Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI W 301/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2014-09-29

Sygn. akt VI W 301/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2014r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy w VI Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Alicja Kiwała

Protokolant Joanna Maćkowiak

po rozpoznaniu dnia 29 września 2014 roku sprawy o wykroczenie

K. S.

urodzonego (...) w Ś.,

syna J. i S. z domu W.

obwinionego o to, że:

w dniu 14 stycznia 2014 roku około godz. 15.07 w miejscowości Ś., woj. (...), na stacji paliw S. ul. (...) przy użyciu samochodu osobowego marki M. (...) nr rej. (...) dokonał kradzieży paliwa ON w ilości 18,66 litra, powodując straty w wysokości 100,02 zł na szkodę stacji paliw S. ul. (...),

tj. o czyn z art. 119 § 1 kw;

I.  obwinionego K. S. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. wykroczenia z art. 119 § 1 kw i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę grzywny w kwocie 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych,

II.  na podstawie art. 119 § 4 kw zobowiązuje obwinionego do zapłaty równowartości ukradzionego mienia, tj. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego – stacji paliw S. w Ś. przy ul. (...) kwoty 100,02 zł (sto złotych i dwa grosze) – w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

III.  na podstawie art. 30 § 1 kw orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci płyty CD, znajdującej się w aktach sprawy i zarządza pozostawienie go w aktach sprawy,

IV.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpw i art. 118 § 1 kpw zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w łącznej kwocie 80 zł (w tym: - zryczałtowane wydatki postępowania 50 zł, - opłata 30 zł).

Sygn. akt VI W 301/14

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14.01.2014r. około godz. 15.07. w miejscowości Ś. woj. (...) do dystrybutora numer 3 na stacji paliw S.- Ś. ul. (...) podjechał samochód marki M. o numerach rejestracyjnych (...) kierowany przez obwinionego K. S.. Obwiniony wysiadł z samochodu i zatankował paliwo ON w ilości 18,66 litra o wartości 100,02 zł. Po czym podszedł do kasy i podał kartę płatniczą. Podczas dwukrotnej transakcji na terminalu płatniczym pojawiły się komunikaty na temat braku środków na karcie płatniczej. W związku z powyższym obwiniony nie uiszczając zapłaty za zatankowane paliwo opuścił pomieszczenie z kasami, wsiadł do pojazdu i odjechał z terenu stacji. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring i zapisane na płycie CD+ R 700 MB.

Dowód:

- zeznania świadka A. W. ( 7k)

- płyta CD+ R 700MB zawierająca nagranie z monitoringu stacji S. w Ś. ul. (...) z dnia 14.01.2014r. w godz. 15.03- 15.06

W związku z zaistniałym zdarzeniem pracownik Stacji Paliw S. A. W. w Komendzie Powiatowej w Ś. w dniu 21.01.2014r. złożył zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia.

Dowód:

- protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o wykroczeniu z dnia 21.01.2014r.

W toku prowadzonych czynności sprawdzających funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Ś. sierż. szt. M. L. ustalił, że posiadaczem pojazdu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) jest K. S., którego rysopis odpowiada rysopisowi sprawcy wykroczenia zarejestrowanego na płycie CD z monitoringu zainstalowanego na Stacji Paliw S. .

Dowód:

- notatka urzędowa z dnia 24.06.2014r.

K. S. urodził się (...) Jest żonaty. Według oświadczenia nie karany.

Obwiniony K. S. podczas składania wyjaśnień nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Wyjaśnił, że zeznania złoży dopiero w Sądzie.

Dowód:

wyjaśnienia obwinionego K. S. ( k 11)

Sąd zważył, co następuje :

Uwzględniając przeprowadzone i ujawnione w sprawie dowody, uznać należy, iż sprawstwo i wina K. S. odnośnie zarzucanego mu wykroczenia kradzieży paliwa ON w ilości 18,66 litra i wartości 100,02 zł są oczywiste i nie mogą budzić żadnych wątpliwości.

Sąd dał w pełni wiarę zeznaniom świadka tj. pracownika stacji paliwowej A. W., nagraniu z monitoringu utrwalonym na płycie CD oraz notatce urzędowej funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Ś. sierż. szt. M. L.. Dlatego też Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości co do sprawstwa K. S. odnośnie przedmiotowego wykroczenia.

Zeznania świadka A. W. są w pełni zgodne z zapisem z monitoringu utrwalonym na płycie CD, dlatego też należy je uznać za logiczne, nie zawierające wewnętrznych sprzeczności, które dają pełen obraz zdarzenia z dnia 14 stycznia 2014r.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się również na zebranym w sprawie dowodzie z dokumentu w postaci protokołu ustnego zawiadomienia o wykroczeniu ( k5) Dokument ten ze względu na swój charakter i rzeczowy walor nie budzi wątpliwości Sądu, co do jego wiarygodności oraz faktu, na jaką okoliczność został sporządzony. Sąd nie znalazł powodów, które podważałyby jego wiarygodność.

Powyższe dowody Sąd uznał za nie budzące zastrzeżeń co do ich wiarygodności i autentyczności, w związku z czym fakty z nich wynikające uznał za udowodnione.

Sąd odmówił wiarygodności wyjaśnieniom obwinionego, które obwiniony zawarł w sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 07.07.2014r. ( doręczonym w dniu 31.07.2014r.) W sprzeciwie K. S. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu twierdząc, że „nie przypomina sobie aby w tym dniu był na tej stacji paliwowej.”, jednakże w ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na sprawstwo i winę obwinionego w zakresie zarzucanego mu czynu.

Obwinionemu zarzucono popełnienie czynu określonego w art. 119 §1 Kodeksu wykroczeń.

Wykroczenie z art. 119 § 1 popełnia ten , kto kradnie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. Strona przedmiotowa wykroczenia z art. 119 § 1 kw polega na tym, że sprawca dokonuje zaboru (wyjmuje rzecz spod władztwa pokrzywdzonego). Czyn kradzieży określony w art. 119 kw zawiera konstrukcję tzw. czynu przepołowionego. Polega ono na tym, iż czyn stanowi wykroczenie, o ile wartość wyrządzonej szkody nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, wówczas czyn stanowi przestępstwo kradzieży (art. 278 k.k.).

Przedmiotem wykroczenia stypizowanego w art. 119 § 1 kw jest cudza rzecz ruchoma, której wartość, jak wskazano, nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. ( Dz. U 1074. 2013r) wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. wynosiła 1680 zł. ¼ wskazanej wyżej kwoty wynosi 420 zł. Z tego względu, z uwagi na wartość skradzionego przez obwinionego paliwa o łącznej wartości 100,02 zł, zachowanie obwinionego wypełniło znamiona wykroczenia z art. 119 §1 kw.

Wykroczenie kradzieży opisane w art. 119 § 1 kw ma charakter umyślny i może być popełnione jedynie z zamiarem kierunkowym. Nie ulega wątpliwości, że K. S. chciał dokonać kradzieży paliwa ON o wartości łącznej 100, 02 zł. W tym celu udał się na stację paliwową i nie płacąc za zatankowane paliwo odjechał z terenu stacji paliwowej.

Reasumując, Sąd uznał, że obwiniony K. S. w dniu 14.01.2014r. około godz. 15:07. w miejscowości Ś. woj. (...), na stacji paliw S. ul. (...) przy użyciu samochodu osobowego marki M. (...) nt rej. (...) dokonał kradzieży paliwa ON w ilości 18,66 litra powodując straty w wysokości 100,02 na szkodę stacji paliw S. ul. (...) i wymierzył obwinionemu karę grzywny w kwocie 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych.

W ocenie Sądu wymierzona K. S. kara stanowić będzie dla niego adekwatną i wystarczającą dolegliwość z uwagi na rodzaj i charakter popełnionego wykroczenia, a nadto niewątpliwie spełni cel wychowawczy.

Przy wymiarze kary, kierując się dyrektywami opisanymi w przepisie art. 33 § 2, 3 i 4 kw, Sąd wziął w szczególności pod uwagę rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy i pobudki oraz warunki i właściwości osobiste obwinionego, a także jej sposób życia przed i po popełnieniu wykroczenia.

Na podstawie art. 119 § 4 kw Sąd zobowiązał obwinionego do zapłaty równowartości ukradzionego mienia tj. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego stacji paliw S. w Ś. przy ul (...) kwoty 100,02 w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Na podstawie art. 30 § 1 kw Sąd orzekł o przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci płyty CD, znajdujące się w aktach sprawy i zarządził pozostawienie jej w aktach sprawy

Na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 119 kpw i art. 118 § 1 kpw Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w łącznej kwocie 80 zł (w tym: - zryczałtowane wydatki postępowania 50 zł, - opłata 30 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Matras
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Kiwała
Data wytworzenia informacji: