Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 468/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-05-27

Sygn. akt I Ns 468/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie

Przewodniczący SSR Maria Kruźlak

Protokolant Monika Żuberek

po rozpoznaniu

na rozprawie w dniu 27 maja 2015 roku w Ś.

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przy u c z e s t n i c t w i e J. H., M. K., A. K. (1), (...) Banku S.A. we W.

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Z. K.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po Z. K. zmarłym dnia 22

listopada 2009 roku we W. ostatnio stale zamieszkałym w S.

na podstawie ustawy nabyli: żona M. K. (córka K. i J.) oraz dzieci: A. S. (córka Z. i M.), J. H. (córka Z. i M.), A. K. (1) (syn Z. i M.) po 1/4 części każdy,

II.  zasądzić od uczestników J. H., M. K., A.

K., A. S. solidarnie na rzecz wnioskodawcy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 1.035,16 zł tytułem zwrotu postępowania.

Sygn. akt I Ns 468/14

UZASADNIENIE

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K. zmarłym dnia 22 listopada 2009 roku. Jako spadkobierców Z. K. i uczestników postępowania wnioskodawca wskazał żonę M. K. oraz dzieci: A. K. (1), J. H. z domu K., A. S.. Wnosił o zasądzenie kosztów postępowania.

Interes sprawny wnioskodawcy wynikał z faktu, że wnioskodawca był wierzycielem spadkodawcy na podstawie umowy z dnia 18 lutego 2008 roku.

Uczestnikom doręczono odpisy wniosku. Uczestnicy nie ustosunkowali się do wniosku, nie stawiali się na rozprawach wyznaczonych w celu rozpoznania sprawy. Nie złożyli zapewnień spadkowych.

Zarządzono poszukiwanie spadkobierców przez ogłoszenie. We wskazanym w ogłoszeniu terminie nie zgłosili się inni spadkobiercy Z. K..

Wezwany do udziału w sprawie w charakterze uczestnika (...) SA we W. jako wierzyciel spadkodawcy poparł wniosek.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. K. zmarł w dniu 22 listopada 2009 roku we W.. Ostatnio stale zamieszkiwał w S.. W chwili śmierci był żonaty. Jego żoną była M. K..

Dowód: akt zgonu spadkodawcy – k. 27

Z. K. zawarł związek małżeński z M. Ł. w dniu 6 września 1975 roku w S..

Dowód: akt małżeństwa – k. 57

A. K. (2), córka Z. K. i M. Ł. urodziła się w dniu (...) w Ś.. W dniu 23 sierpnia 1997 roku zawarła związek małżeński z P. S. i nosi nazwisko S..

Dowód: akt małżeństwa – k. 54

J. K., córka Z. K. i M. Ł. urodziła się w dniu (...) w Ś.. W dniu 29 stycznia 2000 roku zawarła związek małżeński z T. H.
i nosi nazwisko H..

Dowód: akt małżeństwa – k. 55

A. K. (1), syn Z. K. i M. Ł. urodził się w dniu (...) w Ś.. W dniu 4 czerwca 2011 roku zawarł związek małżeński z P. O..

Dowód: akt małżeństwa – k. 56.

Sąd zważył:

Wnioskodawca wnosił o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K. jako wierzyciel spadkodawcy. Jego uprawnienie wynika z treści art. 1025 § 1 k.c., który stanowi, że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Wnioskodawca wykazał swój interes dokumentami potwierdzającymi fakt zawarcia umowy pożyczki.

W myśl art. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Z aktu zgonu spadkodawcy wynika, że ostatnio stale zamieszkiwał w S., stąd Sąd Rejonowy w Świdnicy jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K..

Stosownie do art. 669 k.p.c. sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Przeprowadzono rozprawę, na którą nie stawili się uczestnicy ani też nie złożyli oświadczeń na piśmie.

Zgodnie z art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. W wyniku tego badania ustalono na podstawie aktów stanu cywilnego, że spadkodawca był w chwili śmierci żonaty i miał troje dzieci.

Wobec niestawiennictwa uczestników nie przeprowadzono wskazanego w art. 671 § 1 k.p.c. dowodu w postaci zapewnienia spadkowego. Przepis stanowi bowiem, iż za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

Tym samym zachodziły warunki określone w art. 672 k.p.c. Wynika z niego, że jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Zarządzono wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie. Zawierało elementy określone w art. 673 k.p.c. Stosownie do wymogu określonego w art. 674 § 1 k.p.c. zostało umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty. Ponadto opublikowano je przez wywieszenie w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy.

W ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku. Wobec tego w myśl art. 676 k.p.c. sąd wydał postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane aktami stanu cywilnego.

Przepis art. 922 § 1 k.c. stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Zgodnie z art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym w myśl § 2 tegoż przepisu dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Porządek dziedziczenia określa przepis art. 931 § 1 k.c., stanowiąc, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Wobec powyższego spadek po Z. K. przypadł w częściach równych, to jest po 1/4 jego żonie M. K. oraz dzieciom A. K. (1), J. H. i A. S..

Od daty otwarcia spadku upłynęło więcej niż sześć miesięcy. Ustała więc przeszkoda określona przepisem art. 1026 k.c., stanowiącym, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Zgonie z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Natomiast w myśl § 2 cytowanego przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Skoro spadkodawcy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to należało stwierdzić nabycie przez nich spadku wprost.

Zasady ponoszenia kosztów postępowania uregulowane są w art. 520 k.p.c. zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy sąd zasądził od uczestników koszty na rzecz wnioskodawcy, co wiąże się z wynikiem postępowania. W niniejszej sprawie zachodziły warunki do odstąpienia od zastosowania art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Należało zastosować art. 520 § 2 k.p.c., w myśl którego jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Na koszty złożyła się opłata sądowa od wniosku (50 zł), koszty zastępstwa 257 zł oraz wydatki poniesione przez uczestnika w sprawie, to jest należność za ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców (728,16 zł). Niewykorzystana część zaliczki na koszt ogłoszenia w kwocie 471,84 zł zostanie wnioskodawcy zwrócona po prawomocności orzeczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Kruźlak
Data wytworzenia informacji: