Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1324/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-09-17

Sygn. akt I C 1324/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska – Szota

Protokolant Lucyna Kazimierczuk

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa P.z siedzibą w L.

przeciwko R. J.

o zapłatę 200 zł

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1324/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa P.z siedzibą L.wniosła o zasądzenie od pozwanego R. J.kwoty 200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 26 września 2012 r. oraz zasądzenie kosztów procesu w uzasadnieniu pozwu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A. z siedzibą w W.prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu not obciążeniowych dotyczących niezwróconego sprzętu.

Pozwany nie zgodził się z pozwem podnosząc, że nie zalega stronie powodowej z płatnościami, jak również nie otrzymał żadnego wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Ponadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 września 2012 r. (...)S.A. z siedzibą w W.wystawił notę księgową nr (...)na kwotę 200 zł, stanowiącą odszkodowanie za niezwrócony sprzęt – terminal cyfrowy SD.

Dowód:

- nota księgowa z 10.09.2012 r. – k. 48

(...)S.A. z siedzibą w W.i strona powodowa P.z siedzibą L.w dniu 28 września 2012 r. zawarły umowę szczegółową, zgodnie z którą na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18 grudnia 2009 r. oraz w związku z rozstrzygnięciem negocjacji przeprowadzonych przez strony, ustaliły, że postanowieniami umowy szczegółowej zostają objęte wierzytelności wskazane w Liście Wierzytelności, stanowiącej załącznik numer 1 do umowy szczegółowej.

Dowód:

- umowa szczegółowa z 28.09.2012 r., k. 23 verte

W dniu 23 czerwca 2014 r. strona powodowa P.w L. sporządziła zawiadomienie do pozwanego R. J.o tym, że wierzytelność w wysokości 200 zł wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami została przelana na rzecz strony powodowej. W tej samej dacie strona powodowa sporządziła częściowy wykaz wierzytelności.

Dowód:

- zawiadomienie i częściowy wykaz wierzytelności – k. 28 verte i 29

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

W świetle przeprowadzonych na wniosek strony powodowej dowodów w postaci umowy z dnia 28 września 2012 r., zawiadomienia o cesji i częściowego wykazu wierzytelności sporządzonych w dniu 23 czerwca 2014 r. przez stronę powodową z 10 września 2012 r. nie sposób uznać, by strona powodowa udowodniła dochodzone roszczenie.

Przepis art. 6 k.c. stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Z żadnego z wyżej wymienionych dowodów w sprawie nie wynika, że strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą (...)S.A. z siedzibą w W.od pozwanego R. J.. Na podstawie umowy szczegółowej z 28 września 2012 r. stwierdzić można tylko, że taka umowa została zawarta między stroną powodową a (...)S.A. z siedzibą w W.. Strona powodowa nie przedłożyła Listy Wierzytelności, (załącznik nr 1) wskazanego w przedmiotowej umowie z wykazem wierzytelności do tej umowy oraz umowy z 18 grudnia 2009 r., tak by Sąd mógł zweryfikować, czy istotnie wierzytelność przysługującą pierwotnemu wierzycielowi od pozwanego R. J.została nabyta przez stronę powodową, w jakiej wysokości oraz z jakiego tytułu.

Strona powodowa zupełnie nie odniosła się do kwestii udowodnienia faktu, z jakiego tytułu powstała wierzytelność pozwanego. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że była to wierzytelność z tytułu not obciążeniowych związanych z niezwróconym sprzętem. Wprawdzie do pisma z 23 czerwca 2014 r. dołączono notę księgową, jednakże wobec braku dołączenia załącznika nr 1 pozostaje to bez znaczenia dla sprawy ponieważ nota księgowa nie potwierdza, iż wierzytelność z niej wynikającą nabyła strona powodowa.

Ponadto rzeczą strony powodowej było wykazanie, że jej poprzednikowi prawnemu w ogóle przysługiwała taka wierzytelność - jak dochodzona pozwem - względem pozwanego. Przede wszystkim strona powodowa winna była zawnioskować, prócz powołanego wyżej załącznika nr 1 w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności, które powołała w częściowym wykazie wierzytelności celem zweryfikowania wysokości wierzytelności, terminów ich wymagalności oraz możliwości dochodzenia odsetek, tak, by pozwany mógł się do nich odnieść. Stanowczo stwierdzić wypada, że dowodem istnienia wierzytelności przysługującej względem określonego dłużnika nie może być częściowy wykaz wierzytelności czy też zawiadomienie o cesji. Z samego zaś faktu, że strona powodowa sporządziła dokument, w postaci zawiadomienia o cesji wierzytelności, adresowany do pozwanego, nie wynika fakt istotny, a mianowicie, że wierzytelność przeciwko pozwanemu w ogóle istniała, nie wspominając o jej wysokości, tym bardziej, że powód nie wykazał, aby owo "zawiadomienie" w ogóle zostało doręczone pozwanemu w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Pismo to, jako dokument prywatny, stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która jej podpisała złożyła oświadczenie określonej treści. Nie jest natomiast dowodem na fakt istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zwrócić należy uwagę, że strona powodowa powinna była wykazać wszelkie okoliczności od momentu nawiązania stosunku prawnego przez pierwotnego wierzyciela z pozwanym do chwili nabycia wierzytelności, tak by kwestia nabycia wierzytelności nie budziła wątpliwości.

Na podstawie dowodów zaoferowanych przez stronę powodową Sąd ustalił jedynie, że na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18 grudnia 2009 r. r. strona powodowa nabyła od (...) S.A. w W.bliżej nieokreślone wierzytelności.

Mając zatem na względzie przedstawione przez stronę powodową dowody, brak jest podstaw, by na ich mocy stwierdzić, że przysługuje jej jakiekolwiek roszczenie od pozwanego i z tego względu na podstawie przepisu art. 6 k.c. Sąd oddalił powództwo strony powodowej jako nieudowodnione.

09.10.2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska – Szota
Data wytworzenia informacji: