Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 737/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2016-08-30

Sygnatura akt VI GC 737/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Jerzy Szafrański

Protokolant Agnieszka Kacała

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Wałbrzychu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko T. G.

o zapłatę 74 551,67 zł

I.  zasądza od pozwanej T. G. na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. w W. kwotę 74.551,67 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 67/100) z:

- ustawowymi odsetkami od kwoty 16.062,53 zł od dnia 30.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi odsetkami od kwoty 15.178,15 zł od dnia 06.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi odsetkami od kwoty 15.963,80 zł od dnia 09.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi odsetkami od kwoty 24.347,19 zł od dnia 22.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty,

- ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3.000,00 zł od dnia 28.01.2016 r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 10.945 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód – (...) spółka z o.o. w W. (...) wniósł pozew przeciwko T. G. prowadzące działalność gospodarczą pod firmą (...) w Z..

Zażądał w nim zasądzenia na swoją rzecz kwoty 74.551,69 zł z odsetkami oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że pozwana zakupiła u powoda szereg towarów, które zostały jej wydane zgodnie ze złożonym zamówieniem. Pozwana nigdy nie kwestionowała jakości ani ilości zakupionego towaru.

Za dostarczony towar powódka wystawiła dla pozwanej faktury VAT nr (...) z 08.09.2015 .; (...) z dnia 14.09.2015 r.; (...) z dnia 17.09.2015 r.; (...) z dnia 30.09.2015 r. W treści faktur określona była wysokość należnego świadczenia, sposób i termin zapłaty. Pozwana dokonała jedynie zapłaty kwoty 2.176,26 z tytułu należności wynikającej z faktury(...). Do zapłaty z tej faktury pozostała kwota 24.347,19 zł. Dodatkowo za niezwrócone stojaki do szkła powódka obciążyła pozwaną kwotą 3.000 zł. wystawiając notę księgową nr (...). Pozwana nie podjęła próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, nie reagowała na wezwania do zapłaty.

Do dnia wniesienia pozwu – pozwany nie zapłacił należności.

[k. 4-5]

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27.06.2016 r.( syg. akt VI GNc 1200/16) tutejszy Sąd uwzględnił w całości opisane wyżej powództwo.

[k. 26]

Pozwana złożyła sprzeciw od wskazanego wyżej nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu sprzeciwu podała tylko, że nie zgadza się z kwotą występującą w przedmiotowym nakazie.

[k.30]

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał swe żądanie i wskazał, że treść sprzeciwu ma jedynie na celu przedłużenie postępowania.

[k.35-36]

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są przedsiębiorcami.

W dniach 07, 11,17,24 września 2015 roku powód sprzedał pozwanej ognioodporne szkło wielowarstwowe. Udokumentowaniem tej sprzedaży są faktury VAT nr (...); (...) ; (...) ; (...).

Termin płatności każdej z faktur ustalono odpowiednio na dzień: 29 września 2015 r., 05 października 2015 r., 08 października 2015 r., 21 października 2015 r. Wobec braku zwrotu stojaków powód obciążył pozwaną ich wartością na kwotę 3.000 zł. wystawiając notę obciążeniową.

Dowód: odpis KRS k.9-14, odpis z CEiDG k.15, zamówienie i listy przewozowe k.38-40, 42-44, 46-48, 51-54; faktury VAT k.16-20, nota k.21,

Pozwana na poczet zapłaty za dostarczony towar – wynikający z j faktury VAT nr (...) uiściła kwotę 2.176,26 zł.

Dowód: oświadczenie powoda

Pozwana wezwana dnia 05.05.2016 r. do zapłaty kwoty 74.551,67 zł. lub podjęcia rokowań nie zareagowała na to wezwanie.

Dowód: wezwanie do zapłaty z pocztowym dowodem nadania k.23

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się o dowody z dokumentów, które zostały przedstawione przez stronę powodową, a nie zostały zakwestionowane przez pozwaną. Dowody te jednoznacznie potwierdzają ustalony stan faktyczny, a przy tym są ze sobą zgodne i zbieżne.

Zgodnie z przepisem art. 535 kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Złożone zamówienia i wystawione faktury VAT potwierdzają, że pozwana zawarła ze stroną powodową umowę sprzedaży. Z dokumentu WZ wynika, że strona powodowa wykonała swoje zobowiązanie poprzez dostarczenie pozwanej towaru, co ta potwierdziła. Nie zapłaciła jednak za dostarczony towar.

Pozwana nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, co do wysokości kwoty ujętej w nakazie zapłaty. Stwierdzenie, że „nie zgadza się z kwotą występującą w wydanym nakazie zapłaty” nie może decydować o oddaleniu powództwa.

Trudno nawet domyślać się czy kwota ta jest zaniżona czy też zawyżona. Zgodnie z przepisem art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zadaniu temu pozwana nie podołała.

W tych okolicznościach Sąd uznał przedłożone przez powoda dowody w pełni za wiarygodne i zasądził na jego rzecz roszczenie wyartykułowane w pozwie, co znalazło odzwierciedlenie w pkt I wyroku.

W myśl art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (tzn. nie spełnia go w terminie lub na wezwanie wierzyciela – art. 476 k.c.), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe (art. 481 § 2 k.c. – przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 09.10.2015 r. – Dz. U. poz.1830). Dlatego też sąd zasądził odsetki od każdej z dochodzonych kwot od dnia następnego po umówionym terminie płatności do dnia 31.12.2015 r. oraz odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 § 2 k.c. – po zmianie) od dnia 01.01.2016 r. od każdej z dochodzonych kwot do dnia zapłaty.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 § 1 k.p.c. Pozwana przegrała proces w całości i zobowiązana jest do zwrotu stronie powodowej całości poniesionych przez nią kosztów procesu w wysokości 10.945 zł.

Na koszty te składa się opłata od pozwu w kwocie 3.728 zł., opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. oraz wynagrodzenie adwokata reprezentującego stronę powodową w kwocie minimalnej stawki w wysokości 7.200 zł, naliczonej na podstawie § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800) – pkt II wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Lasota
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Szafrański
Data wytworzenia informacji: