Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 853/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-07-09

Sygn. akt I C 853/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Maria Kruźlak

Protokolant Maja Foremny

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2015 roku w Ś.

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko Bankowi (...) SA. we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I. pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr (...) (...) z dnia 6 sierpnia 2010 roku wystawionego przez (...) Bank SA. w W. oddział w L., na mocy którego powódka M. W. powinna była zapłacić temu bankowi z tytułu umowy z dnia 8 stycznia 2008 roku kwotę 2945,51 zł z odsetkami, któremu to tytułowi Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawie sygnatura akt I Co (...) postanowieniem z dnia 14 października 2010 roku nadał klauzulę wykonalności,

II. nakazuje pozwanemu Bankowi (...) SA. we W., aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Świdnicy kwotę 152 zł tytułem opłaty sądowej, od której powódka była zwolniona.

Sygn. akt I C 853/14

UZASADNIENIE

Powódka M. W. w pozwie przeciwko (...) Bankowi S.A. w W. domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku nr (...) (...), któremu Sąd Rejonowy w Świdnicy nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 14 października 2010 roku w sprawie sygn. akt I Co (...). W uzasadnieniu podała, że wierzytelność wynikająca z tego tytułu została przeniesiona na innego wierzyciela, którym jest B. (...) (...) w G..

Pozwany Bank (...) S.A. we W. jako następca prawny (...) Banku S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa. Potwierdzając fakt zbycia wierzytelności przysługującej Bankowi wobec powódki a wynikającej z powołanego w pozwie tytułu wykonawczego, wnosił o oddalenie powództwa. Wskazał nabywcę wierzytelności, to jest B. (...) (...) w G.. Zarzucił w odpowiedzi na pozew, że powódka nie ma interesu prawnego w domaganiu się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, gdyż pozwany po dokonaniu sprzedaży wierzytelności złożył wniosek o umorzenie egzekucji, a ponadto powołany w pozwie tytuł nie jest i w przyszłości nie będzie stanowić podstawy wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Powódka podtrzymała swoje żądanie, twierdząc ponadto, że spłaciła zobowiązanie wobec (...) Banku S.A. W tym celu zaciągnęła kredyt konsolidacyjny w (...) Banku (...) S.A. Na powyższą okoliczność złożyła dokumenty, które uzyskała po złożeniu pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 6 sierpnia 2010 r. (...) Bank S.A. Oddział w L. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr 34 (...) stwierdzając w nim, że w księgach Banku figuruje zadłużenie kredytobiorcy M. W. wynikające z zawarcia przez nią umowy kredytu. Wysokość zobowiązania na dzień wystawienia tytułu wynosiła 2.945,51 zł. Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Postanowieniem z dnia 14 października 2010 roku Sąd Rejonowy w Świdnicy nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko dłużniczce M. W. i przyznał koszty postępowania.

Dowód: bankowy tytuł egzekucyjny, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – w aktach I Co (...)

Na podstawie tego tytułu wierzyciel wszczął egzekucję przeciwko powódce. Wniosek złożył u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. K.. Komornik ten przekazał sprawę egzekucyjną Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy A. S.. W dniu 27 lipca 2012 roku wierzyciel (...) Bank S.A. złożył komornikowi wniosek o umorzenie egzekucji przeciwko powódce. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2012 roku, a tytuł zwrócono wierzycielowi.

Dowód: wniosek egzekucyjny, wniosek wierzyciela, czynności komornika w sprawie Km (...)

(...) Banku S.A. wobec powódki wynikająca z umowy kredytu gotówkowego nr (...) została nabyta od (...) Banku S.A. przez B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G.. Nabywca wierzytelności wystąpił przeciwko powódce z pozwem o zapłatę. Wyrokiem z dnia 25 września 2014 roku zasądzono od M. W. na rzecz B. (...) (...) w G. kwotę 3.967,77 zł z odsetkami od dnia 10 maja 2013 roku oraz kosztami procesu.

Dowód: wyciąg z umowy sprzedaży wierzytelności, wyrok w sprawie I C (...) Sądu Rejonowego w Świdnicy

Powódka w dniu 22 kwietnia 2008 roku zawarła z (...) Bank (...) S.A. w W. umowę kredytu konsolidacyjnego. Na spłatę kredytu wynikającego z umowy zawartej z (...) Bankiem S.A. przeznaczona była suma 9.843 zł. Powódka została powiadomiona, że (...) Bank (...) S.A. ustalił wysokość jej zobowiązań na podstawie informacji prezentowanych w raporcie Biura (...) S.A., co nie zwalniało jej z obowiązku weryfikacji prawidłowości rozliczenia spłaconych zobowiązań w innych bankach.

Dowód: pisma (...) Banku (...) S.A. – k. 82- 85

Należność określona w bankowym tytule egzekucyjnym nie została od powódki wyegzekwowana. Powódka jest bezrobotna, jej mąż otrzymuje rentę, dzieci stypendium.

Dowód: zeznania powódki – k. 86 - 87

Sąd zważył:

Powód opiera swoje żądanie na przepisie art. 840 k.p.c. Zgodnie z § 1 tegoż przepisu dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Powódka podnosiła, że należność wynikająca z tytułu egzekucyjnego niebędącego orzeczeniem sądu, to jest z bankowego tytułu egzekucyjnego została przez nią spłacona. Jednocześnie postępowanie dowodowe wykazało, że wierzytelność Banku wynikająca z bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu Sąd Rejonowy w Świdnicy nadał klauzulę wykonalności, została zbyta na rzecz innego wierzyciela. Ten zaś wierzyciel uzyskał nowy tytuł wykonawczy. Ten ostatni tytuł nie był objęty żądaniem pozwu. Powódka domagała się bowiem wyłącznie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci opatrzonego sądową klauzulą wykonalności bankowego tytułu egzekucyjno wystawionego przez poprzednika prawnego pozwanego.

Powództwo opozycyjne zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu skierowane do tytułu niebędącego orzeczeniem sądu może zmierzać do stwierdzenia nieistnienia obowiązku wynikającego z tego tytułu. Oznacza to, że w oparciu o przepis art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. powódka mogła domagać sie pobawienia wykonalności tego tytułu, powołując się na spłatę długu wobec (...) Banku S.A. Przesłanki tej jednak nie udowodniła w sposób niebudzący wątpliwości. Wprawdzie bowiem przedstawiła zaświadczenia (...) Banku (...) S.A. o sposobie rozdysponowania środków uzyskanych z kredytu konsolidacyjnego pomiędzy poszczególnych jej wierzycieli, ale nie upewniła się, mimo pouczenia, czy długi zostały spłacone w całości.

Roszczenie powódki oparte było przede wszystkim na twierdzeniu, że pozwany Bank nie jest już jej wierzycielem wobec sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu. Taka okoliczność opisana jest w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Zgodnie z nim podstawą powództwa opozycyjnego mogą być tego rodzaju zdarzenia, które zaszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego i spowodowały wygaśnięcie zobowiązania dłużnika lub niemożność jego egzekwowania. Do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania, należą zgodnie z utrwalonymi poglądami w orzecznictwie i piśmiennictwie m.in. wykonanie zobowiązania przez dłużnika, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, przelew powodujący zmianę wierzyciela (art. 509 k.c.), przejęcie długu powodujące zmianę dłużnika (art. 519 k.c.).

W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że powództwo przeciwegzekucyjne skierowane na pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego może być skutecznie wniesione tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części. Dłużnik traci możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w całości lub w określonej części w odniesieniu do już wyegzekwowanego świadczenia. Powództwo to jest więc niedopuszczalne w części, w której wykonalność tytułu wykonawczego wygasła na skutek jego zrealizowania.

Nie budzi wątpliwości, że świadczenie objęte tytułem, przeciwko któremu powódka skierowała powództwo opozycyjne, nie zostało wyegzekwowane. Istnieje jednak potencjalna możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu. Nie został on bowiem wydany powódce, a zapewnienie pozwanego nie może być wystarczającą przesłanką do uznania, że nie istnieje potencjalna możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu.

Zgodzić się należy w pełni ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który w uzasadnieniu wyroku z dnia z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt I ACa 897/13 stwierdził, że sytuacja, w której mogą w obrocie prawnym funkcjonować dwa tytuły wykonawcze dotyczące tej samej wierzytelności nie jest prawidłowa, jednak negatywnym skutkom takiego stanu rzeczy zapobiega żądanie - na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. - pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu nadano klauzulę wykonalności.

Skutkiem dokonania przelewu wierzytelności było uzyskanie tytułu do dochodzenia tej samej należności wobec powódki przez innego wierzyciela. Wierzyciel ten ostatecznie uzyskał tytuł wykonawczy. Tym samym w obecnej sytuacji w obrocie funkcjonują dwa tytuły wykonawcze dotyczące tej samej wierzytelności należnej od powódki. Taki stan wymagał uwzględnienia powództwa w całości.

Mając powyższe na uwadze na podstawie powołanego wyżej przepisu powództwo podlegało uwzględnieniu.

Kosztami zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz przepisem art.98 k.p.c. obciążono pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Kruźlak
Data wytworzenia informacji: