Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 281/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2012-12-18

Sygnatura akt IIK 281/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2012 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Rembiasz

Protokolant: Małgorzata Posłuszna

w obecności przedstawiciela Urzędu Celnego w Wałbrzychu – Romana Radwańskiego

po rozpoznaniu dnia 18 października 2012 roku, 15 listopada 2012 roku , 18 grudnia 2012 roku sprawy karnej

P. K.

urodzonego (...) w B.

syna P. i M. z domu K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 09 stycznia 2012 roku na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Z. nr 38 , przechowywał tytoń o masie 300 kg i wartości rynkowej 150 105, 00 zł nieoznaczony polskimi znakami akcyzy, stanowiący przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 kks , przez co naraził na uszczuplenie należny podatek akcyzowy w kwocie 172 140,00 zł ,

to jest o przestępstwo skarbowe z art. 65§3kks

I.  oskarżonego P. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 65§3kks i za czyn ten na podstawie art. 65§3kks wymierza mu karę 360 ( trzystu sześćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 ( pięćdziesiąt ) złotych ,-

II.  na podstawie art. 30§2kks w zw. z art. 31§6kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zarządza zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci 300 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy,-

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 140 złotych tytułem poniesionych w sprawie wydatków i wymierza mu opłatę w wysokości 180 złotych

Sygn.akt. IIK 281/12

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 stycznia 2012 roku oskarżony P. K. na terenie swojego gospodarstwa rolnego w miejscowości Z. nr 38 pod wiatą gospodarczą, przechowywał w 15 jutowych workach pocięty tytoń do palenia o łącznej masie 300 kg i wartości rynkowej 150.105,00 zł. Tytoń nie był oznaczony polskimi znakami akcyzy i stanowił przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63k.k.s. Należny podatek akcyzowy za przechowywany tytoń został określony na kwotę 172.140,00 zł.

Tego dnia funkcjonariusze Grupy Mobilnej Izby Celnej we W. wraz z funkcjonariuszami CBŚ, dokonali przeszukania posesji oskarżonego i ujawnili wyżej wskazany tytoń. Do protokołu przeszukania oskarżony oświadczył, iż ujawniony tytoń nie jest jego własnością.

Dowód: protokół przeszukania, k.6-7

protokół zatrzymania przedmiotów, k.8-9

pokwitowanie, k.10

obliczenie wysokości należnego podatku, k.25

zeznania świadków

G. N., k.93-94

B. T., k.94

I. S., k.94

Oskarżony P. K. nie był dotychczas karany za przestępstwa. Utrzymuje się z prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego, na utrzymaniu ma niepracującą żonę i syna.

Dowód: dane osobo poznawcze oskarżonego k.77

karta karna k. 74

Stojący pod zarzutem z art.65§3 ksk oskarżony P. K. składając wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym przyznał się w całości do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wyrażając zgodę na uiszczenie kary grzywny w wysokości 360 stawek dziennych po 50 zł każda oraz orzeczenia przepadku zajętego tytoniu. Składając wyjaśnienia przed Sądem oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż miejsce w którym znaleziono tytoń, jest miejsce ogólnodostępnym i w niewyjaśnionych okolicznościach, w dniu ujawnienia tytoniu nieznany sprawca podrzucił go na jego posesję, zaś w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu ponieważ obawiał się Sądu.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał, że wina oskarżonego odnośnie zarzucanego mu czynu, jak i okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Uznając winę oskarżonego, Sąd oparł się w częściowo na wyjaśnieniach oskarżonego, a mianowicie wyjaśnieniach składanych przez niego w postępowaniu przygotowawczym, a także na zeznaniach świadków funkcjonariuszy I. C. G. N., B. T. oraz I. S., którzy uczestniczyli w czynności przeszukania oraz ujawnienia na posesji oskarżonego tytoniu nieoznakowanego znakami akcyzy. Dokumentami niezwykle istotnymi, w oparciu o które Sąd dokonał ustaleń faktycznych, był protokół przeszukania oraz zatrzymania ujawnionego tytoniu, a także obliczenie należności akcyzowej za ujawniony tytoń, z których to dokumentów w sposób oczywisty wynika kiedy, w jakich okolicznościach oraz jaką ilość tytoniu ujawniono na posesji oskarżonego, a także w jaki sposób był opakowany. Co do tych okoliczności Sąd nie miał zatem najmniejszych wątpliwości, tym bardziej, iż sam oskarżony potwierdził, iż istotnie na jego posesji odnaleziono tytoń w workach, potwierdzając zarówno miejsce jego odnalezienia, jak i nie kwestionował ilości ujawnionego tytoniu.

Jedyną okolicznością, którą w wyjaśnieniach przed Sądem zakwestionował oskarżony jest ustalenie, czy P. K. był świadom, że na jego posesji znajduje się tytoń będący przedmiotem przestępstwa skarbowego i obejmował swym zamiarem przechowywanie tego tytoniu. Zdaniem Sądu i ta okoliczność nie budzi wątpliwości. Składając wyjaśnienia przed Sądem P. K. podał, iż miejsce w którym znaleziono tytoń, jest miejscem ogólnodostępnym i w niewyjaśnionych okolicznościach, w dniu ujawnienia tytoniu nieznany sprawca podrzucił go na jego posesję. Zdaniem Sądu taka wersja zdarzenia jest wyłącznie przyjętą przez oskarżonego linią obrony i nie jest zgodna z prawdą. Przede wszystkim jako zupełnie nielogiczną należy ocenić sytuację, w której nieznani sprawcy, akurat w dniu dokonania przeszukania na posesji oskarżonego, podrzucają na tą posesję (...) worków tytoniu do palenia - o niebagatelnej wartości rynkowej - ponad 150.000 zł.

Zarówno oskarżony, jak i jego żona E. K. zaprzeczyli, aby w dniu 9 stycznia 2012 roku na swojej posesji widzieli ujawnione tam worki z tytoniem, wskazali również, iż w godzinach przedpołudniowych nie było ich w miejscu zamieszkania, ponieważ oskarżony wspólnie z J. Z. i J. M. pracowali w lesie, zaś E. K. udała się do B. na zakupy. Teoretycznie zatem w tym czasie nieznani sprawcy mogli porzucić na terenie posesji zapakowany w worki tytoń, tym bardziej, iż do posesji oskarżonego był swobodny dostęp.

Taką wersję zdarzenia uznać jednak należy za nieprawdopodobną, chociażby z uwagi na postawę oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Otóż oskarżony bezpośrednio po ujawnieniu tytoniu wskazywał, iż tytoń nie jest jego własnością, nie wskazywał jednak aby ktoś go na teren posesji podrzucił. Mało tego przesłuchiwany w dniu 2 lutego 2012 roku w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, to jest przechowywania tytoniu nie oznaczonego znakami akcyzy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ustalając wysokość kary grzywny, którą uiści oraz wyrażając zgodę na przepadek odnalezionego tytoniu. Oceniając taką postawę oskarżonego, który w postępowaniu przygotowawczym przyznawał się i godził się na zapłatę wysokiej grzywny, Sąd uznał, iż rzeczywiście dopuścił się zarzucanego mu czynu, w przeciwnym razie nie godziłby się na tak doniosłe konsekwencje jak zapłata grzywny czy też sam fakt ukarania.

Oczywiście oskarżony składając wyjaśnienia przed Sądem starał się wyjaśnić, co skłoniło go do przyznania się do winy, lecz w ocenie Sądu te wyjaśnienia są zupełnie niewiarygodne. Przede wszystkim oskarżony twierdził, że to przesłuchujący naciskał go aby przyznał się do winy, bo tak będzie dla niego lepiej, a ostatecznie przyznał się ponieważ obawiał się Sądu. Podkreślić należy, iż od dnia ujawnienia tytoniu na posesji oskarżonego do dnia jego przesłuchania upłynął miesiąc, oskarżony miał zatem czas i sposobność, aby zasięgnąć porady prawnej, czy też uzyskać informacji na temat swojej sytuacji prawnej, a zadaniem Sądu nie zrobił tego, ponieważ był przekonany o swojej winie, co potwierdził podczas przesłuchania w Urzędzie Celnym.

Przesłuchani na wniosek oskarżonego świadkowie J. Z. i J. M., nie wskazali Sądowi żadnych istotnych okoliczności dotyczących ujawnionego tytoniu, poza okolicznością, iż w dniu 9 stycznia 2012 roku od rana pracowali wspólnie z P. K., a następnego dnia dowiedzieli się od niego o dokonanym przeszukaniu i ujawnieniu tytoniu. Również żona oskarżonego z oczywistych względów potwierdziła jedynie linię obrony oskarżonego, zaprzeczając, aby tytoń znajdował się na posesji przed dniem 9 stycznia 2012 roku, nie jest jednak w ocenie Sądu możliwe, aby ten świadek nie dostrzegła 15 worków z tytoniem znajdujących się pod wiatą gospodarczą, podczas gdy worki się tam znajdowały i tam zostały ujawnione. Również świadek P. B. nie wskazał żadnych istotnych dla przedmiotowej sprawy okoliczności, stoi bowiem pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem tytoniem i korzystał ze swego prawa domowy na pytania związane z tą sprawą.

Wobec powyższego Sąd uznał, iż oskarżony swym zachowaniem wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa skarbowego z art.65§3 kks i uznał P. K. winnym popełnienia tego, że w dniu 9 stycznia 2012 roku na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Z. nr 38 , przechowywał tytoń o masie 300 kg i wartości rynkowej 150.105, 00 zł nieoznaczony polskimi znakami akcyzy, stanowiący przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 kks , przez co naraził na uszczuplenie należny podatek akcyzowy w kwocie 172 140,00 zł ,

Uznając oskarżonego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu Sąd wymierzył mu na podstawie art. 65§3kks karę 360 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 złotych. Ustalając wysokość kary Sąd rozważał przede wszystkim wysoką społeczną szkodliwość czynu wyrażającą się przede wszystkim znaczną ilością ujawnionego tytoniu oraz wysokością kwoty narażenia na uszczuplenie. Sąd uznał, iż wymierzenie kary równiej połowie zagrożenia ustawowego za czyn z art. 65§3 kks będzie właściwe i odniesie pożądany skutek, a zatem P. K. nie dopuści się ponownie przestępstwa podobnego, będzie dodatkowo sygnałem dla najbliższego otoczenia, iż nawet przechowywanie towarów pochodzących z przestępstwa jest piętnowane i surowo karane. Dodatkowo dostrzec należy, iż oskarżony w postępowaniu przygotowawczym poddał się właśnie takiej karze, zatem ma możliwości finansowe, aby taką karę uiścić i nie jest ona wobec niego zbyt surowa.

Zgodnie z art. 30§2kks w zw. z art. 31§6kks Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa oraz zarządził zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci 300 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy, który to został ujawniony na posesji oskarżonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w wysokości 140 zł oraz stosownie do art. 3 ustawy z dnia 23.06.1973r. – o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. 1983.Nr 49 poz.233 z późn.zm) wymierzył opłatę w wysokości 180zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Posłuszna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Rembiasz
Data wytworzenia informacji: