Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1714/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2015-11-16

Sygn. akt I C 1714/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tadeusz Dereń

Protokolant: Karolina Skotnicka

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 roku w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z powództwa O. J.

przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  w całości pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) z dnia 4 marca 2013 roku wystawionego przez (...) Bank (...) S. A. z siedzibą w W. i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie sygn. akt ICo 1742/13 w stosunku do powoda O. J.,

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje stronie pozwanej (...) Bank (...) S. A. z siedzibą w W. uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 2990 zł tytułem brakującej opłaty sądowej od uiszczenia której powód był w całości zwolniony.

UZASADNIENIE

Proszę wstać, zostanie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 16 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział I Cywilny, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na rozprawie sprawy z powództwa O. J., przeciwko (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Punkt 1: w całości pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) z dnia 4 marca 2013 roku, wystawionego przez (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie sygnatura akt I Co 1742/13 w stosunku do powoda, O. J.. Punkt 2: zasądza od strony pozwanej, na rzecz powoda, kwotę 3.617 złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu. Punkt 3: nakazuje stronie pozwanej, (...) Bank (...) SA z siedzibą w W., uiścić na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 2.9990 złotych, tytułem brakującej opłaty sądowej od uiszczenia, której powód był w całości zwolniony. Proszę sobie usiąść, zostanie wygłoszone uzasadnienie w trybie przepisu artykułu 328 paragraf 1(1) k.p.c. Powód, O. J., wniósł pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 4 marca 2013 roku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku I Wydziału Cywilnego z dnia 14 czerwca 2013 roku, sygnatura akt I Co 1742/13 w całości, na podstawie artykułu 840, paragraf 1 punkt 2 k.p.c. oraz o zasądzenie od pozwanego, na rzecz powoda, kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez radcę prawnego, według norm przepisanych, rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda i jego pełnomocnika. A nadto wniósł o zwolnienie powoda od ponoszenia kosztów sądowych, w postaci opłaty od pozwu, w całości. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 4 marca 2013 roku (...) Bank (...) SA z siedzibą w W. wystawił względem powoda bankowy tytuł egzekucyjny i postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie I Co 1742/13 Sąd Rejonowy w Kłodzku uwzględnił wniosek wierzyciela i nadał temuż bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. W konsekwencji pozwany złożył do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie M. Ż., wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, na podstawie tegoż tytułu wykonawczego. Na tej podstawie komornik sądowy wystosował do powoda w dniu 22 lipca 2013 roku pismo, w którym zawiadomił powoda, jako dłużnika, o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji. Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 roku pozwany bank zawiadomił powoda, iż dokonał przelewu wierzytelności z tytułu tej umowy na rzecz F. F. niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, którego reprezentuje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Powyższa firma, pismem z dnia 13 sierpnia 2014 roku, wystosowała do powoda pismo, wezwanie do zapłaty kwoty 80.639 złotych 2 grosze. Zgodnie z artykułem 840, paragraf 1, punkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, albo ograniczenie, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Podniósł nadto w uzasadnieniu powód, że najistotniejszą okolicznością jest fakt, że zbycie wierzytelności objętych tytułem wykonawczym, jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Wobec powyższego istnieją podstawy do uwzględnienia powództwa w przedmiocie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie wniosku powoda o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda, na rzecz pozwanego, kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 34 złote, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw. W uzasadnieniu strona pozwana wskazała, że w chwili obecnej nie toczy się przeciwko powodowi, jako dłużnikowi, jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego, w tym wypadku (...) SA, jak również przyznała, że w toku egzekucji wcześniej wszczętej, strona pozwana przelała swoje wierzytelności wobec powoda, objęte tytułem wykonawczym na inną osobę, w tym wypadku F. F. niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. W związku z przelewem przez pozwanego w dniu 11 lipca 2014 roku wierzytelności, strona pozwana w dniu 30 lipca 2014 roku złożyła do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku pozwanego wobec powoda, O. J.. Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2014 roku komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na podstawie artykułu 825, paragraf punkt 1 k.p.c., uwzględniając w całości wniosek wierzyciela. I powyższe postanowienie zostało doręczone zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. W konkluzji strona pozwana stwierdziła, że powództwo jest niezasadne, ponieważ po pierwsze, pozwany nie jest już wierzycielem powoda, O. J., wskutek przelewu wierzytelności. Po drugie, postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego przeciwko powodowi, jako dłużnikowi, zostało umorzone na wniosek pozwanego, w związku ze zbyciem przez pozwanego, na podstawie umowy przelewu wierzytelności objętych tytułem wykonawczym, to jest bankowym tytułem egzekucyjnym z dnia 4 marca 2013 roku. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W sprawie Sądu Rejonowego w Kłodzku, sygnatura akt I Co 1742/13 prawomocnym postanowieniem tut. sądu z dnia 14 czerwca 2013 roku nadano klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, numer (...), wydanemu w dniu 4 marca 2013 roku przez (...) Bank (...) w W., Oddział Centrum (...) w W., biuro w O., na mocy którego, dłużnik, O. J., powinien zapłacić wyżej wymienionemu wierzycielowi kwotę 65.843 złote 48 groszy wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP oraz kosztami postępowania w kwocie 104 złote 69 groszy, z ograniczeniem odpowiedzialności do kwoty 120.000 złotych. Dowód akta Sądu Rejonowego, sygnatura I Co 1742/13, w tym ujawnione postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku, karta 26 akt. W dniu 22 lipca 2013 roku, data wpływu pisma do komornika sądowego, wierzyciel (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., złożył wniosek do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przeciwko dłużnikowi, J. O., na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego bankowy tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku w sprawie sygnatura akt I Co 1742/13, dołanczając do wyżej wymienionego wniosku przedmiotowy tytuł wykonawczy. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., wszczął na podstawie tegoż tytułu wykonawczego postępowanie egzekucyjne, zawiadamiając również dłużnika o wszczęciu tej egzekucji. Pismem z dnia 4 sierpnia 2014 roku, datą wpływu do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie wierzyciel, (...) Bank (...) SA z siedzibą tutaj w W., wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w stosunku do dłużnika, J. O., podając, iż dokonał przelewu wierzytelności w stosunku do tegoż dłużnika, na rzecz F. F. niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2014 roku komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., umorzył postępowanie egzekucyjne, na podstawie przepisu artykułu 825, punkt 1 k.p.c, uwzględniając w całości wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Dowód: akta postępowania egzekucyjnego, sygnatura akt KM (...), w tym wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, karta 2 akt egzekucyjnych, zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji, karta 8, wniosek wierzyciela o umorzeniu egzekucji, karta 47 akt oraz postanowienie komornika sądowego z dnia 7 sierpnia 2014 roku o umorzeniu egzekucji, karta 50 akt. Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 roku wierzyciel, (...) Bank (...) SA, zawiadomił dłużnika, O. J., iż umową z dnia 4 lipca 2014 roku dokonał przelewu wierzytelności na rzecz F. F. niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Dowód: pismo zawiadomienie (...) SA z dnia 11 sierpnia 2014 roku, karta 7 akt sprawy. Pismem z dnia 13 sierpnia 2014 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wezwała powoda, O. J., do zapłaty kwoty w wysokości 80.639 złotych 2 grosze w terminie do dnia 23 sierpnia 2014 roku. Dowód: pismo z dnia 13 sierpnia 2014 roku, karta 8 akt sprawy. Sąd zważył, co następuje: bezspornym jest w sprawie, iż prawomocnym postanowieniem tut. Sądu z dnia 14 czerwca 2013 roku, w sprawie sygnatura I Co 1742/13 nadano klauzulę bankowemu tytułowi egzekucyjnemu numer (...), wydanemu w dniu 4 marca 2013 roku przez (...) Bank (...) z siedzibą w W., na mocy, którego dłużnik, O. J., powinien zapłacić wierzycielowi kwotę 65. 843 złote 48 groszy wraz z kosztami postępowania. Jak również bezspornym jest w sprawie, iż na podstawie wniosku wierzyciela, w oparciu o powyższy tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, M. Ż., w sprawie sygnatura akt KM (...)wszczął postępowanie egzekucyjne i w związku ze złożeniem przez wierzyciela w dniu 4 sierpnia 2014 roku wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek przelewu wierzytelności przysługującej wierzyciela, wierzycielowi na inny podmiot postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2014 roku umorzył postępowanie egzekucyjne przeciwko pozwanemu, jako dłużnikowi na podstawie przepisu artykułu 825 punkt 1. Kodeksu postępowania cywilnego. Niespornym jest również, iż w dniu 4 lipca 2014 roku została zawarta umowa przelewu wierzytelności pomiędzy strona pozwaną, a (...)z siedzibą w W. na podstawie, której strona pozwana dokonała przelewu wierzytelności wobec powoda na rzecz nowego wierzyciela, a który to wierzyciel pismem z dnia 13 sierpnia 2014 roku wezwał powoda O. J. do zapłaty kwoty w łącznej wysokości 80.639 złotych 2 grosze. Zgodnie z przepisem artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie w skutek, którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego w całości lub w części albo ograniczenia tegoż tytułu. Powołany przepis formułuje podstawę pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w tym również w odniesieniu do tytułu egzekucyjnego niebędącego orzeczeniem Sądu. Podstawą pozbawienia tytuły wykonawczego wykonalności może być fakt, iż zobowiązanie, którego dotyczy tytuł po powstaniu tytułu egzekucyjnego wygasło. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego i przyjętą, przyjętym w tym zakresie orzecznictwem zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w rozumieniu artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc między wierzycielem, który na swoją rzecz uzyskał tytuł wykonawczy, a wskazanym w tym tytule dłużnikiem. Wygaśnięcie zobowiązania ze wskazanej przyczyny nie odnosi żadnego skutku wobec nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, który nie będąc bankiem zobowiązany jest do dochodzenia roszczeń wynikającej z nabytej wierzytelności na zasadach ogólnych. Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może być wytoczone niezależnie od tego, czy przeciwko dłużnikowi została już wszczęta egzekucja. Istotne jest by zobowiązanie objęte tytułem egzekucyjnym było wymagalne, wówczas dłużnik może żądać pozbawienia wykonalności tytuły wykonawczego tak długo jak długo zachodzi możliwość wykonania tego tytułu. Samo istnienie możności wykonania tytułu wykonawczego, czyli zdolności do egzekucji pozwala na wystąpienie z powództwem zmierzającym do uniemożliwienia przeprowadzonego, przeprowadzenia egzekucji z tego tytułu wykonawczego. Jak już Sąd wyżej wskazał bezspornym jest w sprawie, że przelew wierzytelności nastąpił na inny podmiot. Niemniej jednak tytuł ten wykonawczy, któremu klauzulę nadano w postanowieniu Sądu Rejonowego z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie sygnatura I CO 1742/13 nadal pozostaje w obrocie, a zatem nadal do chwili obecnej stanowi zagrożenie egzekucją w stosunku do powoda. Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy nie ma żadnego znaczenia, czy akurat wierzyciel w tym wypadku pozwany, strona pozwana złoży wniosek o wszczęcie egzekucji mimo przelewu czy też takiego wniosku nie złoży i zaniecha przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, w tym wypadku dla niniejszego postępowania jak już Sąd wskazał nie ma żadnego znaczenia, bowiem powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności dłużnik może wytoczyć, o ile istnieją ku temu podstawy przewidziane w powołanym przepisie artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc, po powstaniu tytułu wykonawczego, a zatem przepis artykułu 840 kpc nie ma żadnego ograniczenia czasowego i nie zawiera wprost, do kiedy dłużnik może wystąpić o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Jak już Sąd stwierdził powództwo może być wytoczone niezależnie od tego czy przeciwko dłużnikowi została już wszczęta egzekucja, istotne jest by zobowiązanie objęte tytułem wykonawczym było nadal wymagalne. Jak już Sąd wskazał zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie jednoznacznie się wskazuje, że żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego stanowi legitymację po stronie akurat w tym wypadku powoda tak długo jak długo zachodzi możliwość wykonania tego tytułu. Wskazać tutaj, bowiem należy, że zdarzeniem prawnym, które zadecydowało o treści tego rozstrzygnięcia jest przelew wierzytelności po powstaniu tego tytułu egzekucyjnego, a nie spełnienie świadczenia przez dłużnika. Zatem sam, istnienie samej możliwości wykonania tytułu wykonawczego, które jak tu Sąd wskazał istniej w obrocie, czyli tak zwanej zdolności do egzekucji pozwala na wystąpienie z powództwem zmierzającym do uniemożliwienia przeprowadzenia egzekucji z tego tytułu wykonawczego. Legitymowanym biernie jest niewątpliwie w niniejszej sprawie ten przeciwko, jest w niniejszej sprawie wierzyciel uprawniony według treści tytułu wykonawczego, a zgodnie z treścią tytułu wykonawczego, na którą się Sąd wcześniej powołał jest w tym wypadku (...) Bank (...). Zatem wszystkie argumenty podniesione przez pełnomocnika strony pozwanej w odpowiedzi na pozew, a szczególnie w konkluzji odpowiedzi na pozew stan, że pozwany nie jest już wierzycielem powoda, a postępowanie zostało umorzone nie ma żadnego znaczenia w przedmiotowej sprawie i dla rozstrzygnięcia tej sprawy, ponieważ pozwany w żaden sposób nie wykazał by pozwany, by przedmiotowy tytuł wykonawczy nie był w obrocie, czy też przedmiotowy tytuł wykonawczy w jakiś inny sposób został pozbawiony skutków prawnych do prowadzenia na jego podstawie egzekucji. Dlatego też jak już Sąd wskazał dopóki ten tytuł wykonawczy istnieje niezależnie od tego czy przelew wierzytelności miał miejsce czy nie miał miejsca powód jest uprawniony i ma prawo do żądania pozbawienia tytułu wykonawczego. Pozwany też nie wykazał by spełnił powód w całości roszczenie, ponieważ tylko po spełnieniu świadczenia w całości ewentualnie powództwo może być oddalone. Sąd Najwyższy jednoznacznie chce tu w swoich orzeczeniach wskazał, że dopóki tytuł wykonawczy istnieje i dopóki istnieje możliwość przeprowadzenia na jego podstawie postępowania egzekucyjnego dopóty dłużnik, czyli w tym wypadku powód ma prawo żądać pozbawienia wykonalności takiego tytułu wykonawczego. W przedmiotowej sprawie, zatem żądanie powództwa jest całkowicie zasadne. Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku w całości pozbawiając wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 4 marca 2013 roku w stosunku do powoda O. J.. Sąd odnośnie kosztów procesu uwzględnił je na podstawie przepisu artykułu 98 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych Dziennik Ustaw dnia 3 października 2002 roku numer 163 pozycja 1349 zasądzając od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.617 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu i kwota powyższa obejmuje 17 złotych opłat skarbowej od pełnomocnictwa powoda i kwotę 3.600 złotych tytułem kosztów zastępstwa. Mając na uwadze wskazaną wartość przedmiotu sporu na kwotę 59.793 złote 15 groszy a zatem zgodnie z paragrafem 6. punkt 6. wyżej wymienionego Rozporządzenia stawka minimalna przy tej wartości przedmiotu sporu wynosi kwotę 3.600 złotych. Sąd nie uwzględnił przepisu artykułu 102 kpc, ponieważ zgodnie z tym przepisem można go zastosować tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Natomiast w przedmiotowym wypadku taki, taka szczególna okoliczność, bądź taki szczególny wypadek w żaden, w żadem sposób nie zachodzą. Przede wszystkim wskazać należy, że już w odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Ponadto, jeżeli strona twierdzi, że powód nie zwracał się o wydanie tytułu wykonawczego wówczas otrzymując odpis pozwu mogła sama zwrócić tytuł w jakiś sposób wykonawczy powodowi, tym bardziej, że strona pozwana jest reprezentowana przez zawodowego i fachowego pełnomocnika, a zatem wnosząc o oddalenie powództwa w całości nawet nie przyznała, że ewentualnie tutaj roszczenie powoda w tym zakresie jest zasadne wdając się w spór. Wobec powyższego Sąd nie znalazł żadnych okoliczności wskazujących na zastosowanie przepisu artykułu 102 kpc. Tym bardziej, że Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się, kiedy ten przepis może być zastosowany. Może być zastosowany w ograniczonym zakresie, w szczególnych uzasadnionych wypadkach, a taki szczególny uzasadniony wypadek w tym, w tej sprawie w żadem sposób nie zachodził. Ponadto wobec tego, że powód został zwolniony w całości od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od pozwu postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Sąd w punkcie trzecim w wyroku nakazał stronie pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Kłodzku kwotę 2.990 złotych tytułem brakującej opłaty sądowej w oparciu o przepis artykułu 113 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku, tekst jednolity z dnia 27 kwietna 2010 roku Dziennik Ustaw numer 90 pozycja 594 ze zmianami. To wszystko, dziękuję.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Dereń
Data wytworzenia informacji: