Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 446/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-05-07

Sygn. akt I C 446/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Izabela Kosińska – Szota

Protokolant Lucyna Kazimierczuk

po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2014 r. w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa P.z siedzibą w L.

przeciwko Ł. P.

o zapłatę 281 zł

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 446/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa P. z siedzibą L.wniosła o zasądzenie od pozwanego Ł. P.kwoty 281 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 29,90 zł i 19,90 zł od dnia 9 października 2009 r., od kwoty 19,90 zł i 37,90 zł od dnia 9 listopada 2009 r., od kwoty 37,90 zł i 19,90 zł od dnia 9 grudnia 2009 r., od kwoty 19,90 zł i 37,90 zł od dnia 9 stycznia 2010 r., od kwoty 19,90 zł i 37,90 zł od dnia 9 lutego 2010 r. oraz zasądzenie kosztów procesu w uzasadnieniu pozwu wskazując, że na podstawie umowy cesji przejęła od firmy (...) S.A.prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A.z siedzibą w W.i strona powodowa P. z siedzibą L.w dniu 3 lipca 2012 r. zawarły umowę sprzedaży wierzytelności. Strony określiły, że załącznik nr 1 obejmuje wykaz wierzytelności do umowy.

Dowód:

- umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 03.07.2012 r. – k. 15 verte - 16

W dniu 11 marca 2014 r. strona powodowa P.w L. sporządziła zawiadomienie o tym, że wierzytelność w wysokości 281 zł wraz ze wszelkimi związanymi z nią prawami została przelana na rzecz strony powodowej. Na odwrocie zawiadomienia wydrukowano częściowy wykaz wierzytelności.

Dowód:

- zawiadomienie i częściowy wykaz wierzytelności – k.14 i 14 verte

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu.

W świetle przeprowadzonych na wniosek strony powodowej dowodów w postaci umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 3 lipca 2012 r., zawiadomienia o cesji i częściowego wykazu wierzytelności sporządzonych w dniu 11 marca 2014 r. przez stronę powodową nie sposób uznać, by strona powodowa udowodniła dochodzone roszczenie.

Przepis art.6 k.c. stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Z żadnego z wyżej wymienionych dowodów w sprawie nie wynika, że strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą (...) S.A. z siedzibą w W. od pozwanego Ł. P.. Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 3 lipca 2012 r. stwierdzić można tylko, że taka umowa została zawarta między stroną powodową a (...) S.A. Strona powodowa nie przedłożyła załącznika nr 1 wskazanego w przedmiotowej umowie z wykazem wierzytelności do tej umowy, tak by Sąd mógł zweryfikować, czy istotnie wierzytelność przysługująca pierwotnemu wierzycielowi od pozwanego Ł. P. została nabyta przez stronę powodową, w jakiej wysokości oraz z jakiego tytułu.

Strona powodowa zupełnie nie odniosła się do kwestii udowodnienia faktu, z jakiego tytułu powstała wierzytelność pozwanego. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że była to wierzytelność z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową.

Ponadto rzeczą strony powodowej było wykazanie, że jej poprzednikowi prawnemu w ogóle przysługiwała taka wierzytelność - jak dochodzona pozwem - względem pozwanego. Przede wszystkim strona powodowa winna była zawnioskować dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość wierzytelności, które powołała w częściowym wykazie wierzytelności celem zweryfikowania wysokości wierzytelności, terminów ich wymagalności oraz możliwości dochodzenia odsetek, tak, by pozwany mógł się do nich odnieść. Stanowczo stwierdzić wypada, że dowodem istnienia wierzytelności przysługującej względem określonego dłużnika nie może być częściowy wykaz wierzytelności czy też zawiadomienie o cesji. Z samego zaś faktu, że strona powodowa sporządziła dokument, w postaci zawiadomienia o cesji wierzytelności, adresowany do pozwanego, nie wynika fakt istotny, a mianowicie, że wierzytelność przeciwko pozwanemu w ogóle istniała, nie wspominając o jej wysokości, tym bardziej, że powód nie wykazał, aby owo "zawiadomienie" w ogóle zostało doręczone pozwanemu w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Pismo to, jako dokument prywatny, stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która jej podpisała złożyła oświadczenie określonej treści. Nie jest natomiast dowodem na fakt istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na podstawie dowodów zaoferowanych przez stronę powodową Sąd ustalił jedynie, że na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 3 lipca 2012 r. strona powodowa nabyła od (...) S.A. w W. bliżej nieokreślone wierzytelności pieniężne względem abonentów z tytułu niezapłaconych należności, wynikających z umów o świadczenie usług.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że tylko wstępna analiza żądania strony powodowej wskazuje, że strona powodowa domaga się dwukrotnie odsetek, bowiem kwota 307,35 zł jest – choć nie zostało to wskazane w pozwie – kwotą skapitalizowanych odsetek, co wynika choćby ze sporządzonego częściowego wykazu wierzytelności. Skoro odsetki zostało skapitalizowane, przy czym nie wiadomo do jakiego dnia, to nie można już ich żądać od terminów płatności wynikających z dokumentów pierwotnych, które nie zostały do pozwu dołączone i zawnioskowane jako dowody.

Mając zatem na względzie przedstawione przez stronę powodową dowody, brak jest podstaw, by na ich mocy stwierdzić, że przysługuje jej jakiekolwiek roszczenie od pozwanego i z tego względu na podstawie przepisu art. 6 k.c. Sąd oddalił powództwo strony powodowej jako nieudowodnione.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Kosińska – Szota
Data wytworzenia informacji: