Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 673/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-11-26

Sygn. akt II K 673/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Zaganiacz

Protokolant Barbara Lesiak

przy udziale B. U. – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy

po rozpoznaniu w dniu 26.11.2015 r. sprawy

R. K.

urodz. (...) w Ś.,

syna A. i O. z domu K.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 27 czerwca 2014 roku (sygn. akt II K 1232/13) za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony 30 lipca 2013 roku, za który wymierzono karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w okresie od 23 lipca 2013 roku do 2 sierpnia 2013 roku, za który wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności, z art. 286 § 1 kk, popełniony 10 lipca 2013 roku, za który wymierzono karę roku pozbawienia wolności, objęte karą łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 21 maja 2014 roku (sygn. akt II K 297/14) za czyn z art. 288 § 1 kk, popełniony 26 grudnia 2013 roku, za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

3.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 7 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II K 1094/13) za czyn z art. 158 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony 21 czerwca 2013 2013, za który wymierzono karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Popełniony 21 czerwca 2013 roku, za który wymierzono karę 11 miesięcy pozbawienia wolności, objęte karą łączną roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego R. K. wyrokami opisanymi w pkt. 1 i 3 części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt. I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu R. K. okresy dotychczas odbytych kar w sprawach opisanych w pkt. 1 i 3) części wstępnej wyroku łącznego, a nadto okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 21 czerwca 2013 roku do 22 czerwca 2013 roku;

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym skazania wyrokiem opisanym w pkt. 2 części wstępnej wyroku;

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. J. B. 147,60 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za świadczenie nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

V.  zwalnia skazanego R. K. od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

R. K. był skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 27 czerwca 2014 roku (sygn. akt II K 1232/13) za czyn z art. 279 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony 30 lipca 2013 roku, za który wymierzono karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, popełniony w okresie od 23 lipca 2013 roku do 2 sierpnia 2013 roku, za który wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności, z art. 286 § 1 kk, popełniony 10 lipca 2013 roku, za który wymierzono karę roku pozbawienia wolności, objęte karą łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 21 maja 2014 roku (sygn. akt II K 297/14) za czyn z art. 288 § 1 kk, popełniony 26 grudnia 2013 roku, za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

3.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z 7 kwietnia 2014 roku (sygn. akt II K 1094/13) za czyn z art. 158 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony 21 czerwca 2013 2013, za który wymierzono karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto za czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony 21 czerwca 2013 roku, za który wymierzono karę 11 miesięcy pozbawienia wolności, objęte karą łączną roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Dowody:

- akta tut. Sądu: II K 1232/13, II K 297/14, II K 1094/139 (w załączeniu)

- karta karna – k. 8-9

- opinia o skazanym – k. 11

R. K. odbywa karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w D.. Skazany odbywa karę w systemie programowego oddziaływania, a wynikające z niego zadania stara się realizować. Ukończył kilka programów readaptacyjnych. Jest uczestnikiem subkultury przestępczej, ale na jej tle nie dopuszcza się przekroczeń regulaminu. Jego zachowanie oceniane jest przez administrację AŚl. pozytywnie, w opinii wskazano, że proces resocjalizacji skazanego zmierza w dobrym kierunku. Skazany był nagradzany regulaminowo, nie był karany dyscyplinarnie. Jego zachowanie w toku odbywania kary oceniane jest jako poprawne, ze współosadzonymi żyje zgodnie i bezkonfliktowo, wobec przełożonych zachowuje się regulaminowo. Nie jest zatrudniony odpłatnie z uwagi na brak miejsc. Zrealizował zobowiązanie do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem wynikające z orzeczenia sądowego.

Dowód:

-

opinia o skazanym. – k. 11

Nadto Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Stosownie do § 2 cytowanego przepisu, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Wobec skazanego R. K. wykonywana jest aktualnie kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w sprawie tut. Sądu o sygn. akt II K 1232/13, natomiast do wykonania pozostaje kara roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w sprawie II K 1094/13. Natomiast kara 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w sprawie II K 297/14 została już wykonana, zatem zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 85 § 2 kk nie może ona być podstawą orzeczenia kary łącznej. Powyższa okoliczność uzasadniała umorzenie postępowania w zakresie objęcia wyrokiem łącznym skazania opisanego w pkt. II części wstępnej wyroku łącznego, o czym Sąd orzekł w pkt. III wyroku łącznego, na podstawie powołanego tam przepisu.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Granice wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności wobec R. K. oscylowały zatem od 3 lat i 6 miesięcy do 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Stosownie do treści art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Kara łączna w niniejszej sprawie została wymierzona w wysokości równej częściowej kumulacji kar jednostkowych podlegających odrębnemu wykonaniu. Kształtując wymiar kary łącznej Sąd miał na uwadze wielość czynów wchodzących do realnego zbiegu w różnych konfiguracjach czasowych, a także różnorodność naruszonych dóbr prawnych. W niniejszej sprawie czyny objęte karą łączną były różnorodne rodzajowo (przestępstwa przeciwko mieniu – z art. 279 § 1 kk, art. 276 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk, ale także czyn przeciwko życiu i zdrowiu z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk i art. 11 § 2 kk oraz z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, były popełniane przez skazanego w stosunkowo niewielkich odstępach czasu. Przestępstwa objęte poszczególnymi nowo orzeczonymi karami łącznymi cechowały się znacznym stopniem zawinienia i społecznej szkodliwości. Pozytywna prognoza penitencjarna, o jakiej istnieniu można wywodzić na podstawie treści opinii o skazanym, podobnie jak jego postawa w trakcie odbywania kary, nie uzasadniały orzeczenia wobec niego kary łącznej w wymiarze bardziej korzystnym z punktu widzenia skazanego. Sąd zważył nadto, że orzeczona kara łączna również ma spełniać swoje funkcje zapobiegawcze, wychowawcze, ale też represyjne – związane z wymierzeniem sankcji karnej za ponawiające się bezprawne zachowania skazanego. Wymierzona kara łączna pozostaje zdaniem Sądu proporcjonalna do ilości skazań objętych jej węzłem i rodzaju przestępstw, za które została orzeczona.

Zgodnie z art. 577 Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej okres dotychczas odbytych kar oraz okresy rzeczywistego pozbawienia (pkt II wyroku).

O kosztach zastępstwa procesowego – obrony udzielonej skazanemu z urzędu w niniejszym postępowaniu – orzeczono w pkt. IV wyroku łącznego kierując się dyspozycją § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r., nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Na podstawie art. 624 § 1 kk Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wyroku łącznego, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa, uwzględniając przy tym sytuację majątkową skazanego (pkt. V wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zaganiacz
Data wytworzenia informacji: