Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 712/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2020-08-27

Sygn. akt I C 712/20

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) sp. z o.o. w W. w dniu 2 grudnia 2019 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego M. C. 2900,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 grudnia 2019 r. oraz o zwrot kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazała, że wierzytelność dochodzona pozwem wynika z umowy pożyczki o nr (...) z dnia 22 maja 2015 r. zawartej pomiędzy (...) S.A. a stroną pozwaną. Wskazała, że należność główna stała się wymagalna w dniu 15 lipca 2016 r., lecz nie jest ono przedawnione w dacie złożenia pozwu, bowiem zgodnie z art. 118 kc, ulegnie przedawnieniu dopiero końcem roku 2019 r. Wierzytelność ta została nabyta przez stronę powodową w dniu 11 listopada 2017 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 maja 2015 r. została zawarta umowa pożyczki o nr (...) pomiędzy (...) S.A. w W. a M. C..

Niespłacona kwota pożyczki stała się wymagalna w dniu 15 lipca 2016 r.

(...) sp. z o.o. w W. nabyła od (...) S.A w W. wierzytelność z tytułu umowy pożyczki o nr (...).

Dowód:

umowa pożyczki – k. 17 -17 odwrót;

wezwanie do zapłaty – k. 18 i 18 odwrót;

umowa cesji wierzytelności – k. 19 – 33;

Sąd zważył:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Przepis art. 118 kc stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2018.1104] jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Przepis art. 118 kc, przed wskazaną nowelizacją, stanowił, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zatem przy uwzględnieniu tego przepisu oraz przepisów dotyczących terminów (art. 112 kc) przedawnienie w niniejszej sprawie nastąpiło w dniu 15 lipca 2019 r.

Niewątpliwie więc przy uwzględnieniu przepisów dotychczasowych przedawnienie roszczenia nastąpiło wcześniej, a zatem roszczenie strony powodowej, w myśl cyt. art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej, w chwili złożenia pozwu było już przedawnione, a zatem powództwo podlega oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Data wytworzenia informacji: