Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1334/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2018-11-15

Sygn. akt I C 1334/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Eliza Skotnicka

Protokolant sekr. sąd. Magda Biernat

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

przeciwko A. G.

o zapłatę 2240 zł

I.  zasądza od pozwanej A. G. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. 2240 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości ustawowych odsetek maksymalnych za opóźnienie od 19 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej 1017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

(...)

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w K. wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 2 240 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu podała, że na mocy umowy P. R. zawartej w dniu 21 listopada 2017 r. poprzez serwis internetowy (...) pozwana otrzymała kwotę 1 800 zł na spłaty swoich zobowiązań względem innego pożyczkodawcy z obowiązkiem jej spłaty w terminie 30 dni. Dodatkowo pozwana winna ponieść koszty prowizji z tytułu udzielenia, uruchomienia i obsługi pożyczki w wysokości 360 zł. Mimo upływu terminu zapłaty pożyczki i wezwania pozwanej do pozasądowego załatwienia sprawy, należność nie została uregulowana.

Pozwana A. G. , w sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego przez Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w dniu 24 maja 2018 r. w sprawie I Nc 2601/18, wniosła o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu podała m. in., że nigdy nie zawierała przedstawionej przez stronę powodową umowy, ponadto, brak jest jakichkolwiek podpisów złożonych przez nią na umowach pożyczki i innych dokumentach weryfikacyjnych, co potwierdzałoby zawarcie umowy pożyczki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w K., działająca jako pośrednik kredytowy (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. i pozwana A. G. zawarły w dniu 21 listopada 2017 r. umowę pożyczki nr (...), na mocy której pozwana otrzymała kwotę 1 800 zł, zobowiązując się do jej spłaty wraz z należną prowizją w wysokości 360 zł do dnia 21 grudnia 2017 r. Pożyczka została udzielona na wniosek pozwanej złożony drogą elektroniczną przez portal internetowy (...) Warunkiem uruchomienia pożyczki było potwierdzenie tożsamości pożyczkobiorcy poprzez dokonanie przelewu ze swojego konta bankowego na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na kwotę 360 zł z tytułu prowizji, co też pozwana uczyniła w dniu 20 listopada 2017 r. Roczna stopa oprocentowania pożyczki w okresie jej obowiązywania wynosiła 0%, po tym okresie była równa wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359§2 1 k.c. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosiła 819,12%.

O warunkach umowy pożyczki, jak również związanych z nią kosztach pozwana została poinformowana przed jej zawarciem.

Pozwana zaciągała już wcześniej pożyczki za pośrednictwem portalu internetowego credilo.pl, które spłaciła w terminie.

Dowód:

- formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego - k. 9 - 12

- wykaz wysyłek nadanych droga elektroniczną - k. 13 - 14

- ramowa umowa pożyczki nr (...) z 05.07.2017 r. - k. 17 - 23

- umowa pożyczki nr (...) z 21.11.2017 r. - k. 24 - 25

- dane identyfikacyjne klienta - k. 67

- miesięczne przepływy pieniężne pozwanej - k. 68

Pozwana nie wywiązała się z terminowego spłacenia pożyczki otrzymanej w ramach umowy nr (...), wobec czego pożyczkodawca wezwał ją drogą mailową do zapłaty zaległej kwoty i poinformował o naliczeniu odsetek. W dniu 13 kwietnia 2018 r. (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. sporządziło ostateczne wezwanie do zapłaty, wskazując, że sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej.

Dowód:

- wykaz wysyłek nadanych drogą elektroniczną - k. 13

- ostateczne wezwanie do zapłaty z 13.04.2018 r. - k. 15

Na dzień 27 marca 2018 r. odsetki od niespłaconej kwoty pożyczki wyniosły 79,54 zł.

Dowód: kalkulator odsetek maksymalnych - k. 16

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Strona powodowa wywodziła swoje żądanie z instytucji uregulowanej w przepisie art. 720 § k.c.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego Sąd ustalił, że w dniu 21 listopada 2017 r. doszło do zawarcia pomiędzy pozwaną a strona powodową, działającą jako pośrednik kredytowy (...) sp. z o. o. z siedzibą w W., umowy pożyczki na kwotę 2 160 zł. Pożyczka została przyznana na wniosek pozwanej, złożony przez portal internetowy credilo.com. Warunkiem zawarcia skutecznej umowy było potwierdzenie przez pozwaną swoich danych osobowych oraz dokonanie przelewu kwoty 360 zł z jej konta bankowego na konto (...) sp. z o. o. z siedzibą w W.. Na tej podstawie strona powodowa dokonała weryfikacji tożsamości pozwanej i przekazała na jej konto bankowe wynikającą z umowy pożyczki kwotę.

Dowody zaoferowane przez stronę powodową nie budzą wątpliwości Sądu co do ich autentyczności i wiarygodności. Na ich podstawie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że pozwana nie wywiązała się z zawartej przez Internet w dniu 21 listopada 2017 r. umowy pożyczki tj. nie spłaciła w terminie należności w łącznej kwocie 2 160 zł i mimo wezwań do zapłaty nadal pozostaje w zwłoce ze spełnieniem świadczenia.

Twierdzenia pozwanej nie zasługują na uwzględnienie, wszak nie przedstawiła ona żadnych dowodów na ich poparcie, a co za tym idzie nie uczyniła zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 6 k.c. Okoliczność, że pozwana nie złożyła podpisu na umowie pożyczki nie ma żadnego znaczenia w sprawie, bowiem umowa ta została zawarta w formie elektronicznej, po dokładnym potwierdzeniu przez stronę powodowa tożsamości pozwanej. Ponadto, pozwana dokonując przelewu na kwotę 360 zł zaakceptowała warunki umowy pożyczki i wyraziła chęć jej zawarcia. Co więcej, z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową wynika, że pozwana zawierała już wcześniej dwie umowy pożyczki za pośrednictwem portalu credilo.com i wówczas dokonała ich terminowej spłaty.

Wskazać należy, że pozaodsetkowe koszty pożyczki nie naruszają przepisu art. 36a ust. 1 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity z 2016 r., poz.1528), w myśl którego maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według wzoru:

(...) ≤ (K x 25%)=(K x n/R x30%), w którym poszczególne symbole oznaczają:

(...) maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K - całkowitą kwotę kredytu,

n - okres spłaty wyrażony w dniach,

R - liczbę dni w roku.

Skoro strona powodowa udzieliła pozwanej pożyczki na kwotę 1 800 zł z 30 - dniowym okresem spłaty, to maksymalna wysokość kosztów kredytu wynosiła 494,38 zł. W związku z powyższym koszty prowizji w kwocie 360 zł nie przekroczyły maksymalnej dopuszczalnej kwoty, o której mowa w cyt. wyżej przepisie.

Mając na względzie zasadność roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem, Sąd zasądził od pozwanej kwotę 2 240 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 19 kwietnia 2018 r. Na zasądzoną sumę składa się kwota pożyczki, jaką pozwana winna zapłacić (2 160 zł) i odsetki maksymalne za opóźnienie naliczone od tej kwoty począwszy od pierwszego dnia wymagalności w wysokości 80 zł.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 k.p.c. zasądzając je w całości od pozwanej jako przegrywającej. Koszty strony powodowej w niniejszej sprawie wyniosły 1 017 zł, tj. opłata sądowa od pozwu - 100 zł, koszty zastępstwa procesowego - 900 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Skotnicka
Data wytworzenia informacji: