Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 595/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-12-11

0.1.Sygnatura akt VI K 595/13

I. WYROK

II. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, VI Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Anna Wołosecka - Berk

Protokolant : Aneta Elżbieciak

po rozpoznaniu dnia 11.XII.2013r. sprawy karnej

J. R. (1)

urodz. (...) w K.

syna Z. i Z. zd. (...),-

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 lipca 2013 roku w Ż., woj. (...), nie stosując się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku, sygn. akt VI K 573/11 z dnia 26.09.2011r. zakazu prowadzenia rowerów obowiązującego od dnia 13.01.2012r. do dnia 13.01.2014r. i do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku sygn. akt VI K 1079/10 zakazu prowadzenia rowerów obowiązującego od dnia 23.11.2010r. do 23.11.2013r., prowadził rower na drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym kolejno badanie I - 0,68 mg/l, badanie II – 0,82 mg/l, badanie III – 0,79 mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,-

tj. o czyn z art. 178a§2 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk,-

-------------- / -----------

I.  oskarżonego J. R. (2) uznaje za winnego tego, że w dniu 22 lipca 2013 roku w Ż., woj. (...), prowadził rower na drodze publicznej znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym: badanie I - 0,68 mg/l, badanie II – 0,82 mg/l, badanie III – 0,79 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, to jest wykroczenia z art. 87§1a kw i za to na podstawie art. 87§1a kw wymierza mu 20 (dwadzieścia) dni aresztu,-

II.  na podstawie art. 87§4 kw w zw. z art. 29§1 i 2 kw orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia rowerów na okres lat 2 (dwóch),-

III.  oskarżonego J. R. (2) uznaje za winnego tego, że w dniu 22 lipca 2013 roku w Ż., woj. (...), kierował po drodze publicznej rowerem nie stosując się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26.09.2011r. sygn. akt VI K 573/11 zakazu prowadzenia rowerów na okres lat 2, to jest czynu z art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk wymierza mu 2 (dwa) miesiące pozbawienia wolności,-

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej w K. adw. P. G. kwotę 531,36 zł. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,-

V.  zwalnia oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych, a poniesione w sprawie wydatki zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 lipca 2013 roku o godz. 16.55 w Ż. oskarżony J. R. (2) jechał rowerem ze swojego miejsca zamieszkania do sklepu. Tego samego dnia , około godziny wcześniej oskarżony spożywał alkohol w postaci piwa. Po przejechaniu drogą publiczną kilkudziesięciu metrów oskarżony został zatrzymany przez Policję , w/w poddano badaniu A., które wykazało zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu o godz. 16.69– 0,68 mg/l , o godz. 17.29-0,82 mg/l a o godz. 17.47- 0,79 mg/l.

/ dowód: wyjaśnienia oskarżonego J. R.;

zeznania świadka P. S.;

notatka urzędowa k. 1;

protokół użycia A. k. 3/

J. R. (2) był uprzednio wielokrotnie karany , w tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26.09. 2011r. sygn. akt VIK 573/11 za czyn z art. 178a§2 kk i z art. 244 kk w zw. z art. 11§ 2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia nadto orzeczono wobec oskarżonego zakaz prowadzenia rowerów na okres lat dwóch, środek karny obowiązuje od dnia 13.01.2012 roku.

Oskarżony cierpi na szereg dolegliwości zdrowotnych, sprawuje również opiekę nad chora matką.

/ dowód: dane o karalności k. 10-11;

odpis wyroku sygn. akt VI K 573/11 k.20;

odpisy wyroków i postanowień k 21, 23-24,26-27;

kserokopie dokumentacji lekarskiej k 40-52 /

Oskarżony J. R. (2) stojący pod zarzutem popełnienia czynu z art. 178a§2kk i art. 244 kkw zw. z art. 11§2 kk przyznał się do winy i w złożonych wyjaśnieniach podał okoliczności zdarzenia a nadto wskazał, iż z powodu stanu zdrowia, choroby nóg poruszanie się pieszo stanowi dla niego trudność.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie oskarżonemu postawiono zarzut popełnienia czynu z art.178a§2 kk i z art. 244 kk w zw. z art. 11§2 kk, przy czym rozstrzygając sprawę Sąd zastosował ustawę obowiązującą w chwili orzekania ( t.j. uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy –Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw) co skutkowało przyjęciem, iż oskarżony dopuścił się popełnienia dwóch czynów. Sąd uznał , iż ustawa obowiązująca w chwili popełnienia przestępstwa nie jest dla oskarżonego względniejsza gdyż przypisanie mu sprawstwa w zakresie czynu z art. 178a §2 kk powodowałoby negatywne konsekwencje w zakresie konieczności obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary orzeczonej w sprawie VIK 1079/10 , której wykonanie jest obecnie warunkowo zawieszone na podstawie art. 152 kkw. poprzednimi wyrokami.

Jednocześnie nie budzi wątpliwości, iż oskarżony krytycznego dnia prowadził po drodze publicznej rower znajdując się w stanie nietrzeźwości a nadto nie stosował się do orzeczonego wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26.09. 2011r. sygn. akt VIK 573/11 zakazu prowadzenia rowerów na okres lat dwóch. Potwierdzeniem tego są wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się w tym zakresie do winy , zeznania świadka P. S. i dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia:

  wykroczenia z art. 87§1a kw i na podstawie tego przepisu wymierzył karę 20 dni aresztu;

  czynu z art. 244 kk i na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił uprzednią karalność oskarżonego, znaczny stopień nietrzeźwości, a także stopień społecznej szkodliwości czynów.

Jednocześnie Sąd uznał, iż jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności spełni swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze. Wskazać trzeba, że oskarżony był uprzednio karany za występki z art. 178a§2 kk, ponownie dopuścił się popełnienia tego samego przestępstwa w okresie próby, a nadto mając na uwadze, iż jechał rowerem w okresie znacznego natężenia ruchu uznać trzeba, że zachowaniem swym stwarzał znaczne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Podkreślić należy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 05.06.2013 roku sygn. akt VI Ko 444/13 na podstawie art.152 kkw zawieszono warunkowo wykonanie kary orzeczonej w sprawie VIK 573/11 m.in. z uwagi na stan zdrowia oskarżonego , po upływie miesiąca od prawomocności postanowienia oskarżony ponownie dopuścił się popełnienia czynu polegającego na prowadzeniu roweru w stanie nietrzeźwości.

Takie zachowanie oskarżonego wskazuje na całkowite lekceważenie porządku prawnego, brak krytycznego stosunku do poprzednio popełnionych przestępstw a także jednoznacznie przemawia za przyjęciem, że oskarżony nie ma zamiaru respektować orzeczeń Sądu. W tej sytuacji nie można postawić pozytywnej prognozy co do zachowania się oskarżonego w przyszłości i uznać, że kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania spełniłaby swoje cele.

Stan zdrowia oskarżonego nie może stanowić usprawiedliwienia dla popełnienia kolejnych przestępstw, przeciwnie powinien raczej obligować w/w do powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Nie można pominąć faktu, iż wobec J. R. (2) orzekane były uprzednio kary z warunkowym zawieszeniem wykonania oraz kary bezwzględne, oskarżony korzystał z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary a w konsekwencji również ponownego zawieszenia wykonania kary, nie przyczyniło się to jednak do zmiany zachowania oskarżonego w kierunku przestrzegania porządku prawnego , przeciwnie wywołało poczucie bezkarności i ponowne popełnienie przestępstwa.

Zgodnie z dyspozycją art. 87§4 kk orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat uwzględniając uprzednią karalność oskarżonego za czyn z art. 178a§2 kk, znaczny stopień nietrzeźwości i okoliczności sprawy wskazujące, iż występek ten nie miał charakteru incydentalnego.

Zdaniem Sądu orzeczone kary wraz ze środkiem karnym są współmierne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i spełnią swoje funkcje prewencyjne i wychowawcze.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Elzbieciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołosecka-Berk
Data wytworzenia informacji: