Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1186/13 - postanowienie Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2014-01-20

Sygn. akt I Ns 1186/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Magdalena Piątkowska

Protokolant: Anna Włodarczak

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Bank SA w W.

przy uczestnictwie Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś., G. S., W. S., J. M., S. S. (1), B. K., R. O., A. S., M. S. (1), K. S., A. M. (1), A. M. (2), M. S. (2), T. S., A. U., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/ W.

o stwierdzenie nabycia spadku po M. S. (3)

1.  stwierdza, że spadek po M. S. (3) zmarłym dnia 20 grudnia 2009 roku w Ś., ostatnio stale zamieszkałym w Ś. nabyli na podstawie ustawy bracia ( synowie H. i M. ):

R. S. (1) ( zmarły 8 listopada 2010 roku )

H. S. ( zmarły 13 kwietnia 2011 roku )

S. S. (1)

po 1/3 części;

2.  wniosek o zwrot kosztów postępowania oddala uznając, iż każda ze stron ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

(...) BANK SA z/s w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po M. S. (3) zmarłym dnia 20 grudnia 2009 roku w Ś., ostatnio stale zamieszkałym w Ś. oraz o zasądzenie kosztów postepowania wyszczególnionych we wniosku . Jako legitymację do wystąpienia z wnioskiem wskazano fakt, iż zmarły był dłużnikiem wnioskodawcy, na dowód czego dołączono umowę z dnia 12 maja 2009 roku.

Dnia 6 listopada 2012 roku wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożył także Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ś. ( dołączono do niniejszej sprawy).

Wobec zgonu brata spadkodawcy R. S. (1) podjęto zawieszone postępowanie z udziałem jego spadkobierców, a to A. S., R. O., B. K.. (k. 40). Do udziału w sprawie wezwano w charakterze uczestników Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/ W. ( vide wniosek I Ns 961/10) oraz M. i K. S., A. i A. M. (2) ( wobec odrzucenia spadku przez ich rodziców), M. S. (2), A. U., T. S.( jako spadkobierców zmarłego brata spadkodawcy- H. S.).

W sprawie brała również udział żona i dzieci zmarłego, a to G. S., W. S. i J. M..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. S. (3) zmarł 20 grudnia 2009 roku w Ś., gdzie stale zamieszkiwał. W dacie zgonu był żonaty z G. S. z domu (...). Spadkodawca pozostawił dwoje dzieci, a to W. S. i J. M. zd. S.. Związek małżeński zawierał jeden raz. Poza dziećmi z małżeństwa innych nie posiadał. Nie pozostawił testamentu.

Dowód:

odpis skrócony aktu zgonu k. 18

odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy k. 30

odpis skrócony aktu urodzenia W.M. S. k. 29

zapewnienie spadkowe G. S. k. 62v.

zapewnienie spadkowe S. S. k. 94

protokoły oświadczeń o odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci spadkodawcy zawarte w aktach I Ns 127/10

Zarówno żona , jak i dzieci spadkodawcy w ustawowym terminie odrzucili spadek po zmarłym. W. S. ma dwoje dzieci- M. i K. S.. Po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego rodzice małoletnich w ustawowym terminie odrzucili imieniem swych córek spadek po M. S. (3). J. M. posiada dwoje dzieci- A. i A. M. (2); po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego rodzice małoletnich w ustawowym terminie odrzucili imieniem swych synów spadek po M. S. (3). Rodzice spadkodawcy zmarli przed nim.

Dowód: zapewnienie spadkowe G. S. k. 62v.

zapewnienie spadkowe S. S. k. 94

protokoły oświadczeń o odrzuceniu spadku przez wnuki spadkodawcy zawarte w aktach I Ns 584/10

Dnia 8 listopada 2010 roku zmarł brat spadkodawcy R. S. (1). Przed śmiercią nie składał on oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, nie został uznany niegodnym dziedziczenia, nie zrzekał się dziedziczenia. Spadek po nim w udziałach po 1/3 nabyły żona A. S. i córki: R. O. i B. K..

Dowód:

akt poświadczenia dziedziczenia po R. S. z dnia 27.10.11r. k. 50 -51

odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców R. S. k. 61

zapewnienie spadkowe G. S. k. 62v.

zapewnienie spadkowe S. S. k. 94

Dnia 13 kwietnia 2011 roku zmarł brat spadkodawcy H. S.. Przed śmiercią nie składał on oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, nie został uznany niegodnym dziedziczenia, nie zrzekał się dziedziczenia. Spadek po nim nabyli: żona M. S. (2), syn T. S., Córka A. U..

zapewnienie spadkowe G. S. k. 62v.

zapewnienie spadkowe S. S. k. 94

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz akty stanu cywilnego zawarte w aktach I Ns 553/11

( w załączeniu)

Wobec powyższego jako jedyny żyjący brat spadkodawcy pozostał S. S. (1). Nie składał on oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, nie został uznany niegodnym dziedziczenia, nie zrzekał się dziedziczenia.

zapewnienie spadkowe S. S. k. 94

zapewnienie spadkowe G. S. k. 62v.

odpis skrócony aktu urodzenia S. S. (1) k. 111

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes, tj. interes w uzyskaniu stwierdzenia (art. 1025§1 k.c.). Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. Termin "interes" należy więc interpretować stosunkowo szeroko, nie zawsze musi to być interes prawny, chodzi o jakikolwiek interes, o charakterze osobistym czy majątkowym
(zob. E. Niezbecka [w:] A. Kidyba (red.), E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, LEX, 2008).

(...) Bank SA wykazał, iż ma interes w tym, by ustalić krąg osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym M. S. (3) , dlatego też złożony przez nią wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należało uwzględnić.

Zgodnie z przepisem art. 926§1 i 2 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna
z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Wobec powyższego przepisu, przy orzekaniu o stwierdzeniu nabycia spadku Sąd bierze pod uwagę
w pierwszej kolejności ostatnią wolę spadkodawcy wyrażoną w sporządzonym przez niego ważnym testamencie, a gdy spadkodawca nie sporządził testamentu,
Sąd orzeka w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny. W niniejszej sprawie spadkodawca M. S. (3) nie pozostawił testamentu, a zatem w grę wchodziło dziedziczenie ustawowe.

Zgodnie z przepisem art. 931§1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są
z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni
w częściach równych.

Na mocy przepisu art. 1012 k.c. spadkobiercy mają możliwość wyboru,
czy przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, czy też przyjąć go
z ograniczeniem tej odpowiedzialności, bądź też mogą spadek odrzucić. Na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie przewidziany jest termin 6-ciu miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania
(przepis art. 1015§1 k.c.). Zarówno żona, jak i dzieci spadkodawcy, w zakreślonym ustawowo terminie odrzuciły spadek po M. S. (3).

Zgodnie z przepisem art. 1020 k.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Przepis art. 931§2 k.c. stanowi, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom
w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (§2 cyt. przepisu). Spadek po M. S. (3) przypadłby zatem jego wnukom , jednakże spadek w ich imieniu został również skutecznie odrzucony. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom (przepis art. 932§3 k.c.).

Z uwagi na fakt, iż rodzice spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku udział spadkowy, który by im przypadał, przypadł żyjącemu w dacie zgonu M. S. (3) rodzeństwu w częściach równych (art. 932§4 k.c. ) Jak wykazało bowiem postępowanie dowodowe nie składali oni oświadczeń o odrzuceniu spadku, nie zrzekali się dziedziczenia ani nie zostali uznani niegodnymi dziedziczenia po M. S. (3). Zgodnie zaś z przepisem art. 1015§2 k.c. brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w terminie 6-ściu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd orzekł jak w pkt I postanowienia.

Orzeczenie w pkt II postanowienia wydano w oparciu o przepis
art. 520§1 k.p.c. jako generalną regułę postępowania nieprocesowego. Nie było bowiem okoliczności do przyjęcia zasad szczególnych rozdziału kosztów z dalszych paragrafów powołanego artykułu skoro dziedziczący ( z których dwóch już nie żyje ) nie mieli wpływu na zaciągane przez spadkodawcę zobowiązania a fakt, że stali się spadkobiercami zmarłego był wynikiem czynności prawnych podjętych przez najbliższą rodzinę, a nie świadomym wyborem spadkobierców, których powołanie do spadku wynika jedynie ze sposobu ukształtowania prawa materialnego w tym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Piątkowska
Data wytworzenia informacji: