Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 960/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-07-31

Sygnatura akt I C 960/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2014 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska

Protokolant: Ewelina Potuszyńska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich

na rozprawie sprawy z powództwa M. A.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę 16.294,06zł

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. A. kwotę 15.294,51zł (piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 14.679,59zł od dnia 26.03.2012r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 614,92zł od dnia 02.07.2013r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. A. kwotę 3.598,06zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje powodowi M. A. uiścić na rzecz skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich kwotę 54,06zł tytułem kosztów postępowania;

V.  nakazuje pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w W. uiścić na rzecz Skarbu Państwa- Sadu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich kwotę 846,94zł tytułem kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 960/13

UZASADNIENIE

Powód M. A. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 15.679,14 z ł z ustawowymi odsetkami od dnia 26.03.2012r., tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu oraz kwoty 614,92 zł., z ustawowymi odsetkami od dnia 2.07.2013r., z tytułu kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę.

W uzasadnieniu powództwa powód podniósł, że w wyniku zdarzenia drogowego doznał on szkody w pojeździe marki A. (...) numer rejestracyjny (...).

Strona pozwana ustaliła kwotę odszkodowania na kwotę 5.482,67 zł.

Powód nie zgodził się z wyceną i zlecił wykonanie opinii rzeczoznawcy który ustalił wartość szkody na kwotę 21.161,81 zł.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa

W odpowiedzi na pozew podniosła, że dokonała wyliczenia szkody pojazdu powoda na kwotę 5.482,67 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17 lutego 2013r. doszło do kolizji pojazdu powoda marki A. (...) numer rejestracyjny (...), będącym własnością powoda z innym pojazdem, którego kierującym uznany został za sprawcę zdarzenia.

W chwili zdarzenia sprawca zdarzenia miał zawartą umowę ubezpieczenia OC u strony pozwanej.

( dowód: - akta szkodowe)

W wyniku zdarzenia w pojeździe powoda uszkodzeniu uległy: pokrycie zderzaka przedniego, tłumiki zderzaka boczne, uchwyt zderzaka boczny lewy, krata boczna lewa zderzaka, czujniki parkowania przednie, prawy i lewy, listwa ozdobna zderzaka przedniego, belka zderzaka przedniego z przysłonami bocznymi, spryskiwacze reflektorów przednich, krata wlotu powietrza przednia, reflektory ksenonowe prawy i lewy, lampa przeciwmgielna lewa, nadkole przednie lewe, błotnik przedni lewy, wzmocnienie czołowe, czujnik temperatury zewnętrznej, chłodnica powietrza z osłoną, obudowa wlotu powietrza chłodnicy.

Koszt naprawy pojazdu powoda wyniósł 20.162,26 zł., brutto.

( dowód; - opinia biegłego J. Z. z dnia 23.03.2014r., k. 68-73

- zeznania powoda M. A. k. 54).

Sąd zważył:

Powód M. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty 15. 679, 14 zł. ., tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu oraz kwoty 614,92 zł., z tytułu kosztów sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę.

Swoje roszczenie powód wywodził ze zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 17 lutego 2013r.

W sprawie bezspornym było, że sprawca zdarzenia posiadał umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznej u strony pozwanej.

Zgodnie z art. 822 §1 k.c. przez umowę odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim względem których odpowiedzialność za szkody ponosi ubezpieczający albo osoba , na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczenia.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ma charakter akcesoryjny gdyż jej powstanie i rozmiar zależą od okoliczności uzasadniających odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy szkody oraz rozmiaru tej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność ta jest pochodna odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

W niniejszej sprawie bezspornym była odpowiedzialność strony pozwanej, sporna pozostawała tylko kwestia wysokości odszkodowania.

Jak wynika z opinii biegłego J. Z. w pojeździe powoda uszkodzeniu uległy: : pokrycie zderzaka przedniego, tłumiki zderzaka boczne, uchwyt zderzaka boczny lewy, krata boczna lewa zderzaka, czujniki parkowania przednie, prawy i lewy, listwa ozdobna zderzaka przedniego, belka zderzaka przedniego z przysłonami bocznymi, spryskiwacze reflektorów przednich, krata wlotu powietrza przednia, reflektory ksenonowe prawy i lewy, lampa przeciwmgielna lewa, nadkole przednie lewe, błotnik przedni lewy, wzmocnienie czołowe, czujnik temperatury zewnętrznej, chłodnica powietrza z osłoną, obudowa wlotu powietrza chłodnicy. Koszt naprawy pojazdu powoda wyniósł 20.162,26 zł., brutto. Na tę wiec kwotę należy szacować wartość szkody powoda.

Z okoliczności sprawy wynika, że strona pozwana wypłaciła powodowi z tytułu szkody kwotę 5.482,67 zł.

O tę więc kwotę należało pomniejszyć ustaloną przez sąd kwotę odszkodowania. Z tych tez powodów sąd uznał, ze powodowi należna jest kwota 15.294,51 zł.

Sąd uznał opinię biegłego J. Z. sporządzoną w niniejszej sprawie za pełną jasną i nie budzącą wątpliwości co do jej rzetelności.

Stanowisko Sądu jest tym bardziej uzasadnione, że również ani powód ani pozwany nie wnosili zastrzeżeń do powyższej opinii biegłego.

Sąd uznał również , że powodowi należna jest kwota 614, 92 zł., tytułem kosztów opinii prywatnej.

Była to bowiem jedyna możliwość wykazania przez powoda w toku postępowania likwidacyjnego swoich roszczeń.

Biorąc to pod uwagę Sad orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. przyjmując za podstawę stopień uwzględnienia roszczeń stron ( pkt III wyroku).

Według tej samej zasady sąd nakazał uiścić stronom koszty postępowania w szczególności koszty opinii biegłych pokryte tymczasowo z wydatków budżetowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Czyniewska
Data wytworzenia informacji: