeciwegzekucyjnego stanowi przepis art. 840 §1 pkt 2 k.p.c. Stosownie do tego przepisu dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło, albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Z treści cytowanego przepisu wynika zatem, że podstawą powództwa opozycyjnego mogą być wyłącznie zdarzenia, które zaszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego i spowodowały wygaśnięcie zobowiązania dłużnika lub niemożność jego egzekwowania. Zdarzenia tego rodzaju określają przepisy prawa materialnego (zob. wyrok SN z dnia 26 marca 2009 r., I CSK 282/08, niepubl., uchwała SN z dnia 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, OSNC 1985, nr 12, poz. 192).

Do zdarzeń grupy pierwszej, powodujących wygaśnięcie zobowiązania, należą w szczególności: wykonanie zobowiązania przez dłużnika, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, następcza niemożliwość świadczenia. Natomiast do zdarzeń drugiej grupy, związanych z niemożliwością egzekwowania zobowiązania, należą przede wszystkim: przedawnienie roszczenia, rozłożenie świadczenia obciążającego dłużnika na raty, prolongata terminu spełnienia świadczenia udzielona dłużnikowi przez wierzyciela, skorzystanie przez dłużnika z zarzutu zatrzymania.

Mając na względzie poczynione dotychczas rozważania zdaniem Sądu należało stwierdzić, że w niniejszym procesie powódka nie wykazała, by zachodziły jakiekolwiek podstawy do pozbawienia wykonalności spornych tytułów wykonawczych. Przede wszystkim zauważyć wypada, że powódka, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, nie wskazała z jakich przyczyn kwestionuje wykonalność przedmiotowych tytułów wykonawczych. Z samej treści pozwu oraz z przesłuchania powódki wynikało jedynie, że wysokość dochodzonych przez pozwanego roszczeń wskazanych w bankowych tytułach egzekucyjnych budzi uzasadnione wątpliwości. Powódka zaznaczała, że dokonała na rzecz Banku (...) S.A. a następnie, po jego podziale – na rzecz pozwanego Banku (...) S.A. spłaty zadłużenia w łącznej kwocie ok. 580.000 zł, tymczasem pozwany w dalszym ciągu egzekwuje swoje zobowiązanie, którego wysokość stale wzrasta. W związku z powyższym, zdaniem powódki, znajdujące się w obrocie prawnym bankowe tytuły egzekucyjne są niewłaściwe i nie powinny korzystać z ochrony prawnej.

Opierając się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, w tym dokumentach znajdujących się w aktach komorniczych prowadzonych pod sygn. II Km (...), (...)oraz (...) zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, by zachodziły którekolwiek ze zdarzeń opisanych w art. 840 §1 k.p.c. W tym miejscu zauważyć wypada, że zgodnie z ogólną regułą dowodową z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia, że zachodzą przesłanki uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego, opisane w treści art. 840 §1 k.p.c. spoczywa na dłużniku. Dotyczy to również wykazania okoliczności, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Zdaniem Sądu, powódka w niniejszej sprawie nie wykazała, by doszło do skutecznego zawarcia z pozwanym ugody, na mocy której zobowiązania powódki i jej męża uległyby zmniejszeniu lub też zostały całkowicie umorzone. Powódka przyznała na rozprawie, że wraz z mężem zawarła z Bankiem (...) S.A.porozumienie, dotyczące spłaty zobowiązania z tytułu kredytu z dnia 25.10.2001 r. Ciążące na kredytobiorcach zobowiązanie M. S.i A. S. (1)miało zostać zrestrukturyzowane w ten sposób, że po wpłacie na rzecz banku (...) S.A.kwoty 903.833,45 zł w terminie do dnia 20 stycznia 2007 r., bank miał umorzyć w całości pozostałą część przysługującego mu roszczenia ponad ww. kwotę i wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w O. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...). Ostatecznie jednak warunki zawartego z bankiem porozumienia nie zostały zrealizowane w zakreślonym wyżej terminie, albowiem nabywcy nieruchomości należącej do powódki i jej męża, którzy w ramach zapłaty ceny mieli dokonać spłaty zadłużenia powódki wobec (...) S.A., nie wywiązali się z zaciągniętego zobowiązania. Powyższa okoliczność była podstawą do kontynuowania postępowania egzekucyjnego przez Bank (...) S.A.– jako nowego wierzyciela.

Wobec braku spłaty spornej należności, pozwany Bank (...) S.A.w 2009 roku wystąpił do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O.o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko powódce i jej mężowi, w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15.04.2005r. nr (...), zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 07.10.2005r. sygn. I Co 2746/05 oraz postanowieniem z dnia 17.04.2009 r. w sprawie I Co 696/09, zaznaczając zarazem, że egzekucja ma być prowadzona do kwoty 907.554,26 zł, na którą składają się należność główna w kwocie 283.100,17 zł, odsetki w kwocie 62.171,53 zł, odsetki od zadłużenia przeterminowanego za okres od 15.04.2005 r. do 15.01.2009 r. w kwocie 562.155,56 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 127 zł wraz dalszymi odsetkami w wysokości 1,8 krotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym od kwoty wymagalnego roszczenia tj. 345.272,23 zł obciążającymi dłużników od dnia 16.01.2009 r. do dnia zapłaty. Egzekucja ta prowadzona jest w dalszym ciągu, pod sygn. akt KM (...), jednakże aktualnie nie wpływają na konto wierzyciela żadne kwoty.

Powódka M. S.wyjaśniała na rozprawie, że osoby, które w zamian za nabycie nieruchomości w I.zobowiązały się do spłaty zadłużenia stwierdzonego spornymi tytułami, są niewypłacalne; w stosunku do jednego z nabywców ogłoszono upadłość, co w znacznym stopniu utrudniło możliwość zaspokojenia pozwanego. Powódka aktualnie również nie posiada żadnych środków na spłatę zaciągniętego zobowiązania, albowiem jest osobą bezrobotną.

Podkreślić w tym miejscu wypada, że sam fakt sprzedaży nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu oraz ustalenie przez powódkę i jej męża z nabywcami działki sposobu spłaty ich zobowiązań względem wierzycieli, nie ma bezpośredniego wpływu na zobowiązania powódki wobec pozwanego banku.

Dla strony pozwanej bowiem to powódka w dalszym ciągu jest osobą zobowiązaną i ewentualne przeszkody w realizacji zobowiązania na rzecz banku przez nabywców nieruchomości, nie mają znaczenia dla wysokości oraz wymagalności jego roszczeń wobec powódki. Z uwagi na zaprzestanie spłaty ciążącego na powódce zobowiązania, stale wzrasta jej zadłużenie z tytułu odsetek. Jak podała strona pozwana, łączne zadłużenie powódki wynosi obecnie kwotę 1.157.858,50 zł, w tym kapitał: 253.100,17 zł, odsetki umowne: 62171,53 zł, odsetki karne 827.199,78 zł oraz koszty 15.387,02 zł.

Zauważyć zatem należy, że wierzyciel - w miarę dokonywanych przez powódkę i jej męża wpłat dokonywał zmniejszenia ciążącego na nich zadłużenia, objętego spornymi tytułami wykonawczymi. Z przedstawionego przez stronę pozwaną zestawienia spłat z tytułu umowy kredytu nr (...) (k. 53) wynika, że w okresie od 15.04.2005 r. do dnia 10.05.2012 r. wpłynęło ogółem 551.881,98 zł, z czego kwota 1.881,98 zł została zaliczona na poczet opłat różnych, kwota 49,83 zł na spłatę odsetek karnych, natomiast pozostała część na spłatę kapitału. Oprócz tego, w dniu 1.08.2008 r. powódka dokonała wpłaty kwoty 30.000 zł, którą pozwany bank omyłkowo zaksięgował na poczet innego zadłużenia powódki (z innej umowy kredytowej). W toku niniejszego procesu strona pozwana przyznała powyższą okoliczność oraz dokonała przeliczenia zobowiązania powódki, uwzględniając pominiętą dotychczas wpłatę 30.000 zł. Wobec powyższego, aktualnie zobowiązanie powódki wynosi kwotę 1.157.858,50 zł, z czego kapitał wynosi 253.100,17 zł, odsetki umowne 62.171,53, odsetki karne 827.199,78 zł oraz koszty w kwocie 15.387,02 zł. Jednocześnie zaznaczyć należy, że strona pozwana w zakresie powyższej kwoty 30.000 zł ograniczyła postępowanie egzekucyjne, prowadzone pod sygn. (...).

W ocenie Sądu, jakkolwiek pozwana przyznała fakt błędnego zaksięgowania kwoty 30.000 zł wpłaconej przez powódkę i w tym zakresie na rozprawie w dniu 13.12.2012 r. uznała powództwo, to brak jest podstaw do częściowego uwzględnienia powództwa odnośnie tej kwoty. Zauważyć bowiem wypada, że wszystkie dokonane przez powódkę dotychczas wpłaty spowodowały jedynie zmniejszenie jej zobowiązań względem banku, jednakże nie wpłynęły na wygaśnięcie jej zobowiązania stwierdzonego spornymi tytułami egzekucyjnymi. Błędne zaksięgowanie kwoty 30.000 zł nie doprowadziło nadto do wydania bankowych tytułów egzekucyjnych, albowiem wpłata ta nastąpiła już po ich wydaniu, w dniu 1 sierpnia 2008 r. Dodatkowo podnieść należy, że pozwany bank, korzystając z uprawnień, wynikających z art. 451 § 1 k.c. mógł zaliczyć powyższą spłatę na poczet należności ubocznych, tj. odsetek karnych, co w żaden sposób nie wpływało na treść tytułów wykonawczych. W świetle powyższego Sąd stanął na stanowisku, że dokonane uznanie powództwa byłoby sprzeczne z prawem (art. 213§2 k.p.c.), albowiem sam fakt, iż powódka po dacie powstania tytułu wykonawczego dokonała wpłaty na poczet swojego zadłużenia, nie stanowi podstawy do pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w rozumieniu art. 840 §1 k.p.c. takie zachowanie jest bowiem naturalnym, oczekiwanym przez wierzyciela sposobem zachowania się dłużnika, który powinien wykonać swoje zobowiązanie.

Mając na uwadze całokształt poczynionych rozważań Sąd w całości oddalił powództwo M. S.przeciwko Bankowi (...) S.A.o pozbawienie wykonalności przedmiotowych tytułów wykonawczych (pkt I wyroku).

Orzeczenie o kosztach zawarte w punkcie II sentencji wyroku Sąd wydał na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., w myśl którego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Na zasądzone od powódki na rzecz pozwanego koszty składały się koszty zastępstwa procesowego, obliczone na podstawie § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (Dz. U. Nr 163, poz. 1349, z późn. zmianami).

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji wyroku.

Zarządzenie:

1.  odnotować;

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki;

3.  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Stawicka-Moryc
Data wytworzenia informacji: