Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 501/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2013-09-23

Sygn. akt I C 501/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska - Szota

Protokolant Lucyna Kazimierczuk

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w L.

przeciwko M. W.

o zapłatę 483,19 zł

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 501/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.a.r.i. w L. wniosła o zasądzenie od pozwanego M. W. kwoty 483,19 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2011 r. i zasądzenie kosztów procesu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową, a kwot ta wynika z częściowego wykazu wierzytelności stanowiącego załącznik do umowy o przelew wierzytelności.

Pozwany M. W. wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że z doręczonych mu dokumentów nie wynika czy istotnie strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą w stosunku do niego, nie wie dokładnie z jakiego tytułu miała powstać wierzytelność, ponieważ ani strona powodowa ani (...) S.A. nie świadczyli żadnych usług.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 kwietnia 2012 r. (...) S.A.i (...) w L.zawarły umowę sprzedaży wierzytelności.

Dowód: umowa sprzedaży wierzytelności - k.35 verte - 36

Strona powodowa sporządziła zawiadomienie o przelaniu na jej rzecz wierzytelności w kwocie 483,19 zł.

Dowód: zawiadomienie wraz z częściowym wykazem wierzytelności - k.41

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne.

Strona powodowa dochodząc roszczeń w postępowaniu cywilnym winna pamiętać o treści art. 6 k.c. stanowiącym, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a nadto o przepisie art.207 k.p.c.

Z przedłożonych przez stronę powodową w postaci umowy sprzedaży wierzytelności i zawiadomienia oraz częściowego wykazu wierzytelności w żaden sposób nie wynika, że pozwany M. W. jest obowiązany spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz strony powodowej.

Zwrócić należy uwagę, że z umowy cesji wierzytelności nie wynika konkretna wierzytelność przysługująca pierwotnemu wierzycielowi w stosunku do pozwanego, ponieważ strona powodowa nie przedłożyła załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności, w którym wskazane byłoby imię i nazwisko pozwanego, wysokość wierzytelności. W żaden sposób nie dowodzą tego zawiadomienie i znajdujący się na jego odwrocie częściowy wykaz wierzytelności. Nie jest to dokument potwierdzający dokonanie cesji wierzytelności przysługującej pierwotnemu wierzycielowi w odniesieniu do M. W.. Strona powodowa w odpowiedzi na sprzeciw podniosła ogólne twierdzenia nie odnosząc się do meritum, a nadto wskazała, że częściowy wykaz wierzytelności, w którym znajduje się szczegółowe zestawienie nieuregulowanych przez pozwanego dokumentów finansowych został wystawiony na podstawie otrzymanego od cedenta wykazu wierzytelności. Strona powodowa, nie dołączając do umowy sprzedaży wierzytelności wykazu nabytych wierzytelności, tak by Sąd mógł zweryfikować dane pozwanego oraz wysokość wierzytelności, nie udowodniła przysługującego jej roszczenia. Ponadto, to uniemożliwia pozwanemu jakiekolwiek odniesienie się do dochodzonej należności, a wynika to choćby ze stanowiska pozwanego zawartego w sprzeciwie, że w istocie nie wie czego sprawa dotyczy.

Z tych względów roszczenie strony powodowej nie zostało udowodnione w żaden sposób i podlegało oddaleniu.

Na marginesie zwrócić należy uwagę, że mimo dołączenia do pozwu umowy z dnia 1 grudnia 2009 r., części B bliżej nie określonego dokumentu i protokołu odbioru sprzętu udostępnionego strona powodowa działająca przez profesjonalnego pełnomocnika nie zawnioskowała tych dokumentów jako dowód, choć i one pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska-Szota
Data wytworzenia informacji: