Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3870/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2018-05-08

Sygn. akt I C 3870/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: sekr. sąd. Daria Mokrzycka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2018 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko G.V.” Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda K. P. na rzecz strony pozwanej G.V.” Spółki Akcyjnej w W. kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

(...)

UZASADNIENIE

Powód K. P. wniósł o pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty, wydanego dnia 20 listopada 2002r., w sprawie (...), przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu. W uzasadnieniu podał, że w 2013r., w oparciu o w.w. nakaz zapłaty oraz postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 30 października 2012r., sygn. akt (...), o nadaniu klauzuli wykonalności na rzecz wierzyciela G. (...) S.A. w W., zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego wierzyciel został zaspokojony do kwoty 5197,60 zł. Podniósł, że egzekwując roszczenie, komornik nie wziął pod uwagę faktu przeterminowania odsetek, które przedawniają się z upływem trzech lat. W piśmie z dnia 27 września 2017r. powód wskazał wartość przedmiotu sporu na kwotę 1.626,22 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że taką kwotę, tj. 1.626,22 zł, komornik wyegzekwował bezprawnie, ponad uprawnienie, wynikające z nakazu zapłaty, obciążając powoda odsetkami za okres dłuższy, niż trzy lata, licząc od dnia złożenia pozwu w niniejszej sprawie. Powód wskazał, że roszczenie odsetkowe, które nie uległo przedawnieniu, wyliczone wstecz od dnia 31 sierpnia 2017r., opiewa na kwotę 711,75 zł i jedynie taką kwotę komornik mógł wyegzekwować od niego, tytułem nieprzedawnionego roszczenia odsetkowego.

Pozwana G. (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Zarzuciła, że wierzytelność nie uległa przedawnieniu, bieg terminu przedawnienia bowiem został przerwany kilkakrotnie, a od lutego 2013r. toczy się w sprawie nieprzerwanie postępowanie egzekucyjne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 listopada 2002r. został wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia nakaz zapłaty w sprawie (...), na mocy którego nakazano pozwanemu K. P., aby zapłacił na rzecz strony powodowej (...) S.A. kwotę 1890,69 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 16 września 2002r. do dnia zapłaty oraz kwotę 37,90 zł, tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 515 zł, tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Nakaz uprawomocnił się w dniu 14 marca 2005r. W tym samym dniu w.w. nakazowi nadano klauzulę wykonalności. Na podstawie tego tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął w 2007 roku przeciwko powodowi postępowanie egzekucyjne, które prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) W. Z. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) A. P. (1) pod sygn. akt (...). Wierzyciel wystąpił o egzekucję świadczenia pieniężnego w kwocie 3720,94 zł (w tym kosztów zastępstwa oraz poprzedniej egzekucji 150 zł). Postanowieniem z dnia 20 października 2009r. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Postanowieniem z dnia 30 października 2012r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, w sprawie (...), nadał klauzulę wykonalności na rzecz wierzyciela G. (...) S.A. w W.. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności został złożony w dniu 11 października 2012r. Pismem z dnia 28 stycznia 2013r. wierzyciel wystąpił z wnioskiem (złożonym w dniu 4 lutego 2013r.) o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania: kwoty 1813,73 zł, tytułem należności głównej, kwoty 745,90 zł, tytułem kosztów postępowania, kwoty 2243,99 zł, tytułem odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 17.07.2012r. plus dalsze odsetki do dnia zapłaty, a nadto wniósł o wyegzekwowanie kosztów postępowania egzekucyjnego oraz o przyznanie kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 600 zł. Pismem z dnia 11 lutego 2013r. dłużnik K. P. został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) A. P. (2), sygn. akt (...). W toku postępowania egzekucyjnego, do dnia 15 lutego 2016r., wyegzekwowano na rzecz wierzyciela łącznie kwotę 5197,60 zł, w tym z tytułu odsetek kwotę 2978,38 zł.

Dowód :

nakaz zapłaty z dnia 20.11.2002r., (...); postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 30.10.2012r., (...), postanowienie Komornika W. O. z dnia 20.10.2009r., wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dn. 26.09.2012r., wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z dnia 28.01.2013r. (k-37-41; k-3, 6, 18 akt sprawy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu sygn. (...));

zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (k-5);

zaświadczenie komornika o dokonanych wpłatach z dnia 8.02.2018r. (k-33).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub części, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Podstawę powództwa przeciwegzekucyjnego może stanowić przedawnienie stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności.

W niniejszej sprawie powództwo przeciwegzekucyjne dotyczyło objętych tytułem wykonawczym odsetek. Odsetki (w tym ustawowe) mają charakter świadczeń okresowych i ulegają przedawnieniu trzyletniemu.

W myśl art. 125 § 1 kc, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje – oprócz innych zdarzeń – przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 kc).

W rozpoznawanej sprawie, w następstwie czynności wierzyciela, podjętych przed sądem i organem egzekucyjnym (wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie postępowania egzekucyjnego), opisanych szczegółowo wyżej, nastąpiło skuteczne przerwanie biegu przedawnienia, a okres między kolejnymi zdarzeniami, przerywającymi bieg przedawnienia nigdy nie przekroczył 3 lat.

Niezależnie od powyższego, zważywszy na stan egzekucji, stwierdzić należy, że powód nie ma interesu prawnego w pozbawieniu tytułu wykonawczego wykonalności w zakresie odsetek. Oczywistym jest, że z punktu widzenia skuteczności i zasadności powództwa opozycyjnego, o jakim mowa w art. 840 § 1 kpc, decyduje stan istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 kpc). W judykaturze i literaturze przedmiotu przyjmuje się bowiem, że roszczenie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wygasa z momentem wyegzekwowania przez wierzyciela całości objętych tym tytułem świadczeń ( por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 17 listopada 1988 r. w spr. sygn. akt I CR 255/88 oraz z dnia 4 kwietnia 2002 r. w spr. I PKN 197/01, Wokanda, nr 12 z 2002 r., s. 27, zob. też: H. Pietrzkowski, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz pod red. T. Erecińskiego, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, W-wa 2007, wyd. 2, tom 4). Brak jest więc podstaw do pozbawienia tytułu wykonawczego w zakresie odsetek, zgodnie z żądaniem powoda, w części wyegzekwowanej. Powództwo przeciwegzekucyjne, skierowane na pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego, może być skutecznie wniesione tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego w całości lub w określonej jego części. Dłużnik zatem traci możliwość wytoczenia powództwa opozycyjnego z chwilą wyegzekwowania świadczenia objętego tytułem wykonawczym w całości lub w określonej części w odniesieniu do już wyegzekwowanego świadczenia. Powództwo to jest więc niedopuszczalne w części, w której wykonalność tytułu wykonawczego wygasła na skutek jego zrealizowania ( por.: wyrok SN z dnia 12.02.2015r., IV CSK 272/14; wyrok SA w Szczecinie z dnia 12.07.2017r., I ACa 209/17). W razie więc wyegzekwowania należności, objętej tytułem wykonawczym – a tak jest w niniejszej sprawie, skoro powód domagał się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, w zakresie wyegzekwowanych odsetek w kwocie 1.626,22 zł – powództwo opozycyjne jest bezprzedmiotowe.

Orzeczenie w pkt II wyroku oparto na przepisach art. 98 § 1 i 3 kpc i art. 108 § 1 kpc. Powód, który przegrał sprawę, obowiązany jest zwrócić stronie pozwanej koszty procesu, w skład których wchodzi wynagrodzenia pełnomocnika, będącego radcą prawnym, w stawce minimalnej, uzależnionej od wartości przedmiotu sprawy - w kwocie 900 zł (§ 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015, poz. 1804).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: