Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 913/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-05-27

Sygn. akt I C 913/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2013 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska - Szota

Protokolant Damian Szabunio

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa J. T.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę 37 000 zł

I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. T. kwotę 2 163 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 28 czerwca 2011 roku;

II. oddala dalej idące powództwo;

III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 4 094,34 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 913/12

UZASADNIENIE

Powód J. T. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 37 000 zł tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 28 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu w wysokości 4 817 zł, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4 800 zł i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 3 maja 2011 r. uszkodzony został jego samochód marki M. (...)o nr rej. (...). Następnie w dniu 13 maja 2011 r. powyższy pojazd zapalił się z niewiadomych przyczyn i doszło do powstania drugiej szkody. Wskazał, że od dnia 18 kwietnia 2011 r. posiadał w pozwanym (...)umowę ubezpieczenia na stałą sumę ubezpieczenia 244 600 zł. Podał, że strona pozwana likwidując szkodę z dnia 3 maja 2011 r. ustaliła wartość brutto pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem na kwotę 186 400 zł, a wartość pojazdu po zdarzeniu na kwotę 54 200 zł i w związku z tym przyznała odszkodowanie w kwocie 132 200 zł. Natomiast likwidując szkodę z 13 maja 2011 r. przyznała odszkodowanie w kwocie 30 900 zł, przyjmując wartość pojazdu przed szkodą w wysokości 54 200 zł, a wyceniając wartość pojazdu po zdarzeniu na kwotę 23 300 zł. Podał również, że strona pozwana likwidując szkodę przyjęła rok produkcji 2008, a nie rok 2009, jak wynika to z dowodu rejestracyjnego. Podkreślił, że nie zgodził się z wysokością przyznanego odszkodowania w zakresie likwidacji obu szkód. Wskazał, że strona pozwana dokonując ponownie wyceny wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy, tj. na 18 kwietnia 2011 r. znacznie zaniżyła wartość pojazdu brutto, przyjmując wartość samochodu na kwotę 186 400 zł. Podał, że zwrócił się do strony pozwanej o dokonanie specyfikacji wypłaconych kwot, a w odpowiedzi strona pozwana podtrzymała zajęte stanowisko w sprawie i załączyła odpisy wycen. Powód podkreślił, że stanowisko strony pozwanej w zakresie ustalonej wartości rynkowej nie jest jednoznaczne, a strona pozwana dokonywała kilkakrotnie wycen pojazdu przyjmując rok produkcji zarówno 2008 jak i 2009, zaś poszczególne wyceny różnią się w zakresie wartości brutto pojazdu w stanie na dzień podpisania umowy. Podniósł, że mając wątpliwości, co do rzeczywistej wartości pojazdu wystąpił do prywatnego rzeczoznawcy o wydanie opinii w przedmiocie ustalenia wartości brutto pojazdu. Z opinii sporządzonej w dniu 2 listopada 2011 r. wynika, że wartość rynkowa samochodu marki M. (...) (...) rok produkcji 2008, na dzień 21 kwietnia 2011 r. wynosi 223 400 zł. Wskazał, że wystąpił do strony pozwanej i wezwał ją do wypłaty kwoty 58 000 zł, bowiem w sposób rażący zaniżyła wartość rynkową pojazdu.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasadzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7 200 zł oraz zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu podała, że powód nie udowodnił wysokości szkody. Wskazała, że pojazd był modelem wyprodukowanym w 2008 r., a górną granicę odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia stanowi określona w polisie suma ubezpieczenia w wysokości 244 600 zł. Podała, że po zgłoszeniu szkody z dnia 3 maja 2011 r. ustaliła szkodę całkowitą pojazdu powoda i wypłaciła odszkodowanie w kwocie 132 300 zł. Przy czym ustalono, że wartość pojazdu przed zdarzeniem wynosiła 186 400 zł, zaś po zdarzeniu 54 200 zł. Podała, że po szkodzie z dnia 12 maja 2011 r. i wypłaciła powodowi odszkodowanie w wysokości 30 900 zł, przyjmując, że przed zdarzeniem wartość pojazdu wynosiła 54 200 zł, a po zdarzeniu 23 300 zł. Strona pozwana wskazała, że zgodnie z wnioskiem ubezpieczeniowym ustalenie wartości pojazdu następuje według katalogu E., zaś wysokość szkody według zasad szczegółowo określonych w uchwale zarządu (...) S.A.nr (...)z 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr (...)z 8 listopada 2010 r. Zarzuciła również, że prywatna opinia rzeczoznawcy nie stanowi dowodu prawdziwości i prawidłowości dokonanych w niej ustaleń, a ponadto opinia prywatna powoda jest nieprawidłowa, wobec jej wykonania w oparciu o katalog(...), nie zaś o katalog E..

W piśmie procesowym z dnia 28 września 2012 r. powód podtrzymał w całości żądania i wnioski zawarte w pozwie. Ponadto podał, iż ma uzasadnione wątpliwości do rzetelności przeprowadzonego przez stronę pozwaną postępowania likwidacyjnego. Wskazał, iż strona pozwana zawierając umowę ubezpieczenia nie ustaliła rzeczywistej wartości pojazdu z należytą starannością. Ponadto wskazał na niejednolite stanowisko strony pozwanej w zakresie wartości brutto pojazdu przy uwzględnieniu rzeczywistego roku produkcji samochodu powoda.

W piśmie procesowym z dnia 12 listopada 2012 r. powód podał, że dochodzi kwoty 37 000 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wartością brutto pojazdu marki M. (...), nr rej. (...) w stanie nieuszkodzonym, tj. wartością brutto pojazdu ustaloną przez prywatnego rzeczoznawcę na kwotę 223 400 zł, a wartością pojazdu ustaloną przez stronę pozwaną w wysokości 54 200 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest właścicielem pojazdu sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych, marki M. (...) nr rej. (...), rok produkcji 2008, (numer identyfikacyjny pojazdu (...)), zarejestrowany został po raz pierwszy w 2009 r.

Dowód: - dowód rejestracyjny - k. 8

- opinia biegłego sądowego z zakresu techniki pojazdów samochodowych, kalkulacji warsztatowej, analizy rachunkowej i kosztorysów oraz wycenT. G.- k. 87 - 92

W dniu 18 kwietnia 2011 r. powód zawarł ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia nr (...) na okres do dnia 17 kwietnia 2012 r., obejmującą obowiązkowe ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów dotyczącą samochodu wyżej wymienionego samochodu, ale we wniosku określono go jako M. (...) 4 - M.. Przy zawieraniu powyższej umowy ubezpieczenia, wartość pojazdu została określona na kwotę 244 600 zł. Zgodnie z § 4 pkt 21 ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy wartość pojazdu ustalana jest przez (...) S.A. na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego.

Dowód: - dowód rejestracyjny - k. 8

- wniosek o zawarcie ubezpieczenia - k. 9 - 12

- ogólne warunki ubezpieczenia autocasco - k. 64 - 69

W dniu 3 maja 2011 r. powód poruszając się pojazdem marki M. (...), nr rej. (...) wpadł w poślizg i uderzył prawym bokiem pojazdu w drzewo na skutek, czego doszło do uszkodzenia powyższego samochodu m. in. uszkodzeniu uległy drzwi przednie, błotnik, szyba przednia, dach panoramiczny i przednie lampy.

W dniu 12 maja 2012 r. pozostałości pojazdu po szkodzie z dnia 3 maja 2012 r. uległy spaleniu.

Dowód: - zeznania powoda - k. 73

Pismem z dnia 28 czerwca 2011 r. strona pozwana poinformowała powoda, iż z tytułu ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy, likwidując szkodę z dnia 3 maja 2011 r., na podstawie oględzin uszkodzonego pojazdu marki M. (...), nr rej. (...) oraz wyliczenia kosztów jego naprawy, przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto podała, iż rozmiar szkody został określony na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, tj. 186 400 zł i jego wartością po zdarzeniu 54 200 zł, a zatem wysokość odszkodowania stanowi kwotę 132 200 zł. Natomiast likwidując szkodę z dnia 12 maja 2011 r. wysokość odszkodowania stanowiła kwotę 30 900 zł, której rozmiar został określony na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem - 54 200 zł i jego wartością po zdarzeniu 23 300 zł.

Dowód: - pisma strony pozwanej z 28.06.2011 r. - k. 13 - 14

Powód nie zgadzając się z wysokością przyznanego odszkodowania, pismem z dnia 29 lipca 2011 r. zwrócił się do Dyrektora Zarządzającego do spraw likwidacji szkód i świadczeń w Grupie (...)o osobisty nadzór nad prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym. Pismem z dnia 29 lipca 2011 r. powód zwrócił się również do M. (...)w W.o podanie roku i miesiąca produkcji pojazdu marki M. (...)o numerze identyfikacyjnym (...). W odpowiedzi na powyższe pismo, Dział Homologacji i Identyfikacji M. (...)wskazał, że samochód powoda typ (...) M.o numerze identyfikacyjnym (...)był wyprodukowany w 2008 r. Jednocześnie powód został poinformowany, że cechą pojazdu jest rok produkcji. Strona pozwana pismem z dnia 16 września 2011 r. poinformowała powoda, iż wartość jego pojazdu - marki M. (...)została znacząco zawyżona, a wartość pojazdu została ustalona na kwotę nie odpowiadającą jego rzeczywistej wartości rynkowej, wobec czego zostanie sporządzona korekta umowy i zwrot nadpłaconej składki powodowi.

Dowód: - pismo powoda z 29.07.2011 r. - k. 15

- pismo powoda z 29.07.2011 r. - k. 16

- pismo M. (...) z 22.08.2011 r. - k. 17

- pismo z 07.09.2011 r. - k. 18

- pismo strony pozwanej z 16.09.2011 r. - k. 19

Powód pismem z dnia 15 listopada 2011 r. zwrócił się do strony pozwanej o dokonanie specyfikacji wypłaconych kwot z tytułu odszkodowania i sporządzenie uzasadnienia ustalonych wysokości poszczególnych wypłat, a ponadto wskazanie wysokości stałej sumy ubezpieczenia pojazdu po dokonanej korekcie, tj. przyjęciu, że pojazd będący własnością powoda został wyprodukowany w 2008 r. W odpowiedzi na powyższe strona pozwana poinformowała powoda, że nie znajduje podstaw do zmiany wcześniejszego stanowiska w sprawie rozliczenia szkody i wysokości ustalonego odszkodowania i w załączeniu przesłała wykonane wyceny.

Dowód: - pismo powoda z 15.11.2011 r. - k. 20

- pismo strony pozwanej z 26.01.2012 r. - k. 21

Na zlecenie strony pozwanej w dniu 3 czerwca 2011 r. została określona wartość rynkową pojazdu powoda przed szkodą z dnia 3 maja 2011 r. oraz jego wartości w stanie uszkodzonym. Zgodnie z powyższą wyceną wartość rynkowa brutto pojazdu marki M. (...)model (...), (...) M. L., nr rej. (...), określona na dzień 15 maja 2011 r. przy założeniu okresu eksploatacji do dnia szkody stanowiła - 186 400 zł. Natomiast wartość rynkowa pojazdu przed szkodą z 12 maja 2011 r. oraz jego wartość w stanie uszkodzonym wyniosła 54 200 zł.

Dowód: - wycena nr (...) - K. 22 - 23

- wycena nr (...) - k. 24 - 26

- wycena (...) S.A. - k. 27

Powód nie zakwestionował wartości pojazdu po zaistnieniu pierwszej szkody określonej na 54 200 zł.

Okoliczność bezsporna

W dniu 29 czerwca 2011 r. w systemie E., została sporządzona przez (...) S.A., wycena pojazdu z datą pierwszej rejestracji na dzień 1 stycznia 2009 r., zgodnie z którą wartość pojazdu po korekcie stanowiła kwotę 237 900 zł. Natomiast zgodnie ze sporządzoną w dniu 20 lipca 2011 r. wyceną pojazdu, wartość pojazdu z rocznika 2009 po korekcie stanowiła kwotę 235 500 zł.

W dniu 23 września 2011 r. powód zwrócił się do strony pozwanej, informując o rażącym zaniżeniu wysokości wypłaconego mu odszkodowania, jednocześnie podając, że nie zgadza się na zwrot nadpłaconej składki, bowiem suma ubezpieczenia i składaka została prawidłowo wyliczona. Zwrócił się również o weryfikację i zmianę dotychczasowego stanowiska strony pozwanej.

Dowód: - pismo z 23.09.2011 r. - k. 29

- wycena z 29.06.2011 r. - k. 30 - 31

- wycena z 20.07.2011 r. - k. 32 - 33

W dniu 2 listopada 2011 r. na zlecenie powoda została opracowana przez rzeczoznawcę samochodowego M. N., opinia dotycząca określenia stanu technicznego i wartości pojazdu powoda marki M. (...), nr rej. (...), rok produkcji 2008.

Powyższa opinia została opracowana w oparciu o system (...), a wartość powyższego pojazdu na dzień 21 kwietnia 2011 r. została określona na kwotę 223 400 zł.

Dowód: - prywatna opinia rzeczoznawcy samochodowego M. N. z 02.11.2011 r. - k. 37 - 41

Pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r. powód, załączając powyższą opinię rzeczoznawcy samochodowego wezwał stronę pozwaną do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 58 200 zł tytułem dalszego odszkodowania. Powyższa kwota stanowiła różnicę pomiędzy stałą sumą ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy autocasco, wypłaconym odszkodowaniem oraz wartością pojazdu po zdarzeniu.

W odpowiedzi na powyższe pismo, strona pozwana w dniu 15 maja 2012 r. odmówiła powodowi wypłaty dalszego odszkodowania wskazując, że po powtórnej analizie akt szkody nie znajduje podstaw do zmiany dotychczasowego stanowiska w sprawie sposobu rozliczenia przedmiotowych szkód oraz wysokości ustalonego odszkodowania.

Dowód: - pismo z 20.04.2012 r. - k. 42

- pismo z 15.05.2012 r. - k. 43

Wartość pojazdu marki M. (...), nr nadwozia (...), nr rej. (...) na miesiąc kwiecień 2011 r., tj. miesiąc zawarcia polisy autocasco - oszacowano na kwotę 188 550 zł. Natomiast wartość pojazdu marki M. (...) w wersji przedłużanej, dla jakiego zawarto polisę autocasco przy takich samych założeniach, jakie wykonano dla modelu M. (...) wynosi 193 100 zł.

Dowód: - opinia biegłego sądowego z zakresu techniki pojazdów samochodowych , kalkulacji warsztatowej, analizy rachunkowej i kosztorysów oraz wycen T. G.- k. 87 - 92

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd oparł się na dowodowych zawnioskowanych przez strony. Wskazać wypada, że wprawdzie w stanie faktycznym powołane zostały dowody z prywatnych wycen i opinii dotyczących określenia samochodu powoda przed szkodą, w dacie zawierania umowy ubezpieczenia, to w istocie powołane zostały celem wskazania stanowiska stron wynikających z pism, w których strony odnosiły się do sporządzonych na ich zlecenie wycen.

W pierwszej kolejności na podstawie przeprowadzonych dowodów ustalić należało jaki konkretnie samochód stanowiący własność powoda został prze niego ubezpieczony Jak wynika z dowodu rejestracyjnego powód J. T.był właścicielem samochodu M. (...)o nr rej. (...). We wniosku o ubezpieczenie samochód o takim numerze rejestracyjnym został oznaczony jako (...) - M.. Zatem już na wstępie istniała rozbieżność do co możliwości określenia wartości samochodu powoda na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia tj. 18 kwietnia 2011 r.

W opinii sporządzonej na zlecenie Sądu biegły sądowy T. G. stwierdził jednoznacznie, że samochód powoda to M. (...), a ponadto, że samochód ten został wyprodukowany na terenie Stanów Zjednoczonych i dostarczony do dealera w dniu 3 sierpnia 2008 r. W ocenie Sądu nie sposób przyjąć, że samochód został wyprodukowany w 2009 r. Z tego względu Sąd nie dał oparł się na zeznaniach powoda w tym zakresie, ponieważ sądzi on, że skoro dokumentacja samochodu pochodzi z 2009, to jest to rok produkcji pojazdu, mimo że uzyskał dane od dealera M., iż jego samochód został wyprodukowany faktycznie w 2008 r. Nie sposób utożsamiać daty produkcji z datą pierwszej rejestracji. Biegły w opinii wskazał na zastosowane korekty, w tym szczególnie istotną korektę za przeprowadzone naprawy powypadkowe i według wyceny biegłego samochód powoda w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wynosił 188 563 zł (Sąd nie uwzględnił przejętego zaokrąglania tej wartości). Strony nie wnosiły zastrzeżeń do opinii biegłego, lecz podnosiły argumenty dotyczące kwestii typu samochodu przyjętego do określenia jego wartości w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Spór w istocie dotyczył wartości pojazdu powoda przed zdarzeniem z dnia 3 maja 2011 r., natomiast jego wartość po tym zdarzeniu określona przez stronę pozwaną na kwotę 54 200 zł i powód jej nie kwestionował.

Odnosząc się do o.w.u. autocasco dla klienta indywidualnego to z § 4 pkt 21 wynika, że wartości pojazdu to wartość pojazdu ustalana przez (...) S.A. na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informatorze) cen pojazdów wymienionych we wniosku (…). Z wniosku o ubezpieczenie wynika, że wartość pojazdu została określona wg katalogu E.. W § 10 ust. 1 o.w.u. wskazano, że za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może zostać zawarta z zastosowaniem stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia bez pomniejszania sumy ubezpieczenia, o każde wypłacone odszkodowanie. Z treści pozwu i pisma procesowego pełnomocnika powoda z dnia 12 listopada 2012 r. wynika, że powód dochodzi odszkodowania wynikającego ze szkody z dnia 3 maja 2011 r., ponieważ jego zdaniem nieprawidłowo określono wartość pojazdu przed szkodą , a błędem tym obciążono powoda.

W § 22 ust. 8 pkt 1 o.w.u. autocasco postanowiono, iż w razie powstania szkody całkowitej odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość pozostałości. Z opinii biegłego sądowego wynika, że wartość samochodu powoda w kwietniu 2011 r. (data ubezpieczenia 18.04.2011 r., data szkody 03.05.2011 r.) to 188 563 zł. Zdaniem Sadu biegły szczegółowo sporządził w systemie E., czyli zgodnie z katalogiem określonym we wniosku o ubezpieczenie.

Skoro § 4 pkt 21 o.w.u. odnosi się do wartości pojazdu na dzień ustalania tej wartości, chodzi przecież o konkretny typ pojazdu prawidłowo określony, którego dotyczy ubezpieczenie, to przyjąć należało, również na podstawie art.805 § 21 i 2 pkt 1 k.c. kwotę określoną przez biegłego sądowego. Zgodnie z opinią wartość samochodu wynosiła 188 563 zł, a wartość po zdarzeniu 54 200 zł, to należne odszkodowanie winno wynieść 134 363 zł, wobec tego, że strona pozwana wypłaciła powodowi odszkodowanie w kwocie 132 200 zł, to Sąd zasądził brakującą kwotę 2 163 zł, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Nie sposób uznać, by wskutek przyjęcia do określenia wartości pojazdu na potrzeby ubezpieczenia innego droższego modelu samochodu M. (...) powodowi należało się wyższe odszkodowanie. Niewątpliwie to strona pozwana znacząco zawyżyła wartość pojazdu wskazano we wniosku ubezpieczeniowym ,jednak powód podpisując go mógł również zwrócić uwagę, że wskazano inny typ samochodu, niż stanowiący jego własność i upewnić się, czy nie wpłynęło to na sumę ubezpieczenia i wartość składki. Zdaniem Sądu żaden przepis nie uprawnia do przyjęcia wartości pojazdu tuż przed szkodą na podstawie wniosku ubezpieczeniowego jako 244 600 zł, ponieważ to prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia się powoda. Oczywistym jest, że strona pozwana winna zwrócić powodowi składkę pobraną od zawyżonej wartości pojazdu.

Ze względu na to, że okoliczności faktyczne wskazywane w uzasadnieniu pozwu i w piśmie procesowym pełnomocnika powoda dotyczyły szkody z dnia 3 maja 2011 r., to odsetki ustawowe należało zasadzić od dnia 28 czerwca 2011 r. Zdaniem Sądu, odsetki te żądane są po upływie terminu 30 - dniowego do wypłaty odszkodowania, od daty, w której strona pozwana podjęła decyzje o wypłacie odszkodowania powodowi.

O kosztach procesu orzeczono na mocy art.98 § 1 i 3 k.p.c. Powód poniósł koszty procesu w kwocie 7 642,63 zł, na które składały się: 1850 zł opłata sądowa, 4 817 zł koszty zastępstwa procesowego i opłata skarbowa i wydatki na biegłego 975,63 zł. Strona pozwana poniosła zaś koszty 4 817 zł. Sąd przyjął dwukrotność stawek minimalnych kosztów zastępstwa pełnomocników obu stron, nie przyjmując 3 - krotności kosztów pełnomocnika strony pozwanej jako zupełnie niezasadnych. Powód wygrał proces w 5,8%, zaś strona pozwana 94,2%. Powodowi należy się z jego kosztów 443,27 zł, natomiast stronie pozwanej 4 537,61 zł. Zatem od powoda należało zasądzić różnicę tj. kwotę 4 094,34 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska-Szota
Data wytworzenia informacji: