Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 219/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2015-02-12

Sygnatura akt I C 219/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Sławomir Urbaniak

Protokolant:Irmina Szawica

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp.k.

przeciwko M. I.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 2.777 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 219/12

UZASADNIENIE

Powód (...) Sp. z o.o. Sp. k. domagał się w pozwie ochrony naruszonych przez pozwanego M. M. (1) dóbr osobistych powoda poprzez złożenie stosownego oświadczenia (o treści jak na k.2-3 akt, następnie zmodyfikowanego w piśmie z k.146-161). Nadto powód domagał się upoważnienia strony powodowej, w przypadku niezastosowania się pozwanego do obowiązku złożenia powyższego oświadczenia, do umieszczenia ogłoszenia o wskazanej w pozwie treści, w sposób określony w pozwie, na koszt i ryzyko pozwanego. Dodatkowo powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na cel społeczny kwoty 11.000 zł.

W uzasadnieniu wskazał, że pozwany M. I.zwrócił się do podmiotu trzeciego spółki (...) sp. z o.o.o wyrażenie zgody na wybudowanie sieci telekomunikacyjnej lub podłączenia do sieci istniejącej w osiedlu (...). Powodowa spółka jako, że nie była właścicielem tej nieruchomości, pozostawiła pismo bez odpowiedzi. W kolejnym piśmie pozwany wystosował ostateczne wezwanie do podjęcia rokowań w sprawie zawarcia umowy o warunkach korzystania z nieruchomości i jednocześnie podjął bezprawne działania w celu pomówienia i zdyskredytowania powoda w oczach klientów. Działania te polegały na umieszczeniu nieprawdziwych i oczerniających powoda informacji na forach internetowych dotyczące tego, że powód blokuje mieszkańcom osiedla dostęp do Internetu. Wypowiedzi te pozwany podpisywał jako (...) . Pozwany rozpoczął nagonkę na powoda, mimo, iż wszystkie dotychczasowe pisma kierował do spółki (...) sp. z o.o., która nie była i nie mogła być adresatem żądań pozwanego. Wpisy, w których stale i konsekwentnie nazywał prezesa zarządu „oszustem”, „kłamcą”, który działa na szkodę klientów i pozbawia ich dostępu do internetu i telewizji kablowej wywołały konsternację i zaniepokojenie klientów, a potencjalni kupcy byli skutecznie zniechęcani wpisami pozwanego. W dniu 15.06.2011 r. spółka (...) sp. z o.o.odpowiedziała, że nie jest adresatem pism pozwanego i wskazała, że nie ma obowiązku umożliwiać dostępu do budynku, albowiem pozwany jako przedsiębiorca nie doprowadził publicznej sieci do nieruchomości. Powód domagał się od pozwanego zaprzestania naruszania dóbr osobistych powoda. Pozwany nie tylko nie sprostował oszczerczych treści, ale kontynuował kłamliwe wypowiedzi. Ponadto wystąpił z ponownym wnioskiem do powoda o zawarcie umowy o warunkach korzystania z nieruchomości (...). Zwracając się w sposób pogardliwy do powoda poinformował go, że w przypadku nie uwzględnienia jego żądań będzie publicznie oczerniać i pomawiać powoda. Publikując takie treści rażąco naruszył dobre imię i renomę powodowej spółki. Fora internetowe są licznie odwiedzane przez osoby zamierzające kupić mieszkania i wpisy pozwanego odnosiły skutek w postaci pytań zaniepokojonych osób, które nabyły lub zamierzały nabyć nieruchomość. Dodał przy tym, że ochrona osób prawnych jest zbliżona do ochrony zapewnionej w odniesieniu do osób fizycznych i zakres dozwolonej krytyki osób prawnych nie może być większy aniżeli w przypadku osób fizycznych.

W odpowiedzi na pozew pozwany po pierwsze wskazywał, że z treści pozwu nie wynika, czy pozwana została osoba fizyczna - M. I. czy osoba prawna Telekomunikacja Internetowa działająca przez swoje organy. W pierwszym przypadku pozwany podnosił, że nie byłby uprawniony jako osoba fizyczna składać oświadczenie w czyimś imieniu, a w drugim zaś przypadku podnosił zarzut braku legitymacji biernej pozwanego.

Ustosunkowując się do twierdzeń powoda o skierowaniu pism do niewłaściwego podmiotu prawnego wskazywał na strukturę trzech spółek z nazwą (...)znajdujących się pod tym samym adresem i których reprezentantem jest jeden człowiek - S. H., co wprowadza znaczną dezorientację w kwestii ustalenia właściwego podmiotu do którego winna być adresowana określona korespondencja czy roszczenie. Dodał nadto, że witryna internetowa promująca sprzedaż mieszkań na osiedlu (...)nie wskazuje w ogóle kto jest właścicielem inwestycji, mylnie odnosząc się do spółki (...) sp. z o.o.Formuła przyjęta na stronie niesie niejednoznaczny przekaz, że budującym na osiedlu jest właśnie spółka (...) sp. z o.o.Twierdzenia więc, że spółka (...)nie występowała z wnioskami o udzielenie zgody na budowę sieci do właściwego podmiotu są chybione zwłaszcza, że pozwany prowadził bezpośrednie rozmowy ze S. H., a więc reprezentantem powoda. S. H.prowadził rozmowy z A. I.nie informując, kto jest właścicielem osiedla. Co więcej, we wszelkiej korespondencji S. H.posługiwał się nazwą (...) sp. z o.o., nigdzie nie pojawia się nazwa powoda.

Odnosząc się natomiast do treści żądania pozwany stwierdził, że powód w treści pozwu nie wskazuje jakie treści w jego ocenie naruszają jego dobre imię i nie przedstawia na to żadnych dowodów. A ponadto treść żądania jest o tyle chybiona, że twierdzenia związane z budową sieci telekomunikacyjnej dotyczącej doprowadzenia do konkretnej nieruchomości nie mogą naruszać jakiegokolwiek dobra osobistego Pozwany dostarcza internet w okolicach S. od 2009 r. i doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości powoda w 2010 r. Sygnał został doprowadzony drogą radiową. Przedstawiciel pozwanego na spotkaniach w siedzibie powodowej spółki przedstawił ofertę podłączenia do internetu. S. H. i A. I. uzgodnili też, że Telekomunikacja Internetowa zainstaluje antenę odbiorczą i wykona okablowanie ziemne. Poproszony o dostarczenie szczegółów oferty i kierowany informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej pozwany wystosował pismo do spółki (...) sp. z o.o., które pozostało bez odpowiedzi. Po wielu próbach skontaktowania się otrzymał odpowiedź, że zgoda na przyłącza nie zostanie udzielona, albowiem Telekomunikacja Internetowa nie doprowadziła sieci telekomunikacyjnej do osiedla, a ponadto nie jest właścicielem nieruchomości, na której inwestycja ma być przeprowadzona. W tym czasie jednocześnie informowano mieszkańców osiedla, że żadna firma nie zgłosiła zainteresowania w przedmiocie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Znamienne jest także to, że w internecie na kilku forach internetowych mieszkańcy opisywali swoje problemy z dostępem do internetu, ponadto poruszali problematykę podłączy kanalizacji, gazu, budowy drogi dojazdowej. Wadliwy sposób wykonywania budowy został opisany w Gazecie (...). Mieszkańcy osiedla poddawali dewelopera konstruktywnej krytyce, działając w obronie uzasadnionego interesu społecznego, wytykali błędy i niedociągnięcia.

W odpowiedzi na powyższe powód podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia. Wskazał, że pozwanym w sprawie jest M. I., którego prywatne wypowiedzi były wynikiem frustracji, agresji i chęci zemsty za odmowę zawarcia ze spółką (...) umowy na zaproponowanych warunkach. Wskazał dalej, że wbrew twierdzeniom pozwanego wydruki komputerowe mogą stanowić dowód w procesie. Powód zatem należycie udowodnił naruszenie dóbr osobistych załączając takowe wydruki. Pozwany tym zarzutom nie zaprzeczył, nie zaprzeczył, że jest autorem wypowiedzi, na które wskazał powód. Przytoczone przez powoda wypowiedzi wskazują, że pozwany celowo i z rozmysłem rozpowszechniał oszczerstwa i pomówienia pod adresem powoda. Pomawiał go o oszukiwanie klientów, działania na ich szkodę, nie tylko w sprawie internetu ale i innych kwestiach. Wypowiedzi pozwanego przekraczają granice dozwolonej krytyki i są bezprawne. W ocenie powoda bezprzedmiotowe są wywody pozwanego dotyczące tego, jakie spółki działają pod adresem powoda. Przy zachowaniu minimum staranności można było ustalić poprawne dane strony powodowej jako tej, która prowadzi inwestycję budowlaną. Bez znaczenia jest też kwestia czy spółka (...) doprowadziła do granic nieruchomości sieć telekomunikacyjną i w jakiej postaci oraz czy powód miał podstawy by odmówić podjęcia negocjacji ze spółką. Pozwana w żaden sposób nie dochodziła zawarcia umowy na drodze postępowania administracyjnego i nigdy się na ten fakt w korespondencji do powoda nie powoływała. Sama zresztą wskazywała, że zamierza doprowadzić do granic nieruchomości światłowód.

Pozwany w odpowiedzi na powyższe pismo strony powodowej podniósł dodatkowo brak legitymacji czynnej do wystąpienia z niniejszym pozwem przez spółkę (...) sp. z o.o.sp. k. W przedłożonych przez powoda cytatach nie pada nazwa powodowej spółki, wypowiedzi dotyczyły jedynie przedstawiciela spółki (...), który jest także prezesem (...) sp. z o.o.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany jest prezesem zarządu Spółki (...) Sp. z o.o. z siedziba we W..

Dowód: wydruk z rejestru, k. 18-19.

Powód (...) sp. z o.o.s.k. jest właścicielem nieruchomości położonej w (...)dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą o numerze (...). Na tej nieruchomości powód buduje osiedle (...).

Istnieje struktura trzech spółek z nazwą (...)pod tym samym adresem przy ul. (...)we W., których reprezentantem jest S. H.. Są to: (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. s.k. i (...) - (...) sp. z o.o.s.k. reprezentowana przez (...) sp. z o.o., której prezesem jest S. H.. Dla wszystkich spółek funkcjonuje jedna strona internetowa: (...).pl. (...)internetowa promująca sprzedaż mieszkań na osiedlu (...)nie wskazuje kto jest właścicielem inwestycji, odnosząc się jedynie do spółki (...) sp. z o.o.W korespondencji do mieszkańców osiedla (...)posługuje się nazwą (...) sp. z o.o.W korespondencji posługuje się mailem (...)i podopisuje (...) sp. z o.o.nigdzie nie pojawia się nazwa powoda.

Dowód: wydruk ze strony internetowej, k.94-96, k. 97-118.

Przedstawiciel spółki (...)spotkał się w kwietniu 2011r. w siedzibie w/w spółek przy ul. (...)ze S. H.i przedstawił ofertę podłączenia do internetu osiedla (...). Wspólnie uzgodnili, że zainstalują antenę odbiorczą. Pozwany kierując się wiedzą uzyskaną ze strony internetowej w dniu 20.04.2011r. zwrócił się do spółki (...) sp. z o.o.o wyrażenie zgody na wybudowanie sieci telekomunikacyjnej lub o podłączenie się do sieci istniejącej w osiedlu (...). Pozwany zaniósł osobiście pismo do siedziby spółki.

Spółka (...) sp. z o.o., która nie była właścicielem nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, pozostawiła pismo pozwanego bez odpowiedzi.

Dowód: pismo z dnia 20.04.2011r. k.20

Pozwany kilkakrotnie dzwonił do siedziby spółki pod wskazany na stronie internetowej numer telefonu w celu uzgodnienia szczegółów planowanej inwestycji.

W dniu 14.06.2011r. pozwany wystosował ponownie do spółki (...) sp. z o.o. pismo zatytułowane ostateczne wezwanie, pod sankcjami administracyjnymi, do podjęcia rokowań w sprawie zawarcia umowy o warunkach korzystania z nieruchomości .

Dowód: pismo z 14.06.2011 r., k. 24-25.

W tym czasie pozwany zaczął udzielać się na forum internetowym dokonując wpisów pod nickiem (...) na stronach i forach internetowych (...) (wpis został przypisany do spółki (...) sp. z o.o.), na stronie (...)w dziale (...): W.oraz na stronie (...)w wątku (...)

Dowód: wydruki, k.42-86, k. 176-225.

W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 15.06.2011 r. S. H. reprezentujący powoda i spółkę (...) oświadczył, że odmawia podjęcia rokowań twierdząc, że pozwany przedsiębiorca nie doprowadził sieci telekomunikacyjnej do osiedla, jednocześnie wskazując, że nie jest właścicielem osiedla.

W innym piśmie datowanym na dzień 15.06.2011 r. zażądał jednocześnie zaprzestania dokonywania naruszeń dóbr osobistych powoda poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i złożenie stosownego oświadczenia.

Dowód: pismo z dnia 15.06.2011 r., k. 26, k. 28-29.

W związku z powyższym TI pismem z dnia 20.06.2011 r. skierowała oficjalne pismo do firmy (...) sp. z o.o.sp. k. domagając się zawarcia umowy. W odpowiedzi powodowa spółka domagała się dołączenia dodatkowych informacji i referencji pozwanego. W dniu 22.07.2011 r. pozwany wystosował ostateczne wezwanie do podjęcia rokowań.

Dowód: pismo z dnia 20.06.2011r., k. 31-32, pismo z dnia 22.07.2011r., k. 37, pismo z dnia 22.07.2011r., k. 39-40, pismo z dnia 16.08.2011r., k. 41.

Powód od kwietnia przeciągał rozmowy w przedmiocie ustalenia sposobu podłączenia osiedla (...)do internetu. W tym czasie informował mieszkańców osiedla, że żadna spółka formalnie nie zgłosiła zainteresowania w przedmiocie usług telekomunikacyjnych.

Prowadząc korespondencję z Ł. S. (1) potwierdził, że TI wcześniej prowadziła rozmowy z powodem w przedmiocie podłączenia internetu jednakże nie spełniła podstawowego warunku polegającego na podłączeniu sieci do granic osiedla.

Dowód: korespondencja mailowa, k. 119-120.

Telekomunikacja internetowa doprowadziła do granicy działki powoda sygnał radiowy w 2010 r. Odbiornik nadawczy umieszczony w S. umożliwiał podłączenie dowolnego abonenta w promieniu do 5 km.

Dowód: notatka służbowa, k. 121, faktura VAT, k.122., pismo (...)net, k. 302-303, zeznania świadka K. W., k.275.

Kancelaria prawna powodowej spółki w dniu 11.07.2011 r. wysłała pismo do właściciela witryny internetowej: www.(...)z żądaniem, pod skutkami prawnymi, usunięcia wpisów na forum (...). Cały wątek (...) został usunięty przez właściciela forum bez dokonywania moderacji umieszczonych tam wpisów.

Dowód: wydruk ze strony internetowej, k. 129-130, zeznania świadków A. F. i P. F., k.276-277 , pismo A. F., k. 164.

Na kilku forach internetowych mieszkańcy opisywali swoje problemy z dostępem do internetu, ponadto poruszali problematykę podłączy kanalizacji, gazu, budowy drogi dojazdowej. Mieszkańcy osiedla wytykali błędy i niedociągnięcia. Używali sformułowań typu „okłamuje, oszukuje”.

Dowód: wydruki, k.42-86, k. 176-225, zeznania świadka Ł. S., k.327.

Wadliwy sposób realizacji budowy został opisany w Gazecie (...). W dwóch artykułach wskazywano na błędy i niedoróbki budowlane posługując się dokumentacją fotograficzną. Opisano również niezgodne z prawem - bo umieszczone na nieruchomości należącej do osoby trzeciej - rozprowadzane na folderach wizualizacje dalszych etapów rozbudowy osiedla.

Dowód: artykuł z Gazety (...) z 16.02.2012 r., k. 140, artykuł z Gazety (...) z dnia 23.02.2012 r., k. 131-139, zeznania świadka M. M., k.327.

Deweloper przedstawiając makietę z kolejnymi etapami inwestycji umieścił je na terenie stanowiącym własność osoby trzeciej - R. Z. (1). Przedstawił na tym terenie planowaną budowę boiska sportowego i placu zabaw oraz terenów zielonych.

Dowód: foldery k. 338, pismo R. Z., k. 272, zeznania świadka R. Z. i zeznania Ł. S., k.276,327.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną roszczenia stanowi art. 23 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „ Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

W pierwszej kolejności rozpatrzyć należało, czy w ogóle doszło do naruszenia dóbr osobistych powodowej spółki i czy dopuścił się tego pozwany.

1. Bezspornym ostatecznie pomiędzy stronami było, że pozwany pod nickiem icek zamieszczał komentarze na forach internetowych. Niemniej pozwany konsekwentnie przez cały czas trwania procesu kwestionował prawdziwość wpisów przedstawionych przez powoda w materiale załączonym do pozwu jako pochodzących od pozwanego, wskazując, że same wydruki komputerowe jako takie nie mogą stanowić niezbitego dowodu na to, że istotnie zamieszczono w sieci wypowiedzi o takiej a nie innej treści oraz, że wypowiedzi te z całą pewnością pochodzą od konkretnej osoby. W ocenie Sądu należy stwierdzić, że o ile nie sposób istotnie, tak jak twierdzi pozwany, uznać przywołane tu wydruki za dowód z dokumentów, ze względu na niespełnienie wymogów z art. 244-245 kpc, o tyle wydruki te mogą stanowić dowód w sprawie z uwagi na treść art. 308-309 kpc. Konsekwencją takiego a nie innego charakteru dowodu z wydruków jest inna ich moc dowodowa aniżeli dowodu z dokumentu urzędowego czy też prywatnego. Z uwagi na brak podpisu i w konsekwencji często brak możliwości jednoznacznego ustalenia autora treści znajdujących się na wydruku do dowodu takiego należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, szczególnie, że w chwili obecnej rozpowszechnienie nowoczesnych środków technicznych umożliwia tworzenie różnorodnych dokumentów (w rozumieniu potocznym, nie zaś spełniających wymogi art. 244 i 245 kpc) i ich kopiowanie. W ocenie Sądu powód nie wykazał w sposób jednoznaczny i wiarygodny jaka była w istocie treść krytycznych wypowiedzi pozwanego pod jego adresem (taka a nie inna treść przypisywanych pozwanemu wypowiedzi nie została potwierdzona innym obiektywnym materiałem dowodowym w postaci choćby zeznań świadków), niemniej jednak nawet gdyby przyjąć, że była zgodna z zapisami zawartymi w materiale załączonym do pozwu (k.42-86) powództwo ze względu na inne okoliczności o których będzie mowa w dalszych rozważaniach nie mogło zostać uwzględnione.

2. Powód wywodził, że sporne wypowiedzi prowadziły do naruszenia dobrego imienia (czci zewnętrznej) osoby prawnej - spółki (...) sp. z o.o.sp. k., poprzez przypisanie tej osobie właściwości lub postępowania, mogących narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania określonej działalności. Uszczerbek wyrządzony reputacji jednostki odzwierciedla się zarówno w sferze jej samoidentyfikacji, jak i w postrzeganiu przez inne osoby.

Kluczowym jest przy ustalaniu czy doszło do naruszenia dóbr osobistych osoby prawnej stwierdzenie, czy istotnie wypowiedzi, które miały te dobra naruszyć rzeczywiście odnosiły się do danego konkretnego podmiotu poszukującego ochrony prawnej. W ocenie Sądu należy zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, że w istocie żaden z wpisów przytoczonych w pozwie nie odnosił się wprost do firmy (...) sp. z o.o.sp. k., lecz osób, które zajmowały się budową osiedla, a w szczególności działań S. H.. Nie sposób twierdzić, że wypowiedzi na forum odnosiły się konkretnie do powodowej spółki komandytowej. W trakcie realizacji inwestycji doszło do zmiany inwestora, dewelopera realizującego umowę (nowym została strona powodowa w miejsce (...) Sp. z o.o.). Z materiału zgromadzonego w sprawie nie wynika, że mieszkańcy czy wykonawcy robót budowlanych zostali poinformowani o tej zmianie. W aktach sprawy znajduje się wydruk strony internetowej poświadczony przez notariusza, z którego jednoznacznie wynika, że brak jest jakichkolwiek informacji o spółce (...) sp. z o.o.sp. k. jako właścicielu, inwestorze czy nawet osobie współpracującej w realizacji inwestycji (...) (...). Jak wynika z materiału sprawy stosowna informacja nie pojawiła się także na tablicy informacyjnej budowy. W analizowanej sytuacji więc nie można uznać, że określone osoby, w tym pozwany, naruszały dobra osobiste podmiotu o istnieniu którego nawet nie wiedziały. Zdaniem Sądu krytyczne oceny były wyraźnie kierowane w stosunku do (...) sp. z o.o.i S. H.jako osoby fizycznej. Na marginesie należy dodać, że wbrew twierdzeniom powoda wypowiedzi na forum adresowane do S. H.- osoby fizycznej, nie były kierowane do podmiotu uprawnionego do reprezentowania spółki komandytowej albowiem tym w analizowanym przypadku był i jest komplementariusz w postaci spółki z o.o.

3. Odnosząc się wreszcie do zagadnień dotyczących treści krytycznych wypowiedzi pod adresem powoda przytoczonych w pozwie należy stwierdzić, że nawet gdyby przyjąć, że powód wykazał, iż ich autorem był pozwany, a adresatem była spółka komandytowa (...) sp. z o.o. sp. k. to i tak roszczenia zgłoszone w pozwie nie mogłyby zostać uznane za zasadne.

Aby mówić o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych w postaci dobrego imienia osoby prawnej, musimy mieć do czynienia z wypowiedziami opisowymi (co do faktów) niezgodnymi z rzeczywistością bądź oceniającymi (wyrażającymi opinię) zachowania danej osoby zawierającymi krytykę, która nie może być uznana za rzeczową i rzetelną.

Zdaniem Sądu z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że opis rzeczywistości przedstawiony w przypisywanych pozwanemu wypowiedziach, jak i dokonane tam oceny były zgodne z istniejącym stanem faktycznym i nie mogą być uznane za nierzeczowe i nierzetelne. Wynika to z co najmniej kilku okoliczności.

Po pierwsze, pozwany dążył do sprostowania informacji, którą otrzymali klienci powoda informującego, że nie zgłosił się żaden usługodawca chcący świadczyć usługi internetowe dla osiedla (...). Niewątpliwie taka informacja była przez dewelopera rozpowszechniana mimo, iż przedstawiciel firmy pozwanego i sam pozwany prowadzili rozmowy w tej sprawie ze S. H., przedstawiali warunki przeprowadzenia inwestycji i domagali się umożliwienia realizacji tego przedsięwzięcia, dysponując ku temu możliwościami technicznymi (pozwany przedstawił w toku procesu dowody z zeznań świadków i dokumentów na okoliczność, że istniała możliwość podłączenia internetu na osiedlu (...) dzięki zapewnieniu odpowiedniej łączności radiowej). W ocenie Sądu działania strony powodowej zmierzające do zaprzeczenia, iż miały miejsce starania pozwanego nakierowane na podłączenie osiedla do sieci internetowej należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

Po drugie, zebrany materiał dowodowy wskazuje, że poczynania powodowej spółki czy ściślej grupy spółek (...) wprowadzały dezorientację wśród klientów. Strona internetowa wspólna dla wszystkich trzech podmiotów nie informowała kto jest właścicielem nieruchomości i inwestorem przedsięwzięcia budowlanego na osiedlu (...), próbując wykreować renomę wszystkich podmiotów albo też jedynie powoda przez odwołanie do najdłużej działającej spółki (...) sp. z o.o. (powoływanie się na białą listę), gdy w istocie inwestorem była (czego nie sposób ustalić w oparciu o rzeczoną stronę) świeżo powołana spółka (...) sp. z o.o. sp. k. Pozwany informując o tych działaniach spółki, wskazywał na nierzetelne zachowania tych podmiotów i próbował ostrzec potencjalnych klientów powoda.

Po trzecie, udowodnione w tym postępowaniu zostało również to, że powód w swoich folderach informował, iż osiedle będzie wyposażone w boisko sportowe, plac zabaw i teren zielony, podczas gdy w istocie wizualizacje te kreowane były na terenie nieruchomości nie należącej do powoda. Okoliczność ta będąca bezsporną (potwierdzona została zeznaniami właścicielki terenu do którego powód przypisywał sobie prawa – R. Z. (1), która wyraźnie stwierdziła, że nieruchomości tej nigdy nie miała zamiaru zbyć na rzecz powoda), wskazuje w oczywisty sposób, że mamy do czynienia z działaniami powoda, sprzecznymi z zasadami działania rzetelnego przedsiębiorcy, powoda nastawionego na osiągnięcie sukcesu w sposób nieuczciwy. Dla wielu osób tablica i foldery z wizualizacją przyszłego kształtu osiedla mogły stanowić zachętę do zakupu nieruchomości.

Po czwarte, budowa realizowana przez stronę powodową w (...)nie była inwestycją prowadzoną w sposób, który nie dawałby jakichkolwiek podstaw do krytyki zarówno organizacji całego procesu inwestycyjnego jak i jakości wykonania. Potwierdzają te okoliczności wpisy internetowe mieszkańców osiedla, zeznania świadków, a także publikacje prasowe. Należy podkreślić, że nie chodzi tu jedynie o krytykę wyrażaną przez samego pozwanego oraz świadka Ł. S.. Analogiczne opinie do przedstawianych przez te osoby pochodzą od świadka M. M. (3)–dziennikarza Gazety (...)i zostały podparte materiałem fotograficznym wskazującym, że opinie te nie były bezzasadne.

Mając na uwadze wskazane powyżej ustalenia przyjąć trzeba, że działania powodowej spółki i (...) mogły być postrzegane jako nieuczciwe. Podkreślić należy, że strona powoda jako osoba publiczna powinna zachowywać się w sposób rzetelny w stosunku do swoich klientów, potencjalnych kupców, stąd nagłośnienie powyższych faktów służyło niewątpliwie ochronie interesu publicznego.

Na marginesie jedynie należy dodać, iż rozważając kwestie bezprawności wypowiedzi opisanych w pozwie nie można pomijać, że zostały one zamieszczone na forum internetowym. Właściwości takiego dyskursu i charakter jego ekspresji uzasadniają większe niż przeciętne przyzwolenie na ostrzejsze, często skrótowe, dobitne i przejaskrawione opinie, co oczywiście nie usuwa potrzeby udzielania ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych przez wypowiedzi niemieszczące się w dopuszczalnej formule, do których często w tym dyskursie dochodzi (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27 i z dnia 8 marca 2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119). Specyfika tego forum polega przede wszystkim na stworzeniu szerokiej możliwości otwartej oraz nieskrępowanej wymiany poglądów i ocen. Swoboda wypowiadania opinii, której znaczenie we współczesnym społeczeństwie ma - pomimo związanych z nią zagrożeń - niezaprzeczalną wartość, uzasadnia powoływanie się na realizację ważnego interesu publicznego lub prywatnego.

Dodać trzeba także, że powód jako wykonujący działalność gospodarczą występuje w charakterze osoby publicznej i winien się liczyć ze stosowną krytyką (wyrok SN z 8.05.2012r. V CSK 109/11). Nie może żądać milczenia i powstrzymania się od wyrażania ocen przez osoby zainteresowane- jego klientów, musi godzić się na poddanie swojej aktywności jawnej krytyce, ocenie i reakcji opinii publicznej, a co za tym idzie - swoboda opinii i krytyki takiej osoby jest zdecydowanie poszerzona.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności Sąd uznał powództwo za bezzasadne i żądanie zgłoszone w pozwie przez stronę powodową oddalił, o czym orzeczono w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc bowiem powód przegrał proces w całości. W rezultacie Sąd nałożył na powoda obowiązek zwrotu na rzecz pozwanego wszystkich niezbędnych do celowej obrony, poniesionych przez niego kosztów postępowania, które sprowadzały się do kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2.777 zł (w tym 2.400 zł z par. 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i 360 zł z par.11.1 pkt 2 tegoż rozporządzenia, a także opłata od pełnomocnictwa - 17 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Urbaniak
Data wytworzenia informacji: