Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 449/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-06-12

Sygn. akt I C 449/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka

Protokolant: Małgorzata Schick

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w Luxembourg

przeciwko K. H.

o zapłatę 1261,90 zł

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) z siedzibą L. wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 1261,90 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi:

od kwoty 29,90 zł od dnia 12 lutego 2004 r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 marca 2004 r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 kwietnia 2004 r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 maja 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 czerwca 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 lipca 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 sierpnia 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 września 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 października 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 listopada 2004r.

od kwoty 44,- zł od dnia 12 grudnia 2004r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 stycznia 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 lutego 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 marca 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 kwietnia 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 maja 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 czerwca 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 lipca 2005r.,

od kwoty 44,- zł od dnia 12 sierpnia 2005r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 września 2005r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 października 2005r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 listopada 2005r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 grudnia 2005r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 stycznia 2006r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 lutego 2006r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 marca 2006r.,

od kwoty 49,10 zł od dnia 12 kwietnia 2006r.,

od kwoty 47,20 zł od dnia 12 maja 2006r.

i zasądzenie kosztów procesu, w uzasadnieniu pozwu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...)S.A. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu związanych z umową abonamentową.

Pozwany K. H. nie stawił się na rozprawie i nie złożył wyjaśnień.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 3 lipca 2012 r. (...)w Luxembourgu i (...)S.A. z siedzibą w W.zawarły umowę przelewu wierzytelności.

Dowód:

- umowa o przelew wierzytelności k.19 – odwrót – 20.

(...) w Luxembourgu sporządziła częściowy wykaz wierzytelności do umowy przelewu wierzytelności z dnia 3 lipca 2012 r. oznaczając jako dłużnika pozwanego K. H.i wymieniając dwadzieścia osiem faktur, jako nr dokumentu przy poszczególnych fakturach wskazano (...)lub (...), każdy dokument z dnia 11 października 2011 r., zaś terminy płatności poszczególnych faktur przypadały kolejno co do:

kwoty 29,90 zł, dnia 11 lutego 2004 r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 marca 2004 r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 kwietnia 2004 r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 maja 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 czerwca 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 lipca 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 sierpnia 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 września 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 października 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 listopada 2004r.

kwoty 44,- zł, dnia 11 grudnia 2004r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 stycznia 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 lutego 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 marca 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 kwietnia 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 maja 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 czerwca 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 lipca 2005r.,

kwoty 44,- zł, dnia 11 sierpnia 2005r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 września 2005r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 października 2005r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 listopada 2005r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 grudnia 2005r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 stycznia 2006r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 lutego 2006r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 marca 2006r.,

kwoty 49,10 zł, dnia 11 kwietnia 2006r.,

kwoty 47,20 zł, dnia 11 maja 2006r.

Sporządzone zostało także zawiadomienie o przelewie wierzytelności.

Dowód:

- zawiadomienie o przelewie k. 18;

- częściowy wykaz wierzytelności k. 19 – odwrót.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawa zgłoszonego żądania budziła uzasadnione wątpliwości, wobec tego powództwo podlegało oddaleniu w całości, przy czym z uwagi na niestawiennictwo pozwanego i niezłożenie przez niego wyjaśnień, Sąd zgodnie z art. 339 i 340 k.p.c. wydał wyrok zaoczny.

Strona powodowa wnosząc o zapłatę należności na podstawie cesji wierzytelności powinna już w pozwie zawnioskować wszelkie dowody, by wykazać zasadność swego roszczenia. Tymczasem z przeprowadzonych dowodów wynika tylko, że strona powodowa nabyła bliżej nieokreślone wierzytelności od (...)S.A., a zawiadomienie pozwanego o przelewie wierzytelności wprawdzie zostało sporządzone, lecz strona powodowa nie dołączyła potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez pozwanego ani dowodu nadania tego pisma, a zatem uznać należy, że pozwany takiego zawiadomienia nie otrzymał.

Co prawda pozwany nie wdał się w spór, jednak Sąd miał wątpliwości co do zgłoszonych w pozwie roszczeń, w szczególności rozbieżności pomiędzy datami dokumentu – faktur wymienionych w wykazie wierzytelności, z których wynikały poszczególne należności a terminami ich płatności, numer faktury oraz daty dokumentu był bowiem taki sam w odniesieniu do wszystkich dochodzonych wierzytelności, natomiast data płatności oraz dochodzona kwota ulegała zmianie. W ocenie Sądu strona powodowa powinna wraz z pozwem złożyć wszelkie dokumenty, z których wynikało dochodzone roszczenie oraz jego wysokość, w szczególności powinna dołączyć do umowy sprzedaży wierzytelności dokument, z którego wynika, że określona wierzytelność przysługująca od określonego dłużnika, w tym przypadku pozwanego K. H., została przez nią nabyta. Tymczasem strona powodowa przedłożyła jedynie umowę zbiorczą sprzedaży wierzytelności, której zgodność z oryginałem potwierdził pełnomocnik strony powodowej stosownie do art. 129§2 k.p.c. oraz dokument zatytułowany częściowy wykaz wierzytelności, na którym nie złożono żadnych podpisów, a więc nie stanowi on nawet dokumentu prywatnego w rozumieniu art. 245 k.p.c., zatem nie może stanowić dowodu z dokumentu w niniejszym postępowaniu. Dane zaś zawarte w tym piśmie wywołują szereg wątpliwości co do istnienia wierzytelności dochodzonych niniejszym pozwem.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia z roszczeniami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy profesjonalnym przedsiębiorcą a konsumentem. Obowiązkiem Sądu jest więc skontrolowanie, czy umowa łącząca pozwanego z cedentem nie zawierała niedozwolonych postanowień umownych, w szczególności, czy pozwany jako konsument wyraził zgodę na cesję praw z tej umowy. Zważywszy na treść art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. to na stronie powodowej ciążył obowiązek wykazania istnienia wierzytelności w dochodzonej wysokości oraz jej wymagalności, a w szczególności okoliczności że wierzytelność ta przysługuje stronie powodowej. Tymczasem strona powodowa przełożyła jedynie dokument prywatny – umowę sprzedaży bliżej nieoznaczonych wierzytelności. Dokument ten nie może stanowić podstawy do ustalenia, że powódce przysługuje względem pozwanego dochodzona należność. Gdyby nawet przyjąć, że częściowy wykaz wierzytelności nieposiadający waloru dokumentu prywatnego, jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym i powódka nabyła na podstawie umowy cesji wierzytelność względem pozwanego to, zważywszy że strona powodowa nie przedłożyła żądanych dokumentów, w tym przede wszystkim umowy abonamentowej łączącej cedenta – (...)S.A. z pozwanym, Sąd nie miał możliwości dokonać oceny, czy umowa ta była w świetle art. 385 3 pkt 5 k.c. skuteczna. Rzeczą strony powodowej było bowiem wykazanie, że pozwany wyraził zgodę na przelew wierzytelności, przesłanka ta determinuje bowiem istnienie po stronie powodowej czynnej legitymacji procesowej w niniejszej sprawie.

Mając na względzie, że strona powodowa nie sprostała ciążącym na niej obowiązku udowodnienia faktów, z których wywodziła swoje roszczenia (art. 6 k.c. i 232 k.p.c.) Sąd oddalił powództwo jako nieudowodnione, mając także wątpliwości co do posiadania przez powódkę legitymacji procesowej czynnej.

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Skotnicka
Data wytworzenia informacji: