Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 271/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2016-04-28

Sygn. akt III RC 271/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Pawlik

Protokolant: Małgorzata Dobrowolska

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Świdnicy na rozprawie

sprawy

z powództwa M. B. (1)

przeciwko małoletnim: M. B. (2) i M. B. (3)

o obniżenie alimentów

I.  zmienia zakres obowiązku alimentacyjnego powoda M. B. (1) wobec małoletnich pozwanych: M. B. (2) i M. B. (4) w ten sposób, że alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy wydanym w dniu 16 lipca 2013 roku w sprawie o sygn. akt I C 1585/12 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie o sygn. akt IACa 1141/13, począwszy od dnia 03 czerwca 2015 roku obniża z kwot po 800 zł miesięcznie do kwot po 500 (pięćset) zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych, łącznie z kwoty po 1600 zł miesięcznie do kwoty po 1000 (jeden tysiąc) zł miesięcznie;

II.  dalej idące powództwa oddala.

Sygnatura akt III RC 271/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 03 czerwca 2015 roku do Sądu Rejonowego w Świdnicy powód M. B. (1) domagał się obniżenia alimentów zasądzonych od niego na rzecz małoletnich pozwanych M. B. (2) i M. B. (5) wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy wydanym w dniu 16 lipca 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt IC 1585/12 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wydanym w dniu 20 listopada 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1141/13 z kwot po 800 zł miesięcznie do kwot po 500 zł miesięcznie na każdego z małoletnich pozwanych osobno. W uzasadnieniu pozwu M. B. (1) wskazał, że na skutek pogorszenia się stanu jego zdrowia oraz przejścia skomplikowanej operacji neurochirurgicznej mózgu zmniejszyły się jego zdolności zarobkowe, co wpływa na zwiększanie się jego zadłużenia z tytułu alimentów. Zmuszony był też do pobrania pożyczek w celu zaspokajania swoich potrzeb oraz potrzeb małoletnich pozwanych, którzy często przebywają pod jego opieką. Podniósł też, że gdy synowie przebywają u niego pokrywa znaczne koszty związane z ich utrzymaniem. Zdaniem powoda koszty utrzymania małoletnich pozwanych przedstawiane w trakcie spraw sądowych są zawyżane przez ich matkę, podczas gdy w rzeczywistości uległy one zmniejszeniu od czasu ostatniej sprawy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jak wskazał M. B. (1) małoletni syn M. nie uczęszcza już do przedszkola, w związku z czym matka nie musi już uiszczać opłaty z tego tytułu, która wynosiła 535 zł miesięcznie. Praktycznie odpadły też koszty leczenia małoletnich powodów, które w skali miesiąca wynosiły łącznie po 246 zł na jedno dziecko, podczas gdy obecnie w ocenie powoda wynoszą po 15 zł na dziecko. Małoletni pozwany M. B. (2) przestał też korzystać z zajęć logopedycznych co spowodowało obniżenie kosztów jego utrzymania o około 154 zł miesięcznie. W ocenie powoda zmniejszeniu o ok. 100 zł miesięcznie uległy wydatki na odzież kupowaną dla każdego z pozwanych przez ich przez matkę. Zmniejszyły się też wydatki matki pozwanych na zajęcia pozalekcyjne. Zdaniem powoda realny koszt utrzymania każdego z dzieci wynosi obecnie po ok. 900 zł miesięcznie. Ponadto powód podniósł, że zasądzone alimenty są nieadekwatne do aktualnie osiąganych przez powoda zarobków. W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym wynagrodzenie M. B. (1) wynosiło około 1250 zł netto miesięcznie, natomiast w dacie składania pozwu o obniżenie alimentów jego wynagrodzenie wynosi po około 944 zł netto miesięcznie. Powód posiada też obecnie duże zadłużenie wynoszące 17 000 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na pokrycie kosztów utrzymania. Ma też zadłużenie alimentacyjne wobec pozwanych w wysokości ok. 3700 zł, które stale wzrasta.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich pozwanych, A. B. w odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 30 listopada 2015 roku wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu zajętego stanowiska wskazała, że powód zatrudniony jest firmie swojego ojca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Alimenty ściągane są w drodze egzekucji komorniczej, ponieważ powód nie płaci ich w pełnej wysokości. Od momentu zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich pozwanych od ich dziadka, a ojca powoda, powód przyjął, że nie jest zobligowany do płacenia pełnej kwoty zasądzonych alimentów skoro różnicę uiszcza dziadek dzieci. Ponadto wskazała, że wbrew twierdzeniom powoda koszty utrzymania pozwanych nie maleją ale wzrastają, chociażby przez wzgląd na to, że są starsi, w związku z czym wydatkuje większa kwoty na ich wyżywienie. Ponosi obecnie wyższe koszty utrzymania mieszkania, które wynajmuje, zaś opłata za najem wynosi po 1100 zł miesięcznie. Dodatkowo obciążają ją opłaty za media, Internet i telefon. Same koszty wyżywienia pozwanych wynoszą aktualnie po około 600 zł na każdego z małoletnich. Oprócz tego matka pozwanych ponosi wydatki związane z zakupem wyprawki szkolnej, składkami szkolnymi, zakupem książek, zeszytów, zajęć dodatkowych. A. B. podała, że zatrudniona jest w firmie (...) Sp. z o.o. i zarabia po około 2.000 zł brutto miesięcznie. W ponoszeniu kosztów utrzymania pomaga jej rodzina i znajomi.

W piśmie procesowym wniesionym do sądu w dniu 28 grudnia 2015 roku powód zmienił żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o obniżenie alimentów do kwot po 400 zł miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich pozwanych. W piśmie tym powód między innymi zakwestionował wyliczenie kosztów utrzymania małoletnich pozwanych, przedstawione przez ich przedstawicielkę ustawową wskazując, że są one znacznie zawyżone. Ponadto wskazał, że koszty związane z utrzymaniem mieszkania powinny być dzielone na co najmniej 4 osoby, w związku z tym, że razem z matką powodów zamieszkuje jej obecny partner.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem wydanym w dniu 16 lipca 2013 roku w sprawie o sygnaturze akt IC 1585/12 orzekł o rozwiązaniu małżeństwo M. B. (1) i A. B., wykonywanie władzy rodzicielskiej nad ich dziećmi M. B. (2), urodzonym w dniu (...) i M. B. (3), urodzonym w dniu (...) powierzył matce oraz zasądził od ojca M. B. (1) na rzecz każdego z wyżej wymienionych małoletnich synów alimenty w kwotach po 600 zł miesięcznie. Na skutek rozpoznania apelacji matki małoletnich pozwanych powyższy wyrok został zmienionym wyrokiem wydanym przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2013 roku w sprawie o sygnaturze akta I ACa 1141/13 w ten sposób, że zasądzono od powoda M. B. (1) na rzecz małoletnich pozwanych M. i M. B. (2) alimenty w kwotach po 800 zł miesięcznie na każdego z nich osobno, łącznie w kwocie po 1.600 zł miesięcznie. A. B. zatrudniona była wówczas w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w Ś. na stanowisku księgowej za wynagrodzeniem w wysokości po 1.500-1.600 zł miesięcznie. Natomiast powód M. B. (1) zatrudniony był w stanowiącej własność jego ojca firmie PHU (...) z siedzibą w Ś. na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży na ½ etatu. M. B. (1) osiągał wynagrodzenie w wysokości od 1.146,12 zł do 1.250,91 zł netto miesięcznie. Sąd apelacyjny przyjął jednak, że możliwości zarobkowe powoda były znacznie większe z uwagi na to, że wcześniej pracował w tej samej firmie swojego ojca na stanowisku kierownika oddziału i uzyskiwał wynagrodzenie w kwotach po ok. 2.500 zł miesięcznie. W związku z tym sąd w co najmniej takiej wysokości ocenił ówczesne możliwości zarobkowe powoda. Ponadto sąd apelacyjny przyjął, że z uwagi na dotychczasowy poziom życia małoletnich oraz zważywszy na nową sytuację w jakiej znalazła się matka pozwanych w wyniku rozwodu (konieczność samodzielnego opłacania czynszu najmu mieszkania w wysokości 1.100 zł oraz innych opłat eksploatacyjnych) zasadne jest obciążenie ojca małoletnich zasądzona kwotą alimentów. Koszty utrzymania każdego z małoletnich pozwanych ich matka oceniła wówczas w wysokości odpowiadającej kwotom po 1.500 zł miesięcznie, na każdego z małoletnich osobno. Małoletni M. B. (4) miał wówczas ukończone 7 lat i uczęszczał do klasy „0” w szkole podstawowej, natomiast małoletni M. B. (2) miał skończone 5 lat i uczęszczał do przedszkola, za które odpłatność wynosiła 530 zł miesięcznie.

Dowód:

-akta IC 1585/12 Sądu Okręgowego w Świdnicy.

W związku z tym, że powód kwestionował wysokość zasądzonych na rzecz pozwanych alimentów i nie płacił całej zasądzonej kwoty alimentów, na wniosek przedstawicielki ustawowej pozwanych wszczęta została przeciwko niemu egzekucja komornicza. Również prowadzone przeciwko powodowi postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do ściągnięcia zaległych alimentów oraz do egzekwowania całej kwoty alimentów bieżących, co stało się powodem wniesienia przez przedstawicielkę ustawową małoletnich pozwanych przeciwko dziadkowi małoletnich, a ojcu powoda S. B. pozwu o zasądzenie na rzecz każdego z pozwanych alimentów w kwotach po 400 zł miesięcznie. Wyrokiem wydanym w dniu 05 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawie o sygn. akt III RC 524/14 zasądził od S. B. na rzecz każdego z pozwanych alimenty w kwotach po 300 zł miesięcznie, łącznie w kwocie po 600 zł miesięcznie. Sąd rozpoznając tą sprawę przyjął, że średni koszt utrzymania każdego z powodów może kształtować się na poziomie co najmniej 900 zł miesięcznie, z uwzględnieniem udziału każdego z powodów w kosztach utrzymania mieszkania. Po uprawomocnieniu się wskazanego wyżej wyroku S. B. zapłacił na rzecz pozwanych całe zasądzone i wymagalne alimenty oraz zaczął regularnie płacić alimenty bieżące, co czynił do czasu wyrokowania w niniejszej sprawie.

Dowody:

-akta sprawy III RC 524/14 Sądu Rejonowego w Świdnicy;

-zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ś. Aleksandra Suszyckiego z dnia 16 listopada 2015 roku k. 101-102 i pismo tego komornika z dnia 21 września 2015 r. k. 238-239;

- dowód przelewu z rachunku bankowego S. B. z (...) Bank (...) z dnia 31 marca 2015 roku k. 240;

oraz częściowo okoliczności bezsporne (co do wywiązywania się przez S. B. z obowiązku płacenia alimentów zgodnie z wyrokiem wydanym w sprawie III RC 524/14 Sądu Rejonowego w Świdnicy).

Powód M. B. (1) w dniu 13 marca 2015 roku przeszedł w (...) Szpitalu (...) w B. zabieg wszczepienia do mózgu elektrostymulatora. Zabieg ten miał za zadanie poprawić stan zdrowia powoda, bowiem od 8 roku życia cierpi on na zespół (...). Stan zdrowia powoda do 35 roku życia był stosunkowo stabilny, następnie zaczął się pogarszać, co objawiało się częstymi tikami wokalnymi i ruchowymi, zaburzeniami snu, szybkim męczeniem się, apatią, nudnościami, wymiotami. W związku z przejściem wskazanej wyżej operacji powód przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 13 marca 2015 roku do dnia 19 kwietnia 2015 roku, a następnie na zwolnieniu przebywał od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 21 czerwca 2015 roku. W orzeczeniu lekarskim wydanym przez lekarza (...) z Centrum Usług Medycznych (...) w Ś. w celu ustalenia możliwości wykonywania przez powoda pracy na dotychczasowym stanowisku, tj. specjalisty ds. sprzedaży obsługującego komputer, stwierdzono, że powód stał się niezdolny do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy z uwagi na jej szkodliwy wpływ na zdrowie. Lekarz wydający opinię zalecił przeniesienie powoda na inne stanowisko pracy oraz orzekł, że powód nie może wykonywać pracy przy komputerze, wymagającej używania telefonów komórkowych oraz wymagającej dźwigania powyżej 5 kilogramów w pełnym wymiarze godzin pracy. Zgodnie z zaświadczeniem lekarskim (...) Szpitala (...) w B. powód po zabiegu wszczepienia stymulatora powinien unikać stresu, nadmiernego przemęczania się fizycznego i intelektualnego, unikać wykonywania gwałtownych skrętów głową oraz urazów w okolicach klatki piersiowej, szyi i głowy a także przeciążania kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Powinien też unikać długotrwałej ekspozycji na zewnętrzne pole optomagnetyczne emitowane przez ekran komputera, telefony kosmówkowe, kuchenki mikrofalowe. W dniu 20 kwietnia 2016 r. powód złożył w (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ś. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, który na dzień orzekania w niniejszej sprawie nie został jeszcze rozpoznany.

Dowody:

-karta informacyjna leczenia szpitalnego powoda w (...) Szpitalu (...) w B. z dnia 19 marca 2015 roku k. 19-20;

-zwolnienia lekarskie z 19 marca 2015 r. i 20 maja 2015 r. o niezdolności do pracy wystawione dla powoda przez 10 (...) Szpital (...) z Polikliniką SP ZOZ Klinikę (...) w B. k. 21;

-orzeczenie lekarskie wystawione przez lek. med. J. Ś. z Centrum Usług Medycznych (...) w Ś. w dniu 30 listopada 2015 roku k. 114;

-zaświadczenie (...) Szpitala (...) z Polikliniką SP ZOZ Kliniki (...) w B. k. 244;

-zaświadczenie (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ś. z dnia 20 kwietnia 2016 roku k. 256;

- zeznania M. B. (1) złożone w dniu 21 kwietnia 2016 roku e-protokół k. 266.

M. B. (1) w toku niniejszej sprawy do dnia 31 marca 2016 roku zatrudniony był w firmie P.H.U. (...) z siedzibą w Ś. należącej do jego ojca S. B. na 4/8 etatu, na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży. W okresie od grudnia 2014 roku do lutego 2015 roku powód z tytułu pracy we wskazanej wyżej firmie osiągał wynagrodzenie wynoszące po 1096 zł netto miesięcznie, następnie w 2015 r. uzyskał wynagrodzenie netto w następujących wysokościach: w marcu w kwocie 956 zł, w kwietniu 791 zł, w maju 628 zł, w czerwcu 628 zł, w lipcu 353,86 zł, natomiast w okresie od sierpnia 2015 roku do stycznia 2016 roku powód uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości po 998 zł netto miesięcznie.

Umowa o pracę została rozwiązana z powodem przez pracodawcę za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika, ale przez niego niezawinionych. Jako przyczynę rozwiązania z powodem stosunku pracy pracodawca wskazał, że z orzeczenia lekarskiego z dnia 30 listopada 2015 r. wydanego przez lekarza medycyny pracy wynika, iż powód z powodu stanu zdrowia nie może pracować na dotychczas zajmowanym stanowisku, zaś pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem na które mógłby przenieść powoda, tj. takim na którym mógłby zapewnić powodowi warunki pracy zgodne orzeczeniem lekarskim. Pracodawca wskazał, że wszystkie stanowiska pracy jakimi dysponuje nie odpowiadają zaleceniom lekarskim wydanym dla powoda. Nie mógł natomiast dalej zatrudniać pracownika, który ma przeciwskazania lekarskie do pracy na danym stanowisku.

Dowody:

-zaświadczenia P.H. (...) S. B. z siedzibą w Ś. z dnia 01 czerwca 2015 roku k: 22 i z dnia 02 marca 2016 r. k. 243;

-oświadczenie właściciela firmy P.H. (...) z dnia 02 grudnia 2015 roku o rozwiązaniu z powodem umowy o pracę k.116;

- pismo S. B. jako właściciela firmy P.H. (...) z dnia 16 lutego 2016 roku k. 223;

- świadectwo pracy wystawione dla powoda przez firmę P.H. (...) S. B. z siedzibą w Ś. z dnia 31 marca 2016 roku k. 255;

- zeznania M. B. (1) złożone w dniu 10 marca 2016 r. i w dniu 21 kwietnia 2016 roku, e-protokół k. 249 i 266.

Od dnia 09 października 2012 roku powód zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ś. w charakterze osoby poszukującej pracy. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powód od dnia 08 kwietnia b.r. zarejestrował się w tym urzędzie w charakterze osoby bezrobotnej. Powód twierdzi, że uzyskał informacje z urzędu pracy, iż z uwagi na treść orzeczenia lekarskiego stwierdzającego jego niezdolność do pracy nie może jednak zostać zarejestrowany w charakterze osoby bezrobotnej, bowiem takiej rejestracji podlegają jednie osoby zdolne do pracy.

Dowód:

-zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ś. z dnia 29 maja 2015 roku (k:26);

-zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ś. z dnia 08 kwietnia 2016 roku (k:254)

-zeznania M. B. (1) złożone w dniu 21 kwietnia 2016 roku, e-protokół k. 266.

Powód twierdzi, że w celu zaspokajania bieżących potrzeb małoletnich pozwanych oraz uiszczania alimentów na ich rzecz zaciągał pożyczki u swojego ojca. Z przedłożonych umów pożyczek wynika, że M. B. (1) zaciągnął te zobowiązania na łączną kwotę 17.000 zł. Obecnie powód zamieszkuje sam w mieszkaniu stanowiącym własność jego ojca i nie pozostaje w żadnym związku. Opłaty za zarząd nieruchomością i na fundusz remontowy wynoszą po 200 zł miesięcznie, zaś opłaty za tzw. media po ok. 200 zł miesięcznie. Wszelkie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania zajmowanego przez powoda ponoszą jego rodzice. W czasie gdy małoletni w ramach ustalonych przez Sąd kontaktów przebywają u powoda, tj. w poniedziałki i w czwartki od godziny 12:30 do 19:00, w co drugi weekend od piątku po zakończeniu zajęć lekcyjnych do niedzieli do godziny 19:00 oraz w tydzień ferii zimowych oraz w okresie wakacji ponosi on koszty ich utrzymania. W związku z tym w 2014 roku powód odliczył od dochodu połowę ulgi na małoletnich synów Zapewnia małoletnim posiłki, ubiór. Małoletni uczęszczają również na lekcje języka angielskiego, które opłaca ojciec powoda. Dziadkowie małoletnich pozwanych zabierają ich również na zagraniczne wyjazdy wakacyjne i w ferie, ponosząc samodzielnie koszty z tym związane.

Dowody:

-umowy pożyczki zawarte przez powoda ze S. B. w dniu 08 lutego 2013 roku k. 23, w dniu 11 czerwca 2013 roku k. 24, w dniu 30 listopada 2013 roku i 10 marca 2014 r. k. 25;

-umowy zawarte z firmą (...) w dniu 09 września 2014 r. k. 43 i w dniu 03 września 2015r. k. 91;

-faktury dołączone przez powoda do pisma z dnia 27 listopada 2015 roku wystawione przez OSiR Ś. z dnia 02 lutego 2015 roku, 02 marca 2015 roku, 27 kwietnia 2015 roku, 18 maja 2015 roku, 15 czerwca 2015 roku, 19 października 2015 roku, C. 3D z dnia 28 lutego 2015 roku, (...) Polska z dnia 21 maja 2015 roku, (...) Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2015 roku, (...) w Ś. z dnia 25 października 2015 roku, Centrum Stomatologii (...) i (...) w Ś. z dnia 17 sierpnia 2015 roku i 31 sierpnia 2015 roku k. 84-90;

-zeznanie podatkowe powoda PIT-02 za 2014 rok k. 235-237;

-zeznania M. B. (1) złożone w dniu 10 marca 2016 r., e-protokół k. 249.

A. B. obecnie zatrudniona jest w firmie (...) Sp. z o.o. w P. na stanowisku księgowej na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem wynoszącym po 2.000 zł brutto miesięcznie, tj. po 1,474,48 zł netto miesięcznie. Dodatkowo od stycznia 2016 roku matka powodów podjęła pracę w firmie (...) Sp. z o.o. w Ś. na podstawie umowy zlecenia i z tytułu tego zatrudnienia uzyskuje wynagrodzenie w kwotach po 1.000 zł netto miesięcznie, przy czym nie wie jak długo będzie wykonywać tą pracę.

Dowody:

-zaświadczenia firmy (...) Sp. z o.o. w P. z dnia 16 listopada 2015 roku k. 106, z dnia 14 grudnia 2015 roku k. 120-123 oraz z dnia 16 lutego 2016 roku k:212-215;

- rachunek firmy (...) w Ś. z dnia 31 stycznia 2016 roku (k:216).

-zeznania A. B. złożone w dniu 21 kwietnia 2016 roku, e-protokół k. 266.

Małoletni pozwani zamieszkują razem z matką w Ś. przy ul. (...) w wynajmowanym mieszkaniu. Miesięczny koszt najmu mieszkania wynosi 1.100 zł. We wskazanym mieszkaniu małoletni wraz z matką zamieszkują od 4 lat. W opłatę za najem wliczone są koszt czynszu, wody i ogrzewania. Rachunki za prąd wynoszą po ok. 80 zł miesięcznie, za gaz po 50-60 zł co dwa miesiące. Za telefon oraz za Internet matka pozwanych płaci od ok. 130 do ok. 170 zł miesięcznie, natomiast za telewizję po 40 zł miesięcznie. Tytułem dopłaty za zużycie wody za cały 2015 rok musiał dopłacić prawie 800 zł.

Dowody:

-umowy najmu mieszkania zawarte w dniach 01 października 2014 r. i 01 października 2015r. przez matkę pozwanych z K. B. k. 160-163;

-dowody uiszczenia przez A. B. opłat za najem mieszkania k.164-166;

-faktury VAT wystawione przez (...) S.A. dla A. B. k.143-148;

-odcinki opłat na rzecz (...) Sp. z o.o. za dostawę energii eklektycznej do mieszkania zajmowanego przez pozwanych i ich matkę wystawione na nazwisko H. B. k.149,150;

-faktury VAT na rzecz (...) wystawione na nazwisko H. B. k:151-153;

-faktury VAT na rzecz (...) S.A. wystawione dla A. B. k. 154-159;

-dowód wpłaty przez A. B. z 16 marca 2016 r. dopłaty za wodę k. 201;

- zeznania A. B. złożone w dniu 21 kwietnia 2016 roku, e-protokół k. 266.

Aktualne koszty utrzymania małoletnich pozwanych ich matka ocenia w wysokości odpowiadającej kwocie około 1.500 zł miesięcznie na każdego z synów osobno (łącznie z udziałem małoletnich w kosztach utrzymania zajmowanego mieszkania). Obecnie leczenie pozwanych odbywa się w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, ponieważ ich matka twierdzi, że nie stać jej na opłacanie prywatnych wizyt lekarskich. A. B. wskazała, ze koszty utrzymania małoletnich nie zmniejszają się, ale rosną chociażby ze względu na to iż dzieci są starsze. Małoletni jedzą coraz więcej, poza tym są coraz bardziej wybredni w kwestii wyżywienia. Matka gotuje dzieciom obiady, ponieważ nie chcą ich jadać w szkole. Ponadto w gospodarstwie domowym pozwanych zużywane są duże ilości wody, bo matka kąpie synów osobno. Matka ponosi również koszty dowożenia dzieci do szkoły i na dodatkowe zajęcia. Matka pozwanych zeznała, że stara się zapewnić dzieciom skromny wypoczynek wakacyjny w postaci z tygodniowego pobytu, którego łączny koszt na trzy osoby wraz z dojazdem, wyżywieniem oraz kosztami atrakcji wyniósł ostatnio około 1.800 zł. Małoletni uczęszczają do pracowni modelarskiej przy (...) Ośrodku (...), za co matka uiszcza roczną opłatę w wysokości 50 zł. Matka pozwanych oświadczyła, że sama ponosi koszty zakupu wyprawki szkolnej dla synów. W grudniu 2015 r. małoletni M. B. (2) korzystał z jednorazowej porady ortodontycznej, której koszt wyniósł 60 zł. A. J.-B. twierdzi, że małoletni pozwani wymagają leczenia aparatami ortodontycznymi, których koszt to kwota po 600 zł na każde z dzieci, jednak okoliczności tych w żaden sposób nie wykazała. Wskazała natomiast, że obecnie nie stać jej na wykonanie aparatów ortodontycznych dla dzieci. Małoletni jeżdżą na wycieczki szkolne. Małoletni M. korzysta z pomocy psychologicznej, matka była z nim łącznie na 8 wizytach w listopadzie i grudniu. Kosztów tych wizyt nie ponosiła, jedynie koszty dojazdu. Małoletni M. ma zdiagnozowany zespół (...), występują u niego tiki. Młodszy syn również, ma zdiagnozowany zespół (...), ale nie występują u niego objawy.

Dowody:

-wydruk z Informatora Pacjenta z 16 maja 2015 roku (k:12-17);

-wydruk z Informatora pacjenta dołączony do pisma powoda z dnia 28 grudnia 2015 roku (k:187,188);

-faktura z dnia 08 grudnia 2015 r. za usługę ortodontyczną wystawiona na M. B. (2) k.130;

-potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego matki pozwanych na rzecz (...) w Ś. k.139;

-faktura z dnia 10 sierpnia 2015 r. wystawiona przez Księgarnię (...) w Ś. (k:140);

-zeznania A. B. złożone w dniu 21 kwietnia 2016 roku, e-protokół k. 266.

Matka pozwanych zarzuciła powodowi, że nie ujawnia wszystkich dochodów, celowo doprowadził do swojego zwolnienia z pracy, co nasiliło się po tym jak dowiedział się, że spotka się ona z nowym partnerem. Matka pozwanych zarzuciła powodowi, że za pośrednictwem portalu allegro prowadzi sprzedaż internetową znaczne ilości drogich przedmiotów. Transakcje prowadzone są pod firma ojca powoda, jednak z kontrahentami kontaktuje się powód M. B. (1) ze swojego adresu e-mail, z którego również kontaktuje się z przedstawicielką ustawową małoletnich pozwanych.

Dowód:

-wykaz transakcji i komentarzy do transakcji dokonywać za pośrednictwem portalu Allegro k.195-201.

Powiatowy Urząd Pracy w Ś. w toku mniejszej sprawy dysponował szeregiem ofert pracy dla osób bez kalifikacji zawodowych, najczęściej za wynagrodzeniem w granicach minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego, tj. po 1850 zł brutto miesięcznie.

Dowód:

-pismo PUP w Ś. z dnia 19 lutego 2016 r. k. 225-228.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sad zważył co następuje:

Żądanie pozwu wniesionego przez M. B. (1) oparte jest na przepisie art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) zgodnie z którym w przypadku zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku należy rozumieć zmianę wszelkich okoliczności od których zależy wysokość alimentów, to jest przede wszystkim możliwości zarobkowych i majątkowych osób do alimentacji zobowiązanych oraz zakresu usprawiedliwionych potrzeb osoby do alimentów uprawnionej (art. 135 § 1 k.r.o.).

W ocenie sądu powództwo M. B. (1) jest częściowo uzasadnione.

Na mocy odrębnego wyroku wydanego w sprawie III RC 524/14 ojciec powoda S. B. wykonuje obecnie zastępczo obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich pozwanych przekazując na utrzymanie każdego z nich alimenty w kwotach po 300 zł miesięcznie. S. B. z obowiązku tego wywiązuje się w pełnym zakresie i nie posiada z tego tytułu żadnych zadłużeń. Pomimo tego matka pozwanych nie ograniczyła egzekucji alimentów prowadzonej przeciwko powodowi na podstawie wyroku rozwodowego o kwoty alimentów uzyskane od dziadka małoletnich pozwanych. Zastępcze wykonanie obowiązku alimentacyjnego przez S. B. nie ogranicza automatycznie obowiązku alimentacyjnego powoda określonego w wyroku, co do alimentów zapłaconych zastępczo przez dziadka. Możliwe jest to wyłącznie w dodrze odrębnego powództwa, zmierzającego do zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego określonego wyrokiem sądowym. Powództwo takie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów i poglądami Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z dnia 11 maja 2011 r., I CSK 486/10) opiera się na art. 138 k.r.o., nie zaś na art. 840 § 1 k.p.c. (nie przebiera zatem postaci powództwa przeciwegzekucyjnego). Skoro S. B. w okresie objętym żądaniem pozwu wykonał zastępczo obowiązek alimentacyjny wobec pozwanych i obowiązek ten nadal wykonuje, fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w zakresie obowiązku alimentacyjnego powoda i obowiązek ten powinien zostać obniżony o kwotę zapłaconych zastępczo alimentów, tj. o kwotę po 300 zł miesięcznie na rzecz każdego z pozwanych. Pozwani dysponują bowiem nadal ważnym tytułem wykonawczym wobec powoda i teoretycznie mogliby na jego podstawie nadal egzekwować w całości należność nim objętą, co prowadziłoby do sytuacji uzyskania przez nich podwójnego zaspokojenia tych samych potrzeb, raz z alimentów uzyskanych od dziadka, zaś drugi raz z alimentów wyegzekwowanych od ojca. Słusznie natomiast wskazał komornik prowadzący egzekucję przeciwko powodowi, że w postępowaniu egzekucyjnym nie może samodzielnie uwzględniać faktu zapłacenia alimentów przez dziadka pozwanych i korygować na tej podstawie kwotę alimentów podlegającą egzekucji od powoda, bowiem komornik w myśl art. 804 k.p.c. nie jest uprawniony do badania zasadności obowiązku objętego ważnym tytułem wykonawczym. Sąd oceniając materiał dowodowy zgromadzony w sprawie uznał również, że dochody matki małoletnich pozwanych nie zmalały, zaś realne koszty utrzymania pozwanych nie wzrosły w tak dużym zakresie, aby uzasadniało to ściąganie alimentów na rzecz pozwanych zarówno od dziadka jaki i od ojca. Nie bez znaczenia jest aktualna sytuacja materialna matki, która okresowo jest w stanie uzyskać dochody wyższe niż dochody uzyskiwane przez nią w trakcie sprawy rozwodowej.

Istotnym dla oceny zasadności powództwa, w szczególności w odniesieniu do alimentów przyszłych i jeszcze nie wymagalnych, jest zmiana sytuacji materialnej i zawodowej powoda, z którym jego dotychczasowy pracodawca rozwiązał stosunek pracy, opierając się przy tym na orzeczeniu lekarza medycyny pracy wskazującym, że powód nie może pracować na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy. Możliwości zarobkowe powoda do czasu rozwiązania z nim stosunku pracy należało oceniać w sposób w jaki dokonał tego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie rozwodowej, bowiem do tego czasu nie zmieniły się w żaden sposób okoliczności na podstawie których dokonano oceny tych możliwości. W związku z tym bez znaczenia dla tej oceny były twierdzenia powoda o wysokości jego zarobków w firmie (...). Zdaniem sądu możliwości zarobkowe powoda uległy natomiast zmniejszeniu po zwolnieniu go z dotychczasowej pracy. Sąd w oparciu o przedstawione przez strony w sprawie dowody nie znalazł natomiast podstaw do zakwestionowania zasadności rozwiązania z powodem stosunku pracy przez jego ojca S. B., w szczególności do przyjęcia, że nastąpiło to z przyczyn zależnych wyłącznie od powoda. A. B. wskazywała wprawdzie, że pomimo rozwiązania stosunku pracy z powodem, jego ojciec i tak dostarcza mu środków utrzymania, w związku z czym podnoszona przez M. B. (1) okoliczność iż pozostaje bez środków do życia jest bezpodstawna. Przedstawicielka ustawowa pozowanych nie zdołała jednak wykazać, że wypowiedzenie umowy o pracę miało jedynie charakter fikcyjny, a powód pomimo rozwiązania z nim umowy, nadal pracuje w firmie ojca. Powód przedstawił sądowi w niniejszej sprawie orzeczenie lekarza medycyny pracy, z którego jednoznacznie wynika, że obecnie ma ograniczoną zdolność do pracy. Niewątpliwie powód poddał się zabiegowi wszczepienia stymulatora w celu poprawy na przyszłość swojego funkcjonowania jednak na chwilę obecną nie jest możliwe wykonywanie w pełnym zakresie czynności, które wykonywał dotychczas. Pracodawca w związku ze stwierdzonymi u powoda ograniczeniami oraz brakiem odpowiedniego stanowiska, na którym mógłby być zatrudniony M. B. (1) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami rozwiązał z powodem stosunek pracy. Orzeczenie, przedłożone przez powoda do akt sprawy nie statuuje jednak sytuacji trwałej. Wskazuje, że powód jest obecnie niezdolny do wykonywania określonych rodzajów pracy, ale nie wszystkich. Wiążące w tym zakresie będzie jedynie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o wydanie którego powód obecnie ubiega się przed (...) do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności. Na obecnym etapie postępowania nie można zatem przyjąć, że powód jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Zdaniem sądu z chwilą uzyskania wiedzy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy przez dotychczasowego pracodawcę powód powinien podjąć starania o podjęcie innego zatrudnienia. Na powodzie ciąży bowiem obowiązek wykorzystania wszystkich swoich możliwości zarobkowych w celu zdobycia środków na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Zważywszy na powyższe okoliczności sąd przyjął, że aktualne możliwości zarobkowe powoda obniżyły się i kształtują się w skali miesiąca najwyżej na poziomie około 1500 - 2000 zł netto, co stanowi podstawę do obniżenia alimentów na przyszłość do kwot po 500 zł miesięcznie na każdego z pozwanych. Sąd miał przy tym na uwadze fakt, że powód korzysta z szerokiej pomocy finansowej swoich rodziców, chociażby w zakresie ponoszenia opłat za zajmowane przez niego mieszkanie, a zatem przy ustalonych w powyższy sposób możliwościach zarobkowych jest w stanie płacić taką kwotę alimentów,

Istotna dla ustalenia aktualnej kwoty alimentów była też ocena zakresu potrzeb każdego z małoletnich pozwanych. Słusznie wskazuje powód, że odpadła część stałych wydatków związanych z utrzymaniem pozwanych ponoszonych przez matkę, a będących podstawą do określenia zakresu ich potrzeb w sprawie rozwodowej. W szczególności matka pozwanych nie ponosi już wydatków na opłaceniem przedszkola dla syna M., wysokich kosztów leczenia i pomocy logopedycznej, kosztów związanych z zajęciami sportowymi. Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniami powoda, że koszty utrzymania pozwanych kształtują się na poziomie dużo niższym niż koszty istniejące w trakcie sprawy rozwodowej. Powód podniósł, że w sprawie III RC 524/14 sąd określił koszty te na poziomie 900 zł miesięcznie na każdego z pozwanych, jednak należy wskazać, że stanowisko sądu zajęte w tamtej sprawie nie jest wiążące w sprawie niniejszej, bowiem inaczej określa się zakres kosztów utrzymania uprawnionego w przypadku gdy chodzi o zasądzenie alimentów od dalszego krewnego. Alimenty takie maja bowiem usunąć stan niedostatku po stronie uprawnionego i pokryć tylko niezbędne koszty jego utrzymania, zaś alimenty od rodzica na rzecz jego dziecka zasądza się mając na uwadze zasadę, że dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicem. Uwadze powoda umknął fakt, że pozwani stale rosną i rozwijają się, w miejsce dotychczasowych wydatków pojawiają się wydatki nowe, chociażby związane z edukacją, opłaceniem pomocy i wycieczek szkolnych, droższą odzieżą, większymi kosztami wyżywienia. Sąd nie zgodził się też z twierdzeniami matki pozwanych, że koszty utrzymania każdego z pozwanych kształtują się obecnie na poziomie co najmniej 1500 zł miesięcznie. Kierując się zasadami doświadczenia życiowego, powszechnie znanym cenami artykułów konsumpcyjnych, mając na uwadze wiek powodów sąd uznał, że koszty te mogą kształtować się obecnie na poziomie najwyżej 1200 -1300 zł miesięcznie, zwłaszcza gdy zważy się na czas jaki pozwani przebywają pod opieką ojca. Matka pozwanych nie wykazała tez za pomocą środków dowodowych, że ponosi jakieś ponadstandardowe koszty utrzymania synów, w tym kosztów ich leczenia. W szczególności nie wykazała, że synowie musza korzystać z płatnych aparatów ortodontycznych.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności Sąd uznał, że uzasadnione jest obniżenie alimentów zasądzonych od powoda M. B. (1) na rzecz małoletnich pozwanych M. B. (2) i M. B. (5) z kwot po 800 zł miesięcznie do kwot po 500 zł miesięcznie na każdego z małoletnich w okresie objętym żądaniem pozwu (punkt I sentencji wyroku).

Wobec uwzględnienia powództwa M. B. (1) w części Sąd w pozostałym zakresie powództwo oddalił , o czym orzeczono w punkcie II sentencji wyroku.

Sąd nie orzekał o kosztach procesu, bowiem ostatecznie zarówno powód jak i przedstawicielka ustawowa pozwanych nie zgłosili żądania ich zasądzenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anetta Kowaliszyn
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Pawlik
Data wytworzenia informacji: