Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 406/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-03-18

Sygn. akt IV U 406/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący: SSR Teresa Maślukiewicz

Protokolant : Katarzyna Zych

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2015 roku w Ś.

sprawy z odwołania K. R. (1)

od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie (...) we W.

z dnia (...)roku, znak: (...). (...)

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

K. R. (1) odwołała się od orzeczenia wydanego (...). (...) we W., wnosząc o przywrócenie grupy 02-P, co umożliwiłoby jej na poprawę egzystencji.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewódzkim (...) we W. wniósł o oddalenie odwołania uzasadniając to m.in. tym, że nie zostały spełnione ustawowe wymogi do zaliczenia K. R. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności .

Sąd ustalił:

(...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w D. orzeczeniem z (...) zaliczył K. R. (1) do lekkiego stopnia niepełnosprawności do (...) ; symbol przyczyny niepełnosprawności 02 – P.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) we W. orzeczeniem z dnia (...) utrzymał w mocy zaskarżenie przez wnioskodawczynię orzeczenie (...) w D. .

Od orzeczenia tego K. R. odwołała się .

Dowód: -orzeczenie (...) z (...)

-orzeczenie (...) z (...)– w aktach (...) w zał.

Biegli sadowi specjaliści psycholog i psychiatra orzekli, że w zakresie reprezentowanych przez nich specjalistów K. R. może zostać zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności okresowo do (...)

Dowód : opinia biegłych – k 15.

Sąd zważył:

Odwołanie jest bezzasadne.

Przepis art. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 ) stanowi, że:

1) ust. 1 - do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

2) ust. 2 - do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

3) ust. 3 - do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności
do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Bezsporne w sprawie było, że jedynym schorzeniem powódki jest choroba psychiczna – oznaczona symbolem 02-P.

Sporne pozostawało ,czy choroba powódki powoduje naruszenie sprawności w takim zakresie iż można ją zaliczyć do wyższego niż lekki stopień niepełnosprawności .

Wszyscy lekarze badający powódkę dla potrzeb niniejszej sprawy ( w (...), (...), biegli sądowi)zgodnie orzekli, iż ze względu na stopień naruszenia sprawności organizmu może ona zostać zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, okresowego do (...)

Biegli podkreślili, że powódka leczona niskimi dawkami leków psychotropowych, przy obecnym, umiarkowanym stopniu zaburzeń lękowych i depresyjnych, jest zdolna do pracy w ramach otwartego rynku pracy i nie wymaga pomocy w pełnieniu ról społecznych, zatem nie może zostać zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Sąd w całości dał wiarę opinii biegłych albowiem jest pełna , jasna , pozbawiona wewnętrznych sprzeczności i dostatecznie wyjaśniła wszystkie okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Mimo pouczenia, w zakreślonym 14 dniowym terminie , który upłynął z dniem (...) powódka nie wniosła zastrzeżeń do opinii biegłych ( k 32 – powódka nie odebrała przesyłki zawierającej odpis opinii biegłych z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia do opinii zastrzeżeń).

Opinia psychologiczna z (...) (k 16) po myśli art.245 kpc jest dokumentem prywatnym , stanowiącym dowód tego, że osoba która go podpisała , złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Nie może stanowić dowodu na okoliczność stanu zdrowia powódki, albowiem takim jest wyłącznie opinia biegłych sądowych posiadających wiadomości specjalne (art.278 § 1 kpc).

Sąd pominął dowód z przesłuchania stron , albowiem wszystkie fakty istotne dla rozstrzygnięcia zostały wyjaśnione w opinii biegłych ( art. 299 kpc ).

Z tych przyczyn na mocy art. 477 14 § 1 kpc odwołanie oddalono.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zych
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Maślukiewicz
Data wytworzenia informacji: